Filtru Cereri Oferta Achizitii Publice

Cuvinte cheie

Tip achizitie

invitatii de participare
anunturi de atribuire

Data publicare

Licitatie Publica - contract achizitie bitum d70/100


Anunt de participare numarul 143399/01.05.2013
Sectiunea I: AUTORITATEA CONTRACTANTA
I.1) Denumirea, adresa si punct(e) de contact:
SERVICIUL PUBLIC DE GOSPODARIE COMUNALA
Adresa postala: STRADA UNIRII NR.9, Localitatea: Curtea de Arges, Cod postal: 115300, Romania, Punct(e) de contact: IOAN GHITA, Tel. +40 248724186, Email: [email protected], Fax: +40 248724186, Adresa profilului cumparatorului: www.e-licitatie.ro
Adresa de la care se pot obtine informatii suplimentare:
Punctul (punctele) de contact mentionat(e) anterior
Caietul de sarcini si documentele suplimentare (inclusiv documentele pentru dialogul competitiv si sistemul de achizitie dinamic) pot fi obtinute la:
Punctul (punctele) de contact mentionat(e) anterior
Ofertele sau solicitarile de participare trebuie transmise la:
Punctul (punctele) de contact mentionat(e) anterior
I.2) Tipul autoritatii contractante si activitatea principala (activitatile principale)
serviciu public local
Activitate (activitati)
Altele: serviciu public local
Autoritatea contractanta actioneaza in numele altor autoritati contractante
Nu
Sectiunea II: OBIECTUL CONTRACTULUI
II.1) Descriere
II.1.1) Denumirea data contractului de autoritatea contractanta
contract achizitie bitum d70/100
II.1.2) Tipul contractului si locul de executare a lucrarilor, de furnizare a produselor sau de prestare a serviciilor
Furnizare
Cumparare
Locul principal de livrare: curtea de arges, strada valea danului fn
Codul NUTS: RO311 - Arges
II.1.3) Anuntul implica
Un contract de achizitii publice
II.1.4) Informatii privind acordul-cadru
II.1.5) Descrierea succinta a contractului sau a achizitiei/achizitiilor
contract achizitie bitum d70/100
minim 320 tone - maxim 350 tone
VALOAREA MINIMA A INTERVALULUI REPREZINTA VALOAREA ESTIMATA A PREZENTEI PROCEDURI IN FUNCTIE DE CARE SE VOR ELABORA SI EVALUA OFERTELE.
VALOAREA MAXIMA REPREZINTA VALOAREA ESTIM ATA CE CONTINE SI VALOAREA POSIBILELOR SUPLIMENTARI
II.1.6) Clasificare CPV (vocabularul comun privind achizitiile)
44113610-4 - Bitum (Rev.2)
II.1.7) Contractul intra sub incidenta acordului privind contractele de achizitii publice
Nu
II.1.8) Impartire in loturi
Nu
II.1.9) Vor fi acceptate variante
Nu
II.2) Cantitatea sau domeniul contractului/acordului cadru
II.2.1) Cantitatea totala sau domeniul
minim 320 tone - maxim 350 tone
VALOAREA MINIMA A INTERVALULUI REPREZINTA VALOAREA ESTIMATA A PREZENTEI PROCEDURI IN FUNCTIE DE CARE SE VOR ELABORA SI EVALUA OFERTELE.
VALOAREA MAXIMA REPREZINTA VALOAREA ESTIM ATA CE CONTINE SI VALOAREA POSIBILELOR SUPLIMENTARI
Valoarea estimata fara TVA: intre 840, 000 si 918, 750RON
II.2.2) Optiuni
Da
contractul se poate prelungi cu 4 luni in anul 2014, cf. art.6 alin.3 din HG 925/2006
1 prelungiri posibile
II.3) Durata contractului/acordului cadru sau termenul pentru finalizare
7 luni incepand de la data atribuirii contractului
Sectiunea III: INFORMATII JURIDICE, ECONOMICE, FINANCIARE SI TEHNICE
III.1) Conditii referitoare la contract
III.1.1) Depozite valorice ?i garantii solicitate
1. Cuantumul garantiei de participare: 8400 lei. Data de referinta pentru cursul de schimbce va fi avut in vedere la conversia valorii aferente garantiei de participare constituita in alta moneda este 30.04.2013, curs BNR. 2. Perioada de valabilitate a garantiei de participare este de 45 de zile calendaristice de la data limita de primire a ofertelor. 3. Modul de constituire a garantiei pentru participare: conform art.86 din HG 925/2006. Autoritatea contractanta are dreptul de a vira garantia pentru participare in bugetul propriu conform art 87 HG 925/2006 si art 278¹ din OG 34/2006.Dovada constituirii garantiei de participare pentru oferta depusa se va prezenta cel mai tarziu o data cu inceperea sedintei de deschidere a ofertelor. Garantia de participare se restituie de autoritatea conform art.88 din HG 925/2006 cu modificarile ulterioare. In cazul in care ofertantul face contestatie iar CNSC o respinge ca nefondata, autoritatea contractanta va retine contestatorului din garantia de participare inraport cu valoarea estimata a contractului o suma de 4696 lei cf.art.278 ind.1 din OUG 34/2006 Cuantumul garantiei de buna executie a contractului de furnizare produse reprezinta un procent de 5% din valoarea totala a contractului sise va constitui conform art. 90 din HG 925/2006 In situatia in care contractantul doreste sa constituie garantia de buna executie prin retinerisuccesive din sumele datorate pentru facturi partiale, contractantul are obligatia de a deschide la Trezoreria Statului din Municipiul Curtea de Arges un cont de disponibil distinct la dispozitia autoritatii contractante in conformitate cu hotararea nr.1045/19.10.2011. Garantia de buna executie se va restitui in termen de 14 zile de la finalizarea contractului, conform H.G.nr. 925/2006( cu modificarile ulterioare), art.92
III.1.2) Principalele modalitati de finantare si plata si/sau trimitere la dispozitiile relevante
Buget local.Plata se face prin virament, cu ordin de plata in termen de 35 de zile de la inregistrarea facturii la achizitor.
III.1.3) Forma juridica pe care o va lua grupul de operatori economici caruia i se atribuie contractul
Asociere conform art. 44 din O.U.G. nr. 34/2006 cu modificarile si completarile ulterioare
III.1.4) Executarea contractului este supusa altor conditii speciale
Nu
III.2) Conditii de participare
III.2.1) Situatia personala a operatorilor economici, inclusiv cerintele referitoare la inscrierea in registrul comertului sau al profesiei
Informatii si formalitati necesare pentru evaluarea respectarii cerintelor mentionate
Declaratii privind eligibilitatea:
Prezentarea declaratiei conform Formularul nr. 1(inclusiv tert sustinator);
Incadrarea in situatia prevazuta la art. 180 din OUG 34/2006 atrage excluderea ofertantului din procedura aplicata pentru atribuirea
contractului de achizitie publica.
Declaratie privind neincadrarea in prevederile art. 181:
Prezentarea declaratiei conform Formularul nr. 2 (inclusiv tert sustinator)
Incadrarea in una din situatiile prevazute de art. 181 din OUG 34/2006 da dreptul autoritatii contractante de a exclude ofertantul din
procedura aplicata pentru atribuirea contractului de achizitie publica;
Declaratie privind neincadrarea in prevederile art.69¹:
Prezentarea unei declaratii pe proprie raspundere din care sa reiasa ca ofertantul nu se afla in nicio situatie prevazuta de art. 69¹ din OUG
34/2006 - Formularul nr. 3 (inclusiv tert sustinator, care nu trebuie sa se incadreze in disp.art.181 lit.a, c1 si d din OUG 34/2006 potrivit Legii
nr.279/2011)Incadrarea in situatia prevazuta la art. 69¹ din Ordonanta de urgenta nr. 34/2006 atrage excluderea ofertantului din procedura aplicata
pentru atribuirea contractului de achizitie publica.Lista persoanelor de decizie din cadrul S.P.G.C. Curtea de Arges: DIRECTOR: ing.IOAN GHITA
CONTABIL SEF: ec.TOMESCU ADRIANA
si membrii comisiei de evaluare: jr.CAZACU CATALIN; ref.CHIRILESCU DAN; ref.CERBUREANU STELIAN; ref.ARSENE CRISTIAN;ref.UTA CONSTANTIN; ref.TUDORA STANCIU MARIA GABRIELA; ref.ZINCA MARIUSCertificatul de participare la licitatii cu oferta independenta:
Completare Certificat de participare la licitatii cu oferta independenta - Formularul nr. 4
Informatii generale:
Fisa de informatii generale - formularul 5 Persoane juridice/fizice romane:
Certificat constatator, in original, copie legalizata sau copie conform cu originalul, valabil la data limita de depunere a ofertelor, emis de Oficiul
National al Registrului Comertului de pe langa Trib Terit(ONRC), sau alte organisme abilitate, din care sa rezulte ob de activ al soc al op ec.In cazul in care ofertantul clasat pe primul loc a prezentat certif in copie conf cu originalul va prezenta documentul pentru conformitate in original sau copie legalizata inainte de transmiterea comunicarii privind rezultatul procedurii. Ob. contr. treb sa aiba coresp in codul CAEN
din certif constat emis de ONRC. Persoane juridice /fizice straine:
Pentru a-si demonstra capacitatea de exercitare a activitatii profesionale operatorul economic va prezenta documente edificatoare prin care sa dovedeasca forma de inregistrare ca persoana juridica. Documentele vor fi prezentate in traducere legalizata.
III.2.2) Capacitatea economica si financiara
Informatii si formalitati necesare pentru evaluarea respectarii cerintelor mentionate
Bilant an 2011
Nivel(uri) specific(e) minim(e) necesar(e)
Bilantul contabil pe anul 2011 cu viza de inregistrare la organelecompetente, in copie semnata si stampilata pentru conformitate
III.2.3) Capacitatea tehnica
Informatii si formalitati necesare pentru evaluarea respectarii cerintelor mentionate
Documente (procese verbale de receptie, recomandari, certificat
constatator, etc) din care sa reiasa livrarea produselor ofertate sau similare.
Conditia minima stabilita pentru calificarea ofertantului este prezentarea
unui document ca de exemplu: - un proces verbal de receptie, o
recomandare (formular nr. 6), - o copie dupa un document constatator din
partea unor beneficiari/clienti (conf. art.97¹ din HG.925/2006) sau oricare alt
document relevant, din care sa rezulte livrarea produselor ofertate sau
produse similare si care contin informatii referitoare la indeplinirea
obligatiilor contractuale fata de alti beneficiari. . Lista principalelor livrari de
produse efectuate in ultimii 3 ani, continand valori, perioade de livrare,
beneficiari, indiferent daca acestia din urma sunt autoritati contractante sau
clienti privati. Se va completa declaratia privind lista principalelor livrari de
produse (produsul ofertat sau produse similare) in ultimii3 ani
Certificarea sistemului calitatiiFurnizorul trebuie sa prezinte copia certificatului acordat, pentru certificarea
sistemului de management al calitatii in conformitate cu standardul SR-EN
ISO 9001/editia 2008 sau echivalent, de catre un organism de certificare
acreditat in tara sau strainatate, pentru domeniul de activitate din sfera
produsului ofertat sau a produselor similare.
Nivel(uri) specific(e) minim(e) necesar(e)
Conditia minima stabilita pentru calificarea ofertantului esteprezentarea unui document ca de exemplu: un proces verbal dereceptie, o recomandare (formular nr. 6), o copie dupa undocument constatator din partea unor beneficiari/clienti (conf.art.97¹ din HG.925/2006) sau oricare alt document relevant, dincare sa rezulte livrarea produselor ofertate sau produse similaresi care contin informatii referitoare la indeplinirea obligatiilorcontractuale fata de alti beneficiari. Se va completa declaratiaprivind lista principalelor livrari de produse (produsul ofertat sauproduse similare) in ultimii 3 ani-formular nr. 7.Furnizorul trebuie sa prezinte copia certificatului acordat, pentrucertificarea sistemului de management al calitatii in conformitatecu standardul SR-EN ISO 9001/editia 2008 sau echivalent, decatre un organism de certificare acreditat in tara sau strainatate, pentru domeniul de activitate din sfera produsului ofertat sau aproduselor similare.
III.2.4) Contracte rezervate
Nu
III.3) Conditii specifice pentru contractele de servicii
III.3.1) Prestarea serviciilor in cauza este rezervata unei anumite profesii
Nu
III.3.2) Persoanele juridice au obligatia sa indice numele si calificarile profesionale ale membrilor personalului responsabili pentru prestarea serviciilor respective
Nu
SECTIUNEA IV: PROCEDURA
IV.1) Tipul procedurii
IV.1.1) Tipul procedurii
Licitatie deschisa
IV.2) Criterii de atribuire
IV.2.1) Criterii de atribuire
Pretul cel mai scazut
IV.2.2) Se va organiza o licitatie electronica
Da
Se va organiza etapa finala de licitatie electronica cu o runda, avand durata de o zi, elementul de reofertare va fi pretul.Vor fi puse ladispozitia ofertantilor informatii referitoare la preturi noi prezentate, numarul participantilor la licitatia electronica. In cazul in care vor exista preturi egale autoritatea contractanta va solicita reofertarea in plic inchis in vederea departajarii ofertelor.
IV.3) Informatii administrative
IV.3.1) Numar de referinta atribuit dosarului de autoritatea contractanta
1
IV.3.2) Anunturi publicate (anunt publicat) anterior privind acelasi contract
Nu
IV.3.3) Conditii de obtinere a caietului de sarcini si a documentatiei suplimentare (cu exceptia unui SAD) sau a documentului descriptiv (in cazul unui dialog competitiv)
Termenul limita pentru depunerea cererilor de documente sau pentru acces la documente: 14.06.2013 09:00
Documente de plata: NU
IV.3.4) Termen limita pentru primirea ofertelor sau a cererilor de participare
17.06.2013 09:00
IV.3.5) Data transmiterii invitatiilor de prezentare de oferte sau de participare candidatilor selectati
IV.3.6) Limba sau limbile in care poate fi redactata oferta sau cererea de participare
Romana
Moneda in care se transmite oferta de pret: RON
IV.3.7) Perioada minima pe parcursul careia ofertantul trebuie sa isi mentina oferta
45zile (de la termenul limita de primire a ofertelor)
IV.3.8) Conditii de deschidere a ofertelor
Data: 17.06.2013 10:00
Locul: curtea de arges, strada unirii nr.9
Persoane autorizate sa asiste la deschiderea ofertelor: da
cate o persoana imputernicita pentru fiecare ofertant
SECTIUNEA VI: INFORMATII SUPLIMENTARE
VI.1) Contractul este periodic
Nu
VI.2) Contractul se inscrie intr-un proiect/program finantat din fonduri comunitare
Nu
Tip de finantare: Fonduri bugetare
VI.3) Alte informatii
Ofertantii care fac dovada ca sunt intreprinderi mici si mijlocii beneficiaza de reduceri cu 50% pentru criteriile legate de cifra de afaceri, de garantia pentru participare si garantia de buna executie, conform Legii nr. 346/2004, art. 16, al. 2. Ofertantul este obligat sa prezinte eventualele obiectiuni asupra proiectului de contract si alte clarificari pentru elaborarea ofertei, in conditiile prevazute in OUG nr. 34/2006 si HG 925/2006( cu modificarile ulterioare) Sub rezerva respingerii ofertei prezentate, ofertantul nu poate prezenta obiectiuni asupra clauzelor obligatorii ale proiectului de contract Pentru clarificari la documentele existente in oferta, comisia de evaluare va acorda un termen de maxim 3 zile de la momentul solicitarii. In situatia in care clarificarile nu vor fi transmise in termenul stabilit, ofertele vor fi declarate neconforme, conform art79, alin (1) din HG 925/2006. In cadrul sedintei de deschidere se va consemna: Daca ofertele au fost depuse pana la data si ora mentionate in Fisa de date si anuntul de participare; Daca a fost constituita garantia de participare. Vor fi deschise ofertele financiare si se vor citi si consemna in procesul verbal preturile ofertate; Se va consemna in procesul verbal lista documentelor depuse de fiecare operator in parte, urmand ca ulterior sedintei de deschidere sa fie verificata veridicitatea lor de catre comisia de evaluare.In cazul in care procedura de atribuire este offline(cu sau fara etapa finala de licitatie electronica) si se constata ca ofertele clasate pe primul loc au preturi egale AC va solicita reofertarea in plic inchis, in vederea departajarii ofertelor.
VI.4) Cai de atac
VI.4.1) Organism competent pentru caile de atac
Consiliul National de Solutionare a Contestatiilor
Adresa postala: Str. Stavropoleos, nr. 6, sector 3, Bucuresti, Localitatea: Bucuresti, Cod postal: 030084, Romania, Tel. +40 213104641, Email: [email protected], Fax: +40 213104642 / +40 218900745, Adresa internet (URL): http: //www.cnsc.ro
Organism competent pentru procedurile de mediere
VI.4.2) Utilizarea cailor de atac
Precizari privind termenul (termenele) de exercitare a cailor de atac
VI.4.3) Serviciul de la care se pot obtine informatii privind utilizarea cailor de atac
Serviciul juridic, r.u.
Adresa postala: strada unirii nr.9, Localitatea: CIRTEA DE ARGES, Cod postal: 115300, Romania, Tel. +40 248724186, Email: [email protected], Fax: +40 248724186
VI.5) Data expedierii prezentului anunt
29.04.2013 13:26
ClubAfaceri.ro prin intermediul serviciului Licitatii si Achizitii Publice va ofera posibilitatea de a monitoriza aparitia tuturor licitatiilor publice si a achizitiilor publice din Romania prin filtrarea acestora dupa necesitatile dumneavoastra. In fiecare zi veti primi un email cu toate licitatiile aparute in domeniul tau de interes. Aboneaza-te pentru a nu pierde nici o oportunitate de afaceri.
Disclaimer