Filtru Cereri Oferta Achizitii Publice

Cuvinte cheie

Tip achizitie

invitatii de participare
anunturi de atribuire

Data publicare

Licitatie Publica - contract de achizitie servicii de curatenie si igenizare


Anunt de participare numarul 137451/18.07.2012
Sectiunea I: AUTORITATEA CONTRACTANTA
I.1) Denumirea, adresa si punct(e) de contact:
MINISTERUL CULTURII SI CULTELOR
Adresa postala: SOS.KISELEFF NR.30 SECTOR 1, Localitatea: Bucuresti, Cod postal: 030833, Romania, Punct(e) de contact: Marilena Predescu, Tel. +40 212243793/ +40 212242166, Email: [email protected], Fax: +40 212243793/ +40 212242166, Adresa internet (URL): www.cultura.ro, Adresa profilului cumparatorului: www.e-licitatie.ro
I.2) Tipul autoritatii contractante si activitatea principala (activitatile principale)
Minister sauorice alta autoritate nationala sau federala, inclusiv subdiviziuni regionale sau locale ale acestora
Activitate (activitati)
- Recreere, cultura si religie
Autoritatea contractanta actioneaza in numele altor autoritati contractante
Nu
Sectiunea II: OBIECTUL CONTRACTULUI
II.1) Descriere
II.1.1) Denumirea data contractului de autoritatea contractanta
contract de achizitie servicii de curatenie si igenizare
II.1.2) Tipul contractului si locul de executare a lucrarilor, de furnizare a produselor sau de prestare a serviciilor
Servicii
16 - Servicii de eliminare a deseurilor menajere si a apelor menajere; servicii de igienizare si servicii similare
Locul principal de prestare: imobilul din B-dul Unirii nr. 22, sector 3, Bucuresti
Codul NUTS: RO1 - Macroregiunea unu
II.1.3) Anuntul implica
Incheierea unui acord-cadru
II.1.4) Informatii privind acordul-cadru
Contractele subsecvente urmeaza sa se atribuie prin reluarea competitiei: Nu
Acord-cadru cu un singur agent economic
Durata acordului-cadru: 36 luni
Valoarea estimata fara TVA: intre 8, 986, 137.55 si 10, 226, 409.55RON
Frecventa si valoarea contractelor ce vor fi atribuite: contr. subs. nr.1 (5 luni)august -decembrie 2012 ; val. est. 1.420.334, 65 lei fara TVA; Contr.subs. nr. 2 (12luni)ianuarie ? decembrie 2013; val. est. 3.408.803, 16 lei fara TVA; Contr. subs. nr. 3 (12 luni)ianuarie ? decembrie2014;val. est. 3.408.803, 16 lei fara TVA; Contr. sub. nr. 4(7 luni)ianuarie ? iulie 2015; val. est. 1.988.468, 51 lei fara TVA
II.1.5) Descrierea succinta a contractului sau a achizitiei/achizitiilor
Se vor achizitiona servicii de curatenie la noul sediu al Ministerului Culturii si Patrimoniului National, precum si pentru noul sediu al Bibliotecii Nationale a Romaniei ? institutii ce isi au sediul in imobilul din B-dul Unirii nr. 22, sector 3, Bucuresti
II.1.6) Clasificare CPV (vocabularul comun privind achizitiile)
90910000-9 - Servicii de curatenie (Rev.2)
II.1.7) Contractul intra sub incidenta acordului privind contractele de achizitii publice
Nu
II.1.8) Impartire in loturi
Nu
II.1.9) Vor fi acceptate variante
Nu
II.2) Cantitatea sau domeniul contractului/acordului cadru
II.2.1) Cantitatea totala sau domeniul
CPV 90900000-6 Servicii de curatenie si igienizare
CPV 90919200-4 Servicii de curatare a birourilor
90919100-3 Servicii de curatare a echipamentului de birou
90911300-9 Servicii de curatare a ferestrelor
90921000-9 Servicii de dezinfectie si de dezinsectie
90923000-3 Servicii de deratizare
Servicii de curatenie pentru o suprafata minima de 53.222, 80 mp suprafata interioara si o suprafata maxima de 97.222, 80 mp suprafata interioara, exterioara, geamuri exterioare, terase exterioare. Valoarea minima a acordului cadru pentru servicii de curatenie este de 8.986.137, 55 lei fara TVA pentru o suprafata interioara de cca. 53.222, 80 mp si valoarea maxima a acordului cadru pentru servicii de curatenie este de 10.226.409, 55 lei fara TVA pentru o suprafata interioara si exterioara de cca. 97.222, 80 mp. Valoarea estimata a celui mai mare contract subsecvent este de 3.408.803, 16 lei fara TVA.
Valoarea estimata fara TVA: intre 8, 986, 137.55 si 10, 226, 409.55RON
II.2.2) Optiuni
Nu
II.3) Durata contractului/acordului cadru sau termenul pentru finalizare
36 luni incepand de la data atribuirii contractului
Sectiunea III: INFORMATII JURIDICE, ECONOMICE, FINANCIARE SI TEHNICE
III.1) Conditii referitoare la contract
III.1.1) Depozite valorice ?i garantii solicitate
Valoarea garantiei de participare este de 204.000 leiPerioada de valabilitate a GP trebuie sa acopere perioada de valabilitate a ofertei, respectiv 90 zile de la data limita de depunere a ofertelor, in cazul extinderii perioadei de valabilitate a ofertei, perioada de valabilitate a garantiei va fi prelungita in mod corespunzator, in caz contrar se considera ca ofertantul si-a retras oferta. GP se constituie prin virament bancar/instrument de garantare emis in conditiile legii de o societate bancara/societate de asigurari, in original, in cuantum si pentru perioada prevazuta in documentatia de atribuire. Pentru GP prin virament bancar contul RO79TREZ7005005XXX000197 deschis la Directia de Trezorerie si Contabilitate Publica a Municipiului Bucuresti. Pentru scrisoare de garantie se va utiliza modelul din FORMULARUL nr. 1. Pentru IMM, GP va fi 50% din nivelul minim impus.Garantia de participare obligatoriu se va posta in SEAP (scanata) pana la data limita stabilita pentru depunerea ofertelor si va fi prezentata la sediu de catre toti operatorii economici. 1.Ofertantul invitat de catre achiz. sa incheie contractul de achizitie are oblig. de a constitui gar. de buna exec. a carei val. va fi de 5 % din val. contr. sub., fara TVA. Garantia va fi constituita in termen de 15 zile de la incheierea contractului subsecvent.2.Garantia de buna executie a contractului se constituie printr-un instrument de garantare emis in conditiile legii de o societate bancara ori de o societate de asigurari, prezentat in original, care trebuie sa prevada in mod expres ca plata garantiei se va executa neconditionat, respectiv la prima cerere a achizitorului, pe baza declaratiei acestuia cu privire la culpa persoanei garantate.3.Partile pot conveni ca garantia de buna executie sa fie constituita prin retineri successive din sumele aferente platii facturilor lunare.Garantia de buna executie se restituie prestatorului in termen de 14 zile de la finalizarea fiecarui contract subsecvent, daca Autoritatea nu a emis nicio pretentie asupra acesteia.
III.1.2) Principalele modalitati de finantare si plata si/sau trimitere la dispozitiile relevante
Finantarea se va face de la bugetul de stat, bugetul Ministerului Culturii si Patrimoniului National, capitolul ?Bunuri si servicii? .
III.1.3) Forma juridica pe care o va lua grupul de operatori economici caruia i se atribuie contractul
Asociere conform art. 44 din O.U.G. nr. 34/2006 cu modificarile si completarile ulterioare
III.1.4) Executarea contractului este supusa altor conditii speciale
Nu
III.2) Conditii de participare
III.2.1) Situatia personala a operatorilor economici, inclusiv cerintele referitoare la inscrierea in registrul comertului sau al profesiei
Informatii si formalitati necesare pentru evaluarea respectarii cerintelor mentionate
Cerinta nr. 1 Declaratie privind neincadrarea in prevederile art. 69^1 din OUG nr. 34/2006Declaratie ? FORMULARUL nr. 2
Persoanele cu functii de decizie din partea autoritatii contractante cu atributii in ceea ce priveste organizarea, derularea si finalizarea procedurii de atribuire sunt:
- Mihaela Ioana Kaitor ? Secretar General
- Marilena Predescu ? Director Directia Achizitii Publice si Administativ
Comisia de Evaluare
- Vitorino Ardeleanu ?presedinte
- Mitu Mihaela ? membru
- Sanda Moldovan - membru
Cerinta nr. 2
Declaratie privind neincadrarea in situatiile prevazute la art. 180 din OUG nr. 34/2006Declaratie completarea FORMULARULUI nr. 3
Atentie!
Incadrarea in situatiile prevazute la art. 180 din OUG nr. 34/2006 atrage excluderea ofertantului din procedura aplicata pentru atribuirea contractului de achizitie publica.
Nota: In cazul in care in tara de origine sau in tara in care este stabilit ofertantul nu exista prevederi legale referitoare la declaratia pe propria raspundere, se accepta o declaratie autentica data in fata unui notar, a unei autoritati administrative sau judiciare sau a unei asociatii profesionale care are competente in acest sens.
Cerinta nr. 3
Declaratie privind neincadrarea in situatiile prevazute la art. 181 din OUG nr. 34/2006
Declaratie completata conform FORMULAR nr. 4
Incadrarea in situatiile prevazute la art. 181 din OUG nr. 34/2006 atrage excluderea ofertantului din procedura aplicata pentru atribuirea contractului de achizitie publica.
Nota:
Daca exista incertitudini referitoare la situatia unui operator economic, autoritatea contractanta are dreptul sa solicite informatii direct de la autoritatile competente.
Cerinta nr. 4
Certificatul de participare la procedura cu oferta independenta.
Completarea si prezentarea FORMULARULUI nr. 5
Cerinta nr. 5
Indeplinirea obligatiilor bugetare
Certificat de atestare fiscala, eliberat de organul de administrare fiscala al unitatii administrativ teritoriale pe raza careia isi are sediul social operatorul economic, din care sa rezulte situatia obligatiilor scadente fata de bugetul de stat (sau echivalent pentru persoanele juridice straine), din luna anterioara celei in care se depun ofertele.
Se va prezenta in copie conform cu originalul semnat si stampilat.
Pentru persoanele juridice staine:
Operatorul economic va prezenta documente edificatoare ? eliberate de autoritati ale tarii de origine (certificate, caziere judiciare, alte documente echivalente) din care rezulta apartenenta / inregistrarea sa la aceste institutii si prin care sa dovedeasca ca si-a indeplinit obligatiile de plata a impozitelor, taxelor si contributiile catre buget.
Documentele vor fi prezentate in copie cu traducere legalizata in limba romana.
In cazul in care oferta este depusa de o asocire de operatori economici, fiecare asociat va prezenta documentele mentionate mai sus. De asemenea, aceste documente trebuie prezentate si de catre fiecare subcontractant declarat prin oferta. Cerinta nr. 1
Certificat constatator
Certificat Constatator emis de Oficiul National al Registrului Comertului ? in copie ?conform cu originalul semnat si stampilat?
Obiectul contractului trebuie sa aiba corespondent in codul CAEN din certificatul constatator al ofertantului emis de ORC.
Pentru persoanele juridice straine
Documente care dovedesc o forma de inregistrare / atestare ori apartenenta din punct de vedere profesional, in conformitate cu prevederile legale din tara in care ofertantul este rezident.
Documentele vor fi prezentate si in traducere autorizata in limba romana.
III.2.2) Capacitatea economica si financiara
Informatii si formalitati necesare pentru evaluarea respectarii cerintelor mentionate
Cerinta nr. 1
Cerinta minima obligatorieInformatii privind situatia economico financiara
Fisa de informatii generaleCifra medie de afaceri pe ultimii trei ani in domeniul serviciilor de curatenie de cel putin 6.000.000 lei.
Valorile vor fi exprimate in lei la cursul lei / euro mediu comunicat de Banca Nationala a Romaniei pentru anul respectiv.
Cerinta nr.2Bilanturile contabile sau extrase de bilant pe ultimii trei ani :2009, 2010, 2011
Bilanturile vor fi vizate si inregistrate de organele competente, se va scrie pe fiecare fila sintagma ?conform cu originalul? si vor fi semnate de reprezentantul legal.
Operatorii economici straini vor depune bilanturile in traducere legalizata si, de asemenea, un document emis de autoritatea competenta din care sa rezulte reglementarile in vigoare din tara respectiva cu privire la incheierea si depunerea bilantului contabil.
Cerinta nr.3
Cerinta minima obligatorie
Ofertantul trebuie sa demonstreze ca, la momentul semnarii contractului, va avea acces la sau are disponibile resurse reale, negrevate de datorii, pentru a sustine prestarea serviciilor, in valoare de 560.000 lei - 2 luni consecutive de derulare a celui mai mare contract subsecvent.
In cazul depunerii unei oferte comune, cerinta poate fi indeplinita prin cumularea resurselor ofertantilor.
III.2.3) Capacitatea tehnica
Informatii si formalitati necesare pentru evaluarea respectarii cerintelor mentionate
Cerinta nr. 1
Ofertantul va prezenta o lista a principalelor prestari de servicii efectuate in ultimii trei ani.
Cei trei ani se vor calcula prin raportare la data limita de depunere a ofertelor.
Ofertantul va prezenta 1/mai multe contracte (copie dupa partile relevante ale contractului cu mentiunea conform cu originalul) in valoare totala de minim 3.400.000 lei fara TVA, avand ca obiect prestare de servicii similare cu cele supuse achizitiei, insotite de recomandari semnate si stampilate fara obiectiuni sau informatii privind neindeplinirea obligatiilor contractuale.
Cerinta 2: Dotarea cu echipamente specifice - ofertantul va avea in dotare si se va angaja sa utilizeze pentru indeplinirea ob. contr. un numar minim de:
Automate spalare pardoseli-2 buc, Aspiratoare de praf si lichide -15 buc, Aparate de spalat cu jet de apa sub presiune- 3 buc, Monodiscuri de spalat pardoseli-6 buc, Aparate pentru curatat si dezinfectat cu vapori-2buc, Carucioare complet echipate-6 buc Pulverizatoare cu sistem ULV pentru peratiuni DDD- 2 buc, Mijloace de transport autorizate pentru transportul cadavrelor de animale rezultate in urma deratizarii-1buc, Automaturatoare - 1 buc.
Ofertantii vor face proba ca dispun de echipamente prin facturi, contracte de inchiriere, angajamente de punere la dispozitia ofertantului a unor utilaje de catre proprietar in situatia in care ofertantul este declarat castigator.In cazul in care ofertantul nu dispune de aceste resurse se va admite proba ca exista resurse financiare pentru achizitionare (depozite bancare, linii de credit etc), insotite de oferte sau precontracte cu furnizorii, in conditiile in care, resursele financiare probate acopera costurile bunurilor care urmeaza sa fie achizitionate. In cazul inchirierii resurselor, contractele de inchiriere trebuie sa fie insotite de documentele care probeaza existenta bunurilor de catre locator si angajamentul ferm al acestuia ca bunurile respective vor fi alocate pentru executarea prezentului contract.In cazul depunerii unei oferte comune, toti membri asocierii vor prezenta aceste documente. Cerinta poate fi indeplinita prin cumularea resurselor ofertantilor.
Cerinta 3
Declaratie privind efectivul mediu anual al personalului angajat si al cadrelor de conducere.
Vor fi prezentate documente din care sa rezulte ca ofertantul dispune, sau a obtinut angajamentul de participare de la:
?1 persoana cu studii superioare, desemnata ca responsabil (manager) de contract, care a participat la realizarea a cel putin unui proiect similar pe o pozitie similara.?1 persoana cu studii superioare desemnata pentru asigurarea controlului conformitatii prestatiei la standardele de calitate impuse prin contract (ISO 9001) certificata ca auditor sau manager al sistemelor de calitate, care a participatla activitati similare in cadrul a cel putin unui proiect similar.?1 persoana cu studii superioare desemnata pentru asigurarea controlului conformitatii prestatiei la standardele de mediu impuse prin contract (ISO 14001) certificate ca auditor sau manager al sistemelor de calitate, care a participatla activitati similare in cadrul unui proiect similar.
?1 persoana cu studii superioare desemnata pentru functia de responsabil SSM care a participat la activitati similare in cadrul unui proiect similar.
Se vor prezenta urmatoarele documente pentru fiecare persoana nominalizata- diploma de studii
- CV
- atestate profesionale corespunzatoare
- contract de munca ssau angajament de participare al persoanei in cazul in care aceasta nu este angajata cu contract de munca.
In cazul depunerii unei oferte comune toti membrii asocierii vor prezenta aceste documente. Cerinta poate fi indeplinita prin cumularea resurselor ofertantilor.
Cerinta 4
Declaratie subcontractanti completata si semnata de catre fiecare operator economic participant la procedura daca este cazul precum si specializarea subcontractntilor.
Acord de asociere pentru participare la proceduraSe va desemna liderul asocierii si se vor mentiona partile din contract executate de fiecare asociat, angajamentul ca in cazul castigarii procedurii isi vor legaliza asocierea si vor respecta clauzele contractuale pana la expirarea acordului cadru. Oferta se va depune de liderul asociatiei iar documentele de calificare se vor depune de toti asociatii.
Cerinta nr. 1
Informatii privind standarde de asigurare a calitatii.Se vor prezenta documente emise de organisme acreditate care confirma certificarea sistemului de management al calitatii pentru ofertanti, respectiv SR EN ISO 9001sau echivalente (standarde transpuse in legislatia tarii de origine a ofertantului), in termen de valabilitate, copie certificata conform cu originalul, stampilata si semnata de reprezentantul operatorului economic
Cerinta 2: implementarea standardelor demanagement al mediului privind modul de conducere si control al activitatilor din domeniu (certificat ISO 14001 sau echivalent)
III.2.4) Contracte rezervate
Nu
III.3) Conditii specifice pentru contractele de servicii
III.3.1) Prestarea serviciilor in cauza este rezervata unei anumite profesii
Nu
III.3.2) Persoanele juridice au obligatia sa indice numele si calificarile profesionale ale membrilor personalului responsabili pentru prestarea serviciilor respective
Da
SECTIUNEA IV: PROCEDURA
IV.1) Tipul procedurii
IV.1.1) Tipul procedurii
Licitatie deschisa
IV.2) Criterii de atribuire
IV.2.1) Criterii de atribuire
Pretul cel mai scazut
IV.2.2) Se va organiza o licitatie electronica
Nu
IV.3) Informatii administrative
IV.3.1) Numar de referinta atribuit dosarului de autoritatea contractanta
IV.3.2) Anunturi publicate (anunt publicat) anterior privind acelasi contract
Nu
IV.3.3) Conditii de obtinere a caietului de sarcini si a documentatiei suplimentare (cu exceptia unui SAD) sau a documentului descriptiv (in cazul unui dialog competitiv)
Termenul limita pentru depunerea cererilor de documente sau pentru acces la documente: 31.08.2012 14:00
Documente de plata: NU
IV.3.4) Termen limita pentru primirea ofertelor sau a cererilor de participare
05.09.2012 16:00
IV.3.5) Data transmiterii invitatiilor de prezentare de oferte sau de participare candidatilor selectati
IV.3.6) Limba sau limbile in care poate fi redactata oferta sau cererea de participare
Romana
Moneda in care se transmite oferta de pret: RON
IV.3.7) Perioada minima pe parcursul careia ofertantul trebuie sa isi mentina oferta
90zile (de la termenul limita de primire a ofertelor)
IV.3.8) Conditii de deschidere a ofertelor
Data: 06.09.2012 18:00
Locul: In SEAP
Persoane autorizate sa asiste la deschiderea ofertelor: nu
SECTIUNEA VI: INFORMATII SUPLIMENTARE
VI.1) Contractul este periodic
Nu
VI.2) Contractul se inscrie intr-un proiect/program finantat din fonduri comunitare
Nu
Tip de finantare: Fonduri bugetare
VI.3) Alte informatii
Modalitatea de departajare in caz de egalitate de puncteIn cazul in care operatorii economici clasati pe primul loc au preturi egale, in vederea departajarii lor se vor solicita clarificari prin intermediul SEAP, in vederea incarcarii electronice de catre operatorii economici de documente care contin noi preturi.
VI.4) Cai de atac
VI.4.1) Organism competent pentru caile de atac
Consiliul National de Solutionare a Contestatiilor
Adresa postala: Str. Stavropoleos, nr. 6, sector 3, Bucuresti, Localitatea: Bucuresti, Cod postal: 030084, Romania, Tel. +40 213104641, Email: [email protected], Fax: +40 213104642 / +40 218900745, Adresa internet (URL): http: //www.cnsc.ro
Organism competent pentru procedurile de mediere
VI.4.2) Utilizarea cailor de atac
Precizari privind termenul (termenele) de exercitare a cailor de atac
- 10 zile incepand cu ziua urmatoare publicarii continutului documentatiei de atribuire pe site-ul SEAP- 10 zile incepand cu ziua urmatoare luarii la cunostiinta despre un act al autoritatii contractante considerat nelegal
VI.4.3) Serviciul de la care se pot obtine informatii privind utilizarea cailor de atac
Serviciul Juridic al Ministerului Culturii si Patrimoniului National
Adresa postala: B-dul Unirii nr.22, sector 3, Localitatea: Bucuresti, Cod postal: 030833, Romania, Tel. +40 212242166, Fax: +40 212242166
VI.5) Data expedierii prezentului anunt
16.07.2012 09:30
ClubAfaceri.ro prin intermediul serviciului Licitatii si Achizitii Publice va ofera posibilitatea de a monitoriza aparitia tuturor licitatiilor publice si a achizitiilor publice din Romania prin filtrarea acestora dupa necesitatile dumneavoastra. In fiecare zi veti primi un email cu toate licitatiile aparute in domeniul tau de interes. Aboneaza-te pentru a nu pierde nici o oportunitate de afaceri.
Disclaimer