Vinde
Inscrie-te Gratuit! ClubAfaceri.ro - Te ajutam sa vinzi cu succes!
Cauta si Liciteaza
Cauta

Filtru Cereri Oferta Achizitii Publice

Cuvinte cheie

Tip achizitie

invitatii de participare
anunturi de atribuire

Data publicare

Licitatie Publica - Contract de achizitie publica de furnizare echipamente de colectare si transfer a deseurilor din judetul Iasi, in cadrul proiectului ?Sistem de management integrat al deseurilor in judetul IASI??


Anunt de participare numarul 144633/28.06.2013
Sectiunea I: AUTORITATEA CONTRACTANTA
I.1) Denumirea, adresa si punct(e) de contact:
JUDETUL IASI
Adresa postala: Bulevardul Stefan cel Mare si Sfant, nr.69, Localitatea: Iasi, Cod postal: 700075, Romania, Punct(e) de contact: Directia Achizitii Publice, Tel. +40 0232235100, In atentia: Anca Muscheru, Email: [email protected], Fax: +40 0232214425, Adresa internet (URL): www.icc.ro, Adresa profilului cumparatorului: www.e-licitatie.ro
Adresa de la care se pot obtine informatii suplimentare:
Punctul (punctele) de contact mentionat(e) anterior
Caietul de sarcini si documentele suplimentare (inclusiv documentele pentru dialogul competitiv si sistemul de achizitie dinamic) pot fi obtinute la:
Punctul (punctele) de contact mentionat(e) anterior
Ofertele sau solicitarile de participare trebuie transmise la:
Punctul (punctele) de contact mentionat(e) anterior
I.2) Tipul autoritatii contractante si activitatea principala (activitatile principale)
Autoritate regionala sau locala
Activitate (activitati)
- Servicii generale ale administratiilor publice
Autoritatea contractanta actioneaza in numele altor autoritati contractante
Nu
Sectiunea II: OBIECTUL CONTRACTULUI
II.1) Descriere
II.1.1) Denumirea data contractului de autoritatea contractanta
Contract deachizitie publica de furnizare echipamente de colectare si transfer a deseurilor din judetul Iasi, in cadrul proiectului ?Sistem de management integrat al deseurilor in judetul IASI??
II.1.2) Tipul contractului si locul de executare a lucrarilor, de furnizare a produselor sau de prestare a serviciilor
Furnizare
Cumparare
Locul principal de livrare: Livrarea produselor se va face pe raza municipiilor Iasi si Pascani, oraselor Targu Frumos si Harlau, comunelorTutora, Baltati si Ruginoasa.
Codul NUTS: RO21 - Nord-Est
II.1.3) Anuntul implica
Un contract de achizitii publice
II.1.4) Informatii privind acordul-cadru
II.1.5) Descrierea succinta a contractului sau a achizitiei/achizitiilor
Obiectul contractului il constituie furnizarea echipamentelor de colectare a deseurilor in judetul Iasi
Lot 1 - UTILAJE SI ECHIPAMENTE DE TRANSPORT DESEURI
Lot 2 - RECIPIENTI COLECTARE DESEURI
II.1.6) Clasificare CPV (vocabularul comun privind achizitiile)
34928480-6 - Containere si pubele de deseuri (Rev.2)
34144510-6-Vehicule pentru transportul deseurilor menajere (Rev.2)
II.1.7) Contractul intra sub incidenta acordului privind contractele de achizitii publice
Da
II.1.8) Impartire in loturi
Da
Trebuie depuse oferte pentru unul sau mai multe loturi
II.1.9) Vor fi acceptate variante
Nu
II.2) Cantitatea sau domeniul contractului/acordului cadru
II.2.1) Cantitatea totala sau domeniul
Valoarea totala estimata a contractului de achizitie publica de echipamente de colectare si transfer a deseurilor din judetul Iasi, in cadrul proiectului ?Sistem de management integrat al deseurilor in judetul IASI?? este de 42.905.273, 43 lei, echivalent a 9.708.613 euro la cursul Inforeurodin 01-30.04.2013, respectiv 1 euro = 4, 4193 lei, din careLot 1 - Utilaje si echipamente de transport deseuri 14.086.876, 71 lei, echivalent a 3.187.581 eurola cursul Inforeurodin 01-30.04.2013, respectiv 1 euro = 4, 4193 lei
Lot 2 - Recipienti colectare deseuri ? 28.818.396, 72 lei, echivalent a 6.521.032 la cursul Inforeurodin 01-30.04.2013, respectiv 1 euro = 4, 4193 leiObiectLot 1 - UTILAJE SI ECHIPAMENTE DE TRANSPORT DESEURI
1. camion transport containere cu sistem de incarcare/descarcare tip carlig capacitatea de 37 tone pentru transport deseuri nepericuloase - nr. bucati: 52. camion transport containere cu sistem de incarcare/descarcare tip carlig capacitatea de 24 de tone pentru transport deseuri nr. bucati: 43. Remorca cu 2 axe pentru transport containere abroll - nr. bucati: 24. Tocator de crengi - nr. bucati: 15. Masina intors brazde pentru forma triunghiulara a sirurilor - nr. bucati: 1
6. Ciur rotativ - nr. bucati: 17. Bena basculabila - nr. bucati: 28. Incarcator frontal, 2, 5MC- nr. bucati: 6
9. Incarcator frontal, 1 MC - nr. bucati: 3
10. Motostivuitor - nr. bucati :3
11. Rezervor transport concentrat (cisterna) - nr. bucati :1Lot 2 - RECIPIENTI COLECTARE DESEURI
1. Achizitie 9.795 bucati ? recipienti de colectare a deseurilor reziduale si reciclabile cu capacitatea de 1.100 litri;
2. Achizitie 31.917 bucati ? unitati de compostare individuala cu capacitatea de 280 litri;
3. Achizitie 125.220 bucati ? euro-pubele de colectare a deseurilor reziduale si reciclabile, cu capacitatea de 120 litri;
4. Achizitie 8.389 bucati ? euro-pubele de colectare a deseurilor reziduale si reciclabile, cu capacitatea de 240 litri;
5. Achizitie 6 bucati ? containere cu capacitatea de 18 mc pentru colectarea deseurilor verzi;
6. Achizitie 13 bucati ? containere cu capacitatea de 24 mc pentru transport deseuri;
7. Achizitie 40 bucati ? containere cu capacitatea de 32 mc pentru transport deseuri;
8. Achizitie 6 bucati ? containere cu capacitatea de 40 mc pentru colectarea si transportul deseurilor voluminoase.
Valoarea estimata fara TVA: 42, 905, 273.43RON
II.2.2) Optiuni
Nu
II.3) Durata contractului/acordului cadru sau termenul pentru finalizare
5 luni incepand de la data atribuirii contractului
Sectiunea III: INFORMATII JURIDICE, ECONOMICE, FINANCIARE SI TEHNICE
III.1) Conditii referitoare la contract
III.1.1) Depozite valorice ?i garantii solicitate
Ofertantul va constitui o garantie pentru participare in cuantum de 281.737, 53 lei pentru LOTUL 1 si576.367, 93 lei pentru LOTUL 2, conform art. 86 alin. 1 din HG nr. 925/2006: prin virament in contul Consiliului Judetean Iasi nr. RO72TREZ4065006XXX000459, CF: 4540712, Trezoreria Municipiului Iasi ? se prezinta OP confirmat de banca emitenta sauprintr-un instrument de garantare emis in conditiile legii de o societate bancara ori de o societate de asigurari, in original (modelFormular 1). Perioada de valabilitate a garantiei pentru participare va fi de minimum 120 de zile calendaristiceincepand cu data limita de depunere a ofertelor.In cazul depunerii de oferte in asociere, garantia de participare trebuie constituita in numele asocierii si sa mentioneze ca acopera in mod solidar toti membrii grupului de operatori economici.Garantia de participare emisa in alta limba decatromana va fi prezentata in original si va fi insotita de traducerea autorizata in limba romana.Echivalenta pentru o garantie de participare depusa inalta valuta se va face la cursul BNR din data anterioara datei limita de depunere a ofertelor cu 5 zile.Ofertantii tip IMM care indeplinesc prev. legisl. in vig. (Legea nr.346/2004 ) beneficiaza de reducere de 50% acuantumului GBE (pt. a beneficia de aceasta reducere of. vor depune documentele prin care dovedesc ca sunt IMM). In cazul unei asocieri, red. cu 50% se aplica daca toti asoc. sunt IMM.Autoritatea Contractanta va retine o parte din garantia de participare, ofertantul pierzand o parte din suma constituita, atunci cand aceasta din urma se afla in situatia prevazuta la art.278^1, alin.(1), respectiv : - Pentru LOTUL1 ? 8.968, 68 lei- Pentru LOTUL 2 ? 10.441, 83lei GBEa contractului se va constitui in cuantum de 10% din pretul contractului ce urm. a fi atribuit, exclusiv TVA, conf. art. 90 alin. (1) si (2) din HG nr. 925/2006, printr-un instrument de garantare emis in cond. legii de o societate bancara sau de o societate de asigurari (Formular nr. 2). Daca partile convin, GBE se va putea constitui si conf. alin. 3 al art. 90/HG 925/2006. GBE a contr. trebuie constituita in termen de max. 10 zile de la data semnarii contr. de catre ambele parti, sub sanct. rezilierii acestuia.Ofertantii tip IMM care indeplinesc prev. legisl. in vig. (Legea 346/2004 ), beneficiaza de reducere de 50%a cuantumului GBE (pt a beneficia de aceasta reducere of.vor depune documentele prin care dovedesc ca sunt IMM). In cazul unei asocieri, red. cu 50% se aplica daca toti asoc. sunt IMM.
III.1.2) Principalele modalitati de finantare si plata si/sau trimitere la dispozitiile relevante
Proiect finantat din Fonduri europene prin Programul Operational Sectorial MediuFonduri Europene (Fondul European de Dezvoltare Regionala)? 83, 5 %Buget de Stat- 15, 5 %, Bugete locale -1%
III.1.3) Forma juridica pe care o va lua grupul de operatori economici caruia i se atribuie contractul
Asociere legaliz. cf. art.44/OUG 34/2006: (model? Formular nr. 3 si Formular nr. 3A)
III.1.4) Executarea contractului este supusa altor conditii speciale
Nu
III.2) Conditii de participare
III.2.1) Situatia personala a operatorilor economici, inclusiv cerintele referitoare la inscrierea in registrul comertului sau al profesiei
Informatii si formalitati necesare pentru evaluarea respectarii cerintelor mentionate
-Neincadrarea in situatia prevazuta la art.180din OUG nr.34/2006Conditie de calificare : Ofertantul nu trebuie sa fi fost condamnat in ultimii 5 ani, printr-o hotarare definitiva si irevocabila, pentru frauda, coruptie, spalare de bani, activitati ale unei organizatii criminale.
Modalitatea de indeplinire : Declaratie pe proprie raspundere semnata de reprezentantul legal, in original. (Completare Formular nr. 4)In cazul in care oferta este depusa de o asociere, fiecare asociat va prezenta documentele mentionate. Documentele solicitate pentruneincadrarea in prevederile art. 180 din O.U.G. nr. 34/2006 vor fi prezentate si de tertul sustinator, daca este cazul.-Neincadrarea in situatiile prevazute la art.181 din OUG nr.34/2006Conditie de calificare : autoritatea contractanta nu va califica ofertantul care inregistreaza datorii la bugetul consolidat precum si la cel local (indiferent de cuantumul acestora). Documentele trebuie sa prezinte situatia obligatiilor scadente in luna anterioara celei in care se depun ofertele .
Cerintele referitoare la obligatiile de plata a impozitelor, taxelor si contributiilor de asigurari sociale catre bugetele componente ale bugetului general consolidat sunt considerate ca fiind indeplinite in masura in care ofertantul (toti membrii asocierii, dupa caz) prezinta inlesniri la plata de genul esalonarilor sau compensarilor aprobate de catre organele competente in domeniu (institutiile autorizate ale tarii de origine, dupa caz).Modalitatea de indeplinire: - Declaratie pe proprie raspundere semnata de reprezentantul legal, in original. (Completare Formular nr. 4)- Certificate constatatoare privind indeplinirea obligatiilor exigibile de plata: 1.Certificat de Atestare Fiscala Pentru Persoane Juridice, privind obligatiile de plata catre bugetul general consolidat, din care sa reiasa faptul ca ofertantul nu are datorii scadente in luna anterioara celei in care se depun ofertele.2.Certificat de Atestare Fiscala Pentru Persoane Juridice, privind impozitele si taxele locale si alte venituri ale bugetului local de la sediul social, sediul/sediile secundar/secundare si punctul/punctele de lucru implicate in derularea contractului, din care sa rezulte ca ofertantul nu are datorii scadente in luna anterioara celei in care se depun ofertele.Tertul sustinator are oblig. neincadrarii in sit. prev la art. 181 lit. a, c^1 si d din OUG
In cazul depunerii unei oferte in asociere, cerintele formulate pentru situatiile prevazute la art.181 din ordonanta vor fi demonstrate de fiecare asociat. Toate certificatele/documentele trebuie sa fie prezentate in oricare dintre formele original, copie legalizata sau copie lizibila cu mentiunea ?conform cu originalul? si trebuie sa ateste ca ofertantul si-a indeplinit obligatiile de plata a impozitelor, taxelor si contributiilor catre buget scadente in luna anterioara celei in care se depun ofertele.
Persoanele juridice straine vor prezenta orice documente edificatoare eliberate de institutiile autorizate ale tarii de origine (certificate deatestare fiscala, caziere judiciare, alte documente echivalente) emise de autorita?i competente din ?ara respectiva prin care sa dovedeasca faptul ca si-au indeplinit obligatiile de plata a impozitelor, taxelor si contributiilor catre bugetul de stat si bugetul local scadente in luna anterioara celei in care se depun ofertele.
Persoanele juridice romane vor prezenta certificatele in original sau copie legalizata sau copie lizibila cu mentiunea ?conform cu originalul?.
Persoanele juridice straine vor prezenta certificatele in original sau copie legalizata sau copie lizibila cu mentiunea ?conform cu originalul?, insotite de traducere autorizata.
- Declaratii privind calitatea de participant la procedura (Formular nr. 5A)In cazul in care oferta este depusa de o asociere, fiecare asociat va prezenta documentul mentionat.
- Certificat de participare la licitatie cu oferta independenta (Formular nr. 5).In cazul in care oferta este depusa de o asociere, fiecare asociat va prezenta documentul mentionat mai sus.;
- Neincadrarea in situatiile prevazute la art. 69^1 din OUG nr. 34/2006-Declaratie pe propria raspundere privind neincadrarea in situatiile prevazute la art.69^1 din OUG nr. 34/2006 (Formularul nr. 6); Pers.care detin functii de decizie in cadrul autoritatii contractante, in ceea ce priveste organizarea, derularea si finalizarea procedurii de atribuire sunt toate persoanele care aproba/semneaza documente emise in legatura cu sau pentru procedura de atribuire, inclusiv persoanele care aproba bugetul aferent autoritatii contractante, necesar finantarii contractului de achizitie publica:
- Cristian Mihai Adomnitei-Presedintele Consiliului Judetean Iasi, Victor Chirila- Vicepre?edinte Consiliul Jude?ean Ia?i, Victorel Lupu-Vicepre?edinte Consiliul Jude?ean Ia?i, Lacramioara Vernica-Secretarul Judetului Iasi, Alungulesei Gabriela - Directia Juridica- Director Executiv, Elena Arvinte - Directia Economica - Director executiv Dolachi Pelin Nicoleta - Directia Economica, ? Director Executiv Adjunct, Cristina Teodora Jinga ?Directia Proiecte si Dezvoltare Durabila - Director Executiv, Ionela Laura Pastravanu- Directia Proiecte si Dezvoltare Durabila ?Director Executiv Adjunct, Manager Proiect, Turcu Angela Mirela Directia Proiecte si Dezvoltare Durabila, Coordonator UIP Sistem Integrat de Management al Deseurilor, Silvia Vasile - Directia Proiecte si Dezvoltare Durabila, Consilier, Raul Constantin Ganga Fanaragiu ? Directia Proiecte si Dezvoltare Durabila, Consilier, Anca Muscheru- Directia Achizitii Publice -Director Executiv, Mihai Iftimiei- Directia Achizitii Publice, Sef ServiciulAchizitii Publice si Contracte, Ana Maria Vornicu ?Directia Achizitii Publice ? Serviciul Achizitii Publice si Contracte, Consilier, - Consilieri judeteni : Aivanoaei Constantin Alin, Apavaloaei Dinu, Baciu Mihail, Boz Petru Eduard, Bratescu Liviu, Bulgaru Liviu Gabriel, Carp Petra, Caliman Adrian Constantin, Citea Vasile, Chirila Victor, Cojocaru Petru Bogdan, Cozianu Iulian, Dascalu Petru, Hauta Marian,
Ivancia Mihaela, Lebada Dorel, Lupascu Vasile, Lupu Magdalena, Lupu Victorel, Macovei Silviu Nicu, Mihai Florin, Morosan Catalin, Popa Silviu Florin, Popescu Mihail Gabriel, Romaniuc Liliana, Rosca Ciprian Lucian, Stanciu Cristian, Stoian Ioan, Salaru Vasile, Serban
Constantin, Toma Vasile, Urcaciu Ion Lorin, Ursanu Radu Ionel, Vintila Iordan, Vornicu Carmen Paula, Vornicu Liviu Gabriel.In cazul in care oferta este depusa de o asociere, fiecare asociat va prezenta documentul mentionat. In cazul in care ofertantul are subcontractanti declarati, fiecare subcontractant va prezenta documentul mentionat.In cazul depunerii unei oferte individuale/comune sustinuta financiar si/sau tehnico-profesional de catre tert/terti sustinatori, fiecare sustinator are obligatia de a demonstra indeplinirea cerintei. Pentru persoanele juridice romane documentele se prezinta in original sau copie legalizata sau copie lizibila certificata ?conform cu originalul? iar pentru persoanele juridice straine documentele se prezinta in original sau copie legalizata sau copie lizibila certificata ?conform cu originalul? ?i vor fi insotite de traducere autorizata in limba romana.
Pentru persoanele juridice romane
- Certificat constatator emis de Oficiul Registrului Comertului de pe langa Tribunalul Teritorial, din care sa rezulte domeniul de activitate principal/secundar, codurile CAEN aferente acestora. Obiectul contractului trebuie sa aiba corespondent in codul CAEN din certificatul constatator emis de ONRC.
Informatiile cuprinse in acesta trebuie sa fie reale, actuale la data limita de depunere a ofertelor.
In cazul prezentarii documentului in copie ?conform cu originalul?, autoritatea contractanta isi rezerva dreptul de a solicita ofertantului clasat pe primul loc, inainte de transmiterea comunicarii privind rezultatul procedurii de atribuire, prezentarea pentru conformitate a documentului inoriginal/copie legalizata.Pentru persoanele juridice straine
Modalitatea de indeplinire: - Prezentarea de documente care dovedesc o forma de inregistrare / atestare ori apartenenta din punct de vedere profesional, conforme legii tarii de rezidenta a operatorului economic din care sa rezulte ca domeniul de activitate al ofertantului
corespunde obiectului procedurii.
In cazul unei asocieri, fiecare asociat va prezenta documentele mentionate mai sus. Obiectul contractului trebuie sa aiba corespondent in codul CAEN din certificatul constatator emis de Oficiul Registrului Comertului pentru partea din contract pe care o realizeaza asociatul/asociatii.
III.2.2) Capacitatea economica si financiara
Informatii si formalitati necesare pentru evaluarea respectarii cerintelor mentionate
Cerinta nr. 1
Cifra medie de afaceri globala in ultimii 3 (trei) ani de referinta 2010, 2011, 2012 trebuie sa fie cel putin egalacu suma de: - LOT 1:22.000.000 lei- LOT 2:35.000.000 leiModalitatea de indeplinire:
- Declaratie privind cifra de afaceri (Completare Formular nr. 7)
- bilanturi contabile sau extrase de bilant inregistrat la organele competente sau orice alte documente edificatoare care demonstreaza cifra de afaceri
solicitata.Pentru persoanele juridice romane documentele se prezinta in original sau copie legalizata sau copie lizibila certificata ?conform cu originalul? iar pentru persoanele juridice straine documentele se prezinta in original sau copie legalizata sau copie lizibila certificata ?conform cu originalul? ?i vor fi insotite de traducere autorizata in limba romana.
Pentru conversia in RON, daca situatiile financiare sunt intocmite in alta moneda, se va lua in considerare cursul mediu anual leu/valuta comunicat de Banca Nationala a Romaniei. Pentru echivalenta valuta/lei - http: //bnr.ro/Cursul-de-schimb-3544.aspx In cazul in care oferta este depusa de o asociere, se va prezenta o fisacentralizatoare pentru asociere in ansamblu, semnata de catre reprezentantul legal al asociatului desemnat ca lider, precum si fise centralizatoare individuale pentru fiecare asociat in parte, semnate de
reprezentantii legali ai fiecarui asociat, inclusiv liderul.
Of. tip IMM care indepl. prev.legisl.in vig. (L. 346/2004), benef. de red.de 50% pt.criteriul legat de cifra de afaceri (pt. a benef. de aceasta red. of. vor dep.doc.prin care dovedesc ca sunt IMM). In cazul asoc., red.de 50% se aplica doar daca toti asoc. sunt IMM.
Nota: In cazul unei asocieri, formularele si documentele solicitate mai sus,
vor fi prezentate de catre fiecare membru al asocierii.
In cazul in care candidatul isi demonstreaza situatia economica si financiara invocand si sustinerea acordata de catre o alta persoana (conform art. 186 din OUG 34/2006), atunci acesta are obligatia de a dovedi sustinerea de
care beneficiaza, prin prezentarea unui angajament ferm al persoanei respective, completat conform Formularului nr. 7A si Formularului nr. 7B , incheiate in forma autentica, prin care aceasta confirma faptul ca va pune la dispozitie ofertantului resursele financiare invocate.Angajamentul ferm prezentat de ofertant/candidat care sustine cerinta minima privind cifra de afaceri trebuie sa garanteze autoritatii contractante
faptul ca, in cazul in care contractantul intampina dificultati pe parcursul
derularii contractului, persoana sustinatoare se obliga sa asigure
indeplinirea completa si reglementara a obligatiilor contractuale prin
implicarea sa directa, prezentand in acest sens Formularul nr. 7C, incheiat
in forma autentica.
Persoana ce asigura sustinerea financiara nu trebuie sa se afle in situatia
care determina excluderea din procedura de atribuire conform prevederilor
art. 180, art. 181 lit. a), c^1) si d) si art .69^1 din OUG 34/2006, cu toate
modificarile si completarile ulterioare, prezentand in acest sens Formularul
nr. 6 si Formularul nr. 4
Nivel(uri) specific(e) minim(e) necesar(e)
- Declaratie privind cifra de afaceri (Completare Formular nr. 7)- bilanturi contabile sau extrase de bilant inregistrat la organele competente sau orice alte documente edificatoare care demonstreaza cifra de afaceri solicitata.Formularul nr. 7A, incheiat in forma autentica, Formularului nr. 7B, incheiat in forma autentica, prin care aceasta confirma faptul cava pune la dispozitie ofertantului resursele financiare invocate.Formularul nr. 7C, incheiat in forma autentica.Formularul nr. 6 siFormularul nr. 4
III.2.3) Capacitatea tehnica
Informatii si formalitati necesare pentru evaluarea respectarii cerintelor mentionate
Cerinta nr. 1
Lista a principalelor livrari de produse efectuate in ultimii 3 ani in original, continand valori, perioade de furnizare, beneficiari, indiferent daca acestia din urma sunt autoritati contractante sau clienti privati.
Livrarile de produse se confirma prin prezentarea unor certificate/documente emise sau contrasemnate de o autoritate ori de catre clientul beneficiar. In cazul in care beneficiarul este un client privat si, din motive obiective, operatorul economic nu are posibilitatea obtinerii unei certificari/confirmari din partea acestuia, demonstrarea livrarilor de produse se realizeaza printr-o declaratie a operatorului economic.
Daca oferta se depune de o asociere de operatori economici, se va prezenta o fisa centralizatoare pt asociere in
ansamblu semnata de reprezentantul legal al asociatului desemnat lider si fise centralizatoare individuale pt fiecare asociat in parte semnate deeprezentantul legal al fiecarei asociat, inclusiv liderul.
Documente de confirmare :
- Formularul nr. 8, in original
Cerinta nr. 2
Ofertantul va face dovada ca in ultimii 3 ani, calculati pana la data limita de depunere a ofertelor, a livrat produse similare, in valoare de:
- minim 14.086.876, 71 lei fara TVA pentru Lotul 1
- minim 28.818.396, 71 lei fara TVA pentru Lotul 2in cadrul unuia sau mai multor contracte, pe fiecare lot ofertat
Se va completa Formular nr. 8A.
Se vor prezenta certificate/ documente emise sau contrasemnate de o autoritate sau de catre clientul privat: copii lizibile cu mentiunea , ,conform cu originalul" de pe parti relevante ale contractului/ contractelor declarate / proces verbal de receptie / recomandare din partea beneficiarului / certificate de indeplinire a obligatiilor contractuale eliberate in conformitate cu prevedrile art. 97?1 din HG 925/2006 actualizata, care sa confirme livrarea de produse similare.In cazul in care certificatele/ documentele sunt emise in alta limba decat romana, acestea vor fi transmise in limba de origine, insotite de o traducere autorizata a acestora in limba romana.In cazul contractelor similare derulatein asociere se va lua in calcul cota de participare a ofertantului in contractul respectiv.
Cota de participare a ofertantului reprezinta proportia din valoarea finala a contractului corespunzatoare participarii acestuia la contractul respectiv.
Cota de participare se dovedeste prin prezentarea oricaror documente considerate edificatoare in acest sens, precum declaratii ale partenerilor, copii ale contractelor.
Pentru echivalenta valuta/lei se va avea in avea in vedere cursul mediu anual lei/valuta comunicat de BNR ? http: //bnr.ro/Cursul-de-schimb-3544.aspx .
Cerinta nr. 3
Capacitatea tehnica si/sau profesionala a operatorului economic poate fi sustinuta in conformitate cu art. 190 alin. (1), (2) si (3) din O.U.G. nr.34/2006aprobata cu modificari si completari prin Legea nr. 337/2006, cu modificari si completari ulterioare.In cazul in care ofertantul isi demonstreaza capacitatea tehnica si profesionala invocand si sustinerea acordata de catre o alta persoana
(conform art. 190 din OUG 34/2006), atunci acesta are obligatia de a dovedi
sustinerea de care beneficiaza, prin prezentarea unui angajament ferm conform Formularului nr. 9 si/sau Formularului 9A ?i Anexa la Formularul 9A privind sustinerea tehnica si profesionala a ofertantului/ candidatului/grupului de operatori
economici pentru indeplinirea cerintei privind experienta similara, dupa caz,
in forma autentica al persoanei respective, prin care aceasta confirma faptul ca va pune la dispozitie ofertantului resursele tehnice si profesionale invocate si va prelua executia obligatiilor din contract. Persoana ce asigura sustinerea tehnica si profesionala nu trebuie sa se afle in situatia care determina excluderea din procedura de atribuire conform prevederilor art. 180, art. 181 lit. a), c^1) si d) si art. 69^1 din OUG 34/2006, cu toate modificarile si completarile ulterioare, prezentand in acest sens Formular nr. 6 si Formularul nr. 4.
Cerinta nr. 1 Ofertantul va prezenta un certificat emis de un organism independent care atesta ca acesta are implementat si mentine, conform ISO 9001 un sistem de management al calitatii pentru cel putin un domeniu de activitate ce face obiectul contractului. Operatorii economici care nu detin un astfel de certificat vor furniza dovezi prin care sa ateste conformitatea cu standardul specificat sau daca nu urmeaza aceleasi metode din standard, dovezile trebuie sa confirme asigurarea unui nivel corespunzator al calitatii.
Nota 1: Daca un grup de operatori economici depune o oferta comuna, cerinta se demonstreaza individual de fiecare membru al asocierii pentru partea din contract pe care o realizeaza.
Nota 2: Certificate/documente edificatoare solicitate trebuie sa fie valabile la data limita de depunere a ofertelor.Nota 3: In cazul in care operatorul economic nu detine un certificat de
calitate asa cum este solicitat, acesta poate prezenta orice alte probe sau dovezi, in masura in care probele/dovezile indeplinesc cerinta solicitata
Nivel(uri) specific(e) minim(e) necesar(e)
Ofertantii vor prezenta Formularul nr. 8, in original.Livrarile de produse se confirma prin prezentarea unor certificate/documente emise sau contrasemnate de o autoritate ori de catre clientul beneficiar. In cazul in care beneficiarul este un client privat si, din motive obiective, operatorul economic nu are posibilitatea obtinerii unei certificari/confirmari din partea acestuia, demonstrarea livrarilor de produse se realizeaza printr-o declaratie a operatorului economic.Se va completa Formular nr. 8A.Se vor prezenta certificate/ documente emise sau contrasemnate de o autoritate sau de catre clientul privat: copii lizibile cu mentiunea , ,conform cu originalul" de pe parti relevante ale contractului/ contractelor declarate / proces verbal de receptie / recomandare din partea beneficiarului / certificate de indeplinire a obligatiilor contractuale eliberate in conformitate cu prevederile art. 97?1 din HG 925/2006 actualizata, care sa confirme livrarea de produse similare.In cazul in care certificatele/ documentele sunt emise in alta limba decat romana, acestea vor fi transmise in limba de origine, insotite de o traducere autorizata a acestora in limba romana.Formularul nr. 9 si/sau Formularului 9A ?i Anexa la Formularul 9A privind sustinerea tehnica si profesionala a ofertantului/ candidatului/grupului de operatorieconomici pentru indeplinirea cerintei privind experienta similara, dupa caz, in forma autentica al persoanei respective, prin care aceasta confirma faptul ca va pune la dispozitie ofertantului resursele tehnice si profesionale invocate si va prelua executia obligatiilor din contract.Formular nr. 6 si Formularul nr. 4.Certificate/documente edificatoare care probeaza /confirma indeplinirea cerintelor de calificare si anume - Certificat/e emise de organisme independente care atesta respectareastandardelor de asigurare a calitatii, respectiv ISO 9001 sau echivalente, in copie lizibila cu mentiunea ?conform cu originalul?.Persoanele juridice straine vor prezenta documentele care confirma indeplinirea cerintei in copie lizibila cu mentiunea?conform cu originalul? si vor fi insotite de traducere autorizata.
III.2.4) Contracte rezervate
Nu
III.3) Conditii specifice pentru contractele de servicii
III.3.1) Prestarea serviciilor in cauza este rezervata unei anumite profesii
Nu
III.3.2) Persoanele juridice au obligatia sa indice numele si calificarile profesionale ale membrilor personalului responsabili pentru prestarea serviciilor respective
Nu
SECTIUNEA IV: PROCEDURA
IV.1) Tipul procedurii
IV.1.1) Tipul procedurii
Licitatie deschisa
IV.2) Criterii de atribuire
IV.2.1) Criterii de atribuire
Pretul cel mai scazut
IV.2.2) Se va organiza o licitatie electronica
Da
Procedura se va desfasura offline, cu etapa finala licitatie electronica cf. art. 161 -169 din OUG 34/2006 si art. 38-44 din HG 1660/2006.Autoritatea contractanta va organiza o singura runda de licitatie de o zi. Elementul care va face obiectul procesului repetitiv (de ofertare) la licitatia electronica va fi pretul (fara TVA).Se are in vedere imbunatatirea ofertelor de pret depuse de catre ofertantii selectati, anterior organizarii acestei faze de licitatie electronica.
IV.3) Informatii administrative
IV.3.1) Numar de referinta atribuit dosarului de autoritatea contractanta
7719
IV.3.2) Anunturi publicate (anunt publicat) anterior privind acelasi contract
Nu
IV.3.3) Conditii de obtinere a caietului de sarcini si a documentatiei suplimentare (cu exceptia unui SAD) sau a documentului descriptiv (in cazul unui dialog competitiv)
Termenul limita pentru depunerea cererilor de documente sau pentru acces la documente: 22.08.2013 15:00
Documente de plata: NU
IV.3.4) Termen limita pentru primirea ofertelor sau a cererilor de participare
26.08.2013 09:00
IV.3.5) Data transmiterii invitatiilor de prezentare de oferte sau de participare candidatilor selectati
IV.3.6) Limba sau limbile in care poate fi redactata oferta sau cererea de participare
Romana
Moneda in care se transmite oferta de pret: RON
IV.3.7) Perioada minima pe parcursul careia ofertantul trebuie sa isi mentina oferta
120zile (de la termenul limita de primire a ofertelor)
IV.3.8) Conditii de deschidere a ofertelor
Data: 26.08.2013 11:00
Locul: sediul Consiliului Judetean Iasi
Persoane autorizate sa asiste la deschiderea ofertelor: da
Reprezentantii imputerniciti ai ofertantilor, observatorii UCVAP, daca este cazul
SECTIUNEA VI: INFORMATII SUPLIMENTARE
VI.1) Contractul este periodic
Nu
VI.2) Contractul se inscrie intr-un proiect/program finantat din fonduri comunitare
Da
Trimitere (trimiteri) la proiect(e) si/sau program(e): Programul Operational Sectorial de Mediu Axa prioritara 2 Dezvoltarea sistemelor demanagement integrat al deseurilor si reabilitarea siturilor istorice contaminate?, Domeniul Major de Interventie 1 ? ?Dezvoltarea sistemelor integrate de management al deseurilor si extinderea infrastructurii de management al deseurilor?.
Tip de finantare: Program / ProiectProgram / Proiect: Programul Operational Sectorial de Mediu - POS Mediu
VI.3) Alte informatii
II.3) Durata prezentului contract este de la data semnarii de catre ambele parti pana la restituirea garantiei de buna executie. Termenul de livrare este de maxim 5 luni de la data emiterii ordinului de livrare.IV.2.1 In cazul imposibilitatii aplicarii criteriului de atribuire ?pretul cel mai scazut?, deoarece doua sau mai multe oferte contin, in cadrul propunerii financiare acelasi pret, autoritatea contractanta va solicita ofertantilor care au oferit cel mai mic pret o noua propunere financiara in plic inchis, caz in care contractul va fi atribuit ofertantului a carui noua propunere financiara are pretul cel mai scazut.IV.2.2 La faza finala de licitatie electronica pot participa doar operatorii economici care sunt inregistrati in SEAP si au certificat digital valid pentru acces in sistem. Informatii pentru conectare si inregistrare, precum si cerintele tehnice minimale sunt disponibile la: http: //www.elicitatie.ro/Public/Common/Static.aspx?f=TechnicalRequirementNotificarile de incepere a licitatiei electronice vor fi transmise automat de catre sistem, la adresa de posta electronica (e-mail), inregistrata in SEAP ca adresa de contact a operatorilor economici si vor fi disponibile de asemenea in sectiunea ?Notificari in sistem?.Pe parcursul derularii fazei de licitatie electronica, sistemul informatic va pune la dispozitia ofertantilor informatii referitoare la numarul participantilor la licitatia electronica, cea mai buna oferta financiara si la pozitia pe care o ocupa in clasament.
VI.4) Cai de atac
VI.4.1) Organism competent pentru caile de atac
Consiliul National de Solutionare a Contestatiilor
Adresa postala: Str. Stavropoleos, nr. 6, sector 3, Bucuresti, Localitatea: Bucuresti, Cod postal: 030084, Romania, Tel. +40 213104641, Email: [email protected], Fax: +40 213104642 / +40 218900745, Adresa internet (URL): http: //www.cnsc.ro
Organism competent pentru procedurile de mediere
VI.4.2) Utilizarea cailor de atac
Precizari privind termenul (termenele) de exercitare a cailor de atac
Termenele de exercitare a cailor de atac sunt cele prevazute la art. 256^2 din O.U.G. nr. 34/2006.
VI.4.3) Serviciul de la care se pot obtine informatii privind utilizarea cailor de atac
CONSILIUL JUDETEAN IASI ? Directia Achizitii Publice-Serviciul Achizitii Publice si Contracte
Adresa postala: Bd. Stefan cel Mare si Sfant, nr. 69, Localitatea: Iasi, Cod postal: 700075, Romania, Tel. +40 232235100, Email: [email protected], Fax: +40 232214425, Adresa internet (URL): www.icc.ro
VI.5) Data expedierii prezentului anunt
27.06.2013 11:09
ClubAfaceri.ro prin intermediul serviciului Licitatii si Achizitii Publice va ofera posibilitatea de a monitoriza aparitia tuturor licitatiilor publice si a achizitiilor publice din Romania prin filtrarea acestora dupa necesitatile dumneavoastra. In fiecare zi veti primi un email cu toate licitatiile aparute in domeniul tau de interes. Aboneaza-te pentru a nu pierde nici o oportunitate de afaceri.
Disclaimer