Vinde
Inscrie-te Gratuit! ClubAfaceri.ro - Te ajutam sa vinzi cu succes!
Cauta si Liciteaza
Cauta

Filtru Cereri Oferta Achizitii Publice

Cuvinte cheie

Tip achizitie

invitatii de participare
anunturi de atribuire

Data publicare

Licitatie Publica - Contract de furnizare ? a doua autoutilitare transport mixt de persoane si marfa comanda, prima interventie si transport, cat si o masina de marcaj rutier, comanda, prima interventie si transport?


Anunt de participare numarul 146938/01.10.2013
Sectiunea I: AUTORITATEA CONTRACTANTA
I.1) Denumirea, adresa si punct(e) de contact:
JUDETUL ARGES
Adresa postala: Piata Vasile Milea Nr.1, Localitatea: Pitesti, Cod postal: 110035, Romania, Punct(e) de contact: ROXANA BRATU, Tel. +40 248220075, Email: [email protected], Fax: +40 248220137, Adresa internet (URL): www.cjarges.ro, Adresa profilului cumparatorului: www.e-licitatie.ro
Adresa de la care se pot obtine informatii suplimentare:
Punctul (punctele) de contact mentionat(e) anterior
Caietul de sarcini si documentele suplimentare (inclusiv documentele pentru dialogul competitiv si sistemul de achizitie dinamic) pot fi obtinute la:
Punctul (punctele) de contact mentionat(e) anterior
Ofertele sau solicitarile de participare trebuie transmise la:
Punctul (punctele) de contact mentionat(e) anterior
I.2) Tipul autoritatii contractante si activitatea principala (activitatile principale)
Autoritate regionala sau locala
Activitate (activitati)
- Servicii generale ale administratiilor publice
Autoritatea contractanta actioneaza in numele altor autoritati contractante
Nu
Sectiunea II: OBIECTUL CONTRACTULUI
II.1) Descriere
II.1.1) Denumirea data contractului de autoritatea contractanta
Contract defurnizare ? a doua autoutilitare transport mixt de persoane si marfa comanda, prima interventie si transport, cat si o masina de marcaj rutier, comanda, prima interventie si transport?
II.1.2) Tipul contractului si locul de executare a lucrarilor, de furnizare a produselor sau de prestare a serviciilor
Furnizare
Cumparare
Locul principal de livrare: Consiliul Judetean Arges, Piata Vasile Milea, Nr.1, Arges
Codul NUTS: RO311 - Arges
II.1.3) Anuntul implica
Un contract de achizitii publice
II.1.4) Informatii privind acordul-cadru
II.1.5) Descrierea succinta a contractului sau a achizitiei/achizitiilor
- doua autoutilitare transport mixt de persoane si marfa comanda, prima interventie si transport;
- o masina de marcaj rutier, comanda, prima interventie si transport.
II.1.6) Clasificare CPV (vocabularul comun privind achizitiile)
34114000-9 - Vehicule cu utilizare speciala (Rev.2)
34922000-6-Echipament pentru marcaj rutier (Rev.2)
II.1.7) Contractul intra sub incidenta acordului privind contractele de achizitii publice
Nu
II.1.8) Impartire in loturi
Da
Trebuie depuse oferte pentru unul sau mai multe loturi
II.1.9) Vor fi acceptate variante
Nu
II.2) Cantitatea sau domeniul contractului/acordului cadru
II.2.1) Cantitatea totala sau domeniul
- doua autoutilitare transport mixt de persoane si marfa comanda, prima interventie si transport;
- o masina de marcaj rutier, comanda, prima interventie si transport.
Valoarea estimata fara TVA: 596, 774.19RON
II.2.2) Optiuni
Nu
II.3) Durata contractului/acordului cadru sau termenul pentru finalizare
60 zile incepand de la data atribuirii contractului
Sectiunea III: INFORMATII JURIDICE, ECONOMICE, FINANCIARE SI TEHNICE
III.1) Conditii referitoare la contract
III.1.1) Depozite valorice ?i garantii solicitate
Cuantumul garantiei de participare este: LOT I ? 3.200 lei, LOT II ? 8.700 lei.Pentru GP constituita in alta mondeda decat leu, se va calcula la cursul leu/valuta comunicat de BNR din data data publicarii anunt de particip, depusa pana la data limita de depunere ofertei. Perioada de valab a garantiei de particip va fi egala cu perioada de valab a ofertei, respectiv 60 de zile de la data limita de depunere a ofertelor. Se va constitui sub forma unei scrisori de garantie emisa, in cond legii de o soc bancara sau de o soc de asigurari, virament bancar, in formatul Scrisorii de garantie financiara de particip (Formular 09), insotita de decl privind incadrarea in categ. IMM-urilor, dupa caz (completare Formular 10). Garantia de particip se prezinta in original, in cuantumul si pentru perioada prevazuta in doc de atrib. Cont deschis la Trezoreria Pitesti RO34TREZ0465006XXX000183, CUI 4229512. In cazul unei asocieri, scrisoarea de garantie de particip va fi emisa in numele Asocierii si acopera in mod solidar totii membrii grupului de operatori economici. AC poate solicita extinderea perioadei de valabilitate a ofertei. In cazul in care ofertantul isi extinde perioada de valab a ofertei, perioada de valab a scrisorii de garantie financiara de particip va fi prelungita in mod corespunzator. Garantia de particip va fi restituita in conditiile legii.Documentul va fi scanat si semnata cusemnatura electronica si atasat in SEAP astfel incat sa fie lizibil, numai in format PDF sau JPG, si de asemenea va fi transmisa in original la sediul AC (Piata Vasile Milea, Nr.1, Pitesti Judetul Arges) pana la data si ora limita de depunere a ofertelor in SEAP.
III.1.2) Principalele modalitati de finantare si plata si/sau trimitere la dispozitiile relevante
Bugetul Judetului Arges prin Consiliul Judetean Arges - pentruRegia Autonoma Judeteana de Drumuri Arges R.A.
III.1.3) Forma juridica pe care o va lua grupul de operatori economici caruia i se atribuie contractul
Asociere conform art. 44 din O.U.G. nr. 34/2006 cu modificarile si completarile ulterioare
III.1.4) Executarea contractului este supusa altor conditii speciale
Nu
III.2) Conditii de participare
III.2.1) Situatia personala a operatorilor economici, inclusiv cerintele referitoare la inscrierea in registrul comertului sau al profesiei
Informatii si formalitati necesare pentru evaluarea respectarii cerintelor mentionate
1.Declaratie privind neincadrarea in prevederile art.180 din OUG nr.34/2006.
Conditie de calificare: Ofertantul nu trebuie safi fost condamnat in ultimii 5 ani, printr-o hotarare definitiva si irevocabila, pentru frauda, coruptie, spalare de bani, activitati criminale.
Modalitatea de indeplinire: Declaratie pe proprie raspundere semnata de reprezentantul legal (Completare Formular nr. 01)/Cazier judiciar al operatorului economic/Cazier judiciar al administratorului/Cazier judiciar al directorului generalNota: Acest formular trebuie prezentat de ofertant/candidat, ofertant asociat/candidatul asociat, tertul sustinator, dupa caz.
2.Declaratie privind neincadrarea in prevederile art. 181 din OUG nr.34/2006.
Modalitatea de indeplinire: Declaratie pe proprie raspundere semnata de reprezentantul legal(Model - Formular nr.02)Nota : Acest formular trebuie prezentat de ofertant/candidat, ofertant asociat/candidat asociat, tert sustinator, dupa caz
3.Declaratie "Certificat de participare la licitatie cu oferta independenta".
Documente de confirmare : Declaratie pe proprie raspundere (completareFormular nr.03)
Nota: Acest formular trebuie prezentat de ofertant/candidat, ofertant asociat/candidatul asociat, tert sustinator, dupa caz.
4.Declaratie privind neincadrarea in situatiile prevazute la art. 69^1 din OUG nr.34/2006.
Modalitatea de indeplinire: Declaratie pe proprie raspundere (completareFormular nr.04)
Pentru aceasta declaratie, persoanele ce detin functii de decizie in cadrul autoritatii in ceea ce priveste organizarea, derularea si finalizarea procedurii de atribuire in sensul articolului mentionatsunt urmatoarele: Presedinte C.J. Arges ? Constantin N ICOLESCU;Consilieri Judeteni:
BICA Danut; BRATUIon Gabriel; CLIPICI Marian; COCAINA Mihai Andrei; DIACONESCU Nicolae Nicusor; DOBREA Maria ; DUMITRACHE Radu; ENACHE Valentin Viorel; FULGA Marian; GLISCA Ion; JINGA Valerian; LAZAR Ion - Cornel; MANU Constantin Dan; MARASOIU Dorin; MIHAILESCU Vasile; MOISE Dumitru; NICOLAESCU Marius Florinel; POLEXE Constantin; POSTELNICESCU Marius Dorel; PRUNARU Iulian; TECAU Grigore Florin; SANDU Elena; SIRBU Gheorghe; SOARE Florinel Leonard; SOFIANU Narcis Ionut; STEFAN Adrian; SZAKACS Mihai; VASILESCU Mihail ; VELCEA Nicolae; VLADAU Daniel. VOICU Vasile Dorin; SERBAN Constantin; TICA Manuel; ZEVEDEI Denisa Elena.
Secretar judet: Raducanu Viorica
Aparat propriu CJ Arges: Pena Florian, Ciobanu Alisa Simona, Voicu Constantin, Gheorghe Aurelian, Ciocanau Niculina, Mocanu Eugenia Carmen, Dumitru Nicusor, Roxana Stoenescu, Radulescu Eliza Mihaela, Turcanu Sorin, Oprescu Ileana Doina, Stoicea Alin Mihail, Istratescu Elena Dana, Mercea Codruta Lavinia, Stoica Iulia Marilena, Stan Elena, Durdui Marinel, Diana State, Mara Codrut, Alin Raboj.
Bratu Roxana ?detinator certificat SEAP.
Aparat propriu Regia Autonoma Judeteana de Drumuri Arges R.A.: Secuiu Aurelian, Oneata Dragos.Nota: Acest formular trebuie prezentat de ofertant/candidat, ofertant asociat/candidatul asociat, tert sustinator, dupa caz. Pentru persoanele juridice romane documentele se prezinta in original, copie legalizata sau copie conforma cu originalul iar pentru persoanele juridice straine documentele se prezinta in original sau copie conforma cu originalul si vor fi insotite de traducere autorizata si legalizata.
Pentru persoanele juridice romane1.Modalitatea de indeplinire: -Prezentarea certificatului constatator emis de Oficiul Registrului Comertului de pe langa Tribunalul Teritorial, din care sa rezulte domeniul de activitate principal/ secundar, codurile CAEN aferente acestora.Informatiile cuprinse in acest document vor fi reale /actuale la data limita de depunere a ofertelor. In cazul in care operatorul economic, clasat pe primul loc, in urma evaluarii, a depus certificatul constatator in copie ?conform cu originalul?, autoritatea contractanta are dreptul de a solicita acesteia, inainte de incheierea contractului, depunerea documentului in original sau copie legalizata.Pentru persoanele juridice straine2. Modalitatea de indeplinire: - Prezentarea dedocumente care dovedesc o forma de inregistrare / atestare ori apartenenta din punct de vedere profesional, conforme legii tarii de rezidenta a operatorului economic (se va verifica prin accesareahttp: //ec.europa.eu/markt/ecertis/login.do);
- prezentarea Certificatului de Rezidenta Fiscala (evitarea dublei impuneri) sau o declaratie, valabile pentru anul calendaristic in curs.
III.2.2) Capacitatea economica si financiara
Informatii si formalitati necesare pentru evaluarea respectarii cerintelor mentionate
III.2.3) Capacitatea tehnica
Informatii si formalitati necesare pentru evaluarea respectarii cerintelor mentionate
III.2.4) Contracte rezervate
Nu
III.3) Conditii specifice pentru contractele de servicii
III.3.1) Prestarea serviciilor in cauza este rezervata unei anumite profesii
Nu
III.3.2) Persoanele juridice au obligatia sa indice numele si calificarile profesionale ale membrilor personalului responsabili pentru prestarea serviciilor respective
Nu
SECTIUNEA IV: PROCEDURA
IV.1) Tipul procedurii
IV.1.1) Tipul procedurii
Licitatie deschisa
IV.2) Criterii de atribuire
IV.2.1) Criterii de atribuire
Pretul cel mai scazut
IV.2.2) Se va organiza o licitatie electronica
Da
Daca da, informatii suplimentare despre licitatia electronica (dupa caz)Autoritatea contractanta va invita la etapa finala de licitatie electronica toti ofertantii care au depus oferte admisibile. Elementul ofertei care urmeaza sa faca obiectul procesului de reofertare: pretul unitar (pretul pentru unitatea de produs). Ofertele de pret introduse in runda de licitare electronica vor fi exprimate in aceeasi moneda.Numar runde: 1Durata rundei: 24 orePoate fi oprita desfasurarea urmatoarelor runde in cazul in care nu se imbunatateste oferta - daOfertantii pot vedea cea mai buna oferta de pret - daOfertantii pot vedea numarul de participanti inscrisi la licitatie - daLicitatia se prelungeste automat in cazul modificarii clasamentului -nuSe va utiliza pasul de licitare - nuOperatorii economici inregistrati in Sistemul Electronic de Achizitii Publice (S.E.A.P.) trebuie sa detina certificat digital valid pentru acces in sistem. In cazul in care, ulterior etapei de licitatie electronica se afla doua sau mai multe oferte clasate pe primul loc cu pret egal, se va solicita acestora o noua oferta de pret, imbunatatita.
IV.3) Informatii administrative
IV.3.1) Numar de referinta atribuit dosarului de autoritatea contractanta
IV.3.2) Anunturi publicate (anunt publicat) anterior privind acelasi contract
Nu
IV.3.3) Conditii de obtinere a caietului de sarcini si a documentatiei suplimentare (cu exceptia unui SAD) sau a documentului descriptiv (in cazul unui dialog competitiv)
Termenul limita pentru depunerea cererilor de documente sau pentru acces la documente: 11.11.2013 16:00
Documente de plata: NU
IV.3.4) Termen limita pentru primirea ofertelor sau a cererilor de participare
13.11.2013 16:00
IV.3.5) Data transmiterii invitatiilor de prezentare de oferte sau de participare candidatilor selectati
IV.3.6) Limba sau limbile in care poate fi redactata oferta sau cererea de participare
Romana
Moneda in care se transmite oferta de pret: RON
IV.3.7) Perioada minima pe parcursul careia ofertantul trebuie sa isi mentina oferta
60zile (de la termenul limita de primire a ofertelor)
IV.3.8) Conditii de deschidere a ofertelor
Data: 09.12.2013 18:00
Locul: In SEAP
Persoane autorizate sa asiste la deschiderea ofertelor: nu
SECTIUNEA VI: INFORMATII SUPLIMENTARE
VI.1) Contractul este periodic
Nu
VI.2) Contractul se inscrie intr-un proiect/program finantat din fonduri comunitare
Nu
Tip de finantare: Fonduri bugetare
VI.3) Alte informatii
Daca in urma desfasurarii licitatiei electronice, pe primul loc al clasamentului exista doua sau mai multe oferte egale ca valoare, autoritatea contractanta va solicita ofertantilor respectivi o noua oferta financiara ce se va incarca online pe SEAP. Contractul va fi atribuit ofertantului a carui oferta financiara are pretul cel mai scazut. Operatorul economic a carui oferta financiara prezinta pretul cel mai scazut, va transmite in termen de 2 (doua) zile lucratoare, formularul de oferta, completate cu noile valori. Formularele se vor transmite online pe SEAP, in original, semnate si stampilate de catre reprezentantul legal al ofertantului.
VI.4) Cai de atac
VI.4.1) Organism competent pentru caile de atac
Consiliul National de Solutionare a Contestatiilor
Adresa postala: Str. Stavropoleos, nr. 6, sector 3, Bucuresti, Localitatea: Bucuresti, Cod postal: 030084, Romania, Tel. +40 213104641, Email: [email protected], Fax: +40 213104642 / +40 218900745, Adresa internet (URL): http: //www.cnsc.ro
Organism competent pentru procedurile de mediere
VI.4.2) Utilizarea cailor de atac
Precizari privind termenul (termenele) de exercitare a cailor de atac
Termenele de exercitare a caii de atac sunt cele prevazute la art. 256^2 din O.U.G. nr. 34/2006.
VI.4.3) Serviciul de la care se pot obtine informatii privind utilizarea cailor de atac
COMPARTIMENTUL JURIDIC CONTENCIOS, int.226, 297
Adresa postala: Piata Vasile Milea, nr.1, mun. Pitesti, judetul Arges, Localitatea: Pitesti, ,Cod postal: 110053, Romania, Tel. +40 0248220075, Fax: +40 0248220075
VI.5) Data expedierii prezentului anunt
30.09.2013 12:33
ClubAfaceri.ro prin intermediul serviciului Licitatii si Achizitii Publice va ofera posibilitatea de a monitoriza aparitia tuturor licitatiilor publice si a achizitiilor publice din Romania prin filtrarea acestora dupa necesitatile dumneavoastra. In fiecare zi veti primi un email cu toate licitatiile aparute in domeniul tau de interes. Aboneaza-te pentru a nu pierde nici o oportunitate de afaceri.
Disclaimer