Vinde
Inscrie-te Gratuit! ClubAfaceri.ro - Te ajutam sa vinzi cu succes!
Cauta si Liciteaza
Cauta

Filtru Cereri Oferta Achizitii Publice

Cuvinte cheie

Tip achizitie

invitatii de participare
anunturi de atribuire

Data publicare

Licitatie Publica - CONTRACT ACHIZITIE PUBLICA SERVICII CATERING


Anunt de participare numarul 67261/25.10.2008
Sectiunea I: AUTORITATEA CONTRACTANTA
I.1) Denumirea, adresa si punct(e) de contact:
PENITENCIARUL CU REGIM DE MAXIMA SIGURANTA BOTOSANI
Adresa postala: STR.I.C. BRATIANU, NR. 118, Localitatea: Botosani, Cod postal: 710319, Romania, Punct(e) de contact: PENITENCIARUL BOTOSANI, Tel.0231535422, In atentia: PINZARIU MILICA, Email: [email protected], [email protected], [email protected], Fax: 0231535421, Adresa internet (URL): www.penitenciarulbotosani.ro, Adresa profilului cumparatorului: www.e-licitatie.ro
I.2) Tipul autoritatii contractante si activitatea principala (activitatile principale)
Minister sauorice alta autoritate nationala sau federala, inclusiv subdiviziuni regionale sau locale ale acestora
Activitate (activitati)
- Ordine si siguranta publica
Autoritatea contractanta actioneaza in numele altor autoritati contractante
Nu
Sectiunea II: OBIECTUL CONTRACTULUI
II.1) Descriere
II.1.1) Denumirea data contractului de autoritatea contractanta
CONTRACT ACHIZITIE PUBLICA SERVICII CATERING
II.1.2) Tipul contractului si locul de executare a lucrarilor, de furnizare a produselor sau de prestare a serviciilor
Servicii
17 - Servicii hoteliere si restaurante
Locul principal de prestare: la sediul Penitenciarului Botosani, Str. I.C. Bratianu nr. 118
II.1.3) Anuntul implica
Un contract de achizitii publice
II.1.4) Informatii privind acordul-cadru
II.1.5) Descrierea succinta a contractului sau a achizitiei/achizitiilor
PRIN CONTRACTUL DE SERVICII SE URMARESTE HRANIREA PRESOANELOR PRIVATE DE LIBERTATE IN CONFORMITATE CU PREVEDERILE LEGALE
II.1.6) Clasificare CPV (vocabularul comun privind achizitiile)
55520000-1 - Servicii de catering (Rev.2)
II.1.7) Contractul intra sub incidenta acordului privind contractele de achizitii publice
Nu
II.1.8) Impartire in loturi
Nu
II.1.9) Vor fi acceptate variante
Nu
II.2) Cantitatea sau domeniul contractului
II.2.1) Cantitatea totala sau domeniul
PENTRU ANUL 2008, LUNA DECEMBRIE (30 ZILE) 43550 PORTII DE MANCARE, PERIOADA IANUARIE-APRILIE 2009, 163700 PORTII DE MANCARE, CONFORM NORMELOR SI SPECIFICATIILOR DIN DOCUMENTATI
Valoarea estimata fara TVA: intre 330, 000 si 340, 000EUR
II.2.2) Optiuni
Da
PERIOADA IANUARIE-APRILIE 2009, 163700 PORTII DE MANCARE, SPECIFICATII IN DOCUMENTATIE
Calendarul provizoriu de aplicare a optiunilor: 4 luni incepand de la data atribuirii contractului
1 prelungiri posibile
II.3) Durata contractului sau termenul pentru finalizare
1 luni incepand de la data atribuirii contractului
Sectiunea III: INFORMATII JURIDICE, ECONOMICE, FINANCIARE SI TEHNICE
III.1) Conditii referitoare la contract
III.1.1) Depozite valorice i garantii solicitate
SE SOLICITA GARANTIE DE PARTICIPARE DE 20000 LEI, GARANTIE DE BUNA EXECUTIE 5% DIN VALOAREA CONTRACTULUI CE SE VA INCHEIA FARA TVA
III.1.2) Principalele modalitati de finantare si plata si/sau trimitere la dispozitiile relevante
FONDURI BUGETARE (BUGET DE STAT)
III.1.3) Forma juridica pe care o va lua grupul de operatori economici caruia i se atribuie contractul
ASOCIERE CONFORM ART. 44 SI ART. 45 DIN OUG 34/2006
III.1.4) Executarea contractului este supusa altor conditii speciale
Nu
III.2) Conditii de participare
III.2.1) Situatia personala a operatorilor economici, inclusiv cerintele referitoare la inscrierea in registrul comertului sau al profesiei
Informatii si formalitati necesare pentru evaluarea respectarii cerintelor mentionate
Declaratii privind eligibilitatea;Cazierului judiciar; Declaratie privind neincadrarea in prevederileart.181; certificate de atestare fiscala; certificat privind plata impozitelor si taxelor locale; Certificatul de inregistrare fiscala; Certificat constatator emis de catre Oficiul Registrului Comertului CONFORM DOCUMENTATIEI DE ATRIBUIRE
III.2.2) Capacitatea economica si financiara
Informatii si formalitati necesare pentru evaluarea respectarii cerintelor mentionate
Fisa de informatii generale
Bilantul contabilCIFRA MEDIE DE AFACERI
Nivel(uri) specific(e) minim(e) necesar(e)
BILANT CONTABIL 2006 SI 2007; CIFRA MEDIE DE AFACERI PE ULTIMII TREI ANI CEL PUTIN 660000 LEI
III.2.3) Capacitatea tehnica
Informatii si formalitati necesare pentru evaluarea respectarii cerintelor mentionate
Listaa principalelor servicii prestate in ultimii 3 ani
Recomandari din partea altor beneficiari
Autorizatii sanitare (sanitar-veterinare) pentru punctele de lucru si mijloacele de transportDeclaratie pe propria raspundere care contine informatii privind dotarile specifice, utilajele, echipamentul tehnic, mijloacele de transport, laboratoarele si alte mijloace fixe ETC
Nivel(uri) specific(e) minim(e) necesar(e)
Dovada incheierii si indeplinirii, in ultimii 3 ani, a unuia sau mai multe contracteavand ca obiect prestarea de servicii similare; CEL PUTIN O RECOMANDARE
III.2.4) Contracte rezervate
Nu
III.3) Conditii specifice pentru contractele de servicii
III.3.1) Prestarea serviciilor in cauza este rezervata unei anumite profesii
Nu
III.3.2) Persoanele juridice au obligatia sa indice numele si calificarile profesionale ale membrilor personalului responsabili pentru prestarea serviciilor respective
Da
SECTIUNEA IV: PROCEDURA
IV.1) Tipul procedurii
IV.1.1) Tipul procedurii
Licitatie deschisa
IV.2) Criterii de atribuire
IV.2.1) Criterii de atribuire
Oferta cea mai avantajoasa d.p.d.v. economicin ceea ce priveste:
    - criteriile enuntate in caietul de sarcini, in invitatia de a prezenta o oferta sau de a participa la negociere sau in documentul descriptiv
IV.2.2) Se va organiza o licitatie electronica
Nu
IV.3) Informatii administrative
IV.3.1) Numar de referinta atribuit dosarului de autoritatea contractanta
F/432563/21.10.2008
IV.3.2) Anunturi publicate (anunt publicat) anterior privind acelasi contract
Nu
IV.3.3) Conditii de obtinere a caietului de sarcini si a documentatiei suplimentare (cu exceptia unui SAD) sau a documentului descriptiv (in cazul unui dialog competitiv)
Termenul limita pentru depunerea cererilor de documente sau pentru acces la documente: 02.12.2008 12:00
Documente de plata: DA
Pretul: 15 RON
Conditii si modalitate de plata: NUMERAR LA CASERIA UNITATII SAU ORDIN DE PLATA IN CONTUL RO20TREZ1165009XXX000310
IV.3.4) Termen limita pentru primirea ofertelor sau a cererilor de participare
09.12.2008 12:00
IV.3.5) Data transmiterii invitatiilor de prezentare de oferte sau de participare candidatilor selectati
IV.3.6) Limba sau limbile in care poate fi redactata oferta sau cererea de participare
Romana
IV.3.7) Perioada minima pe parcursul careia ofertantul trebuie sa isi mentina oferta
90zile (de la termenul limita de primire a ofertelor)
IV.3.8) Conditii de deschidere a ofertelor
Data: 09.12.2008 13:00
Locul: SEDIUL PENITENCIARULUI BOTOSANI, STR. I.C. BRATIANU, NR. 118, BOTOSANI
Persoane autorizate sa asiste la deschiderea ofertelor: da
REPREZENTANTI IMPUTERNICITI AI OFERTANTILOR
SECTIUNEA VI: INFORMATII SUPLIMENTARE
VI.1) Contractul este periodic
Nu
VI.2) Contractul se inscrie intr-un proiect/program finantat din fonduri comunitare
Nu
VI.3) Alte informatii
AUTORITATEA CONTRACTANTA VA INCHEIA CONTRACT DE PRESTARI SERVICII CU OFERTANTUL CASTIGATOR PANA LA 31.12.2008 IN LIMITA FONDURILOR ALOCATE, PROPORTIONAL CU NUMARUL DE ZILE RAMASE PENTRU PRESTAREA SERVICIULUI DE LA DATA INCHEIERII CONTRACTULUI.
VI.4) Cai de atac
VI.4.1) Organism competent pentru caile de atac
CONSILIUL NATIONAL DE SOLUTIONARE A CONTESTATIILOR
Adresa postala: Str. Stavropoleos nr. 6, sector 3, Localitatea: BUCURESTI, Cod postal: 030084, Romania, Tel.021.310.46.41, Email: [email protected], Fax: 021.310.46.42, Adresa internet (URL): www.cnsc.ro
Organism competent pentru procedurile de mediere
CURTEA DE APEL SUCEAVA
Adresa postala: STR. STEFAN CEL MARE, NR. 62, Localitatea: SUCEAVA, Cod postal: 720062, Romania, Tel.0230/215380, 216321, Fax: 0230/524022
VI.4.2) Utilizarea cailor de atac
Precizari privind termenul (termenele) de exercitare a cailor de atac
Termenul de depunere al contestatiei este de cel mult 10 zile de la data luarii la cunostinta de catre contestator despre actul pe care acesta il considera nelegal.
VI.4.3) Serviciul de la care se pot obtine informatii privind utilizarea cailor de atac
SERVICIUL JURIDIC DIN CADRUL PENITENCIARULUI BOTOSANI
Adresa postala: STR. I.C. BRATIANU, NR. 118, Localitatea: BOTOSANI, Cod postal: 710319, Romania, Tel.0231/535422, int. 139, Email: [email protected], Fax: 0231/535421, Adresa internet (URL): www.penitenciarulbotosani.ro
VI.5) Data expedierii prezentului anunt
24.10.2008 07:35
ClubAfaceri.ro prin intermediul serviciului Licitatii si Achizitii Publice va ofera posibilitatea de a monitoriza aparitia tuturor licitatiilor publice si a achizitiilor publice din Romania prin filtrarea acestora dupa necesitatile dumneavoastra. In fiecare zi veti primi un email cu toate licitatiile aparute in domeniul tau de interes. Aboneaza-te pentru a nu pierde nici o oportunitate de afaceri.
Disclaimer