Vinde
Inscrie-te Gratuit! ClubAfaceri.ro - Te ajutam sa vinzi cu succes!
Cauta si Liciteaza
Cauta

Filtru Cereri Oferta Achizitii Publice

Cuvinte cheie

Tip achizitie

invitatii de participare
anunturi de atribuire

Data publicare

Licitatie Publica - Container tip "Casuta operator si atelier mecanic"- 11 buc; Container tip "Magazie materiale" - 1 buc


Anunt de participare (utilitati) numarul 142923/05.04.2013
Sectiunea I: AUTORITATEA CONTRACTANTA
I.1) Denumirea, adresa si punct(e) de contact:
Societatea Nationala de Gaze Naturale Romgaz S.A.
Adresa postala: str. Salcimilor, nr. 23, Localitatea: Tirgu Mures, Cod postal: 540202, Romania, Punct(e) de contact: Cotoara Cornel, Tel. +40 265402800, Email: [email protected], Fax: +40 265306340, Adresa internet (URL): www.romgaz.ro, Adresa profilului cumparatorului: www.e-licitatie.ro
Adresa de la care se pot obtine informatii suplimentare:
Punctul (punctele) de contact mentionat(e) anterior
Caietul de sarcini si documentele suplimentare (inclusiv documentele pentru dialogul competitiv si sistemul de achizitie dinamic) pot fi obtinute la:
Punctul (punctele) de contact mentionat(e) anterior
Ofertele sau solicitarile de participare trebuie transmise la:
Punctul (punctele) de contact mentionat(e) anterior
I.2) Tipul autoritatii contractante si activitatea principala (activitatile principale)
SOCIETATE NATIONALA
Activitate (activitati)
- Prospectare ?i extragere a gazului ?i petrolului
Sectiunea II: OBIECTUL CONTRACTULUI
II.1) Descriere
II.1.1) Denumirea data contractului de entitatea contractanta
Container tip "Casuta operator si atelier mecanic"- 11 buc; Container tip "Magazie materiale" - 1 buc
II.1.2) Tipul contractului si locul de executare a lucrarilor, de furnizare a produselor sau de prestare a serviciilor
Furnizare
Cumparare
Locul principal de livrare: Grupuri de sonde din cadrul Sectiilor de Productie: Sangeorgiu de Mures, Sangeorgiu de Padure si Sarmasel,
Codul NUTS: RO125 - Mures
II.1.3) Anuntul implica
Un contract de achizitii publice
II.1.4) Informatii privind acordul-cadru
II.1.5) Descrierea succinta a contractului sau a achizitiei/achizitiilor
Contractul isi propune dotarea cu aceste produse a Sectiilor de Productie: Sangeorgiu de Mures, Sangeorgiu de Padure si Sarmasel din cadrul SNGN ROMGAZ SA Sucursala Tg Mures.
II.1.6) Clasificare CPV (vocabularul comun privind achizitiile)
44211100-3 - Constructii modulare prefabricate (Rev.2)
II.1.7) Contractul intra sub incidenta acordului privind contractele de achizitii publice
Nu
II.1.8) Impartire in loturi
Nu
II.1.9) Vor fi acceptate variante
Nu
II.2) Cantitatea sau domeniul contractului/acordului cadru
II.2.1) Cantitatea totala sau domeniul
Constructii modulare prefabricate
Valoarea estimata fara TVA: 519, 200RON
II.2.2) Optiuni
Nu
II.3) Durata contractului/acordului cadru sau termenul pentru finalizare
6 luni incepand de la data atribuirii contractului
Sectiunea III: INFORMATII JURIDICE, ECONOMICE, FINANCIARE SI TEHNICE
III.1) Conditii referitoare la contract
III.1.1) Depozite valorice ?i garantii solicitate
Cuantumul garantiei pentru participare: 10.384 lei. Echivalenta pentru garantia de participare depusa in euro se va face la cursul BNR valabil in data: a cincea zi inainte de data limita depunerii oferteiAceastagarantie este valabila 90 zile de ladata limita stabilita pentru depunerea ofertelor.Garantia de participare se constituie conform art.86(1)si (6) din HG 925/2006.Contul pentru virarea garantiei de participare-RO60 BTRL 0270 1202 1673 46XX Banca Transilvania; RO 14056826.Recomandam atasarea la oferta a dovezii constituirii garantiei de participare.In masura in care Consiliul National de Solutionare a Contestatiilor respinge o contestatie, AC va retine contestatarului din garantia de participare o suma in conformitate cu art.278ยน alin(1) din OUG 34/20006 actualizata.Cuantumul acestei retineri este de 4.299, 20lei. a) Cuantumul garantiei de buna executie a contractului va fi de10, 00 % din valoarea fara TVA a contractului.b) Garantia de buna executie a contractului se constituie conform art.90 alin. (1)din H.G. 925/2006 ? forma la ziGarantia de buna executie se constituie printr-un instrument de garantare emis in conditiile legii de o societate bancara sau de o societate de asigurari, care devine anexa la contract. Prevederile art.86 alin.(2) ? (4) din H.G. 925/2006-actualizata, se aplica in mod corespunzator.Conform alin.(3) din H.G. 925/2006 ? forma la zi, daca partile convin, garantia de buna executie se poate constitui si prin retineri succesivedin sumele datorate pentru facturi partiale. In acest caz contractantul are obligatia de a deschide un cont la dispozitia autoritatii contractante, la unitatea Trezoreriei Statului din cadrul organului fiscal competent in administrarea acestuia un cont de disponibil distinct la dispozitia autoritatii contractante.Suma initiala care se depune de catre contractant in contul astfel deschis nu trebuie sa fie mai mica de 0, 5% din pretul contractului fara TVA.
III.1.2) Principalele modalitati de finantare si plata si/sau trimitere la dispozitiile relevante
- surse proprii; plata se face in maxim 30 zile de la primirea facturii de la contractant.
III.1.3) Forma juridica pe care o va lua grupul de operatori economici caruia i se atribuie contractul
Asociere conform art. 44 din O.U.G. nr. 34/2006 cu modificarile si completarile ulterioare
III.1.4) Executarea contractului este supusa altor conditii speciale
Nu
III.2) Conditii de participare
III.2.1) Situatia personala a operatorilor economici, inclusiv cerintele referitoare la inscrierea in registrul comertului sau al profesiei
Informatii si formalitati necesare pentru evaluarea respectarii cerintelor mentionate
Informatii si formalitati necesare pentru evaluarea respectarii cerintelor mentionate: Declaratie pe propria raspundere privind neincadrarea in dispozitiile art. 180 din Ordonanta de urgenta a Guvernului nr. 34/2006.Incadrarea in situatia prevazuta la art. 180 din O.U.G. nr.34/2006 atrage excluderea ofertantului din procedura aplicata pentru atribuirea contractului de achizitie publica.Se va completa Formularul nr.1A; Declaratie privind neincadrarea in prevederile art. 181 din O.U.G. 34/2006, referitoare la excluderea dintr-o procedura a ofertantului care se afla in oricare din situatiile prevazute de articolul sus mentionat. Se va completa Formularul nr.1B; Declaratie pe proprie raspundere privind neincadrarea in situatiile prevazute de art.69^1 din OUG34/2006, articol nou introdus la pct.21 din OUG 76/2010 care modifica si completeazaOUG 34/2006- persoane ce detin functii de decizie in cadrul autoritatii contractante: Pantelimon Avram ? director SNGN Romgaz SA Sucursala Tg Mures, Caraivan Viorica ? director economic SNGN Romgaz SA Sucursala Tg Mures, Birsan Lucian ? director departament tehnic-achizitii SNGN Romgaz SA Medias, Claudiu Ilinca ? consilier juridic SNGN Romgaz SA Sucursala Tg Mures, Gheorghe MATEI - presedinte comisie
Ovidiu CIURCA - membru, Camelia POP - membru, Rodica SASEANU - membru, Frusina SUCEAVA- membru, Cornel COTOARA - membru, Calin BARAIAN - membru. Se va completa Formularul nr. 1C; Certificat de participare la licitatie cu oferta independenta conform Ordinului ANRMAP 314/12.10.2010. Se va completa Formularul nr.1D; Fisa de informatii generale.Se va completa Formularul 2. Informatii si formalitati necesare pentru evaluarea respectarii cerintelor mentionate:
Persoane fizice /juridice romanelor: Certificat constatator emis de ONRC (copie cu specificatia ?conform cu originalul?) din care sa reiasa obiectele de activitate. Informatiile cuprinse in acest certificat vor fi reale/valabile la data limita de depunerea a ofertelor.Ofertantul clasat pe primul loc, inainte de transmiterea comunicarii privind rezultatul procedurii de atribuire, va prezenta pentru conformitate Certificatul constatator in original sau copie legalizata.
Persoane juridice /fizice straine: Documente care dovedesc o forma de inregistrare / atestare ori apartenenta din punct de vedere profesional. Ofertantul clasat pe primul loc, inainte de transmiterea comunicarii privind rezultatul procedurii de atribuire, va prezenta pentru conformitate Certificatul constatator sau echivalent in original sau copie legalizata.
III.2.2) Capacitatea economica si financiara
Informatii si formalitati necesare pentru evaluarea respectarii cerintelor mentionate
Informatii si formalitati necesare pentru evaluarea respectarii cerintelor mentiona
Media cifrei de afaceri globale:
Ofertantul va prezenta obligatoriu media cifrei de afaceri globale care vizeaza activitatea din cel mult ultimii 3 (trei) ani. Operatorul economic trebuie sa aiba o medie a cifrei de afaceri globale pe ultimii 3 ani de minim 1.038.400 lei. Pentru calculul in euro se va folosi cursul mediu anual leu/euro comunicat de BNR.Se va prezenta ultimul bilant contabil sau orice document prin care ofertantul isi poate dovedi capacitatea economico-financiara.
Modalitatea de indeplinire
Se va completa formularul 2
Se va prezenta ultimul bilant contabil sau orice document prin care ofertantul isi poate dovedi capacitatea economico-financiara.
III.2.3) Capacitatea tehnica
Informatii si formalitati necesare pentru evaluarea respectarii cerintelor mentionate
Fisa/fise de informatii privind experienta similara pe ultimi 3 ani. Ofertantul trebuie sa demonstreze experienta in domeniu prin prezentarea de certificate/documente emise sau contrasemnate de o autoritate ori de catre clientul privat beneficiar, prin care se confirma furnizarea de produse similare prin cel putin un contract de furnizare similar cu o valoare egala sau mai mare de 259.600 lei. Pentru echivalenta leu/euro se va tine cont de cursul mediu anual lei/euro comunicat de BNR
In cazul asocierii mai multor operatori economici, cerinta privitoare la experienta similara trebuie sa fie indeplinita de cel putin unul din asociati.
Pentru sustinerea fisei de experienta similara se vor prezenta certificari/documente care sa indice valoarea, perioada de livrare, beneficiarii si daca au fost duse la bun sfarsit.
Modalitatea de indeplinire
Se va completa Formularul 3.
Ofertantul va completa o lista a principalelor livrari de produse efectuate in ultimii 3 ani, continand valori, perioade de livrare, beneficiari, indiferent ca acestia din urma sunt autoritati contractante sau clienti privati.
Modalitatea de indeplinire
Se va completa Formularul 4.
Mai multi operatori economici au dreptul de a asocia cu scopul de a depune oferta comuna. In acest caz se va prezenta obligatoriu un acord de asociere in care se va mentiona faptul ca toti asociatii isi asuma raspunderea pentru indeplinirea viitorului contract de achizitie publica, ca liderul asociatiei este imputernicit sa se oblige si sa primeasca instructiuni in numele tuturor asociatilor si este raspunzator in nume propriu si in numele Asocierii pentru indeplinirea contractului. Intelegerea trebuie sa stipuleze, de asemenea ca toti asociatii din Asociere sunt obligati sa ramana in sociatie pe intreaga durata a contractului.
Modalitatea de indeplinire
Se solicita la incheierea contractului, acordul de asocierelegalizat din care sa reiasa cine este liderul de asociere si partea fiecaruia din contractul pe care urmeaza sa il duca la indeplinire. Acordul de asociereprezentattrebuie sa fie in concordanta cu oferta si se va constitui in anexa la contractul de achizitie publica.
III.2.4) Contracte rezervate
Nu
III.3) Conditii specifice pentru contractele de servicii
III.3.1) Prestarea serviciilor in cauza este rezervata unei anumite profesii
Nu
III.3.2) Persoanele juridice au obligatia sa indice numele si calificarile profesionale ale membrilor personalului responsabili pentru prestarea serviciilor respective
Nu
SECTIUNEA IV: PROCEDURA
IV.1) Tipul procedurii
IV.1.1) Tipul procedurii
Licitatie deschisa
IV.2) Criterii de atribuire
IV.2.1) Criterii de atribuire
Pretul cel mai scazut
IV.2.2) Se va organiza o licitatie electronica
Da
LE se va organiza prin intermediul SEAP intr-o singura runda.Durata rundei este de 1(una)zi. Pentru a participa la LE op. econ. trebuie sa detina certif. digital valid, tehnica de calcul si conexiune internet. Obiectul procesului repetitiv de ofertare se refera numai la pretul ofertei.Informatii puse la dispozitia op. econ. odata cu publicarea anuntului privind LE sunt: ofertantii pot vedea cea mai buna oferta, nr. de participanti inscrisi, pasul minim de licitare, ofertarea se prelungeste automat in cazul modificarii clasamentului. Ofertantul castigator al LE are obligatia sa transmita AC formularul de oferta si oferta refacuta in original in cel mult doua zile lucratoare de la finalizarea LE.
IV.3) Informatii administrative
IV.3.1) Numar de referinta atribuit dosarului de entitatea contractanta
IV.3.2) Anunturi publicate (anunt publicat) anterior privind acelasi contract
Nu
IV.3.3) Conditii de obtinere a caietului de sarcini si a documentatiei suplimentare (cu exceptia unui SAD)
Termenul limita pentru depunerea cererilor de documente sau pentru acces la documente: 15.04.2013 00:00
Documente de plata: NU
IV.3.4) Termen limita pentru primirea ofertelor sau a cererilor de participare
24.04.2013 11:00
IV.3.5) Limba sau limbile in care poate fi redactata oferta sau cererea de participare
Romana
Moneda in care se transmite oferta de pret: RON
IV.3.6) Perioada minima pe parcursul careia ofertantul trebuie sa isi mentina oferta
90zile (de la termenul limita de primire a ofertelor)
IV.3.7) Conditii de deschidere a ofertelor
Data: 24.04.2013 11:30
Locul: S.N.G.N. ROMGAZ ? SUCURSALA TIRGU MURES, str. Salcimilor, nr. 23, Tirgu Mures, jud. Mures
Persoane autorizate sa asiste la deschiderea ofertelor: da
membri comisiei si reprezentanti imputerniciti ai ofertantilor
SECTIUNEA VI: INFORMATII SUPLIMENTARE
VI.1) Contractul este periodic
Nu
VI.2) Contractul se inscrie intr-un proiect/program finantat din fonduri comunitare
Nu
Tip de finantare: Alte fonduri
VI.3) Alte informatii
Evaluarea ofertelor se realizeaza prin compararea preturilor, fara TVA, a fiecarei oferte admisibile in parte si prinintocmirea, in ordine descrescatoare a preturilor respective, a clasamentului pe baza caruia se stabileste oferta castigatoare.In urma procesului de reofertare electronica, in situatia in care doi sau mai multi ofertanticlasati pe primul loc au acelasi pret, comisia de evaluare va solicita noi propuneri financiare in plic inchis, contractul fiind atribuit ofertantului a carei noua propunere financiara are pretul cel mai scazut. In solicitare se va indica locul, data si ora la care se vor deschide noile propuneri financiare, precum si persoanele autorizate sa asiste la deschidere.Se va depune modelul de contract semnat si stampilat de catre ofertant, cu eventualele amendamente, daca exista.
VI.4) Cai de atac
VI.4.1) Organism competent pentru caile de atac
Consiliul National de Solutionare a Contestatiilor
Adresa postala: Str. Stavropoleos, nr. 6, sector 3, Bucuresti, Localitatea: Bucuresti, Cod postal: 030084, Romania, Tel. +40 213104641, Email: [email protected], Fax: +40 213104642 / +40 218900745, Adresa internet (URL): http: //www.cnsc.ro
Organism competent pentru procedurile de mediere
VI.4.2) Utilizarea cailor de atac
Precizari privind termenul (termenele) de exercitare a cailor de atac
Termenele de exercitare a cailor de atac sunt cele prevazute la art.256^2 din OUG 34/2006
VI.4.3) Serviciul de la care se pot obtine informatii privind utilizarea cailor de atac
SNGN ROMGAZ SA Tirgu Mures Serviciul Contracte
Adresa postala: str. Salcimilor, nr.23, Localitatea: Tirgu Mures, Cod postal: 540202, Romania, Tel. +40 265402800, Email: [email protected], Fax: +40 265306340, Adresa internet (URL): www.romgaz.ro
VI.5) Data expedierii prezentului anunt
04.04.2013 08:47
ClubAfaceri.ro prin intermediul serviciului Licitatii si Achizitii Publice va ofera posibilitatea de a monitoriza aparitia tuturor licitatiilor publice si a achizitiilor publice din Romania prin filtrarea acestora dupa necesitatile dumneavoastra. In fiecare zi veti primi un email cu toate licitatiile aparute in domeniul tau de interes. Aboneaza-te pentru a nu pierde nici o oportunitate de afaceri.
Disclaimer