Vinde
Inscrie-te Gratuit! ClubAfaceri.ro - Te ajutam sa vinzi cu succes!
Cauta si Liciteaza
Cauta

Filtru Cereri Oferta Achizitii Publice

Cuvinte cheie

Tip achizitie

invitatii de participare
anunturi de atribuire

Data publicare

Licitatie Publica - Contract de achizitie in leasing cultivator


Anunt de participare numarul 148908/16.01.2014
Sectiunea I: AUTORITATEA CONTRACTANTA
I.1) Denumirea, adresa si punct(e) de contact:
STATIUNEA DE CERCETARE-DEZVOLTARE AGRICOLA SIMNIC-CRAIOVA
Adresa postala: CRAIOVA, SOSEAUA BALCESTI NR. 54, Localitatea: Craiova, Cod postal: 200721, Romania, Punct(e) de contact: CONSTANTIN GAVAN, Tel. +40 251417534, Email: [email protected], Fax: +40 251417534, Adresa profilului cumparatorului: www.e-licitatie.ro
Adresa de la care se pot obtine informatii suplimentare:
Punctul (punctele) de contact mentionat(e) anterior
Caietul de sarcini si documentele suplimentare (inclusiv documentele pentru dialogul competitiv si sistemul de achizitie dinamic) pot fi obtinute la:
Punctul (punctele) de contact mentionat(e) anterior
Ofertele sau solicitarile de participare trebuie transmise la:
Punctul (punctele) de contact mentionat(e) anterior
I.2) Tipul autoritatii contractante si activitatea principala (activitatile principale)
Institutie publica
Activitate (activitati)
Altele: Cercetare-dezvoltare agricola
Autoritatea contractanta actioneaza in numele altor autoritati contractante
Nu
Sectiunea II: OBIECTUL CONTRACTULUI
II.1) Descriere
II.1.1) Denumirea data contractului de autoritatea contractanta
Contract de achizitie in leasing cultivator
II.1.2) Tipul contractului si locul de executare a lucrarilor, de furnizare a produselor sau de prestare a serviciilor
Furnizare
Leasing
Locul principal de livrare: Sediul unitatii: Craiova, Sos. Balcesti, nr. 54, Jud. Dolj
Codul NUTS: RO411 - Dolj
II.1.3) Anuntul implica
Un contract de achizitii publice
II.1.4) Informatii privind acordul-cadru
II.1.5) Descrierea succinta a contractului sau a achizitiei/achizitiilor
Achizitionarea unui cultivator in leasing financiar pentru prelucrarea complexa a solului
II.1.6) Clasificare CPV (vocabularul comun privind achizitiile)
16120000-2 - Grape, grape cu cutite, cultivatoare, masini de plivit sau prasitoare (Rev.2)
II.1.7) Contractul intra sub incidenta acordului privind contractele de achizitii publice
Nu
II.1.8) Impartire in loturi
Nu
II.1.9) Vor fi acceptate variante
Nu
II.2) Cantitatea sau domeniul contractului/acordului cadru
II.2.1) Cantitatea totala sau domeniul
1 bucata
Valoarea estimata fara TVA: 267, 000RON
II.2.2) Optiuni
Nu
II.3) Durata contractului/acordului cadru sau termenul pentru finalizare
12 luni incepand de la data atribuirii contractului
Sectiunea III: INFORMATII JURIDICE, ECONOMICE, FINANCIARE SI TEHNICE
III.1) Conditii referitoare la contract
III.1.1) Depozite valorice ?i garantii solicitate
Garantia de participare = 2670 lei; echivalenta leu-euro sau echivalenta leu/alta valuta se face la cursul BNR din data publicarii anuntului de participare. Perioada de valabilitate a garantiei pentru participare: cel putin 60 de zile cu incepere de la data limita de depunere a ofertelor. Forma de constituire a garantiei de participare care va fi acceptata: a) prin virament bancar sau printr-un instrument de garantare emis in conditiile legii de o societate bancara ori de o societate de asigurari, care se prezinta in original, in cuantumul si pentru perioada prevazuta in documentatia de atribuire, b) OP confirmat de catre banca emitenta pana la data deschiderii ofertelor, c) Lichiditati depuse la casieria autoritatii contractante. Cont R067TREZ2915005XXX008893 Trezoreria Craiova jud Dolj Pentru ofertantii I.M.M -uri garantia de participare va fi insotita de declaratia ca firma este inscrisa in categoria intreprinderilor mici si mijlocii, in conformitate cu conditiile art.3 din Legea 346/2004. In acest caz ofertantii pot participa la procedura de achizitie beneficiind de reducere cu 50% la cuantumul garantiei de participare. Ofertantul pierde garantia de participare daca: a) isi retrage oferta in perioada de valabilitate a ofertei; b) oferta sa fiind stabilita castigatoare, refuza sa semneze contractul de achizitie publica in perioada de valabilitate a ofertei; c) ofertantul va depune contestatie la CNSC si aceasta va fi respinsa; d)contestatorul renunta la contestatie. e) Perioada de valabilitate a garantiei de participare va fi cel putin egala cu perioada minima de valabilitate a ofertei astfel cum a fost solicitata prin documentatia de atribuire conf. art. 85 din HG 834/2009 lit. b) modificata de articol unic PC 52. Cuantumul ce va fi retinut conform art. 278A1/OUG 34/2006 este de 2670 lei.
III.1.2) Principalele modalitati de finantare si plata si/sau trimitere la dispozitiile relevante
Fonduri proprii
III.1.3) Forma juridica pe care o va lua grupul de operatori economici caruia i se atribuie contractul
Asociere conform art. 44 din O.U.G. nr. 34/2006 cu modificarile si completarile ulterioare
III.1.4) Executarea contractului este supusa altor conditii speciale
Nu
III.2) Conditii de participare
III.2.1) Situatia personala a operatorilor economici, inclusiv cerintele referitoare la inscrierea in registrul comertului sau al profesiei
Informatii si formalitati necesare pentru evaluarea respectarii cerintelor mentionate
Cerinta nr. 1Declaratie privind eligibilitateaModalitatea de indeplinire si aplicabilitatea in cadrul procedurii: Prezentare Formular 5Cerinta nr. 2Declaratie privind neincadrarea in prevederile art. 181Modalitatea de indeplinire si aplicabilitatea in cadrul procedurii: Prezentare Formular 6Cerinta nr. 3Certificate constatatoare privind indeplinirea obligatiilor exigibile de plata a impozitelor si taxelor catre stat precum si a contributiei pentru asigurarile sociale de statModalitatea de indeplinire si aplicabilitatea in cadrul procedurii: Formulare tip eliberate de autoritatile competente din tara in care ofertantul este rezident. Se va prezenta situatia obligatiilor scadente in luna anterioara celei in care se depun ofertele (conform notificarii nr. 149/2013 din SEAP). Din formulare trebuie sa reiasa lipsa obligatiilor scadente la plata in luna anterioara celei in care este stabilit termenul limita de depunere a ofertelor.Documentele pot fi prezentate in original sau in copie legalizata sau copie lizibila cu mentiunea conform cu originalul.Cerinta nr. 4Declaratie privind calitatea de participant la procedura Prezentare Formular 7Cerinta nr.5Certificat de participare la licitatie cu oferta independentaPrezentare Formular 12Cerinta nr.6Declaratie privind neincadrarea in situatia prevazuta la art. 691 din OUG 34/2006 Prezentare Formular 13;Declaratie privind regulile de evitare a conflictului de interese fata de persoanele care detin functii de conducere in cadrul autoritatii contractante, si anume: Constantin Gavan - Director Claudia Patru - Director Economic; Gabriela Paunescu - Secretar Stintific; Armaselu Madaiina - Jurist; Maciuca Elena - Presedinte Comisie; Bora Constatin - Membru Comisie; Paunescu Gabriel -Membru Comisie; GavanescuAlexandru - Membru Comisie; Gavrilescu Georgeta - Membru Comisie. Cerinta nr. 1 -pentru Persoane juridice/fizice romanePrezentare Certificat Constatator emis de Oficiul Registrului Comertului de pe langa Camera de Comert si Industrie Nationala sau TeritorialaModalitatea de indeplinire si aplicabilitatea in cadrul procedurii: Document emis de Oficiul Registrului Comertului de pe langa Camera de Comert si Industrie Nationala sau TeritorialaCerinta nr. 2- Persoane juridice /fizice strainePrezentare Documente care dovedesc o forma de inregistrare / atestare ori partenenta din punct de vedere profesional Modalitatea de indeplinire si aplicabilitatea in cadrul procedurii Documente care dovedesc o forma de inregistrare / atestare ori apartenenta din punct de vedere profesionalCerinta nr. 3 (dupa caz): Declaratia pe propria raspundere de la operatorii economici inregistrati ca I.M.M.~uriModalitatea de indeplinire si aplicabilitatea in cadrul procedurii: Pentru a se dovedi statutul de IMM este obligatoriu sa se prezinte declaratia pe propria raspundere completata conform prevederilor Legii 34672004 cu modificarile si completarile ulterioare cu privire la stimularea infiintarii si dezvoltarii intreprinderilor mici si mijlocii
III.2.2) Capacitatea economica si financiara
Informatii si formalitati necesare pentru evaluarea respectarii cerintelor mentionate
Fisa de informatii generale. Cerinta nr 1 Cifra de afaceri care vizeaza activitatea globala din ultimii 3 ani. Cerinta nr 2 Prezentare bilant contabil la 31.12.2012
Nivel(uri) specific(e) minim(e) necesar(e)
Prezentare formular 8; Prezentare bilant contabil vizat si semnat de organele competente in copie lizibila cu mentiunea conform cu originalul la 31.12.2012
III.2.3) Capacitatea tehnica
Informatii si formalitati necesare pentru evaluarea respectarii cerintelor mentionate
Lista principalelor livrari din ultimii 3 ani calaculatio pana la data limita de depunere a ofertelor. Se va face dovada faptului ca in ultimii 3 ani a furnizat produse similare in valoare de cel putin 267000 lei sau echivalentul sumei in euro. Mentionam ca pentru echivalenta se va tine cont de cursul mediu anual lei/valuta comunicat de BNR pentru fiecare an in parte
Ofertantul va prezenta pentru experienta similara certificate/documente emise sau contrasemnate de o autoritate ori de catre clientul beneficiar. Aceste documente trebuie sa prezinte informatii ca: beneficiar, cantitate, valoare, perioada de furnizare
Prezentare documente emise de organisme acreditate care confirma certificarea sistemului calitatii al ofertantului de catre un organism de certificare acreditat in tara sau in strainatate conform caietului de sarcini. Standardul de calitate aplicat fiind SR EN ISO 9001:2008
Nivel(uri) specific(e) minim(e) necesar(e)
Prezentare formular 9.Copie cu mentiunea conform cu originalul dupa certificate sau echivalent
III.2.4) Contracte rezervate
Nu
III.3) Conditii specifice pentru contractele de servicii
III.3.1) Prestarea serviciilor in cauza este rezervata unei anumite profesii
Nu
III.3.2) Persoanele juridice au obligatia sa indice numele si calificarile profesionale ale membrilor personalului responsabili pentru prestarea serviciilor respective
Nu
SECTIUNEA IV: PROCEDURA
IV.1) Tipul procedurii
IV.1.1) Tipul procedurii
Licitatie deschisa
IV.2) Criterii de atribuire
IV.2.1) Criterii de atribuire
Pretul cel mai scazut
IV.2.2) Se va organiza o licitatie electronica
Nu
IV.3) Informatii administrative
IV.3.1) Numar de referinta atribuit dosarului de autoritatea contractanta
IV.3.2) Anunturi publicate (anunt publicat) anterior privind acelasi contract
Nu
IV.3.3) Conditii de obtinere a caietului de sarcini si a documentatiei suplimentare (cu exceptia unui SAD) sau a documentului descriptiv (in cazul unui dialog competitiv)
Termenul limita pentru depunerea cererilor de documente sau pentru acces la documente: 07.02.2014 13:00
Documente de plata: NU
IV.3.4) Termen limita pentru primirea ofertelor sau a cererilor de participare
10.02.2014 11:00
IV.3.5) Data transmiterii invitatiilor de prezentare de oferte sau de participare candidatilor selectati
IV.3.6) Limba sau limbile in care poate fi redactata oferta sau cererea de participare
Romana
IV.3.7) Perioada minima pe parcursul careia ofertantul trebuie sa isi mentina oferta
60zile (de la termenul limita de primire a ofertelor)
IV.3.8) Conditii de deschidere a ofertelor
Data: 10.02.2014 13:00
Locul: Sediul unitatii: Sos. Balcesti nr. 54 Craiova, Dolj
Persoane autorizate sa asiste la deschiderea ofertelor: da
Comisia de Achizitii publice a autoritatii contractante si reprezentantii firmelor ofertante
SECTIUNEA VI: INFORMATII SUPLIMENTARE
VI.1) Contractul este periodic
Nu
VI.2) Contractul se inscrie intr-un proiect/program finantat din fonduri comunitare
Nu
Tip de finantare: Alte fonduri
VI.3) Alte informatii
VI.4) Cai de atac
VI.4.1) Organism competent pentru caile de atac
Consiliul National de Solutionare a Contestatiilor
Adresa postala: Str. Stavropoleos, nr. 6, sector 3, Bucuresti, Localitatea: Bucuresti, Cod postal: 030084, Romania, Tel. +40 213104641, Email: [email protected], Fax: +40 213104642 / +40 218900745, Adresa internet (URL): http: //www.cnsc.ro
Organism competent pentru procedurile de mediere
VI.4.2) Utilizarea cailor de atac
Precizari privind termenul (termenele) de exercitare a cailor de atac
Precizam ca termenele de exercitare a caii de atac sunt cele prevazute la art. 2562 din OUG nr. 34/2006
VI.4.3) Serviciul de la care se pot obtine informatii privind utilizarea cailor de atac
Compartiment juridic SCDA Simnic Craiova
Adresa postala: Sos. Balcesti nr. 54, Localitatea: Craiova, Cod postal: 200721, Romania, Tel. +40 251417534, Email: [email protected], Fax: +40 251417534
VI.5) Data expedierii prezentului anunt
16.01.2014 13:08
ClubAfaceri.ro prin intermediul serviciului Licitatii si Achizitii Publice va ofera posibilitatea de a monitoriza aparitia tuturor licitatiilor publice si a achizitiilor publice din Romania prin filtrarea acestora dupa necesitatile dumneavoastra. In fiecare zi veti primi un email cu toate licitatiile aparute in domeniul tau de interes. Aboneaza-te pentru a nu pierde nici o oportunitate de afaceri.
Disclaimer