Vinde
Inscrie-te Gratuit! ClubAfaceri.ro - Te ajutam sa vinzi cu succes!
Cauta si Liciteaza
Cauta

Filtru Cereri Oferta Achizitii Publice

Cuvinte cheie

Tip achizitie

invitatii de participare
anunturi de atribuire

Data publicare

Licitatie Publica - contract de achizitie publica de imprimate nefalsificabile (bonuri valorice pentru benzine si motorine)


Anunt de participare numarul 18883/14.06.2007
Sectiunea I: AUTORITATEA CONTRACTANTA
I.1) Denumirea, adresa si punct(e) de contact:
UNITATEA MILITARA 01575 BUCURESTI
Adresa postala: DRUMUL TABEREI NR.9-11, Localitatea: Bucuresti, Cod postal: 061353, Romania, Punct(e) de contact: LUCIAN POPA, Tel.021/3185390, Email: [email protected], Fax: 021/3185386
I.2) Tipul autoritatii contractante si activitatea principala (activitatile principale)
Minister sauorice alta autoritate nationala sau federala, inclusiv subdiviziuni regionale sau locale ale acestora
Activitate (activitati)
- Aparare
Autoritatea contractanta actioneaza in numele altor autoritati contractante
Nu
Sectiunea II: OBIECTUL CONTRACTULUI
II.1) Descriere
II.1.1) Denumirea data contractului de autoritatea contractanta
contract de achizitie publica de imprimate nefalsificabile (bonuri valorice pentru benzine si motorine)
II.1.2) Tipul contractului si locul de executare a lucrarilor, de furnizare a produselor sau de prestare a serviciilor
Furnizare
Cumparare
Locul principal de livrare: La U.M. 01575 Bucuresti, Str. Drumul Taberei, nr. 9-11, sector 6.
II.1.3) Anuntul implica
Un contract de achizitii publice
II.1.4) Informatii privind acordul-cadru
II.1.5) Descrierea succinta a contractului sau a achizitiei/achizitiilor
Natura produselor ce se vor achizitiona si codul C.P.V.: Imprimate nefalsificabile (bonuri valorice ptr. benzine si motorine) - cod C.P.V.-22450000-9.
II.1.6) Clasificare CPV (vocabularul comun privind achizitiile)
22450000-9 - Imprimate nefalsificabile (Rev.1)
II.1.7) Contractul intra sub incidenta acordului privind contractele de achizitii publice
Nu
II.1.8) Impartire in loturi
Nu
II.1.9) Vor fi acceptate variante
Nu
II.2) Cantitatea sau domeniul contractului
II.2.1) Cantitatea totala sau domeniul
Bonuri valorice a 30 lei/fila (50 de file/carnet) ptr. benzine si motorine = 12.084
Bonuri valorice a 30 lei/fila (50 de file/carnet) ptr. benzine si motorine = 12.029
Valoarea estimata fara TVA: 850, 584.87RON
II.2.2) Optiuni
Nu
II.3) Durata contractului sau termenul pentru finalizare
Incepand de la 18.09.2007 pana la 21.12.2007
Sectiunea III: INFORMATII JURIDICE, ECONOMICE, FINANCIARE SI TEHNICE
III.1) Conditii referitoare la contract
III.1.1) Depozite valorice i garantii solicitate
Se solicita garantie de participare in forma precizata in documentatia de atribuire. Valoarea garantiei de participare este de 8.505, 85 lei.
III.1.2) Principalele modalitati de finantare si plata si/sau trimitere la dispozitiile relevante
Surse de finantare: bugetul de stat.
III.1.3) Forma juridica pe care o va lua grupul de operatori economici caruia i se atribuie contractul
Asociere
III.1.4) Executarea contractului este supusa altor conditii speciale
Nu
III.2) Conditii de participare
III.2.1) Situatia personala a operatorilor economici, inclusiv cerintele referitoare la inscrierea in registrul comertului sau al profesiei
Informatii si formalitati necesare pentru evaluarea respectarii cerintelor mentionate
a. Situatia personala a candidatului sau a ofertantului criteriul de calificare impus: vor fi calificati ofertantii care nu se incadreaza in prevederile art. 180 si 181 din O.u.G. 34/2006.
b. Capacitatea de exercitarea activitatii profesionale: criteriul de calificare impus vor fi calificati ofertantii care dovedesc o forma de inregistrare conform prevederilor legale si au in domeniul de activitate fabricarea si/sau comercializarea produselor care fac obiectul procedurii.
III.2.2) Capacitatea economica si financiara
Informatii si formalitati necesare pentru evaluarea respectarii cerintelor mentionate
c. Situatia economica si financiara: cerintele minime sunt prezentarea urmatorului document: fisa de informatii generale.
III.2.3) Capacitatea tehnica
Informatii si formalitati necesare pentru evaluarea respectarii cerintelor mentionate
Capacit.tehn.si/sau prof.-cerinta minimpusa este prezent autoriz pentru livrarea prod(orig sau copie legaliz) si dovada ca detin statii de desfacere si comercializ a prod de resortul carburantilor si lubrif cel putin in fiecare resed de judet.Standard de asig. a calit: crit. de calif impusse califica ofert care dovedesc ca au implementat un sistem al calit (standard SR-EN-ISO-9001:2001)
III.2.4) Contracte rezervate
Nu
III.3) Conditii specifice pentru contractele de servicii
III.3.1) Prestarea serviciilor in cauza este rezervata unei anumite profesii
Nu
III.3.2) Persoanele juridice au obligatia sa indice numele si calificarile profesionale ale membrilor personalului responsabili pentru prestarea serviciilor respective
Nu
SECTIUNEA IV: PROCEDURA
IV.1) Tipul procedurii
IV.1.1) Tipul procedurii
Licitatie deschisa
IV.2) Criterii de atribuire
IV.2.1) Criterii de atribuire
Pretul cel mai scazut
IV.2.2) Se va organiza o licitatie electronica
Nu
IV.3) Informatii administrative
IV.3.1) Numar de referinta atribuit dosarului de autoritatea contractanta
IV.3.2) Anunturi publicate (anunt publicat) anterior privind acelasi contract
Nu
IV.3.3) Conditii de obtinere a caietului de sarcini si a documentatiei suplimentare (cu exceptia unui SAD) sau a documentului descriptiv (in cazul unui dialog competitiv)
Termenul limita pentru depunerea cererilor de documente sau pentru acces la documente: 09.08.2007 10:00
Documente de plata: NU
IV.3.4) Termen limita pentru primirea ofertelor sau a cererilor de participare
13.08.2007 10:00
IV.3.5) Data transmiterii invitatiilor de prezentare de oferte sau de participare candidatilor selectati
IV.3.6) Limba sau limbile in care poate fi redactata oferta sau cererea de participare
Romana
IV.3.7) Perioada minima pe parcursul careia ofertantul trebuie sa isi mentina oferta
Pana la: 11.10.2007
IV.3.8) Conditii de deschidere a ofertelor
Data: 13.08.2007 12:30
Locul: La sediul U.M. 01575 Bucuresti, Str. Drumul Taberei, nr. 9-11, sector 6, tel/fax021-318.53.90.
Persoane autorizate sa asiste la deschiderea ofertelor: da
Persoanele admise sa asiste la deschiderea ofertelor: reprezentanti, imputerniciti ai persoanelor juridice care au depus oferte.
SECTIUNEA VI: INFORMATII SUPLIMENTARE
VI.1) Contractul este periodic
Nu
VI.2) Contractul se inscrie intr-un proiect/program finantat din fonduri comunitare
Nu
VI.3) Alte informatii
VI.4) Cai de atac
VI.4.1) Organism competent pentru caile de atac
Contestatiile vor fi depuse la Consiliul National de Solutionare a Contestatiilor
Adresa postala: str. Stravopoleos, nr. 6, sector 3, Bucuresti, Localitatea: Bucuresti, Cod postal: 030084, Romania, Tel.021.310.46.41, Fax: 021.310.46.42, Adresa internet (URL): www.cnsc.ro
Organism competent pentru procedurile de mediere
VI.4.2) Utilizarea cailor de atac
Precizari privind termenul (termenele) de exercitare a cailor de atac
VI.4.3) Serviciul de la care se pot obtine informatii privind utilizarea cailor de atac
Unitatea Militara 01575 Bucuresti - Birou juridic
Adresa postala: U.M. 01575 Bucuresti, Str. Drumul Taberei, nr. 9-11, sector 6., Localitatea: Bucuresti, Cod postal: 061353, Romania, Tel.021-318.53.90, Fax: 021-318.53.90
VI.5) Data expedierii prezentului anunt
12.06.2007 14:07
ClubAfaceri.ro prin intermediul serviciului Licitatii si Achizitii Publice va ofera posibilitatea de a monitoriza aparitia tuturor licitatiilor publice si a achizitiilor publice din Romania prin filtrarea acestora dupa necesitatile dumneavoastra. In fiecare zi veti primi un email cu toate licitatiile aparute in domeniul tau de interes. Aboneaza-te pentru a nu pierde nici o oportunitate de afaceri.
Disclaimer