Vinde
Inscrie-te Gratuit! ClubAfaceri.ro - Te ajutam sa vinzi cu succes!
Cauta si Liciteaza
Cauta

Filtru Cereri Oferta Achizitii Publice

Cuvinte cheie

Tip achizitie

invitatii de participare
anunturi de atribuire

Data publicare

Licitatie Publica - consumabile pentru imprimante si copiatoare


Anunt de participare (utilitati) numarul 139934/25.10.2012
Sectiunea I: AUTORITATEA CONTRACTANTA
I.1) Denumirea, adresa si punct(e) de contact:
SC COMPLEXUL ENERGETIC OLTENIA SA
Adresa postala: strada UZINEI nr. 1, Localitatea: Turceni, Cod postal: 217520, Romania, Punct(e) de contact: TRAIAN LUBA, Tel. +40 253335045, Email: [email protected], Fax: +40 253335068, Adresa internet (URL): www.eturceni.ro, Adresa profilului cumparatorului: www.e-licitatie.ro
Adresa de la care se pot obtine informatii suplimentare:
COMPLEXUL ENERGETIC OLTENIA S.A.-SUCURSALA DIVIZIA MINIERA-Directia Economica-Departament Achizitii Publice
Adresa postala: str. Tudor Vladimirescu, nr.1-15, Localitatea: Targu Jiu, Cod postal: 210132, Romania, Tel. +40 374171129, In atentia: Eugenia Bardan, Email: [email protected], Fax: +40 253222015
Caietul de sarcini si documentele suplimentare (inclusiv documentele pentru dialogul competitiv si sistemul de achizitie dinamic) pot fi obtinute la:
COMPLEXUL ENERGETIC OLTENIA S.A.-SUCURSALA DIVIZIA MINIERA-Directia Economica-Departament Achizitii Publice
Adresa postala: str. Tudor Vladimirescu, nr.1-15, Localitatea: Targu Jiu, Cod postal: 210132, Romania, Tel. +40 374171129, In atentia: Eugenia Bardan, Email: [email protected], Fax: +40 253222015
Ofertele sau solicitarile de participare trebuie transmise la:
COMPLEXUL ENERGETIC OLTENIA S.A.-SUCURSALA DIVIZIA MINIERA-Secretariat, etaj 1.
Adresa postala: str. Tudor Vladimirescu, nr.1-15, Localitatea: Targu Jiu, Cod postal: 210132, Romania, Tel. +40 374171129, In atentia: Eugenia Bardan, Email: [email protected], Fax: +40 253222015
I.2) Tipul autoritatii contractante si activitatea principala (activitatile principale)
societate administrata in sistem dualist
Activitate (activitati)
- Prospectare ?i extragere a c?rbunelui ?i a altor combustibili solizi
Sectiunea II: OBIECTUL CONTRACTULUI
II.1) Descriere
II.1.1) Denumirea data contractului de entitatea contractanta
consumabile pentru imprimante si copiatoare
II.1.2) Tipul contractului si locul de executare a lucrarilor, de furnizare a produselor sau de prestare a serviciilor
Furnizare
Cumparare
Locul principal de livrare: S.C. COMPLEXUL ENERGETIC OLTENIA S.A.- SUCURSALA DIVIZIA MINIERA - Baza de Aprovizionare
Rovinari, depozitul zonal Rovinari
Codul NUTS: RO412 - Gorj
II.1.3) Anuntul implica
Incheierea unui acord-cadru
II.1.4) Informatii privind acordul-cadru
Contractele subsecvente urmeaza sa se atribuie prin reluarea competitiei: Nu
Acord-cadru cu un singur agent economic
Durata acordului-cadru: 1 ani
Valoarea estimata fara TVA: intre 369, 920 si 4, 190, 078RON
Frecventa si valoarea contractelor ce vor fi atribuite: lunar, trimestrial, semestrial; valoarea estimata a celui mai mare contract subsecvent pentru: lotul 1-37339 lei;lotul 2-31404 lei;lotul 3-41394 lei;lotul 4-26470 lei;lotul 5-23576 lei-lot 6-11659 lei;lotul 7-13592 lei;lotul 8-14893 lei;lotul 9-14667 lei;lotul 10-14879 lei;lotul 11-11401 lei;lotul 12-13830 lei;lotul 13-78486 lei;lotul 14-36330 lei.
II.1.5) Descrierea succinta a contractului sau a achizitiei/achizitiilor
cartuse, tonere si consumabile pentru imprimante si copiatoare, cu respectarea cerintelor din caietul de sarcini
II.1.6) Clasificare CPV (vocabularul comun privind achizitiile)
30125100-2 - Cartuse de toner (Rev.2)
II.1.7) Contractul intra sub incidenta acordului privind contractele de achizitii publice
Nu
II.1.8) Impartire in loturi
Da
Trebuie depuse oferte pentru unul sau mai multe loturi
II.1.9) Vor fi acceptate variante
Nu
II.2) Cantitatea sau domeniul contractului/acordului cadru
II.2.1) Cantitatea totala sau domeniul
lotul 1: cantitate minima=81 bucati; cantitate maxima=878 bucati;
lotul 2: cantitate minima=55 bucati; cantitate maxima=636 bucati;
lotul 3: cantitate minima=100 bucati; cantitate maxima=1085 bucati;
lotul 4: cantitate minima=68 bucati; cantitate maxima=851 bucati;
lotul 5: cantitate minima=114 bucati; cantitate maxima=1382 bucati;
lotul 6: cantitate minima=57 bucati; cantitate maxima=740 bucati;
lotul 7: cantitate minima=45 bucati; cantitate maxima=631 bucati;
lotul 8: cantitate minima=100 bucati; cantitate maxima=978 bucati;
lotul 9: cantitate minima=71 bucati; cantitate maxima=849 bucati;
lotul 10: cantitate minima=75 bucati; cantitate maxima=1011 bucati;
lotul 11: cantitate minima=39 bucati; cantitate maxima=567 bucati;
lotul 12: cantitate minima=33 bucati; cantitate maxima=534 bucati;
lotul 13: cantitate minima=85 bucati; cantitate maxima=1015 bucati;
lotul 14: cantitate minima=83 bucati; cantitate maxima=564 bucati.
cantitatile detaliate minime si maxime previzionate a se achizitiona se regasesc in Anexa nr. 1 la caietul de sarcini.
nu este obligatorie ofertarea tuturor loturilor, este obligatorie ofertarea tuturor tipurilor de consumabile pe cantitatile minime previzionate pentru acordul cadru pe fiecare lot in parte, conform Anexei nr.1 la caietul de sarcini.
Valoarea estimata fara TVA: intre 369, 920 si 4, 190, 078RON
II.2.2) Optiuni
Nu
II.3) Durata contractului/acordului cadru sau termenul pentru finalizare
13 luni incepand de la data atribuirii contractului
Sectiunea III: INFORMATII JURIDICE, ECONOMICE, FINANCIARE SI TEHNICE
III.1) Conditii referitoare la contract
III.1.1) Depozite valorice ?i garantii solicitate
Garantia este irevocabila si se constituie in lei, conform Anexei B.Valabilitate: cel putin egala cu perioada de valabilitate a ofertei(90 zile).Modul de constituire: a)instrument de garantare emis in conditiile legii de o societate bancara ori de o societate de asigurari, care se prezinta inoriginal, in cuantumul si pentru perioada prevazuta in documentatia de atribuire (care va trebui sa prevada in mod explicit angajamentul emitentului in conformitate cu art.278.1 din OUG 34/2006, in cazul in care ofertantul a depus o contestatie care a fost respinsa ca nefondata de catre C.N.S.C.-formular nr.12;b)virament bancar in contul autoritatii contractante (RO49RNCB0149034562550007, deschis la B.C.R. Targu Jiu);c)autoritatea contractanta este de acord si cu a garantiei de participare prin depuneri la casieria unitatii: -a unui ordin de plata confirmat de catre banca pana la data deschiderii ofertelor;
-numerar. Se va constitui de catre ofertantul declarat castigator, in conformitate cu art.90 din HG 925/2006 cu modificarile si completarile ulterioare, in valoare de 10% din valoarea acestuia fara TVA (5% in cazul Intreprinderilor Mici si Mijlocii). Modul de constituire: -printr-un instrument de garantare emis in conditiile legii de o societate bancara sau de o societate de asigurari, care devine anexa la contract - caz in care valabilitatea instrumentului de garantare va fi cu minim 14 zile mai mare decat valabilitatea contractului;
-prin depunerea la casierie a unor sume in numerar (art. 90, alin.2) din HG nr. 925/2006);
-prin retineri succesive din sumele datorate pentru facturi partiale, in conformitate cu prevederile art.90, alin.(3)din HG 925/2006, cu modificarile si completarile ulterioare prin HG 1045/27.10.2011.
III.1.2) Principalele modalitati de finantare si plata si/sau trimitere la dispozitiile relevante
Surse proprii.Modalitatile legale de plata in functie de disponibilitatile achizitorului, in termen de 60 de zile de la inregistrarea facturilor la sediile de facturare.
III.1.3) Forma juridica pe care o va lua grupul de operatori economici caruia i se atribuie contractul
Asociere conform art. 44 din O.U.G. nr. 34/2006 cu modificarile si completarile ulterioare
III.1.4) Executarea contractului este supusa altor conditii speciale
Nu
III.2) Conditii de participare
III.2.1) Situatia personala a operatorilor economici, inclusiv cerintele referitoare la inscrierea in registrul comertului sau al profesiei
Informatii si formalitati necesare pentru evaluarea respectarii cerintelor mentionate
-Declaratie pe propria raspundere privind neincadrarea in dispozitiile art.180 din OUG 34/2006 (declaratia de eligibilitate) cu modificarile si completarile ulterioare, inclusiv pentru tert sustinator, daca este cazul-Formular nr.1;
-Declaratie pe propria raspundere privind neincadrarea in dispozitiile art.181 din OUG 34/2006 cu modificarile si completarile ulterioare, inclusiv pentru tert sustinator, daca este cazul-Formular nr.2;
-Certificat de participare cu oferta independenta, conform Ordinului Presedintelui ANRMAP nr. 314/12.10.2010-Formular nr.3;
-Declaratie pe propria raspundere privind neincadrarea in prevederile art. 69^1 (evitarea conflictului de interese) din OUG 34/2006 cu modificarile si completarile ulterioare, inclusiv pentru tert sustinator, acolo unde este cazul-Formular nr.4;
Persoanele ce detin functii de decizie in cadrul autoritatii contractante sunt: 1. Director: Vasile Ogarlaci
2. Director Economic: Nicolae Viasu
3. Director Adjunct Achizitii Publice: Ion Rebedea
4. Sef Departament Legislatie: Dorina Jianu
5. Sef Departament Programe Informatice: Daniel Branescu
6. Sef Birou Atribuire Contracte Produse: Ion Scurtu
7. Sef Birou Legislatie Comerciala si Contencios: Mihaela Lazar-Andrei
8. Responsabil procedura: Eugenia Bardan.-Declaratie pe propria raspundere privind calitatea de participant la procedura de achizitie-Formular nr.5;
-Informatii generale-Formular nr.6. Pentru persoane juridice/fizice romane: -Se va prezenta Certificat constatator eliberat de Oficiul National al Registrului Comertului.Obiectul contractului trebuie sa aiba corespondent in codul CAEN din certificatul constatator.Documentul va fi prezentat fie in original, fie in copie legalizata sau in copie lizibila, cu mentiunea , ,conform cu originalul??.Pentru persoane juridice/fizice straine: -Se vor prezenta documente edificatoare care dovedesc o forma de inregistrare/atestare ori apartenenta din punct de vedere profesional, in conformitate cu prevederile legale din tara in care candidatul/ofertantul este rezident.Documentele emise in alta limba trebuie sa fie insotite de o traducere autorizata in limba romana.
Pentru ofertantul clasat pe primul loc in urma evaluarii ofertelor, se va solicita prezentarea documentelor in original/copie legalizata pentru conformitate.
III.2.2) Capacitatea economica si financiara
Informatii si formalitati necesare pentru evaluarea respectarii cerintelor mentionate
III.2.3) Capacitatea tehnica
Informatii si formalitati necesare pentru evaluarea respectarii cerintelor mentionate
Cerinta nr. 1
se solicita lista princ.livr.de prod.(ofertate sau similare)
ef.in ultimii 3 ani, continand valori, perioade de livrare, benef., indiferent daca acestia din urma sunt autoritati ctr.sau clienti privati;
Cerinta minima calificare:
-Se solicita prezentarea cel putin a unui doc/contract/proces verbal de
receptie/document(certificat)constatator in original sau copie lizibila, din partea unor beneficiari/clienti, conform.art.97┬╣din HG.925/2006 sau oricare alt document relevant, prin care sa confirme livrarea de produse a caror valoare sa fie cel putin egala cu valoarea estimata pentru cel mai mare contract subsecvent pentru fiecare lot in parte, functie de loturile pentru care se depune oferta, dupa cum urmeaza:
-lot1=37339lei
-lot2=31404lei
-lot3=41394lei
-lot4=26470lei
-lot5=23576lei
-lot6=11659lei
-lot7=13592lei
-lot8=14893lei
-lot9=14667 lei
-lot10=14879 lei
-lot11=11401lei
-lot12=13830lei
-lot13=78486lei
-lot14=36330lei
se solicita prezentarea sistemului de management al calitatii ISO 9001:2008 sau echivalent, eliberat de un organism abilitat, pentru domeniul de activitate din sfera produselor ofertate sau a produselor similare.
III.2.4) Contracte rezervate
Nu
III.3) Conditii specifice pentru contractele de servicii
III.3.1) Prestarea serviciilor in cauza este rezervata unei anumite profesii
Nu
III.3.2) Persoanele juridice au obligatia sa indice numele si calificarile profesionale ale membrilor personalului responsabili pentru prestarea serviciilor respective
Nu
SECTIUNEA IV: PROCEDURA
IV.1) Tipul procedurii
IV.1.1) Tipul procedurii
Licitatie deschisa
IV.2) Criterii de atribuire
IV.2.1) Criterii de atribuire
Pretul cel mai scazut
IV.2.2) Se va organiza o licitatie electronica
Nu
IV.3) Informatii administrative
IV.3.1) Numar de referinta atribuit dosarului de entitatea contractanta
IV.3.2) Anunturi publicate (anunt publicat) anterior privind acelasi contract
Nu
IV.3.3) Conditii de obtinere a caietului de sarcini si a documentatiei suplimentare (cu exceptia unui SAD)
Termenul limita pentru depunerea cererilor de documente sau pentru acces la documente: 07.12.2012 15:00
Documente de plata: NU
IV.3.4) Termen limita pentru primirea ofertelor sau a cererilor de participare
10.12.2012 09:00
IV.3.5) Limba sau limbile in care poate fi redactata oferta sau cererea de participare
Romana
IV.3.6) Perioada minima pe parcursul careia ofertantul trebuie sa isi mentina oferta
90zile (de la termenul limita de primire a ofertelor)
IV.3.7) Conditii de deschidere a ofertelor
Data: 10.12.2012 10:00
Locul: sediul CEO-Sucursala Divizia Miniera din Targu Jiu, str.T.Vladimirescu, nr.1-15
Persoane autorizate sa asiste la deschiderea ofertelor: da
comisia de evaluare si persoanele imputernicite de catre operatorii economici
SECTIUNEA VI: INFORMATII SUPLIMENTARE
VI.1) Contractul este periodic
Nu
VI.2) Contractul se inscrie intr-un proiect/program finantat din fonduri comunitare
Nu
Tip de finantare: Alte fonduri
VI.3) Alte informatii
VI.4) Cai de atac
VI.4.1) Organism competent pentru caile de atac
Consiliul National de Solutionare a Contestatiilor
Adresa postala: Str. Stavropoleos, nr. 6, sector 3, Bucuresti, Localitatea: Bucuresti, Cod postal: 030084, Romania, Tel. +40 213104641, Email: [email protected], Fax: +40 213104642 / +40 218900745, Adresa internet (URL): http: //www.cnsc.ro
Organism competent pentru procedurile de mediere
VI.4.2) Utilizarea cailor de atac
Precizari privind termenul (termenele) de exercitare a cailor de atac
VI.4.3) Serviciul de la care se pot obtine informatii privind utilizarea cailor de atac
Complexul Energetic Oltenia s.a.-Sucursala Divizia Miniera-Departamentul Juridic
Adresa postala: str. Tudor Vladimirescu, nr.1-15, Localitatea: Targu Jiu, Cod postal: 210132, Romania, Tel. +40 374171177, Fax: +40 253222015
VI.5) Data expedierii prezentului anunt
23.10.2012 15:00
ClubAfaceri.ro prin intermediul serviciului Licitatii si Achizitii Publice va ofera posibilitatea de a monitoriza aparitia tuturor licitatiilor publice si a achizitiilor publice din Romania prin filtrarea acestora dupa necesitatile dumneavoastra. In fiecare zi veti primi un email cu toate licitatiile aparute in domeniul tau de interes. Aboneaza-te pentru a nu pierde nici o oportunitate de afaceri.
Disclaimer