Vinde
Inscrie-te Gratuit! ClubAfaceri.ro - Te ajutam sa vinzi cu succes!
Cauta si Liciteaza
Cauta

Filtru Cereri Oferta Achizitii Publice

Cuvinte cheie

Tip achizitie

invitatii de participare
anunturi de atribuire

Data publicare

Licitatie Publica - Contract achizitie motorina euro 5


Anunt de participare (utilitati) numarul 149200/07.02.2014
Sectiunea I: AUTORITATEA CONTRACTANTA
I.1) Denumirea, adresa si punct(e) de contact:
TRANSLOC S.A.TG. JIU
Adresa postala: TG-JIU str.Zambilelor nr. 12, Localitatea: Targu Jiu, Cod postal: 210122, Romania, Punct(e) de contact: MIRCEA ALMASAN, Tel. +40 353801030, Email: [email protected], Fax: +40 353801030, Adresa profilului cumparatorului: www.e-licitatie.ro
Adresa de la care se pot obtine informatii suplimentare:
Punctul (punctele) de contact mentionat(e) anterior
Caietul de sarcini si documentele suplimentare (inclusiv documentele pentru dialogul competitiv si sistemul de achizitie dinamic) pot fi obtinute la:
Punctul (punctele) de contact mentionat(e) anterior
Ofertele sau solicitarile de participare trebuie transmise la:
Punctul (punctele) de contact mentionat(e) anterior
I.2) Tipul autoritatii contractante si activitatea principala (activitatile principale)
societate comerciala cu capital de stat , unic actionar Consiliul Local al mun. Targu Jiu
Activitate (activitati)
- Servicii feroviare, de tramvai sau de autobuz
Sectiunea II: OBIECTUL CONTRACTULUI
II.1) Descriere
II.1.1) Denumirea data contractului de entitatea contractanta
Contract achizitie motorina euro 5
II.1.2) Tipul contractului si locul de executare a lucrarilor, de furnizare a produselor sau de prestare a serviciilor
Furnizare
Cumparare
Locul principal de livrare: Sediul Transloc , str. Zambilelor nr.12, Targu Jiu , jud. Gorj
Codul NUTS: RO412 - Gorj
II.1.3) Anuntul implica
Un contract de achizitii publice
II.1.4) Informatii privind acordul-cadru
II.1.5) Descrierea succinta a contractului sau a achizitiei/achizitiilor
achizitie motorina euro 5 , pentru flota din dotare, transport public de persoane in mun. Targu Jiu
II.1.6) Clasificare CPV (vocabularul comun privind achizitiile)
09134200-9 - Motorina (Rev.2)
II.1.7) Contractul intra sub incidenta acordului privind contractele de achizitii publice
Da
II.1.8) Impartire in loturi
Nu
II.1.9) Vor fi acceptate variante
Nu
II.2) Cantitatea sau domeniul contractului/acordului cadru
II.2.1) Cantitatea totala sau domeniul
motorina euro 5 , 300000 litri
Valoarea estimata fara TVA: 1, 440, 000RON
II.2.2) Optiuni
Nu
II.3) Durata contractului/acordului cadru sau termenul pentru finalizare
12 luni incepand de la data atribuirii contractului
Sectiunea III: INFORMATII JURIDICE, ECONOMICE, FINANCIARE SI TEHNICE
III.1) Conditii referitoare la contract
III.1.1) Depozite valorice ?i garantii solicitate
Cuantumul garantiei de participare va fi de :7200 leiPerioada de valabilitate a garantiei de participare :90 de zile de la data limita de depunere a ofertelorModul de constituire a garantiei de participare se va face in conformitate cu prevederile art.86 alin (1) si (3) din H.G. nr. 926/2006 , respectiv- Scrisoare de garantie bancara , care se prezinta in original , in cuantumul si pentru perioada prevazuta in documentatia de atribuire formular 11- Ordin de plata sau fila CEC , cu conditia confirmarii acestora de catre banca emitenta, pana la deschiderea ofertelor , in contulRO97BRDE200SV02286972000 BRD-GSG sucursala Targu Jiu- Virament bancar sau printrun instrument de garantie emis in conditiile legii de o societate bancara ori de o societate de asigurari , care se prezinta in original , in cuantumul si pentru perioada prevazuta in documentatia de atribuireGarantia de participare se restitue in conditiile prevazute de art. 88 din HG nr. 925/2006 cu modificarile si completarile ulterioareAutoritatea contractanta are dreptul sa retina garantia de participare , ofertantul pierzand astfel suma constituita in conformitate cu prevederile art 87 alin (1) din HG nr. 925/2006cu modificarile si completarile ulterioare. In acest sens se vor respecta si prevederile art 278 indice 1 , alin (1) , litera b) din OUG nr. 34/2006 cu modificarile si completarile ulterioare , in cuantum de 5220 leiData la care se va face echivalenta leu/alta valuta este 27.01.2014 Cuantumul garantiei de buna executie va fi de 5% din valoarea contractului fara TVA, formular 19Formade constituire: conform prevederilor art 90din HG 925/2006 modificat prin HG 1045/2011a)Instrument de garantare emis de o societate bancara sau de o societate de asigurarib)Depunere in numerar la casieria unuitatiic)Daca partile convin, prinretineri succesive din sumele datorate pentru fiecare factura
III.1.2) Principalele modalitati de finantare si plata si/sau trimitere la dispozitiile relevante
Alte surse , buget propriu
III.1.3) Forma juridica pe care o va lua grupul de operatori economici caruia i se atribuie contractul
Asociere conform art. 44 din O.U.G. nr. 34/2006 cu modificarile si completarile ulterioare
III.1.4) Executarea contractului este supusa altor conditii speciale
Nu
III.2) Conditii de participare
III.2.1) Situatia personala a operatorilor economici, inclusiv cerintele referitoare la inscrierea in registrul comertului sau al profesiei
Informatii si formalitati necesare pentru evaluarea respectarii cerintelor mentionate
Cerinta nr. 1
Declaratie privind eligibilitatea art. 180 din OUG 34/2006
Modalitatea de indeplinire si aplicabilitatea in cadrul procedurii
Prezentare formular nr.12 A.Cerinta nr. 2
Neincadrarea in prevederile art. 181 din OUG 34/2006
Modalitatea de indeplinire si aplicabilitatea in cadrul procedurii
Prezentare formular nr.12 B.Cerinta nr. 3
Neincadrarea in prevederile art. 69^1din OUG 34/2006
Modalitatea de indeplinire si aplicabilitatea in cadrul procedurii
Prezentare formular nr. 2 .
Persoane ce detin functii de decizie in cadrul autoritatii contractante sunt urmatoarele: Director general ? ing Cailean Vasile Director economic ? ec Tadici Mihaela Director tehnic ? ing Almasan Mircea Oficiul juridic - jr. Serbanovschi Mihai Sef atelier reparatii - ing. Mirea Liviu
Sef comp. achizitii publice - ing. Petroi Petre
Nota: in cazul in care in tara de origina in care este stabilit ofertantul nu exista prevederi legale referitoare la declaratia pe proprie raspundere , se accepta o declaratie autentica data in fata unui notar , a unei autoritati administrative sau judiciare sau a unei asociatii profesionale care are competente in acest sens
Cerinta nr. 4
Certificat de participare ofertanti cu oferta independenta Modalitatea de indeplinire si aplicabilitatea in cadrul procedurii Prezentare formular nr. 1.
Cerinta nr. 5Indeplinirea obligatiilor de plata a impozitelor, taxelor si contributiilor de asigurari sociale catre bugetele componente ale bugetului general consolidat si a taxelor la bugetul local
Modalitatea de indeplinire si aplicabilitatea in cadrul procedurii
Prezentarea certificatelor de atestare fiscala in original , copie legalizata sau copie conforma cu originalul , din care sa reiasa ca nu exista datorii scadente la nivelul lunii anterioare celei in care este prevazut termenul limita de depunere a ofertelor
Cerinta nr. 6
Declaratie privind calitatea de participant la procedura Modalitatea de indeplinire si aplicabilitatea in cadrul procedurii Prezentare formular nr. 12 C Cerinta nr. 1
Persoana juridica romana . Modalitatea de indeplinire si aplicabilitatea in cadrul procedurii
Certificatul constatator eliberat de Oficiul RegistruluiComertului de pe langa instanta competenta, in original, copie legalizata sau copie certificata pentru conformitate cu originalul cu semnatura si stampila. Certificatul ORC trebuie sa contina informatii reala/actuale la data limita de depunere a ofertelor si din cuprinsul acestuia trebuie sa reiasa ca ofertantul are ca obiect de activitate principal sau secundar producereasaucomercializarea produsului solicitat prinprezenta documentatie de atribuire . In etapa evaluarii ofertelor, autoritatea contractanta va solicita ofertantului clasat pe primul loc, inainte de transmiterea comunicarii privind rezultatul procedurii de atribuire, sa prezinte pentru conformitate documentul in original/copie legalizata.
Cerinta nr. 2
Persoana juridica straina . Modalitatea de indeplinire si aplicabilitatea in cadrul procedurii
Pentru a-si demonstra capacitatea de exercitare a activitatii profesionale operatorul economic vaprezentadocumente edificatoareprin caresa dovedeasca forma de inregistrare capersoanafizica sau juridica si documente din care sa rezulte ca acesta are in obiectul de activitate si obiectul contractului care se atribuie ( producerea sau comercializarea motorinei euro 5 ). Documentele vor fi prezentate in traducere legalizata
III.2.2) Capacitatea economica si financiara
Informatii si formalitati necesare pentru evaluarea respectarii cerintelor mentionate
Informatii privind situatia economico - financiara , bilant contabil la data de
31.12.2012
Modalitatea de indeplinire
Prezentare bilant contabil la data de 31.12.2012
Cifra de afaceri, Fisa de informatii generale ? cifra de afaceri , globala , pe ultimii 3 ani , formular B2
Modalitatea de indeplinire
Prezentare formular B2 , In cazul unei asocieri, fiecare asociat este obligat sa prezinte acest formular, iar cerinta se va considera indeplinita in mod cumulativ
III.2.3) Capacitatea tehnica
Informatii si formalitati necesare pentru evaluarea respectarii cerintelor mentionate
Lista principalelor livrari in ultimii 3 ani , formular nr. 12 D
Modalitatea de indeplinire
Prezentare formular nr. 12 D
Certificat SR EN ISO 9001 sau echivalent valabil la data limita de depunere a ofertelor . in cazul in care ofertantul se afla in procedura de certificare se vor prezenta documente in acest sens
Modalitatea de indeplinire
Prezentare certificat in copie sau documente edificatoare daca se afla in procedura de certificare
III.2.4) Contracte rezervate
Nu
III.3) Conditii specifice pentru contractele de servicii
III.3.1) Prestarea serviciilor in cauza este rezervata unei anumite profesii
Nu
III.3.2) Persoanele juridice au obligatia sa indice numele si calificarile profesionale ale membrilor personalului responsabili pentru prestarea serviciilor respective
Nu
SECTIUNEA IV: PROCEDURA
IV.1) Tipul procedurii
IV.1.1) Tipul procedurii
Licitatie deschisa
IV.2) Criterii de atribuire
IV.2.1) Criterii de atribuire
Pretul cel mai scazut
IV.2.2) Se va organiza o licitatie electronica
Da
a) Elementul ofertei care urmeaza sa faca obiectul procesului de reofertare: pretul.b)Valorilimita pana la carepretulpoatefiimbunatatit, astfel cum rezulta acestea din specificatiile care definesc obiectul contractului: nu exista valori limita, cu respectarea prevederilor art 202 din OUG nr 34/2006.c) Alte precizari: - Numarul de runde ale licitatiei electronice: 1- Licitatia electronica va incepe la doua zile lucratoare de la transmiterea invitatiei- Durata unei runde: 1 (una) zi (24 ore).d) In vederea participarii la licitatia electronica, operatorii economici trebuie sa fie inregistrati online, sa detina certificat digital valid pentru acces in sistem si o adresa de e-mail functionala, precizata in datele de contact din Formularul B 2?Informatii generale?. Informatii disponibile pentru conectare si inregistrare la www.e-licitatie.ro.
IV.3) Informatii administrative
IV.3.1) Numar de referinta atribuit dosarului de entitatea contractanta
IV.3.2) Anunturi publicate (anunt publicat) anterior privind acelasi contract
Nu
IV.3.3) Conditii de obtinere a caietului de sarcini si a documentatiei suplimentare (cu exceptia unui SAD)
Termenul limita pentru depunerea cererilor de documente sau pentru acces la documente: 04.04.2014 10:00
Documente de plata: NU
IV.3.4) Termen limita pentru primirea ofertelor sau a cererilor de participare
11.04.2014 10:00
IV.3.5) Limba sau limbile in care poate fi redactata oferta sau cererea de participare
Romana
Moneda in care se transmite oferta de pret: RON
IV.3.6) Perioada minima pe parcursul careia ofertantul trebuie sa isi mentina oferta
90zile (de la termenul limita de primire a ofertelor)
IV.3.7) Conditii de deschidere a ofertelor
Data: 11.04.2014 12:00
Locul: Targu Jiu , str. Zambilelor nr. 12 , jud. Gorj
Persoane autorizate sa asiste la deschiderea ofertelor: da
reprezentantii imputerniciti ai ofertantilor
SECTIUNEA VI: INFORMATII SUPLIMENTARE
VI.1) Contractul este periodic
Nu
VI.2) Contractul se inscrie intr-un proiect/program finantat din fonduri comunitare
Nu
Tip de finantare: Alte fonduri
VI.3) Alte informatii
1.Ofertantul are dreptul de a-si retrage oferta, prin solicitare scrisa adresata autoritatii contractante pana la data si ora limita de depunere a ofertelor.2.Ofertantul poate modifica continutul ofertei, pana la data si ora stabilita pentru depunerea ofertelor, adresand pentru aceasta autoritatii contractante o cerere de retragere a ofertei in vederea modificarii. Autoritateacontractanta nu este raspunzatoare in legatura cu posibilitatea ofertantului de a depune noua oferta, modificata, pana la data si ora limita, stabilita in documentatia de atribuire.3.Riscurile transmiterii ofertei, inclusiv forta majora, cad in sarcina operatorului economic.Oferta depusa la o alta adresa a autoritatii contractante decat cea stabilita sau dupa expirarea datei limita pentru depunere este considerata intarziata si se returneaza nedeschisa.4.Ora, data si locul deschiderii ofertelor: Locul deschiderii ofertelor: sediul SC TANSLOC SA TARGU JIU, str Zambilelor nr. 12Data: ........, ora???Modul de lucru al comisiei de evaluare se va desfasura in conformitate cu prevederile capitolului VI din HG 925/2006 , cu modificarile si completarile ulterioare5.In cazul in care se va constata ca ofertele clasate pe primul loc , in urma etapei finale de licitatie electronica , au preturi egale, autoritatea contractanta va solicita reofertarea in plic inchis, in vederea departajarii ofertelor.
VI.4) Cai de atac
VI.4.1) Organism competent pentru caile de atac
Consiliul National de Solutionare a Contestatiilor
Adresa postala: Str. Stavropoleos, nr. 6, sector 3, Bucuresti, Localitatea: Bucuresti, Cod postal: 030084, Romania, Tel. +40 213104641, Email: [email protected], Fax: +40 213104642 / +40 218900745, Adresa internet (URL): http: //www.cnsc.ro
Organism competent pentru procedurile de mediere
VI.4.2) Utilizarea cailor de atac
Precizari privind termenul (termenele) de exercitare a cailor de atac
Precizamfaptul ca termenele de exercitare a caii de atac sunt cele prevazute la art. 256*2 din O.U.G. nr. 34/2006. 10 zile incepand cu ziua urmatoare luarii la cunostiinta despre un act al autoritatii contractante considerat nelegal
VI.4.3) Serviciul de la care se pot obtine informatii privind utilizarea cailor de atac
S.C. TRANSLOC S.A. Targu Jiu
Adresa postala: Adresa postala: str. Zambilelor nr. 12, ,Localitatea: Targu Jiu, Cod postal: 210122, Romania, Tel. +40 353801030, Email: [email protected], Fax: +40 353801030
VI.5) Data expedierii prezentului anunt
06.02.2014 10:51
ClubAfaceri.ro prin intermediul serviciului Licitatii si Achizitii Publice va ofera posibilitatea de a monitoriza aparitia tuturor licitatiilor publice si a achizitiilor publice din Romania prin filtrarea acestora dupa necesitatile dumneavoastra. In fiecare zi veti primi un email cu toate licitatiile aparute in domeniul tau de interes. Aboneaza-te pentru a nu pierde nici o oportunitate de afaceri.
Disclaimer