Vinde
Inscrie-te Gratuit! ClubAfaceri.ro - Te ajutam sa vinzi cu succes!
Cauta si Liciteaza
Cauta

Filtru Cereri Oferta Achizitii Publice

Cuvinte cheie

Tip achizitie

invitatii de participare
anunturi de atribuire

Data publicare

Licitatie Publica - Contract de achizitie publica de servicii de elaborare de studii (studiu privind evaluarea impactului eliminarii preturilor reglementate - Energie Electrica)


Anunt de participare numarul 123390/11.06.2011
Sectiunea I: AUTORITATEA CONTRACTANTA
I.1) Denumirea, adresa si punct(e) de contact:
Judetul Covasna
Adresa postala:  Piata Libertatii nr. 4 Sfantu Gheorghe, Localitatea:  Sfantu Gheorghe, Cod postal:  520008, Romania, Punct(e) de contact:  Szabo; Agoston, Tel. 0267311190, In atentia:  BAKI Janos, Email:  [email protected], Fax:  0267351228, Adresa internet (URL):  www.kvmt.ro, Adresa profilului cumparatorului:  www.e-licitatie.ro
I.2) Tipul autoritatii contractante si activitatea principala (activitatile principale)
Autoritate regionala sau locala
Activitate (activitati)
- Servicii generale ale administratiilor publice
Autoritatea contractanta actioneaza in numele altor autoritati contractante
Nu
Sectiunea II: OBIECTUL CONTRACTULUI
II.1) Descriere
II.1.1) Denumirea data contractului de autoritatea contractanta
Asistenta tehnica pentru supervizarea contractelor aferente sistemului de management integrat al deseurilor din judetul Covasna
II.1.2) Tipul contractului si locul de executare a lucrarilor, de furnizare a produselor sau de prestare a serviciilor
Servicii
12 - Servicii de arhitectura; servicii de inginerie si servicii integrate de inginerie; servicii de amenajare urbana si servicii de arhitectura peisagistica; servicii conexe de consultanta stiintifica si tehnica; servicii de testare si analiza tehnica
Locul principal de prestare: Pe teritoriul judetului Covasna
Codul NUTS: RO123 - Covasna
II.1.3) Anuntul implica
Un contract de achizitii publice
II.1.4) Informatii privind acordul-cadru
II.1.5) Descrierea succinta a contractului sau a achizitiei/achizitiilor
Asistenta tehnica pentru supervizarea contractelor aferente sistemului de management integrat al deseurilor din judetul Covasna
II.1.6) Clasificare CPV (vocabularul comun privind achizitiile)
71541000-2 - Servicii de gestionare a proiectelor de constructii (Rev.2)
71520000-9-Servicii de supraveghere a lucrarilor (Rev.2)
79421000-1-Servicii de gestionare a proiectelor, altele decat pentru lucrarile de constructie (Rev.2)
79421100-2-Servicii de supraveghere a proiectelor, altele decat pentru lucrarile de constructie (Rev.2)
90700000-4-Servicii privind mediul (Rev.2)
II.1.7) Contractul intra sub incidenta acordului privind contractele de achizitii publice
Nu
II.1.8) Impartire in loturi
Nu
II.1.9) Vor fi acceptate variante
Nu
II.2) Cantitatea sau domeniul contractului/acordului cadru
II.2.1) Cantitatea totala sau domeniul
Domeniu: prestari servicii de supraveghere a lucrarilor
Valoarea estimata fara TVA: 3, 002, 821RON
II.2.2) Optiuni
Nu
II.3) Durata contractului/acordului cadru sau termenul pentru finalizare
20 luni incepand de la data atribuirii contractului
Sectiunea III: INFORMATII JURIDICE, ECONOMICE, FINANCIARE SI TEHNICE
III.1) Conditii referitoare la contract
III.1.1) Depozite valorice ?i garantii solicitate
Garantia de participare = 60.000 lei. Garantia de buna executie a contractului = 10% din valoarea contractului fara TVA.
III.1.2) Principalele modalitati de finantare si plata si/sau trimitere la dispozitiile relevante
Programul operational Sectorial Mediu 2007-2013- Cod CCI: 2007 RO161 PR 015 (si din bugetul propriu al Consiliului Judetean Covasna).
III.1.3) Forma juridica pe care o va lua grupul de operatori economici caruia i se atribuie contractul
Asociere conform art. 44 din O.U.G. nr. 34/2006 cu modificarile si completarile ulterioare
III.1.4) Executarea contractului este supusa altor conditii speciale
Nu
III.2) Conditii de participare
III.2.1) Situatia personala a operatorilor economici, inclusiv cerintele referitoare la inscrierea in registrul comertului sau al profesiei
Informatii si formalitati necesare pentru evaluarea respectarii cerintelor mentionate
Declaratie privind calitatea de participant. Declaratie privind eligibilitatea. Declaratie privind neincadrarea in situatiile prevazute la art. 180 si 181 din OUG 34/ 2006. Certificate de atestare fiscala privind plata impozitelor si taxelor la bugetul de stat si la cel local. Cazier judiciar al companiei. Certificat constatator emis de Oficiul Registrului Comertului valabil la data depunerii sau echivalent , cu obiectul de activitate al ofertantului care include serviciile ce fac obiectul achizitiei publice. Cazier judiciar pentru administratorii care semneaza ?declaratia privind eligibilitatea?.
III.2.2) Capacitatea economica si financiara
Informatii si formalitati necesare pentru evaluarea respectarii cerintelor mentionate
Bilantul la 31.12.2010.
Nivel(uri) specific(e) minim(e) necesar(e)
Cifra de afaceri anuala medie pe ultimii 3 ani (2008, 2009, 2010) sa fiemai mare sau egala cu echivalentul in euro a 6.000.000 lei.
III.2.3) Capacitatea tehnica
Informatii si formalitati necesare pentru evaluarea respectarii cerintelor mentionate
Declaratie privind principalele contracte de supervizare prestate in ultimii 3 ani. Copii dupa contracte + recomandari din partea beneficiarilor. CV-uri si copii dupa diplome, atestate, declaratii de exclusivitate si disponibilitate ale expertilor cheie. Lista cu expertii cheie propusi pentru implementarea proiectului. Lista cu dotarile tehnice ce urmeaza a fi folosite in executarea contractului de servicii. Informatii privind subcontractantii. Declaratie privind lista asociatilor si specializarea acestora. Standarde (sau echivalente): ISO 9001; ISO 14001; OSHAS 18001. Declaratii pe propria raspundere privind protectia mediului si respectarea legislatiei de securitate si sanatate in munca.
Nivel(uri) specific(e) minim(e) necesar(e)
Ofertantul a prestart in ultimii 3 ani impliniti la data termenului limita pentru depunerea ofertei, maxim 3 contracte cu o valoare cumulata de minim ? echivalentul in lei a 700.000 euro (inclus prestare de servicii de supervizare de lucrari pentru un centru de management integrat al deseurilor de interes local sau regionalcare deservesteo aglomerare de minim 200.000 locuitori si care sa fi inclus cel putin lucrari de: terasamente, retele edilitare, constructii civile si industriale, drumuri sau platform, constructie statie de epurare). Experti cheie: Lider de Echipa (studii superioare de lunga durata in domeniul tehnic; a prestart in functia de conducator/coordonator de proiectminimum 1 contract de supervizare de lucrari pentru proiecte de investitii in infrastructura); Adjunct Lider de Echipa (studii superioare de lunga durata in domeniu tehnic sau economic; certificat manager de proiect COR 241919; a prestart in functia de adjunct lider de echipa/manager de proiect/expert minim 1 proiect pentru proiecte de investitii in infrastructura); Diriginte de santier atestat pe domeniul de atestare 2.2 Constructii civile, industriale si agricole ?Categoria de importanta C; Diriginte de santier atestat pe domeniul de atestare 3.3 Drumuri, poduri, piste de aviatie, transport pe cablu ? de interes local; Diriginte de santier atestat pe domeniile de atestare 6 Lucrari tehnico-edilitare ? 6.1 De alimentari cu apa si canalizare; 2 Diriginti de santier atestati pe domeniile de atestare 6 Lucrari tehnico-edilitare - 6.2 De imbunatatiri funciare sau pe domeniulde atestare 5 Lucrari hidrotehnice ? 5.2 Lucrari hidrotehnice ? Categoria de importanta C; experienta pe aceeasi pozitie in implementarea a cel putin un proiect in domeniul managementului deseurilor (reabilitare si inchidere depozite neconforme/constructie depozit ecologic de deseuri); 1 Diriginte de santier atestat pe domeniile de atestare 8 Instalatii aferente constructiilor ? 8.1 Instalatii Electrice si 8.2 Instalatii Sanitare si termoventilatii si 9.1 Retele electrice; 1 Inginerde Asigurare a Calitatii.
III.2.4) Contracte rezervate
Nu
III.3) Conditii specifice pentru contractele de servicii
III.3.1) Prestarea serviciilor in cauza este rezervata unei anumite profesii
Nu
III.3.2) Persoanele juridice au obligatia sa indice numele si calificarile profesionale ale membrilor personalului responsabili pentru prestarea serviciilor respective
Nu
SECTIUNEA IV: PROCEDURA
IV.1) Tipul procedurii
IV.1.1) Tipul procedurii
Licitatie deschisa
IV.2) Criterii de atribuire
IV.2.1) Criterii de atribuire
Oferta cea mai avantajoasa d.p.d.v. economicin ceea ce priveste:
    - criteriile enuntate in caietul de sarcini, in invitatia de a prezenta o oferta sau de a participa la negociere sau in documentul descriptiv
IV.2.2) Se va organiza o licitatie electronica
Nu
IV.3) Informatii administrative
IV.3.1) Numar de referinta atribuit dosarului de autoritatea contractanta
4752 / 19.05.2011
IV.3.2) Anunturi publicate (anunt publicat) anterior privind acelasi contract
Nu
IV.3.3) Conditii de obtinere a caietului de sarcini si a documentatiei suplimentare (cu exceptia unui SAD) sau a documentului descriptiv (in cazul unui dialog competitiv)
Termenul limita pentru depunerea cererilor de documente sau pentru acces la documente: 15.07.2011 10:00
Documente de plata: NU
IV.3.4) Termen limita pentru primirea ofertelor sau a cererilor de participare
21.07.2011 09:00
IV.3.5) Data transmiterii invitatiilor de prezentare de oferte sau de participare candidatilor selectati
IV.3.6) Limba sau limbile in care poate fi redactata oferta sau cererea de participare
Romana
IV.3.7) Perioada minima pe parcursul careia ofertantul trebuie sa isi mentina oferta
90zile (de la termenul limita de primire a ofertelor)
IV.3.8) Conditii de deschidere a ofertelor
Data: 21.07.2011 10:00
Locul: Consiliul Judetean Covasna, Mun.Sf. Gheorghe, P-ta Libertatii Nr. 4, Jud. Covasna, Cod postal 520008
Persoane autorizate sa asiste la deschiderea ofertelor: da
La sedinta de deschidere a ofertelor vor participa membrii comisiei de evaluare si au dreptul sa participe si reprezentantii imputerniciti ai ofertantilor.
SECTIUNEA VI: INFORMATII SUPLIMENTARE
VI.1) Contractul este periodic
Nu
VI.2) Contractul se inscrie intr-un proiect/program finantat din fonduri comunitare
Da
Trimitere (trimiteri) la proiect(e) si/sau program(e): Programul operational Sectorial Mediu 2007-2013- Cod CCI: 2007 RO161 PR 015 (si din bugetul propriu al Consiliului Judetean Covasna).
Tip de finantare: Fonduri europeneFond european: Programul Operational Sectorial Mediu
VI.3) Alte informatii
VI.4) Cai de atac
VI.4.1) Organism competent pentru caile de atac
Consiliul National de Solutionare a Contestatiilor
Adresa postala:  Strada Stavropoleos, Nr. 6, Sector 3, Localitatea:  Bucuresti, Cod postal:  030084, Romania, Tel. 021-3104641, Email:  [email protected], Fax:  021-3104642, Adresa internet (URL):  www.cnsc.ro
Organism competent pentru procedurile de mediere
Curtea de Apel Brasov
Adresa postala:  Bl. Eroilor nr. 5, Localitatea:  Brasov, Cod postal:  603356, Romania, Tel. 0268-413741, Email:  [email protected], Fax:  0268-475146, Adresa internet (URL):  www.just.ro
VI.4.2) Utilizarea cailor de atac
Precizari privind termenul (termenele) de exercitare a cailor de atac
VI.4.3) Serviciul de la care se pot obtine informatii privind utilizarea cailor de atac
Consiliul Judetean Covasna - Compartiment juridic-contencios si control acte administrative
Adresa postala:  Piata Libertatii, Nr.4, Localitatea:  Sfantu Gheorghe, Cod postal:  520008, Romania, Tel. 0267311190, Email:  [email protected], Fax:  0267351228, Adresa internet (URL):  www.kvmt.ro
VI.5) Data expedierii prezentului anunt
06.06.2011 15:05
ClubAfaceri.ro prin intermediul serviciului Licitatii si Achizitii Publice va ofera posibilitatea de a monitoriza aparitia tuturor licitatiilor publice si a achizitiilor publice din Romania prin filtrarea acestora dupa necesitatile dumneavoastra. In fiecare zi veti primi un email cu toate licitatiile aparute in domeniul tau de interes. Aboneaza-te pentru a nu pierde nici o oportunitate de afaceri.
Disclaimer