Filtru Cereri Oferta Achizitii Publice

Cuvinte cheie

Tip achizitie

invitatii de participare
anunturi de atribuire

Data publicare

Licitatie Publica - Contract de achizitie publica pentru pachet complet servicii transport, cazare si masa


Anunt de participare numarul 109457/14.10.2010
Sectiunea I: AUTORITATEA CONTRACTANTA
I.1) Denumirea, adresa si punct(e) de contact:
FEDERATIA SINDICATELOR "GAZ ROMANIA"
Adresa postala:  STR. PRIMAVERII NR.NR.12, Localitatea:  Alba Iulia, Cod postal:  510110, Romania, Punct(e) de contact:  RALUCA POPESCU, Tel. 0213115752, Email:  [email protected], Fax:  0213115752, Adresa internet (URL):  http: //www.fsgaz.ro, Adresa profilului cumparatorului:  www.e-licitatie.ro
Adresa de la care se pot obtine informatii suplimentare:
FEDERATIA SINDICATELOR GAZ ROMANIA
Adresa postala:  CALEA GRIVITEI NR. 8-10 ETAJ 4 SECTOR 1, Localitatea:  BUCURESTI, Cod postal:  010731, Romania, Tel. +40213115752, In atentia:  RALUCA POPESCU, Email:  [email protected], Fax:  +40213115752, Adresa internet (URL):  http: //www.fsgaz.ro
I.2) Tipul autoritatii contractante si activitatea principala (activitatile principale)
Federatie Sindicala
Activitate (activitati)
- Protectie sociala
Autoritatea contractanta actioneaza in numele altor autoritati contractante
Nu
Sectiunea II: OBIECTUL CONTRACTULUI
II.1) Descriere
II.1.1) Denumirea data contractului de autoritatea contractanta
Contract de achizitie publica pentru pachet complet servicii transport, cazare si masa
II.1.2) Tipul contractului si locul de executare a lucrarilor, de furnizare a produselor sau de prestare a serviciilor
Servicii
17 - Servicii hoteliere si restaurante
Locul principal de prestare: Locatia ofertantului judetul Brasov
Codul NUTS: RO122 - Brasov
II.1.3) Anuntul implica
Un contract de achizitii publice
II.1.4) Informatii privind acordul-cadru
II.1.5) Descrierea succinta a contractului sau a achizitiei/achizitiilor
Federatia Sindicatelor Gaz Romania, in cadrul proiectului "Model de bune practici in managementul activitatilor sindicale nationale" cofinantat din Fondul Social European - Cod Proiect 62370 din cadrul Programului Operational Sectorial Dezvoltarea Resurselor Umane 2007-2013 "Investeste in oameni!", in vederea implementarii proiectului "Dezvoltarea parteneriatelor si incurajarea initiativelor partenerilor sociali si societatii civile" organizeaza cursuri de pregatire in activitatea sindicala motiv pentru care achzitioneaza servicii de transport, cazare, inchiriere sali conferinta si masa pentru un numar de 5360 participanti.
II.1.6) Clasificare CPV (vocabularul comun privind achizitiile)
55110000-4 - Servicii de cazare la hotel (Rev.2)
55500000-5-Servicii de cantina si servicii de catering (Rev.2)
60130000-8-Servicii de transport rutier specializat de pasageri (Rev.2)
70130000-1-Servicii de inchiriere de bunuri imobiliare proprii (Rev.2)
II.1.7) Contractul intra sub incidenta acordului privind contractele de achizitii publice
Nu
II.1.8) Impartire in loturi
Nu
II.1.9) Vor fi acceptate variante
Nu
II.2) Cantitatea sau domeniul contractului
II.2.1) Cantitatea totala sau domeniul
Cazare la hotel (mic dejun inclus) :4288 nopti
Inchiriere sali conferinta :335 zile
Transport dus-intors :1072 pasageri
Masa (pranz si cina) :5360 participanti
Valoarea estimata fara TVA: 1, 787, 560RON
II.2.2) Optiuni
Nu
II.3) Durata contractului sau termenul pentru finalizare
Incepand de la 15.12.2010 pana la 30.04.2013
Sectiunea III: INFORMATII JURIDICE, ECONOMICE, FINANCIARE SI TEHNICE
III.1) Conditii referitoare la contract
III.1.1) Depozite valorice ?i garantii solicitate
Garantie de participare :35751, 20RONGarantie de buna executie :2% din valoarea contractului
III.1.2) Principalele modalitati de finantare si plata si/sau trimitere la dispozitiile relevante
Finantarea provine in proportie de 98% din Fondul Social European.Plata serviciilor efectiv prestate se va efectua in termen de 90 zile de la receptionarii acestora
III.1.3) Forma juridica pe care o va lua grupul de operatori economici caruia i se atribuie contractul
Asociere in participatiune
III.1.4) Executarea contractului este supusa altor conditii speciale
Nu
III.2) Conditii de participare
III.2.1) Situatia personala a operatorilor economici, inclusiv cerintele referitoare la inscrierea in registrul comertului sau al profesiei
Informatii si formalitati necesare pentru evaluarea respectarii cerintelor mentionate
Persoane fizice sau juridice romane sau straine. Vor fi excluse persoanele prevazute la art.180-181 din OUG 34/2006.
III.2.2) Capacitatea economica si financiara
Informatii si formalitati necesare pentru evaluarea respectarii cerintelor mentionate
- Declaratie pentru cifra de afaceri pe ultimii 3 ani
- Bilantul contabil
III.2.3) Capacitatea tehnica
Informatii si formalitati necesare pentru evaluarea respectarii cerintelor mentionate
- Fisa informatii privind capacitatea tehnica, materiala si a personalului
- Lista contracte servicii prestate in ultimii 3 ani continand valori, perioade, beneficiari
Nivel(uri) specific(e) minim(e) necesar(e)
- lista a principalelor servicii prestate in ultimii 3 ani, continand valori, perioade de prestare, beneficiari. Prestarile de servicii se confirma prin prezentarea unor certificate/documente emise sau contrasemnate de o autoritate ori de catre clientul privat beneficiar.- declaratie referitoare la capacitatea tehnica;
- informatii referitoare la personalul de specialitate de care dispune sau al carui angajament de participare a fost obtinut de catre ofertant- informatii referitoare la studiile, pregatirea profesionala si calificarea personalului de conducere, precum si ale persoanelor responsabile pentru indeplinirea contractului;
- declaratie referitoare la efectivele medii anuale ale personalului angajat si al cadrelor de conducere in ultimii 3 ani;
- informatii referitoare la capacitatea tehnica de care poate dispune ofertantul pentru indeplinirea corespunzatoare a contractului de servicii;
- informatii privind partea din contract pe care operatorul economic are, eventual, intentia sa o subcontracteze.
III.2.4) Contracte rezervate
Nu
III.3) Conditii specifice pentru contractele de servicii
III.3.1) Prestarea serviciilor in cauza este rezervata unei anumite profesii
Nu
III.3.2) Persoanele juridice au obligatia sa indice numele si calificarile profesionale ale membrilor personalului responsabili pentru prestarea serviciilor respective
Nu
SECTIUNEA IV: PROCEDURA
IV.1) Tipul procedurii
IV.1.1) Tipul procedurii
Licitatie deschisa
IV.2) Criterii de atribuire
IV.2.1) Criterii de atribuire
Oferta cea mai avantajoasa d.p.d.v. economicin ceea ce priveste:
    - criteriile enuntate in caietul de sarcini, in invitatia de a prezenta o oferta sau de a participa la negociere sau in documentul descriptiv
IV.2.2) Se va organiza o licitatie electronica
Nu
IV.3) Informatii administrative
IV.3.1) Numar de referinta atribuit dosarului de autoritatea contractanta
IV.3.2) Anunturi publicate (anunt publicat) anterior privind acelasi contract
Nu
IV.3.3) Conditii de obtinere a caietului de sarcini si a documentatiei suplimentare (cu exceptia unui SAD) sau a documentului descriptiv (in cazul unui dialog competitiv)
Termenul limita pentru depunerea cererilor de documente sau pentru acces la documente: 03.12.2010 14:00
Documente de plata: NU
IV.3.4) Termen limita pentru primirea ofertelor sau a cererilor de participare
07.12.2010 14:00
IV.3.5) Data transmiterii invitatiilor de prezentare de oferte sau de participare candidatilor selectati
IV.3.6) Limba sau limbile in care poate fi redactata oferta sau cererea de participare
Romana
IV.3.7) Perioada minima pe parcursul careia ofertantul trebuie sa isi mentina oferta
90zile (de la termenul limita de primire a ofertelor)
IV.3.8) Conditii de deschidere a ofertelor
Data: 08.12.2010 14:00
Locul: Romania, Bucuresti, Calea Grivitei nr. 8-10 Etaj 4 Sector 1
Persoane autorizate sa asiste la deschiderea ofertelor: da
Persoane imputernicite din partea ofertantului pe baza de delegatie
SECTIUNEA VI: INFORMATII SUPLIMENTARE
VI.1) Contractul este periodic
Nu
VI.2) Contractul se inscrie intr-un proiect/program finantat din fonduri comunitare
Da
Trimitere (trimiteri) la proiect(e) si/sau program(e): Proiect ?Model de bune practici in managementul activitatilor sindicale nationale? cofinantat din Fondul Social European ? Cod Proiect :62370, din cadrul Programului Operational Sectorial Dezvoltarea Resurselor Umane 2007-2013, ?Investeste in oameni!?
Tip de finantare: Fonduri europene
VI.3) Alte informatii
VI.4) Cai de atac
VI.4.1) Organism competent pentru caile de atac
CONSILIUL NATIONAL DE SOLUTIONARE A CONTESTATIILOR
Adresa postala:  STR. STAVROPOLEOS NR.6 SECTOR 3 /, Localitatea:  BUCURESTI, Cod postal:  030084, Romania, Tel. +40213104641, Email:  [email protected], Fax:  +40213104642, Adresa internet (URL):  http: //www.cnsc.rohttp: //www.tmb.ro
Organism competent pentru procedurile de mediere
TRIBUNALUL BUCURESTI SECTIA CONTENCIOS ADMINISTRATIVSI FISCAL
Adresa postala:  BD. UNIRII NR. 37 SECTOR 3, Localitatea:  BUCURESTI, Cod postal:  030823, Romania, Tel. +40214083600, Email:  [email protected], Fax:  +40214083600
VI.4.2) Utilizarea cailor de atac
Precizari privind termenul (termenele) de exercitare a cailor de atac
VI.4.3) Serviciul de la care se pot obtine informatii privind utilizarea cailor de atac
FEDERATIA SINDICATELOR GAZ ROMANIA
Adresa postala:  CALEA GRIVITEI NR.8-10 ETAJ 4, Localitatea:  BUCURESTI, Cod postal:  010731, Romania, Tel. +40213115752, Fax:  +40213115752, Adresa internet (URL):  http: //www.fsgaz.ro
VI.5) Data expedierii prezentului anunt
12.10.2010 16:46
ClubAfaceri.ro prin intermediul serviciului Licitatii si Achizitii Publice va ofera posibilitatea de a monitoriza aparitia tuturor licitatiilor publice si a achizitiilor publice din Romania prin filtrarea acestora dupa necesitatile dumneavoastra. In fiecare zi veti primi un email cu toate licitatiile aparute in domeniul tau de interes. Aboneaza-te pentru a nu pierde nici o oportunitate de afaceri.
Disclaimer