Filtru Cereri Oferta Achizitii Publice

Cuvinte cheie

Tip achizitie

invitatii de participare
anunturi de atribuire

Data publicare

Licitatie Publica - Contract de concesiune de lucrari publice privind proiectarea, constructia, finantarea, operarea si intretinerea Autostrazii Bucuresti ? Brasov, Tronsonul Comarnic ? Brasov, km 110+600 ? km 168+600


Concesionare numarul 2253/08.12.2012
Sectiunea I: AUTORITATEA CONTRACTANTA
I.1) Denumirea, adresa si punct(e) de contact:
COMPANIA NATIONALA DE AUTOSTRAZI SI DRUMURI NATIONALE SA
Adresa postala: STRADA BULEVARDUL DINICU GOLESCU NR 38, SECTOR 1, Localitatea: Bucuresti, Cod postal: 010873, Romania, Punct(e) de contact: Directia Concesiuni-Dnul Dir Neaga Narcis, Tel. +40 212643290, In atentia: D-lui Raul Mag, Email: [email protected], Fax: +40 212643327, Adresa internet (URL): www.cnadnr.ro, Adresa profilului cumparatorului: www.e-licitatie.ro
I.2) Tipul autoritatii contractante si activitatea principala (activitatile principale)
Minister sauorice alta autoritate nationala sau federala, inclusiv subdiviziuni regionale sau locale ale acestora
Activitate (activitati)
- Constructii si amenajari teritoriale
Autoritatea contractanta actioneaza in numele altor autoritati contractante
Nu
Sectiunea II: OBIECTUL CONTRACTULUI DE CONCESIONARE
II.1) Descrierea concesionarii
II.1.1) Denumirea atribuita contractului de concesionare de autoritatea contractanta
Contract de concesiune de lucrari publice privind proiectarea, constructia, finantarea, operarea si intretinerea Autostrazii Bucuresti ? Brasov, Tronsonul Comarnic ? Brasov, km 110+600 ? km 168+600
II.1.2) Tipul contractului de concesionare si locul de executare a lucrarilor
Lucrari
Proiectare si executare
Locul principal de executare: Romania, judetele Prahova si Brasov
Codul NUTS: RO316 - Prahova
II.1.3) Descrierea succinta a contractului de concesionare
Principalele activitati desfasurate de concesionar in temeiul Contractului de concesiune de lucrari publice pentru constructia si operarea tronsonului de autostrada Comarnic ? Brasov includ: a) Obtinerea finantarii pentru realizarea constructiei;b) Proiectarea si elaborarea documentatiilor necesare obtinerii autorizatiilor si avizelor pentru executia lucrarilor;c) Realizarea lucrarilor de constructie a tronsonului de autostrada Comarnic ? Brasovd) Operarea si intretinerea tronsonului de autostrada Comarnic ? BrasovDescrierea proiectului este disponibila in cuprinsul Documentatiei descriptive din cadrul prezentei documentatii de atribuire si va fi detaliata la momentul inceperii etapei de dialog.
II.1.4) Vocabularul comun privind achizitiile (CPV)
45233110-3 - Lucrari de constructii de autostrazi (Rev.2)
45233139-3-Lucrari de intretinere a drumurilor nationale (Rev.2)
63712200-5-Servicii de exploatare a autostrazilor (Rev.2)
63712300-6-Servicii de exploatare a podurilor si a tunelurilor (Rev.2)
71322500-6-Servicii de proiectare tehnica pentru infrastructura de transport (Rev.2)
II.2) Cantitatea sau domeniul contractului de concesionare
II.2.1) Cantitatea sau domeniul global (incluzand, dupa caz, loturile si optiunile)
Proiectul presupune derularea unui contract de concesiune de lucrari publice pentru executia, exploatarea si intretinerea tronsonului de autostrada Comarnic-Brasov in lungime totala de 58 km.Tronsonul de autostrada Comarnic-Brasov se compune din: A. Sectiunea de drum Comarnic-Predeal cu o lungime totala de 36, 2 km. Principalele caracteristici ale acestei sectiuni sunt: ? Parte carosabila2 x (2 x 3, 50 m)? Benzi de incadrare4 x 0, 25 m? Benzi de urgenta2 x 2, 50 m? Acostamente din pamant2 x 0, 50 m? Spatii parapet2 x 0, 75 m? Zona mediana (impermeabila)2, 50 m? Poduri si viaducte pe autostrada35? Tuneluri18 (2890m lungime totala)? Viteza de proiectare120 km/h si 80 km/hDrumul dintre Comarnic si Predeal incepe langa Comarnic la km 110+600, iar punctul final al acestei sectiuni este la km 146+800.B. Sectiunea de drum Predeal-Cristian cu o lungime totala de 21, 8 km, intre km 146+800 si km 168+600. Principalele caracteristici ale acestei sectiuni sunt urmatoarele: B1. Predeal-Rasnov: ? Parte carosabila2 x (2 x 3, 50 m)? Benzi de incadrare4 x 0, 25 m? Benzi de urgenta2 x 2, 50 m? Acostamente din pamant2 x 0, 50 m? Spatii parapet2 x 0, 75 m? Zona mediana (impermeabila) 2, 50 mB2. Rasnov-Cristian: ? Parte carosabila2 x (2 x 3, 750 m)? Benzi de incadrare4 x 0, 50 m? Benzi de urgenta2 x 2, 50 m? Acostamente din pamant2 x 0, 50 m? Spatii parapet2 x 0, 75 m? Zona mediana (impermeabila) 3, 00 mTotal traseu? Poduri si viaducte pe autostrada 18? Viteza de proiectare120 km/h si 80 km/h
Valoarea estimata fara TVA: 5, 325, 098, 735 Moneda: RON
II.2.2) Procentul minim de lucrari care urmeaza sa fie atribuite unor terti
Sectiunea III: INFORMATII JURIDICE, ECONOMICE, FINANCIARE SI TEHNICE
III.1) Conditii de participare
III.1.1) Informatii privind situatia personala a operatorilor economici, inclusiv cerintele referitoare la inscrierea in registrul comertului sau al profesiei
Informatii si formalitati necesare pentru evaluarea respectarii cerintelor mentionate
1. Declaratie privind neincadrarea in prevederile art.180Conditie de calificare: Candidatul nu trebuie safi fost condamnat in ultimii 5 ani, printr-o hotarare definitiva si irevocabila, pentru frauda, coruptie, spalare de bani, activitati criminale.Modalitatea de indeplinire : Declaratie pe proprie raspundere semnata de reprezentantul legal (Completare Formular nr. 1)Nota 1: In cazul unei asocieri, se va prezenta declaratia pentru fiecare dintre membrii asocierii.Nota 2: In cazul in care, pentru indeplinirea contractului, capacitatea economica si financiara sau capacitatea tehnica/profesionala a candidatului este sustinuta si de o alta persoana (tertul sustinator) este obligatoriu a se prezenta Formularul nr. 1 din Sectiunea 2 ?Formulare? a Documentatiei de Atribuire semnat de catre reprezentantul legal al tertului sustinator.2. Declaratie privind neincadrarea in prevederile art. 181 si Certificate constatatoare privind indeplinirea obligatiilor exigibile de plataConditie de calificare: inexistenta unor datorii la bugetul consolidat precum si la cel local (indiferent de cuantumul acestora).Modalitatea de indeplinire: Declaratie pe proprie raspundere semnata de reprezentantul legal(Completare Formular nr. 2)si Certificate constatatoare privind obligatiile la bugetul consolidat si bugetele localeA. Persoanele juridice romane trebuie sa prezinte: - certificat de atestare fiscala privind indeplinirea obligatiilor de plata a impozitelor si taxelor locale si alte venituri ale bugetului local;
- certificat de atestare fiscala privind indeplinirea obligatiilor de plata a impozitelor, taxelor si contributiilor de asigurari sociale la bugetul general consolidat (Agentia Nationala de Administrare Fiscala ? Directia Generala a Finantelor Publice).B. Persoanele juridice straine vor prezenta orice documente edificatoare eliberate de institutiile autorizate ale tarii de origine (certificate de atestare fiscala, caziere judiciare, alte documente echivalente, etc) prin care sa dovedeasca faptul ca si-au indeplinit obligatiile de plata a impozitelor, taxelor si contributiilor catre bugetul de stat si bugetul local.Nota 1: Persoanele juridice romane vor prezenta Certificatele /documentele edificatoare in original sau copie legalizata sau copie lizibila cu mentiunea ?conform cu originalul?. Persoanele juridice straine vor prezenta certificatele /documentele edificatoare in original sau copie legalizata sau copie lizibila cu mentiunea ?conform cu originalul? insotite de traducere autorizata si legalizata.Nota 2: Certificatele /documentele edificatoare vor prezenta situatia datoriilor scadente in luna anterioara celei in care se depun candidaturileNota 3: Pentru candidatii nerezidenti se vor aplica prevederile art. 182 din O.U.G. nr. 34/2006 aprobata prin Legea nr. 337/2006, cu modificarile si completarile ulterioare.Nota 4: Se vor aplica prevederile Ordinul Ministerului Transporturilor si Infrastructurii nr. 261/06.04.2011 privind verificarea informatiilor privind insolventa/falimentul operatorilor economici ofertanti din statele membre ale Uniunii Europene prin accesarea adresei de web https: //e-justice.europa.eu, sectiunea registrele de insolventa in statele membre.Nota 5: In cazul unei asocieri, se vor prezenta documentele corespunzatoare pentru fiecare dintre membrii asocierii.Nota 6: In cazul in care, pentru indeplinirea contractului, capacitatea economica si financiara sau capacitatea tehnica/profesionala a candidatului este sustinuta si de o alta persoana (tertul sustinator) este obligatoriu a se prezenta Formularul nr. 2 din Sectiunea 2 ?Formulare? a Documentatiei de Atribuire semnat de catre reprezentantul legal al tertului sustinator cuprinzand numai punctele a), c1), d).ATENTIE!a. Daca exista incertitudini referitoare la situatia personala a unui operator economic, Autoritatea Contractanta poate solicita informatii direct de la autoritatile competente.b. Operatorii economici care prin certificatele/documentele edificatoare depuse in cadrul candidaturii sau ulterior prezentate nu fac dovada achitarii obligatiilor de plata scadente in luna anterioara celei in care se depun candidaturile vor fi exclusi din prezenta procedura.c. Cerintele referitoare la obligatiile de plata sunt considerate ca fiind indeplinite in masura in care candidatul (dupa caz, toti membrii asocierii) prezinta inlesniri la plata de genul esalonarilor/compensarilor aprobate de catre organele competente in domeniu (institutiile autorizate ale tarii de origine) in masura in care s-au respectat conditiile impuse la acordarea acestora.3. Declaratie "Certificat de participare la licitatie cu oferta independenta"Documente de confirmare : Declaratie pe proprie raspundere (completareFormular B) ? pentru fiecare membru al asocierii4. Declaratie privind neincadrarea in situatiile prevazute la art. 691Modalitatea de indeplinire: Declaratie pe proprie raspundere (completare Formular A)Pentru aceasta declaratie, persoanele ce detin functii de decizie in cadrul autoritatii in ceea ce priveste organizarea, derularea si finalizarea procedurii de atribuire in sensul articolului mentionatsunt urmatoarele: dl. Mircea POP Director General ?dl. Ilie Radu BARUTA - Director General Adjunct cu Finantare de la Buget; dl.Ionut MASALA - Director General Adjunct Economic; dl. Andrei FILIPESCU - Director Directia Legislatie, Contencios si Contracte; dl.Anghel TANASESCU - Sef Departament Achizitii cu Finantare de la Bugetul de Stat;dna Lucretia ENACHE ? Sef Serviciul Licitatii; dl. Emil RUSOIU - Serviciul CFP si Avizare contracte;, dna. Narcis Neaga ?Director Directia Concesiuni, Mag Raul-Sef Serviciul Pregatire Proiecte pt concesiuni Pentru persoanele juridice romane documentele se prezinta in original, copie legalizata sau copie conforma cu originalul, iar pentru persoanele juridice straine documentele se prezinta in original sau copie conforma cu originalul si vor fi insotite de traducere autorizata si legalizata.Pentru persoanele juridice romaneModalitatea de indeplinire: -Prezentarea certificatului constatator emis de Oficiul Registrului Comertului de pe langa Tribunalul Teritorial, din care sa rezulte domeniul de activitate principal/ secundar, codurile CAEN aferente acestora;Pentru persoanele juridice straineModalitatea de indeplinire: - Prezentarea dedocumente care dovedesc o forma de inregistrare / atestare ori apartenenta din punct de vedere profesional, conforme legii tarii de rezidenta a operatorului economic. (se va verifica prin accesareahttp: //ec.europa.eu/markt/ecertis/login.do)- prezentarea Certificatului de Rezidenta Fiscala (evitarea dublei impuneri) sau o declara?ie, valabile pentru anul calendaristic in curs.Nota: In cazul unei asocieri, se vor prezenta documente pentru fiecare dintre membrii asocierii. In cazul in care un membru/unii membri al/ai asocierii participa doar la realizarea anumitor parti din contract (de exemplu, proiectare si executie/operare), pentru indeplinirea cerintei este suficient ca obiectul de activitate (principal sau secundar) al acestuia/acestora sa fie in concordanta doar cu partea din contract pe care o va/vor realiza.ATENTIE!a. Daca exista incertitudini referitoare la situatia personala a unui operator economic, Autoritatea Contractanta poate solicita informatii direct de la autoritatile competente.b. Cerinta privind capacitatea de exercitare a activitatii profesionale nu poate fi indeplinita prin intermediul unei alte persoane (tertul sustinator).
III.1.2) Capacitatea economica si financiara
Informatii si formalitati necesare pentru evaluarea respectarii cerintelor mentionate
Cerinta nr. 1Media cifrei de afaceri a candidatului in domeniul de activitate aferent infrastructurii de transport rutier* pe ultimii 3 ani (2009, 2010, 2011) trebuie sa fie in valoare de minim: 1.300.000.000 Lei.*Prin infrastructura de transport rutier se intelege: autostrada sau drum expres sau drum national sau drum judetean sau strada.Ofertantul va prezenta Certificate/ documente edificatoare care probeaza/ confirma indeplinirea cerintei de calificare: a)Bilanturile contabile pe ultimii 3 ani (2009; 2010; 2011) inregistrate la organele competente, in conformitate cu prevederile legale in vigoare dupa caz insotite de Raportul de Audit aferent fiecarui an.si b) Orice alte certificate/ documente edificatoare care probeaza/ confirma indeplinirea cerintei de calificare.Cerinta nr. 2Candidatul trebuie sa demonstreze ca dispune / va dispune de resurse financiare care sa acopere costurile aferente realizarii proiectului.Ofertantul va prezenta Document emis de societati bancare/societati finantatoare din care sa rezulte ca acestea sunt dispuse sa asigure resursele financiare care sa acopere costurile aferente realizarii proiectului.Documentul va purta antetul societatii bancare/societatii finantatoare (societatilor bancare/societatilor finantatoare) si va fi asumat de acestea prin semnatura si stampila, in original.In Formularul nr. 3 este prezentat un exemplu de Document emis de societati bancare/societati finantatoareCerinta nr.3Candidatul trebuie sa inregistreze o valoare a indicatorului lichiditate (LG) pentru exercitiul financiar aferent anului 2011 de cel putin 70%.LG = Active circulante / datorii curente x 100Prezentare documente disponibile care probeaza/ confirma indeplinirea cerintei de calificare (Bilant contabil aferent anului 2011 inregistrat la organele competente, in conformitate cu prevederile legale in vigoare, Raport de Audit, altele echivalente)In cazul in care candidatul isi demonstreaza situatia economica si financiara invocand si sustinerea acordata de catre o alta persoana (conform art. 186 din OUG 34/2006), atunci acesta are obligatia de a dovedi sustinerea de care beneficiaza, prin prezentarea unui angajament ferm al persoanei respective, completat conform Formular nr. 16A, incheiat in forma autentica, prin care aceasta confirma faptul ca va pune la dispozitie candidatului resursele financiare invocate.Persoana ce asigura sustinerea financiara nu trebuie sa se afle in situatia care determina excluderea din procedura de atribuire conform prevederilor art. 180, art. 181 lit. a), c1 si d) si art .691 din OUG 34/2006, cu modificarile si completarile ulterioare, prezentand in acest sens Formularele nr. 1 si nr. 2 si Formularul A.
III.1.3) Capacitatea tehnica
Informatii si formalitati necesare pentru evaluarea respectarii cerintelor mentionate
Cerinta nr. 1 - experienta generala in concesiuni/ PPPde lucrariIn ultimii cinci ani, candidatul a avut / are in derulare (derulare in mod corespunzator) in calitate de concesionar (sau partener privat in cazul unui PPP) cel putin un contract de concesiune de lucrariCand conceptele de concesiune sau PPP sunt folosite la modul general, intelesul lor trebuie relationat cu cel al prevederilor MGDD ? ESA 95, editia 2012Ofertantul va prezenta Contracte/Certificate/documente edificatoare care probeaza / confirma indeplinirea cerintelor de calificare, emise de catre autoritatea competenta.Cerinta nr. 2 - experienta generala in domeniul infrastructurii de transport rutierIn ultimii cinci ani, candidatul a avut in derulare (derulare in mod corespunzator), toate activitatile de: proiectare, constructie, intretinere, exploatare, cuprinse in cel mult 4 contractein domeniul infrastructurii de transport rutier.*Prin infrastructura de transport rutier se intelege: autostrada sau drum expres sau drum national sau drum judetean sau strada.Continuare Cerinta 2 In cazul in care contractul/contractele mentionat/mentionate mai sus este/sunt indeplinit/indeplinite de catre o asociere la care candidatul este asociat, acesta va putea fi luat in considerare doar in situatia in care participarea candidatului in cadrul asocierii care executa contractul este de cel putin 25%.Ofertantul va prezenta Contracte/Certificate/documente edificatoare care probeaza / confirma indeplinirea cerintelor de calificare, emise de catre autoritatea competenta.Capacitatea tehnica si/sau profesionala a operatorului economic poate fi sustinuta in conformitate cu art. 190 alin. (1), (2) si (3) din OUG. nr.34/2006 cu modificarile si completarile ulterioare. In cazul in care candidatul isi demonstreaza capacitatea tehnica si profesionala invocand si sustinerea acordata de catre o alta persoana (conform art. 190 din OUG 34/2006), atunci acesta are obligatia de a dovedi sustinerea de care beneficiaza, prin prezentarea unui angajament ferm conform Formular nr. 16B in forma autentica al persoanei respective, prin care aceasta confirma faptul ca va pune la dispozitie candidatului resursele tehnice si profesionale invocate si va prelua executia obligatiilor din contract. Persoana ce asigura sustinerea tehnica si profesionala nu trebuie sa se afle in situatia care determina excluderea din procedura de atribuire conform prevederilor art. 180, art. 181 lit. a), c1) si d) si art .691 dinOUG34/2006, prez in acest sens Formularele nr.1 si nr.2 si Formular ACerinta nr. 1Implementarea Standardului de Management al Calitatii in conformitate cu SR EN ISO 9001.Operatorul economic va prezenta un certificat emis de un organism independent care atesta ca acesta are implementat si mentine, conform ISO 9001, un sistem de management al calitatii pentru activitatile care fac obiectul contractului ce urmeaza a fi atribuit.Cerinta nr. 2Implementarea Standardului de Management de Mediu in conformitate cu SR EN ISO 14001.Operatorul economic va prezenta un certificat emis de un organism independent care atesta ca acesta are implementat si mentine, conform ISO 14001, un sistem de management de mediupentru activitati care fac obiectul contractului ce urmeaza a fi atribuit.
Sectiunea IV: PROCEDURA
IV.1) Criterii de atribuire
Pretul ofertei 75.00Nivelul calitativ, tehnic si functional al solutiei tehnice propuse 25.00
IV.2) Informatii administrative
IV.2.1) Numarul de referinta atribuit dosarului de autoritatea contractanta
IV.2.2) Termenul limita pentru depunerea candidaturilor
Data: 29.01.2013 Ora: 11:00
IV.2.3) Limba sau limbile in care pot fi redactate candidaturile
Romana
IV.3) Tipul procedurii
Dialog competitiv
Sectiunea VI: INFORMATII SUPLIMENTARE
VI.1) Contractul face parte dintr-un proiect/program finantat din fonduri comunitare
Nu
Tip de finantare: Alte fonduri
VI.2) Informatii suplimentare
refSectIV.1.2In vederea stabilirii candidatilor preselectati, toti candidatii care au atins pragurile minime prevazute in cerintele de calificare, vor fi evaluati;2Punctajul total se va stabili prin insumarea ponderilor relative obtinute pentru fiecare criteriu de preselectie precizat;3Ponderea relativa din cadrul fiecarui criteriu de preselectie se stabileste astfel: candidatul calificat care prezinta cea mai mare valoare (prin documentele prezentate in vederea indeplinirii cerintelor de calificare)in cadrul unui criteriu de preselectie primeste punctajul maxim alocat respectivului criteriu, in timp ce ceilalti candidati calificati vor primi punctaj in mod direct proportional, prin raportare la punctajul maxim.4In cazul in care in urma aplicarii algoritmului de calcul sus precizat, doi candidati calificati primesc acelasi nr de pct, departajarea acestora se va realiza in functie de cea mai mare valoare prezentata a mediei cifrei de afaceri a ofertantului in domeniul de activitate aferent infrastructurii de transport rutier.Ex de calcul: in cadrul CS1Candidatul calificatXprezinta cea mai mare valoare privind media cifrei de afaceri a ofertantului in domeniul de activitate aferent infrastructurii de transport rutier(CMA max)in ultimii 3ani, ca atare va primi 100puncte astfel incat pentru CS1este: 100x45%=45puncte.In cadrul aceluiasi criteriu, Candidatul n va primi punctajastfel: CMAn/CMAmax x100x45%.Informatii cu privire la modul de prezentare a ofertelor finale si alte detalii cu privire la acestea vor fi mentionate in cuprinsul invitatiei de depunere a of finale, ulterior finalizarii etapei de dialog.Dialogul se va desfasura pe baza documentatiei descriptive redactate de autoritatea contractanta anterior etapei de dialog.In cazul in care mai multi op ec depun candidatura comuna, in asociere, componenta asocierii nu poate fi modificata pe durata procedurii de atribuire.Ca parte a candidaturii, operatorii economici care depun candidatura comuna vor prezenta un acord de asociere
VI.3) Cai de atac
VI.3.1) Organismul competent pentru caile de atac
Consiliul National de Solutionare a Contestatiilor
Adresa postala: Str. Stavropoleos, nr. 6, sector 3, Bucuresti, Localitatea: Bucuresti, Cod postal: 030084, Romania, Tel. +40 213104641, Email: [email protected], Fax: +40 213104642 / +40 218900745, Adresa internet (URL): http: //www.cnsc.ro
Organismul compentent pentru procedurile de mediere
VI.3.2) Utilizarea cailor de atac
Precizari privind termenele de introducere a recursurilor: In conformitate cu art. 2562 din OUG nr. 34/2006, cu modificarile ?i completarile ulterioare.
VI.3.3) Serviciul de la care se pot obtine informatii privind introducerea unui recurs
VI.4) Data expedierii prezentului anunt
07.12.2012 17:07
ClubAfaceri.ro prin intermediul serviciului Licitatii si Achizitii Publice va ofera posibilitatea de a monitoriza aparitia tuturor licitatiilor publice si a achizitiilor publice din Romania prin filtrarea acestora dupa necesitatile dumneavoastra. In fiecare zi veti primi un email cu toate licitatiile aparute in domeniul tau de interes. Aboneaza-te pentru a nu pierde nici o oportunitate de afaceri.
Disclaimer