Vinde
Inscrie-te Gratuit! ClubAfaceri.ro - Te ajutam sa vinzi cu succes!
Cauta si Liciteaza
Cauta

Filtru Cereri Oferta Achizitii Publice

Cuvinte cheie

Tip achizitie

invitatii de participare
anunturi de atribuire

Data publicare

Licitatie Publica - Contract de achizitie publica servicii de asistenta tehnica in cadrul proiectului ?RESTAURAREA SI REFUNCTIONALIZAREA CASTELULUI HUNIADE AL MUZEULUI BANATULUI TIMISOARA?


Anunt de participare numarul 130492/20.09.2011
Sectiunea I: AUTORITATEA CONTRACTANTA
I.1) Denumirea, adresa si punct(e) de contact:
JUDETUL TIMIS
Adresa postala:  B-DUL REVOLUTIEI DIN 1989 NR. 17, Localitatea:  Timisoara, Cod postal:  300034, Romania, Punct(e) de contact:  GABRIELA MICSA, Tel. 0256406300, Email:  [email protected], Fax:  0256406301, Adresa internet (URL):  www.cjtimis.ro, Adresa profilului cumparatorului:  www.e-licitatie.ro
I.2) Tipul autoritatii contractante si activitatea principala (activitatile principale)
Autoritate regionala sau locala
Activitate (activitati)
- Servicii generale ale administratiilor publice
Autoritatea contractanta actioneaza in numele altor autoritati contractante
Nu
Sectiunea II: OBIECTUL CONTRACTULUI
II.1) Descriere
II.1.1) Denumirea data contractului de autoritatea contractanta
Contract de achizitie publica servicii de asistenta tehnica in cadrul proiectului ?RESTAURAREA SI REFUNCTIONALIZAREA CASTELULUI HUNIADE ALMUZEULUI BANATULUITIMISOARA?
II.1.2) Tipul contractului si locul de executare a lucrarilor, de furnizare a produselor sau de prestare a serviciilor
Servicii
12 - Servicii de arhitectura; servicii de inginerie si servicii integrate de inginerie; servicii de amenajare urbana si servicii de arhitectura peisagistica; servicii conexe de consultanta stiintifica si tehnica; servicii de testare si analiza tehnica
Locul principal de prestare: conform caietului de sarcini
Codul NUTS: RO424 - Timis
II.1.3) Anuntul implica
Un contract de achizitii publice
II.1.4) Informatii privind acordul-cadru
II.1.5) Descrierea succinta a contractului sau a achizitiei/achizitiilor
Contract de achizitie publica servicii de asistenta tehnica in cadrul proiectului ?RESTAURAREA SI REFUNCTIONALIZAREA CASTELULUI HUNIADE ALMUZEULUI BANATULUITIMISOARA?
II.1.6) Clasificare CPV (vocabularul comun privind achizitiile)
71356200-0 - Servicii de asistenta tehnica (Rev.2)
II.1.7) Contractul intra sub incidenta acordului privind contractele de achizitii publice
Nu
II.1.8) Impartire in loturi
Nu
II.1.9) Vor fi acceptate variante
Nu
II.2) Cantitatea sau domeniul contractului/acordului cadru
II.2.1) Cantitatea totala sau domeniul
servicii de asistenta tehnica (dirigentie de santier)in cadrul proiectului ?RESTAURAREA SI REFUNCTIONALIZAREA CASTELULUI HUNIADE ALMUZEULUI BANATULUITIMISOARA?
Valoarea estimata fara TVA: 729, 470RON
II.2.2) Optiuni
Nu
II.3) Durata contractului/acordului cadru sau termenul pentru finalizare
Incepand de la 15.12.2011 pana la 09.12.2014
Sectiunea III: INFORMATII JURIDICE, ECONOMICE, FINANCIARE SI TEHNICE
III.1) Conditii referitoare la contract
III.1.1) Depozite valorice ?i garantii solicitate
garantie de participare 14500 lei si garantie de buna executie 10% din valoarea fara TVA a contractului
III.1.2) Principalele modalitati de finantare si plata si/sau trimitere la dispozitiile relevante
Buget local Consiliul Judetean Timis, Program Operational Regional 2007-2013, Bugetul de stat
III.1.3) Forma juridica pe care o va lua grupul de operatori economici caruia i se atribuie contractul
Asociere conform art. 44 din O.U.G. nr. 34/2006 cu modificarile si completarile ulterioare, subcontractare, societati mixte, consortii de firme
III.1.4) Executarea contractului este supusa altor conditii speciale
Nu
III.2) Conditii de participare
III.2.1) Situatia personala a operatorilor economici, inclusiv cerintele referitoare la inscrierea in registrul comertului sau al profesiei
Informatii si formalitati necesare pentru evaluarea respectarii cerintelor mentionate
declaratie de eligibilitate, declaratie priv neincadrarea la art 181, declaratie privind calitatea de participant la procedura, certificat de participare cu oferta independenta, atestat fiscal privind plata obligatiilor fata de bugetul de stat si certificat de atestare fiscala privind plata obligatiilor fata de bugetul local, documente care sa certifice inregistrarea ca persoana juridica la ORC (certificat constatator si CUI)sau alte documente echivalente pentru operatorii ec care nu au obligatia inregistrarii la ONRC,
III.2.2) Capacitatea economica si financiara
Informatii si formalitati necesare pentru evaluarea respectarii cerintelor mentionate
informatii privind situatia economico-financiara, cifra medie de afaceri pe 2008, 2009 si 2010
Nivel(uri) specific(e) minim(e) necesar(e)
situatiile financiare pe anii 2008, 2009 si 2010, cifra medie de afaceri pe acesti 3 ani cel putin egala cu 1400000 lei sau echivalent euro realizata pentru servicii din categoria 12(servicii similare)
III.2.3) Capacitatea tehnica
Informatii si formalitati necesare pentru evaluarea respectarii cerintelor mentionate
informatii privind capacitatea tehnica, lista principalelor servicii prestate in ultimii trei ani, informatii privind capacitatea profesionala, informatii privind subcontractantii.
Nivel(uri) specific(e) minim(e) necesar(e)
informatii relevante privind experienta sa anterioara in prestarea unor servicii de natura si complexitate similara(servicii din categoria 12), unul sau mai multe contracte similare, a caror valoare cumulata sa fie egala sau mai mare cu valoarea estimata a achizitiei, adica 729470 lei, insotite de copii ale contractelor, certificate pentru conformitate, recomandarile beneficiarului, contracte cu subcontractantii sau contracte de asociere unde e cazul, personal de specialitate atestat de ministerul Culturii si Cultelor in cond ordinului 2495/2010 si inscrisi in Registrul Specialistilor in domeniul restaurarii si conservarii monumentelor istorice in domeniile F.1, F.4, F.5, precum si atestata de catre Inspectoratul de Stat in Constructii in conditiile Ordinului nr. 595/2007, Ordinului nr. 154/2010 si Ordinului 1496/2011, cel putin pentru urmatoarele domenii: constructii civile, industriale si agricole (inclusiv monumente istorice) ? categoria de importanta: minim B, instalatii aferente constructiilor din categoria de importanta minim B: instalatii electrice, instalatii sanitare si termoventilatii, consolidari constructii (inclusiv monumente istorice).Ofertantii vor prezenta un tabel cu persoanele nominalizate pentru indeplinirea contractului. Pentru aceste persoane se vor prezenta distinct: experienta profesionala, studiile, calificarile si certificarile profesionale, functia si sarcinile pe care urmeaza a le indeplini in cadrul contractului. Se vor atasa CV-urile persoanelor nominalizate, documente doveditoare ale calificarilor si certificarilor profesionale (inclusiv copii ale actelor de studii), declaratii de disponibilitate ale persoanelor respective pentru toata perioada de derulare a contractului. Ofertantul va furniza informatii cu privire la intentia de a subcontracta o parte din contract. Se vor mentiona: partea din contract (procentual si nominal-descriptiv, cu referire la caietul de sarcini) care intentioneaza a se subcontracta, datele de identificare ale subcontractantilor si acceptul acestora (semnat si stampilat).
III.2.4) Contracte rezervate
Nu
III.3) Conditii specifice pentru contractele de servicii
III.3.1) Prestarea serviciilor in cauza este rezervata unei anumite profesii
Nu
III.3.2) Persoanele juridice au obligatia sa indice numele si calificarile profesionale ale membrilor personalului responsabili pentru prestarea serviciilor respective
Da
SECTIUNEA IV: PROCEDURA
IV.1) Tipul procedurii
IV.1.1) Tipul procedurii
Licitatie deschisa
IV.2) Criterii de atribuire
IV.2.1) Criterii de atribuire
Pretul cel mai scazut
IV.2.2) Se va organiza o licitatie electronica
Nu
IV.3) Informatii administrative
IV.3.1) Numar de referinta atribuit dosarului de autoritatea contractanta
11255/31.08.2011
IV.3.2) Anunturi publicate (anunt publicat) anterior privind acelasi contract
Nu
IV.3.3) Conditii de obtinere a caietului de sarcini si a documentatiei suplimentare (cu exceptia unui SAD) sau a documentului descriptiv (in cazul unui dialog competitiv)
Termenul limita pentru depunerea cererilor de documente sau pentru acces la documente: 27.10.2011 14:00
Documente de plata: NU
IV.3.4) Termen limita pentru primirea ofertelor sau a cererilor de participare
07.11.2011 10:00
IV.3.5) Data transmiterii invitatiilor de prezentare de oferte sau de participare candidatilor selectati
IV.3.6) Limba sau limbile in care poate fi redactata oferta sau cererea de participare
Romana
IV.3.7) Perioada minima pe parcursul careia ofertantul trebuie sa isi mentina oferta
90zile (de la termenul limita de primire a ofertelor)
IV.3.8) Conditii de deschidere a ofertelor
Data: 07.11.2011 12:00
Locul: sediul atoritatii contractante, etaj 2 corp nou, camera E09
Persoane autorizate sa asiste la deschiderea ofertelor: da
reprezentantii imputerniciti ai ofertantilor, consilieri judeteni
SECTIUNEA VI: INFORMATII SUPLIMENTARE
VI.1) Contractul este periodic
Nu
VI.2) Contractul se inscrie intr-un proiect/program finantat din fonduri comunitare
Da
Trimitere (trimiteri) la proiect(e) si/sau program(e): Programul Operational Regional 2007-2013, Axa prioritara 5, Domeniul major de interventie 5.1, Proiect: ?RESTAURAREA SI REFUNCTIONALIZAREA CASTELULUI HUNIADE ALMUZEULUI BANATULUITIMISOARA?, cod SMIS 14466
Tip de finantare: Fonduri europeneFond european: Programul Operational Regionale
VI.3) Alte informatii
Documentatia de atribuire si caitul de sarcini impreuna cu anexele aferente este atasat prezentului anunt de participare.
VI.4) Cai de atac
VI.4.1) Organism competent pentru caile de atac
Consiliul National de Solutionare a Contestatiilor
Adresa postala:  str. Stavropoleos nr.6, sector 3, Localitatea:  Bucuresti, Cod postal:  030084, Romania, Tel. 0213104641, Email:  [email protected], Fax:  0213104642, Adresa internet (URL):  www.cnsc.ro
Organism competent pentru procedurile de mediere
Curtea de Apel Timisoara
Adresa postala:  Piata Tepes Voda nr. 2, Localitatea:  Timisoara, Cod postal:  300055, Romania, Tel. 0256494650, Fax:  0256498092
VI.4.2) Utilizarea cailor de atac
Precizari privind termenul (termenele) de exercitare a cailor de atac
10 zile din ziua urmatoare luarii la cunostinta de catre contestatara a actului invocat ca nelegal, la autoritatea contractanta si CNSC si 10 zile de la comunicarea deciziei CNSC la Curtea de Apel Timisoara
VI.4.3) Serviciul de la care se pot obtine informatii privind utilizarea cailor de atac
Serviciul Managementul Proiectelor si Achizitii Publice
Adresa postala:  Bd. Revolutiei din 1989 nr 17, corp nou, etaj 2, camera E09, Localitatea:  Timisoara, Cod postal:  300084, Romania, Tel. 0256406426, Fax:  0256406424, Adresa internet (URL):  www.cjtimis.ro
VI.5) Data expedierii prezentului anunt
14.09.2011 10:56
ClubAfaceri.ro prin intermediul serviciului Licitatii si Achizitii Publice va ofera posibilitatea de a monitoriza aparitia tuturor licitatiilor publice si a achizitiilor publice din Romania prin filtrarea acestora dupa necesitatile dumneavoastra. In fiecare zi veti primi un email cu toate licitatiile aparute in domeniul tau de interes. Aboneaza-te pentru a nu pierde nici o oportunitate de afaceri.
Disclaimer