Vinde
Inscrie-te Gratuit! ClubAfaceri.ro - Te ajutam sa vinzi cu succes!
Cauta si Liciteaza
Cauta

Filtru Cereri Oferta Achizitii Publice

Cuvinte cheie

Tip achizitie

invitatii de participare
anunturi de atribuire

Data publicare

Licitatie Publica - Contract de achizitie publica de lucrari din cadrul proiectului integrat "PROIECT INTEGRAT: 1. Modernizare drumuri locale ... in sat Mogosesti, comuna Mogosesti, 2. Construire centru de zi in sistem after school in sat Hadimbu, com.Mogosesti, jud.Iasi, 3.


Anunt de participare numarul 105920/13.08.2010
Sectiunea I: AUTORITATEA CONTRACTANTA
I.1) Denumirea, adresa si punct(e) de contact:
COMUNA MOGOSESTI (PRIMARIA COMUNEI MOGOSESTI)
Adresa postala:  COMUNA MOGOSESTI-IASI, JUDETUL IASI, Localitatea:  Mogosesti, Cod postal:  707330, Romania, Punct(e) de contact:  MARIANA ANTON, Tel. 0232294411, Email:  [email protected], Fax:  0232294414, Adresa profilului cumparatorului:  www.e-licitatie.ro
I.2) Tipul autoritatii contractante si activitatea principala (activitatile principale)
Autoritate regionala sau locala
Activitate (activitati)
- Servicii generale ale administratiilor publice
Autoritatea contractanta actioneaza in numele altor autoritati contractante
Nu
Sectiunea II: OBIECTUL CONTRACTULUI
II.1) Descriere
II.1.1) Denumirea data contractului de autoritatea contractanta
Contract de achizitie publica de lucrari din cadrul proiectului integrat "PROIECT INTEGRAT: 1. Modernizare drumuri locale ... in sat Mogosesti, comuna Mogosesti, 2. Construire centru de zi in sistem after school in sat Hadimbu, com.Mogosesti, jud.Iasi, 3. Achizitie utilaje, 4. Centru de promovare a traditiilor locale in prelucrarea lemnului in zona Mopgosesti, jud.Iasi"
II.1.2) Tipul contractului si locul de executare a lucrarilor, de furnizare a produselor sau de prestare a serviciilor
Lucrari
Proiectare si executare
Locul principal de executare: comuna Mogosesti, judetul Iasi
Codul NUTS: RO213 - Iasi
II.1.3) Anuntul implica
Un contract de achizitii publice
II.1.4) Informatii privind acordul-cadru
II.1.5) Descrierea succinta a contractului sau a achizitiei/achizitiilor
Modernizare drumuri locale, Construire centru de zi, Proiectare executie si consultanta
II.1.6) Clasificare CPV (vocabularul comun privind achizitiile)
45233120-6 - Lucrari de constructii de drumuri (Rev.2)
71322000-1-Servicii de proiectare tehnica pentru constructia de lucrari publice (Rev.2)
71322500-6-Servicii de proiectare tehnica pentru infrastructura de transport (Rev.2)
71356200-0-Servicii de asistenta tehnica (Rev.2)
72224000-1-Servicii de consultanta privind gestionarea proiectelor (Rev.2)
II.1.7) Contractul intra sub incidenta acordului privind contractele de achizitii publice
Nu
II.1.8) Impartire in loturi
Da
Trebuie depuse oferte pentru toate loturile
II.1.9) Vor fi acceptate variante
Nu
II.2) Cantitatea sau domeniul contractului
II.2.1) Cantitatea totala sau domeniul
proiectare, executie si consultanta
Valoarea estimata fara TVA: 9, 041, 366RON
II.2.2) Optiuni
Nu
II.3) Durata contractului sau termenul pentru finalizare
19 luni incepand de la data atribuirii contractului
Sectiunea III: INFORMATII JURIDICE, ECONOMICE, FINANCIARE SI TEHNICE
III.1) Conditii referitoare la contract
III.1.1) Depozite valorice ?i garantii solicitate
Lot 1 - 165900 lei, Lot 2 - 14800 lei
III.1.2) Principalele modalitati de finantare si plata si/sau trimitere la dispozitiile relevante
fonduri FEADR masura 322
III.1.3) Forma juridica pe care o va lua grupul de operatori economici caruia i se atribuie contractul
asociere legalizata
III.1.4) Executarea contractului este supusa altor conditii speciale
Nu
III.2) Conditii de participare
III.2.1) Situatia personala a operatorilor economici, inclusiv cerintele referitoare la inscrierea in registrul comertului sau al profesiei
Informatii si formalitati necesare pentru evaluarea respectarii cerintelor mentionate
Cerinte obligatorii: Neincadrarea in situatia prevazuta la art.180 din OUG 34/2006; Neincadrarea in situatiile prevazute la art.181 din OUG 34/2006. Documente solicitate: Declaratie privind eligibilitatea - Formular 12A; Declaratie privind neincadrarea in situatiile prevazute la art.181 din OUG 34/2006/Formular 12B; Certificat constatator privind indeplinirea obligatiilor exigibile de plata a impozitelor si taxelor catre stat, precum si a contrib.la asig.soc.de stat; Certificat constatator privind indeplinirea obligatiilor exigibile de plata a impozitelor si taxelor locale. Certificatele vor fi prezentate atat pentru sediul social cat si pentru punctele de lucru declarate si inscrise in Certificatul constatator eliberat de Reg.Comertului; Certificat de cazier fiscal.Ofertantii a caror certificate vor fi inscrise cu datorii sau nu sunt valabile la data de schiderii ofertelor vor fi descalificati.
III.2.2) Capacitatea economica si financiara
Informatii si formalitati necesare pentru evaluarea respectarii cerintelor mentionate
Valoarea pentru cifra de afaceri pe domenii de activitate pe ultimii 3 ani incheiati sau pe perioada de la infiintare, daca aceasta este mai mica de 3 ani, trebuie sa fie egala sau mai mare de: lot 1- 14000000 lei, lot 2 - 1400000 lei. Documente solicitate: Prezentare Informatii si identificarea financiara completare formular din sect.formulare a docum.de atribuire; prezentare copii ale bilanturilor contabile pe ultimii 3 ani incheiati (2007, 2008, 2009) vizate si inreg.de organele competente insotite de balantele de verificare; prezentare docum.pentru a demonstra ca operatorul ec. are acces la sau ca are disponibile resurse reale negrevate de datorii, linii de credit confirmate de banci sau orice alte mijloace financiare pentru a realiza cashflow de executie a lucrarii pe o perioada de 90 zile in val.de minim 2000000 lei; prezentarea unei Scrisori de bonitate din parteabancii cu care lucreaza ofertantul valabila la data deschiderii ofertei; prezentare declaratie privind incadrarea intrep.in categ.intrep. mici si mijlocii (daca este cazul) completand formularul din sect.formulare a docum.de atribuire; instoricul incidentelor majore de plati inregistrate la CIP, eliberat de Centrala Incidentelor de Plati cu cel mult 30 zile inainte de data limita de depunere a ofertei (http: //www.bnro.ro/intrebari-si-raspunsuri-privind-activitatea-CIP-2865.aspx).Conditie minima obligatorie: Ofertantul nu figureaza cu incidente majore de plati, cu cecuri si bilete la ordin in ultimele 24 de luni in baza de date a Centralei Incidentelor de Plati. In cazul in care ofertantul/candidatul isi demonstreaza situatia economica si financiara invocand si sustinerea acordata, in conformitate cu prevederile alin.(1) de catre o alta persoana, atunci acesta are obligatia de a dovedi sustinerea de care beneficiaza, de regula prin prezentarea unui angajament ferm al persoanei respective, prin care acesta confirma faptul ca va pune la dispozitia ofertantului/candidatului resursele financiare invocate. Persoana ce asigura sustinerea financiara nu trebuie sa se afle in situatia care determina excluderea din procedura de atribuire conform prevederilor art.180.
III.2.3) Capacitatea tehnica
Informatii si formalitati necesare pentru evaluarea respectarii cerintelor mentionate
Capacitate tehnica: Declaratie si anexa la declaratie privind echipamentele, utilajele si mijloacele de transport ce vor fi puse la dispozitie pentru indeplinirea contractului de lucrari.Cerinte minime obligatorii privind dotarile specifice: LOT 1. Dovada ca dispune de urmatoarele utilaje si echipamente: statii de preparare mixturi asfaltice, instalatie mecanizata de amorsare, repartizator finisor de mixturi asfaltice la cald, autobasculante dotate cu prelata pentru tramsport mixturi asfaltice, autospeciala cu matura mecanica, autobasculante pentru transport materiale de constructie, autospeciala pt. aplicarea emulsiei bituminoase, vibrocompactor pe pneuri pt. terasamente cu cilindru lis de cel putin 10 t, vibrocompactor cu cilindru lis de cel putin 8 t, autograder, buldoexcavator, statie de betoane.Se va indica amplasamentul statiei de preparare mixturi asfaltice si se va prezenta Aut. de mediu valabila la data depunerii ofertelor; Ofertantul va face dovada ca dispune de laborator grad II (propriu sau cu contract de prestare/colaborare) autorizat pt.determinarile necesare la executia acestei lucrari.Se va prezenta copie Aut. laboratorului si anexele cu profilele autorizate.
LOT 2. Ofertantul va face dovada ca dispune de urmatoarele utilaje si echipamente: buldoexcavator, motopompa, statie de betoane, macara si va face dovada ca dispune de laborator gradul II (propriu sau cu contract de prestare/colaborare) autorizat pentru determinarile necesare la executiaacestei lucrari.Pentru betoane, se accepta contract de livrare pt. toata cantitatea de beton din oferta; Se solicita prezentarea Aut. de mediu valabila pt. statia de betoane cu care s-a incheiat contractul.
III.2.4) Contracte rezervate
Nu
III.3) Conditii specifice pentru contractele de servicii
III.3.1) Prestarea serviciilor in cauza este rezervata unei anumite profesii
Nu
III.3.2) Persoanele juridice au obligatia sa indice numele si calificarile profesionale ale membrilor personalului responsabili pentru prestarea serviciilor respective
Nu
SECTIUNEA IV: PROCEDURA
IV.1) Tipul procedurii
IV.1.1) Tipul procedurii
Licitatie deschisa
IV.2) Criterii de atribuire
IV.2.1) Criterii de atribuire
Pretul cel mai scazut
IV.2.2) Se va organiza o licitatie electronica
Nu
IV.3) Informatii administrative
IV.3.1) Numar de referinta atribuit dosarului de autoritatea contractanta
IV.3.2) Anunturi publicate (anunt publicat) anterior privind acelasi contract
Nu
IV.3.3) Conditii de obtinere a caietului de sarcini si a documentatiei suplimentare (cu exceptia unui SAD) sau a documentului descriptiv (in cazul unui dialog competitiv)
Termenul limita pentru depunerea cererilor de documente sau pentru acces la documente: 23.08.2010 14:00
Documente de plata: NU
IV.3.4) Termen limita pentru primirea ofertelor sau a cererilor de participare
31.08.2010 16:00
IV.3.5) Data transmiterii invitatiilor de prezentare de oferte sau de participare candidatilor selectati
IV.3.6) Limba sau limbile in care poate fi redactata oferta sau cererea de participare
Romana
Moneda in care se transmite oferta de pret: RON
IV.3.7) Perioada minima pe parcursul careia ofertantul trebuie sa isi mentina oferta
90zile (de la termenul limita de primire a ofertelor)
IV.3.8) Conditii de deschidere a ofertelor
Data: 01.09.2010 18:00
Locul: sediul Primariei comunei Mogosesti, judetul Iasi, deschiderea ofertelor la ora 11, oo
Persoane autorizate sa asiste la deschiderea ofertelor: da
Reprezentantii imputerniciti ai ofertantilor.
SECTIUNEA VI: INFORMATII SUPLIMENTARE
VI.1) Contractul este periodic
Nu
VI.2) Contractul se inscrie intr-un proiect/program finantat din fonduri comunitare
Da
Trimitere (trimiteri) la proiect(e) si/sau program(e): FEADR masura 322
Tip de finantare: Fonduri europene
VI.3) Alte informatii
VI.4) Cai de atac
VI.4.1) Organism competent pentru caile de atac
CONSILIUL NATIONAL DE SOLUTIONARE A CONTESTATIILOR
Adresa postala:  CNSC - strada STAVROPOLEOS, nr. 6, sect.3, Bucuresti, Localitatea:  Bucuresti, Cod postal:  030084, Romania, Tel. +4021/3104641, Email:  [email protected], Fax:  +4021/3104642
Organism competent pentru procedurile de mediere
CURTEA DE APEL IASI
Adresa postala:  strada ANASTASIE PANU, nr. 25 bis, Localitatea:  Iasi, Cod postal:  700024, Romania, Tel. +40232260600, Email:  [email protected], Fax:  +40232255907
VI.4.2) Utilizarea cailor de atac
Precizari privind termenul (termenele) de exercitare a cailor de atac
VI.4.3) Serviciul de la care se pot obtine informatii privind utilizarea cailor de atac
Primaria comunei Mogosesti
Adresa postala:  comuna Mogosesti, judetul Iasi, Localitatea:  Mogosesti, Cod postal:  707330, Romania, Tel. 0232294411, Email:  [email protected], Fax:  0232294414
VI.5) Data expedierii prezentului anunt
12.08.2010 09:18
ClubAfaceri.ro prin intermediul serviciului Licitatii si Achizitii Publice va ofera posibilitatea de a monitoriza aparitia tuturor licitatiilor publice si a achizitiilor publice din Romania prin filtrarea acestora dupa necesitatile dumneavoastra. In fiecare zi veti primi un email cu toate licitatiile aparute in domeniul tau de interes. Aboneaza-te pentru a nu pierde nici o oportunitate de afaceri.
Disclaimer