Filtru Cereri Oferta Achizitii Publice

Cuvinte cheie

Tip achizitie

invitatii de participare
anunturi de atribuire

Data publicare

Licitatie Publica - Continuarea serviciilor de supervizare a lucrarilor de proiectare si constructie pentru implementarea Masurii ISPA Iasi nr. 2000/RO/16/P/PE/006


Anunt de participare (utilitati) numarul 41764/23.01.2008
Sectiunea I: AUTORITATEA CONTRACTANTA
I.1) Denumirea, adresa si punct(e) de contact:
REGIA AUTONOMAJUDETEANA APA CANAL IASI
Adresa postala: str. Mihail Costachescu nr. 6, Localitatea: Iasi, Cod postal: RO-700495, Romania, Punct(e) de contact: Danut Repede, Tel.0332-413257, In atentia: Ion Mihailescu, Email: [email protected], Fax: 0332-413230, Adresa internet (URL): www.rajaciasi.ro
Adresa de la care se pot obtine informatii suplimentare:
REGIA AUTONOMA JUDETEANA APA CANAL IASI
Adresa postala: Str. Mihail Costachescu nr. 6, Localitatea: Iasi, Cod postal: 700495, Romania, Tel.+40 215 410 (int. 1186), In atentia: Ion Mihailescu, Email: [email protected], Fax: +40 232 276 200
Ofertele sau solicitarile de participare trebuie transmise la:
REGIA AUTONOMA JUDETEANA APA CANAL IASI
Adresa postala: Str. Mihail Costachescu nr. 6, Localitatea: Iasi, Cod postal: 700495, Romania, Punct(e) de contact: Registratura, In atentia: Ion Mihailescu
I.2) Tipul autoritatii contractante si activitatea principala (activitatile principale)
Activitate (activitati)
- Ap
Sectiunea II: OBIECTUL CONTRACTULUI
II.1) Descriere
II.1.1) Denumirea data contractului de entitatea contractanta
Continuarea serviciilor de supervizare a lucrarilor de proiectare si constructie pentru implementarea Masurii ISPA Iasi nr. 2000/RO/16/P/PE/006
II.1.2) Tipul contractului si locul de executare a lucrarilor, de furnizare a produselor sau de prestare a serviciilor
Servicii
12 - Servicii de arhitectura, servicii de inginerie specializata si servicii de inginerie integrata, servicii deproiectare urbanistica si peisagisitica, servicii conexe de consultanta stiintifica si tehnica, servicii de testari si analize tehnice
Locul principal de prestare: RAJACIasiStr. M. Costachescu nr.6, Iasi
II.1.3) Anuntul implica
Un contract de achizitii publice
II.1.4) Informatii privind acordul-cadru
II.1.5) Descrierea succinta a contractului sau a achizitiei/achizitiilor
Continuarea serviciilor de supervizare a lucrarilor de proiectare si constructie pentru implementarea Masurii ISPA Iasi nr. 2000/RO/16/P/PE/006. 4.2.1 Supervizarea lucrarilor de executie, in conformitate cu cerinteleFIDIC Cartea Galbena, Editia 1999
II.1.6) Clasificare CPV (vocabularul comun privind achizitiile)
74262000-3 - Servicii de supraveghere a lucrarilor (Rev.1)
II.1.7) Contractul intra sub incidenta acordului privind contractele de achizitii publice
Nu
II.1.8) Impartire in loturi
Nu
II.1.9) Vor fi acceptate variante
Nu
II.2) Cantitatea sau domeniul contractului
II.2.1) Cantitatea totala sau domeniul
Servicii de supervizare a lucrarilor de proiectare si constructie pentru implementarea Masurii ISPA Iasi nr. 2000/RO/16/P/PE/006.
Serviciile trebuie asigurate pentru urmatoarele contracte:
Contract lucrari A - Contractul de Lucrari la Statia de Epurare pe perioada de constructie rest de executat si perioada de notificare a defectelor
Contract lucrari B - Contractul de Lucrari la Statia de Tratare Chirita pe perioada de notificare a defectelor
Contract de Lucrari B1 - Contractul de Lucrari pentru Statia de Pompare Sorogari Chirita pentru intreaga perioada de constructie si perioada de Notificare a Defectelor.
Valoarea estimata fara TVA: intre 500, 000 si 650, 000EUR
II.2.2) Optiuni
Nu
II.3) Durata contractului sau termenul pentru finalizare
36 luni incepand de la data atribuirii contractului
Sectiunea III: INFORMATII JURIDICE, ECONOMICE, FINANCIARE SI TEHNICE
III.1) Conditii referitoare la contract
III.1.1) Depozite valorice i garantii solicitate
Garantia de participare 13.000 euro sau 45.500 lei;garantia de buna executie 10% din valoarea contractului
III.1.2) Principalele modalitati de finantare si plata si/sau trimitere la dispozitiile relevante
Finantare din Fonduri UE - ISPA
III.1.3) Forma juridica pe care o va lua grupul de operatori economici caruia i se atribuie contractul
asociere
III.1.4) Executarea contractului este supusa altor conditii speciale
Nu
III.2) Conditii de participare
III.2.1) Situatia personala a operatorilor economici, inclusiv cerintele referitoare la inscrierea in registrul comertului sau al profesiei
Informatii si formalitati necesare pentru evaluarea respectarii cerintelor mentionate
Declaratie privind eligibilitatea, Declaratie privind neincadrarea in prevederile art. 181; Certificat constatator emis de oficiul registrului comertului, Autorizatie de functionare / altele echivalente; pentru ONG Extras de la Registrul Persoanelor Juridice sau documente justificative (Statut, Act constitutiv etc.)
III.2.2) Capacitatea economica si financiara
Informatii si formalitati necesare pentru evaluarea respectarii cerintelor mentionate
bilanturile contabile sau extrase de bilant (pe ultimii 3 ani)- Profitul mediu anual al ofertantului sa fie pozitiv (pentru 2004, 2005, 2006)
declaratii privind profitul si cifra de afaceri- Cifra medie de afaceri a ofertantului sa fie mai mare de 1.800.000 Euro, sau 6.295.140, 0 lei (pentru 2004, 2005, 2006)
declaratii bancare sau alte dovezi privind asigurarea riscului profesional
III.2.3) Capacitatea tehnica
Informatii si formalitati necesare pentru evaluarea respectarii cerintelor mentionate
Declaratie privind lista principalelor prestari de servicii in ultimii 3 ani - Certificate/documente prin care ofertantul sa demonstreze caafinalizat cu succes cel putin 3 proiecte/contracte de supervizare a lucrarilor de constructie pentru ape uzate, in valoare de cel putin 350.000 Euro fiecare, sau 1.190.000 lei fiecare;
Declaratie privind efectivul mediu anual al personalului angajat si al cadrelor de conducere - din CV-urile atasate trebuie sa rezulte ca personalul propus pentru indeplinirea contractului indeplineste cerintele prevazute in caietul de sarcini
Informatii privind subcontractantii
III.2.4) Contracte rezervate
Nu
III.3) Conditii specifice pentru contractele de servicii
III.3.1) Prestarea serviciilor in cauza este rezervata unei anumite profesii
Nu
III.3.2) Persoanele juridice au obligatia sa indice numele si calificarile profesionale ale membrilor personalului responsabili pentru prestarea serviciilor respective
Da
SECTIUNEA IV: PROCEDURA
IV.1) Tipul procedurii
IV.1.1) Tipul procedurii
Licitatie deschisa
IV.2) Criterii de atribuire
IV.2.1) Criterii de atribuire
Oferta cea mai avantajoasa d.p.d.v. economicin ceea ce priveste:
    - criteriile enuntate in caietul de sarcini, in invitatia de a prezenta o oferta sau de a participa la negociere sau in documentul descriptiv
IV.2.2) Se va organiza o licitatie electronica
Nu
IV.3) Informatii administrative
IV.3.1) Numar de referinta atribuit dosarului de entitatea contractanta
1366/21.01.2008
IV.3.2) Anunturi publicate (anunt publicat) anterior privind acelasi contract
Nu
IV.3.3) Conditii de obtinere a caietului de sarcini si a documentatiei suplimentare (cu exceptia unui SAD)
Termenul limita pentru depunerea cererilor de documente sau pentru acces la documente: 06.03.2008 16:00
Documente de plata: NU
IV.3.4) Termen limita pentru primirea ofertelor sau a cererilor de participare
07.03.2008 11:00
IV.3.5) Limba sau limbile in care poate fi redactata oferta sau cererea de participare
Romana
IV.3.6) Perioada minima pe parcursul careia ofertantul trebuie sa isi mentina oferta
90zile (de la termenul limita de primire a ofertelor)
IV.3.7) Conditii de deschidere a ofertelor
Data: 07.03.2008 12:00
Locul: REGIA AUTONOMA JUDETEANA APA CANAL IASI, Str. Mihail Costachescu nr. 6, Iasi, Judetul Iasi, Romania
Persoane autorizate sa asiste la deschiderea ofertelor: da
Pot participa reprezentantii legali sau delegatii imputerniciti (prin imputernicire scrisa) ai operatorilor economici care au depus oferta si garantia de participare.
SECTIUNEA VI: INFORMATII SUPLIMENTARE
VI.1) Contractul este periodic
Nu
VI.2) Contractul se inscrie intr-un proiect/program finantat din fonduri comunitare
Da
Trimitere (trimiteri) la proiect(e) si/sau program(e): Masura ISPA Iasi nr. 2000/RO/16/P/PE/006
VI.3) Alte informatii
Raspunsurile la eventualele solicitari de clarificari ale agentilor economici vor fi postate - ca si documentatia de atribuire - ca atasament la anuntul de participare aferent, de pe www.e-licitatie.ro.
VI.4) Cai de atac
VI.4.1) Organism competent pentru caile de atac
Consiliul National de Solutionare a Contestatiilor
Adresa postala: Str. Stavropoleos nr. 6, Sector 3, Localitatea: Bucuresti, Cod postal: 030084, Romania, Tel.(021) 310.46.41, Email: [email protected], Fax: (021) 310.46.42, Adresa internet (URL): www.cnsc.ro
Organism competent pentru procedurile de mediere
Curtea de Apel Iasi
Adresa postala: str. Anastasie Panu, nr. 25, Localitatea: Iasi, Cod postal: 700024, Romania, Tel.0232-217808, Fax: 0232-217808
VI.4.2) Utilizarea cailor de atac
Precizari privind termenul (termenele) de exercitare a cailor de atac
in termen de 10 zile de la data luarii la cunostinta de catre contestator despre un act pe care acesta il considera nelegal
VI.4.3) Serviciul de la care se pot obtine informatii privind utilizarea cailor de atac
Biroul Juridic-Contracte
Adresa postala: RAJAC Iasi, str. Mihail Costachescu, nr. 6, Localitatea: Iasi, Cod postal: 700495, Romania, Tel.0332-413257, Fax: 0332-413230
VI.5) Data expedierii prezentului anunt
22.01.2008 13:37
ClubAfaceri.ro prin intermediul serviciului Licitatii si Achizitii Publice va ofera posibilitatea de a monitoriza aparitia tuturor licitatiilor publice si a achizitiilor publice din Romania prin filtrarea acestora dupa necesitatile dumneavoastra. In fiecare zi veti primi un email cu toate licitatiile aparute in domeniul tau de interes. Aboneaza-te pentru a nu pierde nici o oportunitate de afaceri.
Disclaimer