Vinde
Inscrie-te Gratuit! ClubAfaceri.ro - Te ajutam sa vinzi cu succes!
Cauta si Liciteaza
Cauta

Filtru Cereri Oferta Achizitii Publice

Cuvinte cheie

Tip achizitie

invitatii de participare
anunturi de atribuire

Data publicare

Licitatie Publica - Contract de achizitie servicii de realizare si implementare a Registrului Electronic National al Nomenclaturilor Stradale (RENNS)


Anunt de participare numarul 138098/11.08.2012
Sectiunea I: AUTORITATEA CONTRACTANTA
I.1) Denumirea, adresa si punct(e) de contact:
AGENTIA NATIONALA DE CADASTRU SI PUBLICITATE IMOBILIARA
Adresa postala: Splaiul Independentei, nr.202A, Sect.6, Bucuresti, Localitatea: Bucuresti, Cod postal: 7000, Romania, Punct(e) de contact: Palangean Daniela, Tel. +40 213152520, Email: [email protected], Fax: +40 213152520, Adresa internet (URL): www.ancpi.ro, Adresa profilului cumparatorului: www.e-licitatie.ro
I.2) Tipul autoritatii contractante si activitatea principala (activitatile principale)
Agentie/birou national sau federal
Activitate (activitati)
- Servicii generale ale administratiilor publice
Autoritatea contractanta actioneaza in numele altor autoritati contractante
Nu
Sectiunea II: OBIECTUL CONTRACTULUI
II.1) Descriere
II.1.1) Denumirea data contractului de autoritatea contractanta
Contract de achizitie servicii de realizare si implementare a Registrului Electronic National al Nomenclaturilor Stradale (RENNS)
II.1.2) Tipul contractului si locul de executare a lucrarilor, de furnizare a produselor sau de prestare a serviciilor
Servicii
7 - Servicii informatice si servicii conexe
Locul principal de prestare: La sediul Autoritatii contractante si ala Prestatorului
Codul NUTS: RO321 - Bucuresti
II.1.3) Anuntul implica
Un contract de achizitii publice
II.1.4) Informatii privind acordul-cadru
II.1.5) Descrierea succinta a contractului sau a achizitiei/achizitiilor
Contract de prestareservicii de realizare si implementare a ?Registrului Electronic National al Nomenclaturilor Stradale? (RENNS)(sistem de evidenta si consultare geospatiala a nomenclaturii stradale).
Servicii de mentenanta corectiva si evolutiva a sistemului 24 de luni.
II.1.6) Clasificare CPV (vocabularul comun privind achizitiile)
72322000-8 - Servicii de gestionare a datelor (Rev.2)
48517000-5-Pachete software IT (Rev.2)
50324100-3-Servicii de intretinere a sistemelor (Rev.2)
72212610-8-Servicii de dezvoltare de software pentru baze de date (Rev.2)
72330000-2-Servicii de standardizare si clasificare a continuturilor sau a datelor (Rev.2)
II.1.7) Contractul intra sub incidenta acordului privind contractele de achizitii publice
Nu
II.1.8) Impartire in loturi
Nu
II.1.9) Vor fi acceptate variante
Nu
II.2) Cantitatea sau domeniul contractului/acordului cadru
II.2.1) Cantitatea totala sau domeniul
Contract de prestare servicii de realizare a Registrului Electronic National al Nomenclaturilor Stradale al Romaniei (sistem de evidenta si consultare geospatiala a nomenclaturii stradale).
Servicii de mentenanta corectiva si evolutiva, pe perioada de garantie a sistemului de 24 luni.
Valoarea estimata fara TVA: 10, 514, 025RON
II.2.2) Optiuni
Nu
II.3) Durata contractului/acordului cadru sau termenul pentru finalizare
35 luni incepand de la data atribuirii contractului
Sectiunea III: INFORMATII JURIDICE, ECONOMICE, FINANCIARE SI TEHNICE
III.1) Conditii referitoare la contract
III.1.1) Depozite valorice ?i garantii solicitate
Cuantumul garantiei de participare: 200.000 Lei Cuantumul ce se va retine din garantia de participare in conditiile art. 2781 din O.U.G. nr. 34/2006 in cazul respingerii unei contestatii: intre 4.200.001 lei si 42.000.000 lei inclusiv - 7.980 lei + 0, 01% din ceea ce depaseste 4.200.001 lei Perioada de valabilitate a garantiei: 90 de zile de la termenul limita pentru primirea ofertelor. Forma de constituire a garantiei de participare: se va face in conformitate cu prevederile art.86 alin(1) din HG nr.925/2006.In cazul in care constituirea garantiei de participare se face prin virament bancar, aceasta se va face in contul RO63TREZ700500XXX000970, deschis la ATCPMB, cu conditia ca operatorii economici sa ia toate masurile pentru a depune suma solicitata in timp util, astfel incat aceasta sa poata fi verificata in contul Autoritatii Contractante, la data si ora depunerii ofertei. Operatorul economic va prezenta ordinul de plata avizat de banca emitenta in original. In caz contrar, oferta va fi respinsa. Nota: In cazul constituirii garantiei de participare printr-un instrument de garantare emis de o societate bancara/societate de asigurari se va completa Formularul nr. 10 sau un alt model care sa contina cel putin datele din acest formular.Garantia de participare se va completa si se va depune in original (la adresa mentionata la punctul I.1). Cuantumul garantiei de buna executie este de 10% din valoarea totala a contractului.Garantia de buna executie se constituie prin printr-un instrument de garantare emis in conditiile legii de o societate bancara sau de o societate de asigurari in conditiile art. 90 alin. (1) din H.G. nr. 925/2006(Formular 14).Ofertantul declarat castigator are obligatia de a constitui garantia de buna executie a contractului in conditiile de mai sus cel mai tarziu in termen de 15 zile de la data semnarii contractului, sub sanctiunea rezilierii acestuia.Autoritatea contractanta va elibera/restitui garantia de buna executie conform prevederilor art. 91- 92 din H.G. nr. 925/2006
III.1.2) Principalele modalitati de finantare si plata si/sau trimitere la dispozitiile relevante
Cofinantare: Fondul Social European prin Programul Dezvoltarea Capacitatii Administrative si Bugetul ANCPI
III.1.3) Forma juridica pe care o va lua grupul de operatori economici caruia i se atribuie contractul
Asociere conform art. 44 din O.U.G. nr. 34/2006 cu modificarile si completarile ulterioare
III.1.4) Executarea contractului este supusa altor conditii speciale
Nu
III.2) Conditii de participare
III.2.1) Situatia personala a operatorilor economici, inclusiv cerintele referitoare la inscrierea in registrul comertului sau al profesiei
Informatii si formalitati necesare pentru evaluarea respectarii cerintelor mentionate
-Formularul nr1?Declaratie privind neincadrarea in prevederile art. 180 din O.U.G. nr34/2006, -Cazierul judiciar si cazierul fiscal pentru operatorul economic;
-Formularul nr2? Declaratie privind neincadrarea in prevederile art. 181 din O.U.G. nr. 34/2006,
-Certificatul eliberat de ANAF din care sa rezulte faptul ca operatorul economic si-a indeplinit obligatiile fiscale de plata catre bugetul de stat, scadente la data depunerii ofertelor (cu respectarea indicatiilor din nota de mai jos);
-Certificatul eliberat de Autoritatile Publice Locale din care sa rezulte faptul ca operatorul economic si-a indeplinit obligatiile de plata catre bugetul local, scadente la data depunerii ofertelor (cu repsectarea indicatiilor din nota de mai jos);
-Formularul nr. 2A - Certificat de participare cu oferta independenta conform Ordinului presedintelul ANRMAP nr. 314/2010;
-Formularul nr. 2B - Declaratia pe propria raspundere privind neincadrarea in prevederile art. 691 din O.U.G. nr. 34/2006 cu modificarile si completarile ulterioare (evitarea conflictului de interese cu persoane care de?in functii de decizie in cadrul autorita?ii contractante )
Persoanele cu functie de decizie in cadrul autoritatii contractante implicate in ceea ce priveste organizarea, derularea si finalizarea procesului de achizitie sunt: Marius Arthur URSU, Simona COMSA,
Silviu RADUTA, Eduard GHERGHE, Camelia ZISU, Daniela PALANGEAN.
Nota:
a.In Romania, data la care expira termenul de achitare a datoriilor este data de 25 a fiecarei luni pentru luna anterioara, conform prevederilor Legii nr. 571/2003 privind Codul Fiscal, cu modificarile si completarile ulterioare.
b.Ofertele depuse de operatorii economici care figureaza cu datorii restante neachitate catre bugetul de stat sau catre bugetul local vor fi respinse.
Astfel, pentru ofertele care se depun intre data 01 ? 25 a lunii in curs, certificatul trebuie sa ateste achitarea datoriilor avand scadenta in cursul lunii anterioare depunerii ofertelor.Pentru ofertele care se depun intre data de 26 ? 31 a lunii in curs, certificatul trebuie sa ateste achitarea datoriilor avand scaden?a in luna in curs.
c.Dovada indeplinirii obliga?iilor de plata a taxelor si impozitelor se va face la nivelul societa?ii/companiei.d.Operatorii economici nerezidenti (straini) au dreptul de aprezenta orice documente considerate edificatoare, din acest punct de vedere, in tara de origine sau in tara in care ofertantul/candidatul este stabilit, cum ar fi certificate, caziere judiciare sau alte documente echivalente emise de autoritati competente din tara respectiva, precum si un certificat de rezidenta fiscala (evitarea dublei impuneri) valabil pentru anul 2012. Se vor prezenta documentele care dovedesc forma de inregistrare a operatorului economic, respectiv Certificatul constatator emis de Oficiul Registrului Comertului in raza caruia este situat sediul ofertantului cu cel mult 30 de zile inainte de data limita de depunere a ofertei din care sa rezulte cel putin informatiile legate de structura actionarilor, reprezentantilor legali, obiectul de activitate.Nota:
a.Obiectul contractului trebuie sa aiba corespondent in codul CAEN din Certificatul Constatator emis de ONRC.
b.In cazul persoanelor fizice autorizate se vaprezenta autorizatia de functionare sau alte documente echivalente din care sa rezulte competenta acestora de a presta serviciile care fac obiectul prezentului contract.
c.Operatoriieconomici nerezidenti (straini): vor prezenta documente care dovedesc o forma de inregistrare/atestare ori apartenenta din punct de vedere profesional, din care sa rezulte abilitarea persoanei juridice/fizice straine de a presta serviciile care fac obiectul prezentului contract, in conformitate cu tara de origine/tara in care operatorul economic este stabilit.
d.Documentele se vor prezenta insotite de traducerea autorizata si legalizata a acestora in limba romana.
In etapa evaluarii ofertelor, autoritatea contractanta isi rezerva dreptul de a solicita ofertantului clasat pe primul loc, inainte de transmiterea comunicarii privind rezultatul procedurii de atribuire, sa prezinte pentru conformitate documentul in original/copie legalizata.
III.2.2) Capacitatea economica si financiara
Informatii si formalitati necesare pentru evaluarea respectarii cerintelor mentionate
Media cifrei de afaceri globala pe ultimii 3 ani(2009, 2010, 2011) tb sa fie cel putin egala cu 20.000.000 lei.Prezentare bilanturi contabile pe ultimii 3 ani (2009, 2010, 2011), din care rezulta cifra de afaceri globala (vizate si inreg. de organele competente) sau, dupa caz, rapoarte anuale emise de auditori financiari sau soc. specializate, ori scrisori de bonitate din partea bancilor sau alte documente edificatoare, cu conditia ca acestea sa contina inf. relevante prin care ofertantul probeaza capacitatea sa ec-fin. Nota: Pentru op. ec. nerezidenti, in masura in care publicarea bilanturilor contabile nu este prevazuta de legislatia tarii de origine/tarii in care este stabilit op. ec, atunci acesta va prezenta alte doc.edificatoare care sa reflecte o imagine fidela a sit. Ec. si fin. a op. ec. Doc. se vor prezenta insotite de trad. autorizata si legalizata a acestora in lb. romana
III.2.3) Capacitatea tehnica
Informatii si formalitati necesare pentru evaluarea respectarii cerintelor mentionate
Experienta similara: Prezentare lista privind principalelor prestari de /furnizari de produse in ultimii 3 ani
Operatorul economic trebuie sa faca dovada ca a prestat in ultimii 3 ani in cadrul a maxim 3 contracte de prestari servicii de natura celor prevazute in caietul de sarcini, cu o valoare cumulata de cel putin 10.000.000 lei, constand in cel putin urmatoarele: implementare sistem informatic ce a continut cel putin o componenta GIS; realizare harti cu locatii distribuite regional/national; instalare si configurare software de aplicatie; mentenanta/suport tehnic in perioada de garantie.
Continuare Experienta similara Nota: a) Pentru indeplinirea cerintei priv. experienta similara se accepta: fie prez. unui singur contr.care sa acopere prin obiect toate serv/activitatile solicitate); fie prez. a max. 3 contracte (dintre care cel putin cate un contract care sa acopere prin ob, in mod separat, fiecare serv/activitate solicitata);
- orice alta combinatie a ob. contractelor prezentate pentru dovedirea exp. similare (dintre care fiecare contract prezentat sa acopere prin obiect cel putin una din serviciile/activitatile solicitate), in limita a maxim 3 contracte acceptate si cu cond. ca acestea sa acopere in mod global prin obiectul lor toate serv/activitatile solicitate. b) In cazul in care contr. contine clauze de confidentialitate, care impiedica prezentarea acestuia in integralitate, op. Ec. va prezenta certif./doc. prin care sa se confirme prest. de serv., emise sau contrasemnate de o autoritate ori de catre clientul privat beneficiar.
Cerinta.2 ? PERSONAL: Se va prezenta Declaratia privind personalul responsabil pentru indeplinirea contractului, impreuna cu informatiile referitoare la studiile, pregatirea profesionala si calificarea fiecarei persoane propuse in cadrul echipei pentru indeplinirea corespunzatoare a contractului de servicii. Operatorului clasat pe primul loc i se va solicita prezentarea de documente care sa ateste experienta prezentata in CV.;
Continuare Cerinta.2 ? PERSONALNu se accepta propunerea unor persoane de specialitate care sa ocupe doua sau mai multe pozitii din cele mentionate. In sensul prevederilor de mai sus ofertantii vor prezenta documente suport corespunzatoare din care sa rezulte indeplinirea cerin?elor solicitate, cum ar fi: diplome privind specializarea personalului (studiile, pregatirea profesionala, calificarea si atestarea profesionala); autorizatii/certificate de atestare profesionala si legitimatiile aflate in termen de valabilitate la data depunerii ofertelor sau, in lipsa acestora, copii certif.ale transcript., declaratii pe propria raspundere din partea expertului incheiata in forma autentica privind experienta/ certificate echivelente detinute, insotite de dovada respectivei certificari, a deciziilor de numire pentru pozitia respectiva si copia docum. de specializare in baza careia s-a realizat numirea.
Continuare Cerinta.2 - PERSONALIn cazul in care se propun persoane care nu sunt angajati ai ofertantului, pentru fiecare astfel de specialist se va prezenta dovada relatiei contractuale intre expert si ofertant si/sau se va completa de catre titular, se va semna si se va prezenta Declara?ia de disponibilitate.
Continuare Cerinta.2:1. MANAG PROIECT -Studii univ absol in dom IT&C, Compet dov prin cunoast si aplic unei metod de pr recun. Se va prez certif/dipl emisa de institutii recun in dom manag de pr (PMPsau echiv);Compet dov, dobandite in urma absol a cel putin unui curs, in dom manag risc. Se va prezenta certif/dipl emisa de institutii recun in dom manag risc (ex: Risk Management Foundation and Practitioner sau echiv);Compet dov, dobandite in urma absolv a cel putin un curs, in dom manag serv IT. Se va prez certif/dipl emis de organisme/institutii autoriz (ITIL Foundation sau echiv); Cunost priv mecanismul fond neramburs, dov prin certif/dipl de absol a unor cursuri de perfect /specializ in dom fond neramburs; Exp profgen - min 5 ani; Exp practica rez din coordonarea (in calit de Team Leader/Manag de pr) a cel putin 1 pr priv sist de complex similara cu compon GIS.
2. EXPERT ANALIZA -Studii univ absol in dome teh sau IT&C; Competente dov de specializare in dom analizei si proiectarii sist. Se vor prezenta certif/dipl, care sa ateste cunostintele detinute in dom analizei si proiectarii sist, emise de institutii autoriz(CBAP sau echiv);Cunostinte dov in cel putin o tehnologie software recunoscuta. Se vor prez certif/diplemise de institutii autoriz;Cunostinte dov priv utiliz limbajului UML. Se vor prezenta certif/diplemise de institutii autoriz;Experienta profesionala generala -min 5 ani Experienta profesionala specifica: min un pr care a avut component GIS, in care a participat in calit de Specialist analiza.
3. ARHITECT SISTEM: Studii univ absol in dom IT&C; competente priv dezv de arhitecturi complexe, de tip Enterprise, cu abordari globale de proiectare, plani si implem, dov prin certif cum ar fi TOGAF sau echiv; competente dov priv dezv solutiilor software in cel putin o tehnologie recunSe vor prezenta certif/dipl emise de institutii autoriz; cunostinte dov priv realizarea arhitecturilor SOA. Se vor prezenta certif/dipl emise de institutii autorizate; Experienta prof gen-min 5 ani; Experienta dov in derularea unor activitati de arhitectura in cadrul a cel putin 1 proiect care contine componenta GIS
4. EXPERT DEZVOLTARE SOFTWARE: Stud univ absol in dom teh sau IT&C;Competente certif de specializ in dezv de solutii software in cel putin doua tehnologii software diferite. Se vor prez certif/dipl de absolvire, care sa ateste cunos detin priv dezv sol softwareemise de institutii autoriz; Cunos dov priv utiliz unui limbaj de programare. Se vor pre certif/dipl emise de institutii autoriz; Cunos dov priv utiliza cel putin un limbaj standardizat de descriere a specif pt software. Se vor prezenta certif/dipl emise de institutii autorizate;Exp prof gen-Minim 5 ani; Exp prof specifica-Min un pr de implementare a unui sist inform integrat in care a participat in calit de expert dezv software .
5. INSTRUCTOR UTILIZATORI APLICATIE GIS - Studii univ de lunga durata in dom geografiei, geodeziei sau the;Competente dov in dom GIS (cunos priv datele geografice, proiectia hartilor, creearea, editarea si gestionarea bazelor de date GIS) Se vor prezenta certif/dipl de absolvire emise de institutii autorizate;Competente dov priv instruirea utilizatorilor in lucrul cu aplicatii GIS. Se vor prezenta certif/dipl/autoriz emise de institutii autorizate; Exp prof gen -min 3 ani; Exp prof specifica-min 3 ani de experienta in derularea activ specifice in dom GIS
6. EXPERT GIS - Studii univ de lunga durata in dom geografiei, geodeziei sau the; Compet dov, dobandite in urma absolvirii a cel putin unui curs in dom utiliz instrumentelor de analiza GIS si a fluxurilor de lucru. Se vor prezenta certif/dipl de absolvire, care sa ateste cunost detin in dom utilizarii instrum de analiza GIS si a fluxurilor de lucru; Compet dov priv gestionarea datelor geospatiale. Se vor prezenta certif/dipl de absolvire, care sa ateste cunost detin in dom manag datelor geospatiale, emise de institutii autoriz; Exp prof gen -mini5 ani; Exp prof specifica- min un proiect de implementare a unor platforme software pt Sisteme Informatice Geografice, in care a detinut responsabilitati de specialist GIS
7. EXPERT CHEIE DIRECTIVA INSPIRE: Studii univ de lunga durata in dom geografiei, geodeziei sau ethnic; Compet in utiliz tehnologiilor GIS si in realiz hartilor GIS, dove prin prezentarea de dipl/certif obtinute pe parcursul profesional in acest dom; Cunost priv Directiva INSPIRE dov prin dipl/certif sau recom obtinute pe parcursul profesional si elib de organizatii/institutii care au responsab in implem oblig ce decurg din acest act normativ la nivelul statelor membre ale U.E; Exp prof gen-Min 5 ani; Exp prof specif -Min 3 ani in dom directivei INSPIRE care prevede partajarea datelor spatiale (GIS) la nivelul UE
8. EXPERT ADMINISTRARE BAZE DE DATE: Studii univ absol in dom IT&C; compet dov prin certif in dom administrarii bazelor de date. Se vor prez certif/dipl de absolvire emise de institutii autoriz; Competente dov priv realiz si administ de clustere de baze de date. Se vor prezenta certif/dipl de absolvire emise de institutii autoriz; Compet priv realiz de reglaje de performanta si folosirea instrumentelor specializ de reglare de performanta pentru baze de date dov printr-o certif pt optimizarea bazelor de date; Exp prof gen-Min 5 ani; Exp prof specifica-Min 3 ani in derul active specifice de expert baze de date
9. EXPERT TESTARE: Studii univ absol in dom teh, ec sau IT&C; Competente certif. dob in urma absolvirii a cel putin unui curs in dom analizei de test de nivel avansat. Se vor prezenta certif/dipl de absolvire, care sa ateste cunost det in dom analizei de test de nivel avansat cum ar fi ISTQB ?Test Analyst (Certified Tester Advanced Level ) sau echiv, emise de institutii autorizate; Cunosti dov priv standardul de calit ISO 9001 sau echiv, dobandite prin absolvirea unui curs in dome auditarii.Exp prof gen-Min 5 ani;Exp prof specif-Min 3 ani in derul activit specifice de expert testare in dom IT
10. EXPERT SECURITATE INFORMATIONALA: Studii univ absol in do teh, ec sau IT&C; Competente dovcare sa ateste calit de specialist certif in securitatea sist inform. Se vor prezenta certif/dipl emise de institutii autoriz;Competente dov priv gestionarea serv IT. Se vor prezenta certif/dipl emise de institutii autoriz;Competente dov in dom auditarii sist inform. Se vor prezenta certif/dipl emise de institutii autoriz; Exp prof gen: min 5 ani; Exp prof specif -minim 3 ani in derularea activit specifice de expert securit informat in dom IT
Cerinta.3 Informatii SUBCONTRACTANTI.
Se solicita datele de identificare ale subcontractatilor. Nota: In cazul in care pentru indeplinirea contractului nu este necesara subcontractarea, operatorul economic va face precizarea ?nu este cazul? in cadrul formularului mentionat mai sus. Resursele materiale si umane ale subcontractantilor declarati se vor lua in considerare pentru partea lor de implicare in contractul care urmeaza sa fie indeplinit, daca sunt prezentate documente relevante in acest sens de catre ofertantul care invoca sustinerea din partea subcontractantilor.
Cerinta.4 Informatii privind SUSTINEREA - In cazul in care cerintele de calificare referitoare la situatia economica si financiara si/sau capacitatea tehnica si profesionala se demonstreaza de catre operatorul economic prin invocarea sustinerii de catre o alta persona, indiferent de natura relatiilor juridice existente intre ofertant/candidat si persoana respectiva, atunci acesta din urma are obligatia de a dovedi sustinerea de care beneficiaza, prin prezentarea unui angajament ferm al persoanei respective, incheiat in forma autentica, prin care aceasta confirma faptul ca va pune la dispozitia ofertantului resursele invocate.
Cerinta.5 Informatii privind ASOCIATII -Atunci cand un grup de operatori economici depune oferta comuna, capacitateaeconomica-financiara, tehnica si profesionala se demonstreaza prin luarea in considerare a resurselor tuturor membrilor grupului.
Acordul de asociere va contine urmatoarele prevederi minime: asociatii sunt responsabili solidar si nelimitat de executarea contractului; - nominalizarea liderului asociatiei; - comunicarile se vor face cu liderul asociatiei; - platile se vor face catre liderul asociatiei; - nominalizarea persoanei care semneaza in numele si din partea liderului, precum si imputernicirea de a semna contractul in numele asociatiei.
Cerinta nr. 1
Se solicita dovada privind implementarea unui sistem deasigurare a calitatii conform cerintelorstandardului SR EN ISO 9001 sau echivalent.
Documentul se va prezenta in copie conform cu originalul. Documentul se va depune de catre fiecare asociat in parte, pentru partea din contract pe care o realizeaza
Cerinta nr. 2
Se solicita dovada privind implementarea unui sistem de management al securitatii informatiilor dupa unul din standardele seriei ISO 27001 sau echivalent.
Documentul se va prezenta in copie conform cu originalul. Documentul se va depune de catre cel putin unul dintre asociati.
III.2.4) Contracte rezervate
Nu
III.3) Conditii specifice pentru contractele de servicii
III.3.1) Prestarea serviciilor in cauza este rezervata unei anumite profesii
Nu
III.3.2) Persoanele juridice au obligatia sa indice numele si calificarile profesionale ale membrilor personalului responsabili pentru prestarea serviciilor respective
Nu
SECTIUNEA IV: PROCEDURA
IV.1) Tipul procedurii
IV.1.1) Tipul procedurii
Licitatie deschisa
IV.2) Criterii de atribuire
IV.2.1) Criterii de atribuire
Oferta cea mai avantajoasa d.p.d.v. economicin ceea ce priveste:
- criteriile mentionate in continuare
Criterii
Pondere
Punctaj maxim
1.
Pretul ofertei
40%
40
Descriere: Componenta financiara.Algoritmul de calcul se regaseste in Caietul de sarcini
2.
Componenta tehnica
42%
42
Descriere: Functionalitati solutie ofertata. Algoritmul de calcul se regaseste in Caietul de sarcini
3.
Componente tehnica
18%
18
Descriere: Durata de mentenanta corectiva. Algoritmul de calcul se regaseste in Caietul de sarcini
Punctaj maxim componenta tehnica: 60
Pondere componenta tehnica: 60 %
IV.2.2) Se va organiza o licitatie electronica
Nu
IV.3) Informatii administrative
IV.3.1) Numar de referinta atribuit dosarului de autoritatea contractanta
11204/01.08.2012
IV.3.2) Anunturi publicate (anunt publicat) anterior privind acelasi contract
Nu
IV.3.3) Conditii de obtinere a caietului de sarcini si a documentatiei suplimentare (cu exceptia unui SAD) sau a documentului descriptiv (in cazul unui dialog competitiv)
Termenul limita pentru depunerea cererilor de documente sau pentru acces la documente: 24.09.2012 23:59
Documente de plata: NU
IV.3.4) Termen limita pentru primirea ofertelor sau a cererilor de participare
25.09.2012 16:00
IV.3.5) Data transmiterii invitatiilor de prezentare de oferte sau de participare candidatilor selectati
IV.3.6) Limba sau limbile in care poate fi redactata oferta sau cererea de participare
Romana
Moneda in care se transmite oferta de pret: RON
IV.3.7) Perioada minima pe parcursul careia ofertantul trebuie sa isi mentina oferta
90zile (de la termenul limita de primire a ofertelor)
IV.3.8) Conditii de deschidere a ofertelor
Data: 26.09.2012 18:00
Locul: In SEAP
Persoane autorizate sa asiste la deschiderea ofertelor: nu
SECTIUNEA VI: INFORMATII SUPLIMENTARE
VI.1) Contractul este periodic
Nu
VI.2) Contractul se inscrie intr-un proiect/program finantat din fonduri comunitare
Da
Trimitere (trimiteri) la proiect(e) si/sau program(e): Prezenta procedura de achizitie publica este demarata in contextul implementarii proiectului cu titlul Registrul Electronic National al Nomenclaturilor Stradale (RENNS), cod SMIS 37880, cofinantat din Fondul Social European prin Programul Dezvoltarea Capacitatii Administrative, in baza contractului de finantare nr.308/01.03.2012.
Tip de finantare: Fonduri europeneFond european: Programul Operational Sectorial Dezvoltarea Capacitatii Administrative
VI.3) Alte informatii
Desemnarea ofertei castigatoare: Ofertele vor fi clasificate in ordinea descrescatoare a punctajului total calculat prin insumarea punctelor obtinute prin aplicarea fiecarui factor/subfactor de evaluare.Oferta care intruneste cel mai mare punctaj total va fi declarata castigatoare.In cazul in care in urma evaluarii se constata existenta a cel putin 2 oferte cu punctaj egal, oferta care are cel mai mic pret va fi declarata castigatoare. In cazul in careofertele clasate pe primul loc au preturi egale, se va proceda la solicitarea unei noi oferte financiare catre respectivii ofertanti.Data pentru care se determina echivalenta leu/euro: cursul mediu B.N.R. comunicat la data publicarii anuntului de participare in SEAP.
VI.4) Cai de atac
VI.4.1) Organism competent pentru caile de atac
Consiliul National de Solutionare a Contestatiilor
Adresa postala: Str. Stavropoleos, nr. 6, sector 3, Bucuresti, Localitatea: Bucuresti, Cod postal: 030084, Romania, Tel. +40 213104641, Email: [email protected], Fax: +40 213104642 / +40 218900745, Adresa internet (URL): http: //www.cnsc.ro
Organism competent pentru procedurile de mediere
VI.4.2) Utilizarea cailor de atac
Precizari privind termenul (termenele) de exercitare a cailor de atac
Termenele de exercitare a cailor de atac, sunt cele prevazute la art. 2562 din OUG 34/2006, cu modificarile si completarile ulterioare.
VI.4.3) Serviciul de la care se pot obtine informatii privind utilizarea cailor de atac
Agentai Nationala de Cadastru si Publicitate Imobiliara - Directia Cooperare Internationala si Achizitii
Adresa postala: Splaiul Independentei, nr.202A, Sect.6, Bucuresti, Localitatea: Bucuresti, Cod postal: 7000, Romania, Tel. +40 213152520, Email: [email protected], Fax: +40 213152520
VI.5) Data expedierii prezentului anunt
09.08.2012 10:36
ClubAfaceri.ro prin intermediul serviciului Licitatii si Achizitii Publice va ofera posibilitatea de a monitoriza aparitia tuturor licitatiilor publice si a achizitiilor publice din Romania prin filtrarea acestora dupa necesitatile dumneavoastra. In fiecare zi veti primi un email cu toate licitatiile aparute in domeniul tau de interes. Aboneaza-te pentru a nu pierde nici o oportunitate de afaceri.
Disclaimer