Filtru Cereri Oferta Achizitii Publice

Cuvinte cheie

Tip achizitie

invitatii de participare
anunturi de atribuire

Data publicare

Licitatie Publica - Contract achizitie motorina


Anunt de participare (utilitati) numarul 145949/23.08.2013
Sectiunea I: AUTORITATEA CONTRACTANTA
I.1) Denumirea, adresa si punct(e) de contact:
BRAICAR SA
Adresa postala: braila, bd. independentei nr. 10, bl.B2, parter, Localitatea: Braila, Cod postal: 810011, Romania, Punct(e) de contact: gabriel plasoianu, Tel. +40 239614401, Email: [email protected], Fax: +40 239611395, Adresa profilului cumparatorului: www.e-licitatie.ro
Adresa de la care se pot obtine informatii suplimentare:
Punctul (punctele) de contact mentionat(e) anterior
Caietul de sarcini si documentele suplimentare (inclusiv documentele pentru dialogul competitiv si sistemul de achizitie dinamic) pot fi obtinute la:
Punctul (punctele) de contact mentionat(e) anterior
Ofertele sau solicitarile de participare trebuie transmise la:
Punctul (punctele) de contact mentionat(e) anterior
I.2) Tipul autoritatii contractante si activitatea principala (activitatile principale)
Organism de drept public
Activitate (activitati)
- Servicii feroviare, de tramvai sau de autobuz
Sectiunea II: OBIECTUL CONTRACTULUI
II.1) Descriere
II.1.1) Denumirea data contractului de entitatea contractanta
Contract achizitie motorina
II.1.2) Tipul contractului si locul de executare a lucrarilor, de furnizare a produselor sau de prestare a serviciilor
Furnizare
Cumparare
Locul principal de livrare: Franco statie de alimentare fixa sau mobila situata pe teritoriul municipiului Braila
Codul NUTS: RO221 - Braila
II.1.3) Anuntul implica
Un contract de achizitii publice
II.1.4) Informatii privind acordul-cadru
II.1.5) Descrierea succinta a contractului sau a achizitiei/achizitiilor
Contract achizitie motorina
II.1.6) Clasificare CPV (vocabularul comun privind achizitiile)
09134200-9 - Motorina (Rev.2)
60100000-9-Servicii de transport rutier (Rev.2)
II.1.7) Contractul intra sub incidenta acordului privind contractele de achizitii publice
Da
II.1.8) Impartire in loturi
Nu
II.1.9) Vor fi acceptate variante
Nu
II.2) Cantitatea sau domeniul contractului/acordului cadru
II.2.1) Cantitatea totala sau domeniul
837500 litri motorina
Valoarea estimata fara TVA: 4, 020, 000RON
II.2.2) Optiuni
Nu
II.3) Durata contractului/acordului cadru sau termenul pentru finalizare
12 luni incepand de la data atribuirii contractului
Sectiunea III: INFORMATII JURIDICE, ECONOMICE, FINANCIARE SI TEHNICE
III.1) Conditii referitoare la contract
III.1.1) Depozite valorice ?i garantii solicitate
In valoare de 50000 lei. Garantia pentru participare se exprima in lei sub forma unui instrument de garantare emis in conditiile legii de o societate bancara sau de asigurari in favoarea autoritatii contractante, valabila pe perioda de valabilitate a ofertelor de 90 de zile de la data limita de depunere a ofertelor, conform OUG 34/2006. Valabilitatea garantiei de participare va fi prelungita la solicitarea autoritatii contractante in cazul in care intervine o suspendare de drept a procedurii de achizitie, conform OUG nr. 34/2006. Pentru o evaluare si raportate unitara acuantumului garantiei de participare depusa in alta valuta , aceasta se va raporta la cursul de schimb BNR cu 3 zile inainte de termenul limita de primire a ofertelor. Ofertele care nu sunt insotite de dovada constituirii garantiei pentru participare vor fi respinse ca inacceptabile. Din garantia de participare se va retine o suma in cuantum de 7799.9 lei (4200 lei + 0.1% din ce depaseste valoarea de 420001 lei) in cazul aplicarii prevederilor art. 278 ind.1 lit. b)din OUG 34/2006. Garantia de participare se va prezenta in SEAP semnata electronic precum si in original, la sediul autoritati contractante, in cuantumul si pentru perioada prevazuta in documentatia de de atribuire. In valoare de 0.5% din valoarea contractului.Ofertantul invitat de catre autoritatea contractanta sa incheie contractul de achizitie publica are obligatia de a constitui garantia de buna executie, ce se va exprima in lei sub forma de scrisoare de garantie bancara precum si alte instrumente de garantare emise in conditiile legii de o societate bancara sau de asigurari in favoarea autoritatii contractante dar nu mai tarziu de trei zile lucratoare de la semnarea contractului de achizitie.Garantia debuna executie trebuie sa fie irevocabila iar instrumentul degarantare trebuie sa prevada ca plata garantiei se executa neconditionat, respectiv la prima cerere a beneficiarului, pe baza declaratiei acestuia cu privire la culpa persoanei garantate sau conditionat, respectiv dupa constatarea culpei persoanei garantate, in conformitate cu contractul garantat.
III.1.2) Principalele modalitati de finantare si plata si/sau trimitere la dispozitiile relevante
Achizitia produsului se face in nume propiu din surse propii. Plata se va efectua cu OP in termen de 30 de zile de la comunicarea facturii.
III.1.3) Forma juridica pe care o va lua grupul de operatori economici caruia i se atribuie contractul
Asociere conform art. 44 din O.U.G. nr. 34/2006 cu modificarile si completarile ulterioare
III.1.4) Executarea contractului este supusa altor conditii speciale
Nu
III.2) Conditii de participare
III.2.1) Situatia personala a operatorilor economici, inclusiv cerintele referitoare la inscrierea in registrul comertului sau al profesiei
Informatii si formalitati necesare pentru evaluarea respectarii cerintelor mentionate
Declaratie privind eligibilitatea (Formular 1). Declaratie privind neincadrarea in prevederile art.181 din OUG 34/2006 (Formularul 2), va fi probata prin prezentarea certificatelor constatatoare privind indeplinirea obligatiilor exigibile de plata (lipsa datoriilor restante) catre bugetul local si bugetul consolidat al statului in luna anterioara celei in care se depun ofertele si completarea formularului 2.
Certificatul de participare la licitatie cu oferta independenta (Formularul 2A)
Declaratie privind evitarea conflictului de interese conform art.69 ind.1 din OUG34/2006 (Formular 2B), privind pe Sandulescu Cornel-Director General, Hutu Teodor-Director Economic si Cireasa Costel-Director Tehnic, ec. Stanciu Mariana, ing. Plasoianu Gabriel, jr. Rusinoiu
Mihaela, ec. Mihai Florian, ing. Surdeanu Liviu, ing. Popescu Adina-Comisie de Licitatie.
Fisa de informatii generale (Formular 5). Certificat constatator emis de Oficiul registrului Comertului sau documente care dovedesc o forma de inregistrare, autoritatea contactanta va putea solicita ofertantului clasat pe primul loc, certificatul constatator in original/copie legalizata, inainte de transmiterea comunicarii privind rezultatul procedurii de atribuire, pentru conformitate.
Lipsa unui document prevazut la pct. III.2.1 sau neindeplinirea uneia din cerinte va conduce automat la declararea ofertei ca inacceptabila (cf. art. 36 lit.b din HG 925/2006 actualizata)
III.2.2) Capacitatea economica si financiara
Informatii si formalitati necesare pentru evaluarea respectarii cerintelor mentionate
Bilantul contabil pe anul 2012inregistrat de organul fiscal competent
Modalitatea de indeplinire
Prezentarea documentului in format electronic postat in SEAP.
Declaratie privind cifra de afaceri globala pe ultimii 3 ani (Formular 4 care
are prevazut cursul mediu anual cf. BNR)
Modalitatea de indeplinire
Completarea formularului 4 care are prevazut cursul mediuanual conform BNR
III.2.3) Capacitatea tehnica
Informatii si formalitati necesare pentru evaluarea respectarii cerintelor mentionate
Declaratie privind echipamentele tehnice privind mijloacele de transport autorizate prevazute cu debitmetre (Formular 3B)
Modalitatea de indeplinire
Ofertantul va trebui sa prezinte lista mijloacelor de transport dotate cu debitmetre omologate si cu verificarea metrologica la zi, in cazul in care ofertantul nu dispune de astfel de mijloace de transport sau nu prezinta acest document se va considera ca aceasta cerinta NU ESTE indeplinita.
Declaratie privind acoperirea la nivelul Municipiului Braila cu cel putin o statie de alimentare fixa sau mobila(Formular 3A)
Modalitatea de indeplinire
Prin completarea Formularului 3A si sa prezinte documente privind acoperirea la nivelul Municipiului Braila cu cel putin o statie de alimentare fixa sau mobila aflate in proprietate, chirie sau orice alta forma de detinere. In cazul in care ofertantul nu prezinta aceste documente se va considera ca aceasta cerinta NU ESTE indeplinita.
In caz de neprezentare in oferta a unui document de la punctul III.2.2 si III.2.3 (alte criterii de calificare), ofertantul are obligatia de a raspunde la clarificarile solicitate de autoritatea contractanta in termen de 3 zile lucratoare cf. Art. 11 alin. 5 din HG 925/2006 actualizat. Daca ofertantul nu raspunde la clarificari in termenul solicitat, autoritatea contractanta va declara oferta ca fiind neconforma si ca atare va fi respinsa. Neindeplinirea uneia din conditiile specificate la punctul III.2.2 si III.2.3 (alte criterii de calificare) va conduce la descalificarea ofertantului
III.2.4) Contracte rezervate
Nu
III.3) Conditii specifice pentru contractele de servicii
III.3.1) Prestarea serviciilor in cauza este rezervata unei anumite profesii
Nu
III.3.2) Persoanele juridice au obligatia sa indice numele si calificarile profesionale ale membrilor personalului responsabili pentru prestarea serviciilor respective
Nu
SECTIUNEA IV: PROCEDURA
IV.1) Tipul procedurii
IV.1.1) Tipul procedurii
Licitatie deschisa
IV.2) Criterii de atribuire
IV.2.1) Criterii de atribuire
Pretul cel mai scazut
IV.2.2) Se va organiza o licitatie electronica
Nu
IV.3) Informatii administrative
IV.3.1) Numar de referinta atribuit dosarului de entitatea contractanta
4066/02.08.2013
IV.3.2) Anunturi publicate (anunt publicat) anterior privind acelasi contract
Da
Anunt de intentie
Numarul anuntului in JO: 2013/S19-028781 din 26.01.2013
IV.3.3) Conditii de obtinere a caietului de sarcini si a documentatiei suplimentare (cu exceptia unui SAD)
Termenul limita pentru depunerea cererilor de documente sau pentru acces la documente: 07.10.2013 15:00
Documente de plata: NU
IV.3.4) Termen limita pentru primirea ofertelor sau a cererilor de participare
09.10.2013 16:00
IV.3.5) Limba sau limbile in care poate fi redactata oferta sau cererea de participare
Romana
Moneda in care se transmite oferta de pret: RON
IV.3.6) Perioada minima pe parcursul careia ofertantul trebuie sa isi mentina oferta
Pana la: 06.01.2014
IV.3.7) Conditii de deschidere a ofertelor
Data: 28.10.2013 18:00
Locul: In SEAP
Persoane autorizate sa asiste la deschiderea ofertelor: nu
SECTIUNEA VI: INFORMATII SUPLIMENTARE
VI.1) Contractul este periodic
Nu
VI.2) Contractul se inscrie intr-un proiect/program finantat din fonduri comunitare
Nu
Tip de finantare: Alte fonduri
VI.3) Alte informatii
In cazul existentei unor oferte de pret egale clasate pe primul loc, autoritatea contractanta va solicita clarificari prin intermediul SEAP, in vederea incarcarii electronice de catre operatorii economici de documente care contin noi preturi.Documentele transmise in SEAP vor fi semnate cu semnatura electronica.
VI.4) Cai de atac
VI.4.1) Organism competent pentru caile de atac
Consiliul National de Solutionare a Contestatiilor
Adresa postala: Str. Stavropoleos, nr. 6, sector 3, Bucuresti, Localitatea: Bucuresti, Cod postal: 030084, Romania, Tel. +40 213104641, Email: [email protected], Fax: +40 213104642 / +40 218900745, Adresa internet (URL): http: //www.cnsc.ro
Organism competent pentru procedurile de mediere
VI.4.2) Utilizarea cailor de atac
Precizari privind termenul (termenele) de exercitare a cailor de atac
Termenul limita pentru contestatii este de 10 zile incepand cu ziua urmatoare luarii la cunostiinta despre un act al autoritatii contractante considerat nelegal.
VI.4.3) Serviciul de la care se pot obtine informatii privind utilizarea cailor de atac
VI.5) Data expedierii prezentului anunt
21.08.2013 07:47
ClubAfaceri.ro prin intermediul serviciului Licitatii si Achizitii Publice va ofera posibilitatea de a monitoriza aparitia tuturor licitatiilor publice si a achizitiilor publice din Romania prin filtrarea acestora dupa necesitatile dumneavoastra. In fiecare zi veti primi un email cu toate licitatiile aparute in domeniul tau de interes. Aboneaza-te pentru a nu pierde nici o oportunitate de afaceri.
Disclaimer