Vinde
Inscrie-te Gratuit! ClubAfaceri.ro - Te ajutam sa vinzi cu succes!
Cauta si Liciteaza
Cauta

Filtru Cereri Oferta Achizitii Publice

Cuvinte cheie

Tip achizitie

invitatii de participare
anunturi de atribuire

Data publicare

Licitatie Publica - CONTRACT DE ACHIZITIE:CARNE DE BOVINA, CARNE DE PORC SI UNTURA, COD CPV 15111100, 15113000, 15412100, 2 LOTURI


Anunt de participare numarul 15943/25.05.2007
Sectiunea I: AUTORITATEA CONTRACTANTA
I.1) Denumirea, adresa si punct(e) de contact:
DIRECTIA GENERALA DE ASISTENTA SOCIALA SI PROTECTIA COPILULUI MURES
Adresa postala: strada Trebely nr. 7, Localitatea: Targu Mures, Cod postal: 540081, Romania, Punct(e) de contact: Vasile Litiu, Tel.0265213512, Email: [email protected], Fax: 0265211561
Ofertele sau solicitarile de participare trebuie transmise la:
DIRECTIA GENERALA DE ASISTENTA SOCIALA SI PROTECTIA COPILULUI MURES
Adresa postala: strada Trebely nr. 7, Localitatea: Targu Mures, Cod postal: 540081, Romania, Punct(e) de contact: Vasile Litiu, Tel.0265-213512, Email: [email protected], Fax: 0265-211561
I.2) Tipul autoritatii contractante si activitatea principala (activitatile principale)
Autoritate regionala sau locala
Activitate (activitati)
- Protectie sociala
Autoritatea contractanta actioneaza in numele altor autoritati contractante
Nu
Sectiunea II: OBIECTUL CONTRACTULUI
II.1) Descriere
II.1.1) Denumirea data contractului de autoritatea contractanta
CONTRACT DE ACHIZITIE: CARNE DE BOVINA, CARNE DE PORC SI UNTURA, COD CPV 15111100, 15113000, 15412100, 2 LOTURI
II.1.2) Tipul contractului si locul de executare a lucrarilor, de furnizare a produselor sau de prestare a serviciilor
Furnizare
Cumparare
Locul principal de livrare: Centrele din subordinea DGASPC Mures, conform documentatiei de atribuire.
II.1.3) Anuntul implica
Un contract de achizitii publice
II.1.4) Informatii privind acordul-cadru
II.1.5) Descrierea succinta a contractului sau a achizitiei/achizitiilor
Contract de achizitie carne de bovina, carne de porc si untura, 2 loturi, pentru centrele din subordinea DAGASPC Mures grupate pe zonele Mures si Reghin.
II.1.6) Clasificare CPV (vocabularul comun privind achizitiile)
15111100-0 - Carne de vita (Rev.1)
15113000-3-Carne de porc (Rev.1)
15412100-0-Grasimi animale (Rev.1)
II.1.7) Contractul intra sub incidenta acordului privind contractele de achizitii publice
Nu
II.1.8) Impartire in loturi
Da
Trebuie depuse oferte pentru unul sau mai multe loturi
II.1.9) Vor fi acceptate variante
Nu
II.2) Cantitatea sau domeniul contractului
II.2.1) Cantitatea totala sau domeniul
Carne bovina diverse sortimente: 1733 kg; carne porc diverse sortimente: 16487 kg si 363 kg untura de porc.
Valoarea estimata fara TVA: intre 188, 226 si 209, 140RON
II.2.2) Optiuni
Nu
II.3) Durata contractului sau termenul pentru finalizare
6 luni incepand de la data atribuirii contractului
Sectiunea III: INFORMATII JURIDICE, ECONOMICE, FINANCIARE SI TEHNICE
III.1) Conditii referitoare la contract
III.1.1) Depozite valorice i garantii solicitate
Lotul I 1450 lei; Lotul II 2730 lei, valabila 60 de zile de la data deschiderii ofertelor.
III.1.2) Principalele modalitati de finantare si plata si/sau trimitere la dispozitiile relevante
Bugetul de stat
III.1.3) Forma juridica pe care o va lua grupul de operatori economici caruia i se atribuie contractul
Asociere conform art. 44 din OUG 34/2006.
III.1.4) Executarea contractului este supusa altor conditii speciale
Nu
III.2) Conditii de participare
III.2.1) Situatia personala a operatorilor economici, inclusiv cerintele referitoare la inscrierea in registrul comertului sau al profesiei
Informatii si formalitati necesare pentru evaluarea respectarii cerintelor mentionate
1. Declaratie privind eligibilitatea completata in conformitate cu Formularul A din Sectiunea Formulare in original; 2. Declaratie privind neincadrarea in situatiile prevazute la art. 181 completata in conformitate cu Formularul B din Sectiunea Formulare. in original; 3. Declaratie pe proprie raspundere privind achitarea obligatiilor exigibile catre bugetul de stat, catre bugetele asigurarilor sociale de stat (sanatate, pensii, somaj), a taxelor si impozitelor locale in original.
III.2.2) Capacitatea economica si financiara
Informatii si formalitati necesare pentru evaluarea respectarii cerintelor mentionate
Bilantul contabil la 31.12.2006
III.2.3) Capacitatea tehnica
Informatii si formalitati necesare pentru evaluarea respectarii cerintelor mentionate
Lista livrari produse similare in ultimii 3ani; declaratii ref la: echipamentele tehnice si la masurile aplicate pt asigura-rea calitatii;personalul/organismul tehnic de specialitate de care dispune sau al carui angajament de participare a fost obtinut de catre ofertant, pt asigurarea controlului calitatii; certificate de con-formitatea produselor; mostre si descri-eri;autorizatie de livrare
Nivel(uri) specific(e) minim(e) necesar(e)
Ofertantul trebuie sa faca dovada furnizarii de produse similare, in valoare egala sau mai mare decat 80.000 lei/total contract, echivalentul a 24.464 euro (conform cursului de schimb de 3, 27 lei/euro), respectiv 40.000 lei/un lot, echivalentul a 12.232 euro. Indeplinirea conditiei poate fi realizata prin cumularea valorii a cel mult tre contracte incheiate si indeplinite in ultimii trei ani. Se vor anexa contractele respective - in copie. Nota: in cazul ofertarii mai multor loturi, valorile prevazute pentru un lot ca cerinte minime se vor insuma
III.2.4) Contracte rezervate
Nu
III.3) Conditii specifice pentru contractele de servicii
III.3.1) Prestarea serviciilor in cauza este rezervata unei anumite profesii
Nu
III.3.2) Persoanele juridice au obligatia sa indice numele si calificarile profesionale ale membrilor personalului responsabili pentru prestarea serviciilor respective
Nu
SECTIUNEA IV: PROCEDURA
IV.1) Tipul procedurii
IV.1.1) Tipul procedurii
Licitatie deschisa
IV.2) Criterii de atribuire
IV.2.1) Criterii de atribuire
Pretul cel mai scazut
IV.2.2) Se va organiza o licitatie electronica
Nu
IV.3) Informatii administrative
IV.3.1) Numar de referinta atribuit dosarului de autoritatea contractanta
IV.3.2) Anunturi publicate (anunt publicat) anterior privind acelasi contract
Nu
IV.3.3) Conditii de obtinere a caietului de sarcini si a documentatiei suplimentare (cu exceptia unui SAD) sau a documentului descriptiv (in cazul unui dialog competitiv)
Termenul limita pentru depunerea cererilor de documente sau pentru acces la documente: 15.06.2007 14:00
Documente de plata: NU
IV.3.4) Termen limita pentru primirea ofertelor sau a cererilor de participare
21.06.2007 10:00
IV.3.5) Data transmiterii invitatiilor de prezentare de oferte sau de participare candidatilor selectati
IV.3.6) Limba sau limbile in care poate fi redactata oferta sau cererea de participare
Romana
IV.3.7) Perioada minima pe parcursul careia ofertantul trebuie sa isi mentina oferta
60zile (de la termenul limita de primire a ofertelor)
IV.3.8) Conditii de deschidere a ofertelor
Data: 21.06.2007 13:00
Locul: Str. Primariei, nr. 1, cod 540026, Tg Mures
Persoane autorizate sa asiste la deschiderea ofertelor: da
Imputernicit asistat de inca o persoana daca doreste.
SECTIUNEA VI: INFORMATII SUPLIMENTARE
VI.1) Contractul este periodic
Nu
VI.2) Contractul se inscrie intr-un proiect/program finantat din fonduri comunitare
Nu
VI.3) Alte informatii
VI.4) Cai de atac
VI.4.1) Organism competent pentru caile de atac
Consiliul National de Solutionare a Contestatiilor
Adresa postala: Str. Stavropoleos, nr. 6, sector 3, Localitatea: Bucuresti, Cod postal: 030084, Romania, Tel.021-3104641, Email: [email protected], Fax: 021-3104642, Adresa internet (URL): www.cnsc.ro
Organism competent pentru procedurile de mediere
Curtea de Apel Tg Mures
Adresa postala: str. Justitiei nr. 1, Localitatea: Tg Mures, Cod postal: 540069, Romania, Tel.0265-263694, Fax: 0265-269199
VI.4.2) Utilizarea cailor de atac
Precizari privind termenul (termenele) de exercitare a cailor de atac
Cel Mult 10 zile de la data luarii la cunostinta de catre contestator despre actuil autoritatii contractante pe care acesta il considera nelegal.
VI.4.3) Serviciul de la care se pot obtine informatii privind utilizarea cailor de atac
Oficiul Juridic al DGASPC Mures
Adresa postala: strada Trebely nr. 7, Localitatea: Tg Mures, Cod postal: 540081, Romania, Tel.0265-213512, Email: [email protected], Fax: 0265-211561
VI.5) Data expedierii prezentului anunt
24.05.2007 12:07
ClubAfaceri.ro prin intermediul serviciului Licitatii si Achizitii Publice va ofera posibilitatea de a monitoriza aparitia tuturor licitatiilor publice si a achizitiilor publice din Romania prin filtrarea acestora dupa necesitatile dumneavoastra. In fiecare zi veti primi un email cu toate licitatiile aparute in domeniul tau de interes. Aboneaza-te pentru a nu pierde nici o oportunitate de afaceri.
Disclaimer