Filtru Cereri Oferta Achizitii Publice

Cuvinte cheie

Tip achizitie

invitatii de participare
anunturi de atribuire

Data publicare

Licitatie Publica - ?Contract de construire ?la cheie? a parcului solar Mavrodin cu puterea instalata de 4,43MWe (c.a.) cu module fotovoltaice ? Construire, livrare, instalare si punere in functiune? in cadrul proiectului ?Obtinerea de energie electrica din resurse regenerab


Anunt de participare numarul 144271/12.06.2013
Sectiunea I: AUTORITATEA CONTRACTANTA
I.1) Denumirea, adresa si punct(e) de contact:
SOLAR POWER ENERGY RO S.R.L.
Adresa postala: Str. Prof. Dr. Ion Athanasiu 33, et.1, cam. 6, sector 5, Localitatea: Bucuresti, Cod postal: 050676, Romania, Punct(e) de contact: Aurelia Ciugulin, Tel. +40 758081004, In atentia: Dieter Hepp, Email: [email protected], Fax: +40 214102806, Adresa profilului cumparatorului: www.e-licitatie.ro
Adresa de la care se pot obtine informatii suplimentare:
Punctul (punctele) de contact mentionat(e) anterior
Caietul de sarcini si documentele suplimentare (inclusiv documentele pentru dialogul competitiv si sistemul de achizitie dinamic) pot fi obtinute la:
Punctul (punctele) de contact mentionat(e) anterior
Ofertele sau solicitarile de participare trebuie transmise la:
Punctul (punctele) de contact mentionat(e) anterior
I.2) Tipul autoritatii contractante si activitatea principala (activitatile principale)
Societate comerciala
Activitate (activitati)
Altele: Productia de energie electrica
Autoritatea contractanta actioneaza in numele altor autoritati contractante
Nu
Sectiunea II: OBIECTUL CONTRACTULUI
II.1) Descriere
II.1.1) Denumirea data contractului de autoritatea contractanta
?Contract de construire ?la cheie? a parcului solar Mavrodin cu puterea instalata de 4, 43MWe (c.a.) cu module fotovoltaice ? Construire, livrare, instalare si punere in functiune? in cadrul proiectului ?Obtinerea de energie electrica din resurse regenerabile de energie. Parcul Solar Mavrodin?, cod SMIS: 630450/20946
II.1.2) Tipul contractului si locul de executare a lucrarilor, de furnizare a produselor sau de prestare a serviciilor
Lucrari
Executarea, prin orice mijloace, a unei lucrari, conform cerintelor specificate de autoritatea contractanta
Locul principal de executare: Teleorman
Codul NUTS: RO317 - Teleorman
II.1.3) Anuntul implica
Un contract de achizitii publice
II.1.4) Informatii privind acordul-cadru
II.1.5) Descrierea succinta a contractului sau a achizitiei/achizitiilor
Obiectivul general al proiectului il constituie construirea unui parc solar fotovoltaic in judetul Teleorman, in apropiere de comuna Nenciulesti cu o putere instalata de4, 43MWe (c.a.) pentru producerea de energie electrica din surse regenerabile. Obiectul contractului reprezinta realizarea unui proiect ?la cheie? constand in construire, livrare, instalare si punere in functiune pentru construirea unui parc solar fotovoltaic cu o putere instalata de 4, 43MWe (c.a.), cuprinzand urmatoarele activitati, potrivit specificatiilor detaliate in caietul de sarcini: 1.Pregatirea organizarii de santier;2.Lucrari de amenajare a terenului pentru constructie;
3.Imprejmuirea terenului cu gard;
4.Structuri si fundatii;
5.Constructie suporti si canale de cablu;
6.Containere;
7.Livrarea de module fotovoltaice de tip film subtire (thin film), conform specificatiilor din caietului de sarcini;8.Livrare echipamente electrice corespunzatoare (cabluri, invertoare, conexiuni, cutii de racordare, transformatoare de putere, celule 20 kV), conform specificatiilor din caietului de sarcini;9.Instalarea si punerea in functiune a parcului fotovoltaic cu puterea instalata de 4, 43MWe (c.a.) si efectuare probe (montaj module fotovoltaice, cablare, montare invertoare, conectare la SEN).
II.1.6) Clasificare CPV (vocabularul comun privind achizitiile)
45251100-2 - Lucrari de constructii de centrale electrice (Rev.2)
09331200-0-Module solare fotovoltaice (Rev.2)
31155000-7-Invertoare (Rev.2)
31171000-5-Transformatoare cu dielectric lichid (Rev.2)
45311000-0-Lucrari de cablare si conexiuni electrice (Rev.2)
II.1.7) Contractul intra sub incidenta acordului privind contractele de achizitii publice
Da
II.1.8) Impartire in loturi
Nu
II.1.9) Vor fi acceptate variante
Nu
II.2) Cantitatea sau domeniul contractului/acordului cadru
II.2.1) Cantitatea totala sau domeniul
Contractul va avea ca obiect construirea ?la cheie? a unui parc solar cu putere instalata de 4, 43MWe (c.a.) cu module fotovoltaice, respectiv: construirea, livrarea, instalarea si punerea in functiune.
Procentul de diverse si neprevazute este de aproximativ 2, 115% din valoarea estimata fara TVA a contractului, adica 1.435.000 RON fara TVA.
Valoarea estimata fara TVA: 67, 862, 300RON
II.2.2) Optiuni
Nu
II.3) Durata contractului/acordului cadru sau termenul pentru finalizare
8 luni incepand de la data atribuirii contractului
Sectiunea III: INFORMATII JURIDICE, ECONOMICE, FINANCIARE SI TEHNICE
III.1) Conditii referitoare la contract
III.1.1) Depozite valorice ?i garantii solicitate
Garantia de participare este in valoare de 664.273 lei(fara TVA). Pentru garantiile de participare constituite in alta moneda decat in lei se va avea in vedere, la conversia valorii aferente garantiei, cursul leu/valuta al Bancii Centrale Europene valabil la data publicarii anuntului de participare.Garantia de participare se constituie sub forma unui instrument de garantare emis in conditiile legii de o societate bancara ori societate de asigurari(in cazul prezentarii unei scrisori de garantie, se va utiliza Formularul 14), prezentat in original sau in orice forma prevazuta de art 86 din HG 925/2006.Garantia de participare se poate constitui si prin virament bancar in contul RO88RNCB0076090908390001 deschis la BCR suc.Panduri pe numele autoritatii contractante.Perioada de valabilitate a garantiei de participare va fi cel putin 90 de zile de la data limita de depunere a ofertelor.Dovada constituirii garantiei de participare trebuie sa fie prezentata cel mai tarziu la data si ora stabilite pentru deschiderea ofertelor.Garantia trebuie sa fie irevocabila si sa prevada ca plata garantiei se va executa conform art. 86 alin.(3) din HG 925/2006.Neprezentarea garantiei de participare conduce la respingerea ofertei ca inacceptabila.In cazul unei asocieri, scrisoarea de garantie va fi emisa in numele liderului asocierii sau a unui membru al asocierii cu nominalizarea tuturor celorlalti membri ai asocierii.In conformitate cu prevederile art.16 (2) din Legea 346/2004 IMM beneficiaza de reducerea cu 50% a criteriului legat de garantia de participare.Pentru demonstrarea incadrarii in categoria IMM ofertantul va prezenta in original declaratia pe propria raspundere privind incadrarea in categoria IMM conform Anexa 1 din Legea 346/2004.NOTA: instrumentele de garantare cu o perioada de valabilitate sub 90 zile calculata incepand cu data limita de depunere a ofertelor vor fi respinse.Garantia de participare se restituie conform art. 88 din HG 925/2006. Cuantumul garantiei de buna executie este de de 10% din valoarea contractului, fara TVA.Constituirea garantiei de buna executie se poate face prin instrument de garantare emis, in conditiile legii, de o societate bancara sau de o societate de asigurari.Eliberarea garantiei de buna executie se va face conform prevederilor art. 92 alin. (4) din HG nr. 925/2006, si anume: a) 70% din valoarea garantiei, in termen de 14 zile de la data incheierii procesului-verbal de receptie la terminarea lucrarilor, daca autoritatea contractanta nu a ridicat pana la acea data pretentii asupra ei, iar riscul pentru vicii ascunse este minim;b) restul de 30% din valoarea garantiei, la expirarea perioadei de garantie a lucrarilor executate, pe baza procesului-verbal de receptie finala.
III.1.2) Principalele modalitati de finantare si plata si/sau trimitere la dispozitiile relevante
Finantare nerambursabila FEDR; Finantare nerambursabila din bugetul national; Fonduri proprii ale autoritatii contractante. POS CCE - Axa prioritara 4 DMI 4.2
III.1.3) Forma juridica pe care o va lua grupul de operatori economici caruia i se atribuie contractul
Asociere conform art. 44 din O.U.G. nr. 34/2006 cu modificarile si completarile ulterioare
III.1.4) Executarea contractului este supusa altor conditii speciale
Nu
III.2) Conditii de participare
III.2.1) Situatia personala a operatorilor economici, inclusiv cerintele referitoare la inscrierea in registrul comertului sau al profesiei
Informatii si formalitati necesare pentru evaluarea respectarii cerintelor mentionate
(i) Declaratie privind neincadrarea in prevederile art. 180 din OUG 34/2006. Cerinta obligatorie: Prezentarea Declaratiei privind neincadrarea in prevederile art. 180, conform Formularului 2 din Capitolul IV Formulare
(ii) Declaratie privind neincadrarea in prevederile art. 181 din OUG 34/2006. Cerinta obligatorie: Prezentarea Declaratiei privind neincadrarea in prevederile art.181, conform Formularului 3 din Capitolul IV Formulare
(iii) Declaratie privind calitatea de participant la procedura. Cerinta obligatorie: Prezentarea Formularului 4 din Capitolul IV Formulare
(iv)Certificate a) Certificat de atestare fiscala eliberat de organul de administrare fiscala al unitatii administrativ teritoriale de pe raza careia societatea isi are sediul social care sa ateste inexistenta de obligatii de plata restante la bugetul de stat sau echivalent ? in copie certificata conform cu originalul.
Certificatul va prezenta situatia obligatiilor scadente in luna anterioara celei in care se depune oferta.
Pentru persoanele juridice/fizice straine ? un document similar sau o declaratie pe propria raspundere ? in copie certificata conform cu originalul.
b) Certificat fiscal privind impozitele si taxele locale care sa ateste inexistenta de obligatii de plata restante la bugetul local sau echivalent ? in copie certificata conform cu originalul.
Certificatul va prezenta situatia obligatiilor scadente in luna anterioara celei in care se depune oferta.
Pentru persoanele juridice/fizice straine ? un document similar sau o declaratie pe propria raspundere ? in copie certificata conform cu originalul.
(v) Certificat de participare la licitatie cu oferta independenta. Cerinta obligatorie: Prezentarea certificatului de participare la licitatie cu oferta independenta, conform Formularului 5 din Capitolul IV Formulare
vi) Declaratie privind inexistenta unui conflict de interese. Cerinta obligatorie: Prezentarea Declaratiei pe propria raspundere privind inexistenta unui conflict de interese, conformFormularului 6 din Capitolul IV Formulare. Persoanele cu functie de decizie din cadrul autoritatii contractante, in ceea ce priveste organizarea, derularea si finalizarea procedurii de atribuire sunt: Dieter Ernst Fritz Hepp (Administrator al Solar Power Energy RO si presedinte al comisiei de evaluare a ofertelor), Ion Iacob (Administrator al Solar Power Energy RO si membru al comisiei de evaluare a ofertelor), Bruno Ercau (Manager proiecte in cadrul Solar Power Energy RO si membru al comisiei de evaluare a ofertelor).
NOTA: In cazul in care oferta este depusa de o asociere de operatori economici, fiecare membru al asocierii trebuie sa prezinte documentele mentionate la punctele (i) ? (vi) de mai sus. Declaratie privind inexistenta unui conflict de interese va fi completata si de tertul sustinator si de catre subcontractanti (daca este cazul).In cazul operatorilor economici straini, documentele vor fi prezentate in limba in care au fost emise si vor fi insotite de o traducere autorizata a acestora in limba romana. (i) Persoane juridice/fizice romane
Certificat constatator emis de Oficiul Registrului Comertului(copie certificata conform cu originalul) din care sa rezulte obiectul de activitate. Obiectul contractului trebuie sa aiba corespondent in codul CAEN din certificatul constatator emis de ORC. Informatiile cuprinse in certificatul constatator trebuie sa fie reale/actuale la data limita de depunere a ofertelor.
(ii) Persoane juridice/fizice straine
Pentru a-si demonstra capacitatea de exercitare a activitatii profesionale, operatorul economic va prezenta documente edificatoare prin care sa dovedeasca forma de inregistrare ca persoana fizica sau juridica in conformitate cu prevederile legale din tara in care ofertantul este rezident si din care sa reiasa ca ofertantul poate realiza activitatile care fac obiectul prezentei proceduri de achizitie publica, in conformitate cu prevederile din tara de origine/tara in care acesta este stabilit.
Documentele vor fi prezentate in copie certificata conform cu originalul in limba in care au fost emise si vor fi insotite de o traducere autorizata a acestora in limba romana.
NOTA: In cazul in care oferta este depusa de o asociere de operatori economici, fiecare membru al asocierii trebuie sa prezinte documentele mentionate la punctele (i) si (ii) de mai sus.
(iii) Atestare specifica obligatorie In conformitate cu prevederile Ordinului ANRE nr. 23/2013, ofertantii vor prezenta documente care dovedesc detinerea atestarii Autoritatii Nationale de Reglementare in domeniul Energiei (ANRE) tip: C1A si C2A sau echivalent care sa certifice capabilitatea de a efectua lucrarile de constructii si instalatii electrice ce fac obiectul contractului sau echivalentul acesteia potrivit reglementarilor nationale, europene sau internationale aplicabile in tara de origine, in cazul persoanelor juridice/fizice straine.In cazul in care oferta este depusa de o asociere de operatori economici, fiecare membru al asocierii trebuie sa detina atestarea ANRE pentru partea de contract pe care o realizeaza, daca este cazul.
III.2.2) Capacitatea economica si financiara
Informatii si formalitati necesare pentru evaluarea respectarii cerintelor mentionate
Media cifrei de afaceri globale a ofertantului (operator economic sau membrii asocierii de operatori economici, impreuna) pe ultimii trei ani (2010, 2011, 2012) trebuie sa fie cel putin egala cu: 70.000.000 Lei.
Nivel(uri) specific(e) minim(e) necesar(e)
a) Se va prezenta Formularul 7 din Capitolul IV FormulareAutoritatea contractanta isi rezerva dreptul de a solicita ofertantilor ? persoane juridice romane si persoane juridice straine ? prezentarea si a altor documente in cazul in care cele nominalizate la alineatul precedent nu sunt relevante.Valorile cifrei de afaceri vor fi exprimate in lei. In cazul ofertantilor straini, convertirea in lei se va realiza la cursul mediu leu/valuta comunicat de Banca Centrala Europeana pentru anul respectiv.b)Vor fi prezentate bilanturile contabile pentru ultimii trei ani impreuna cu toate anexele acestora, vizate si inregistrate de organele competente (copie certificata conform cu originalul).In cazul operatorilor economici straini, vor fi prezentate bilantul contabil sau un extras de bilant, in cazul in care publicarea bilantului este prevazuta de legislatia tarii in care este stabilit ofertantul (individual sau asociere, caz in care fiecare asociat va prezenta aceste documente), vizate si inregistrate de organele competente. Documentele vor fi prezentate in copie certificata conform cu originalul in limba in care au fost emise si vor fi insotite de o traducere autorizata a acestora in limba romana.In cazul in care, din motive obiective, justificate corespunzator, operatorul economic (individual sau asociat) nu are posibilitatea de a prezenta documentele solicitate de autoritatea contractanta, acesta are dreptul de a-si demonstra situatia economica si financiara si prin prezentarea altor documente pe care autoritatea contractanta le poate considera edificatoare, in masura in care acestea reflecta o imagine fidela a situatiei economice si financiare a ofertantului.Nota: 1. In cazul in care oferta este depusa de o asociere de operatori economici, documentele prevazute la punctele a) - b) vor fi depuse de catre fiecare membru al asocierii.2. In conformitate cu prevederile art. 16 (2) din Legea nr. 346/2004 privind stimularea infiintarii si dezvoltarii intreprinderilor mici si mijlocii, intreprinderile mici si mijlocii beneficiaza de reducerea cu 50% a criteriului legat de cifra de afaceri cerut in achizitiile publice de produse, lucrari si servicii. Pentru demonstrarea incadrarii in categoria intreprinderilor mici si mijlocii ofertantul va prezenta in mod obligatoriu declaratia pe propria raspundere a reprezentantului/reprezentantilor legal/legali al/ai intreprinderii interesate privind incadrarea in categoria intreprinderilor mici si mijlocii. Declaratia pe propria raspundere privind incadrarea in categoria intreprinderilor mici si mijlocii va fi completata conform modelului prevazut in Anexa nr.1 din Legea 346/14.07.2004 cu modificarile si completarile ulterioare si va fi prezentata in original.Daca o asociere de operatori economici depune o oferta comuna, atunci situatia economica si financiara se demonstreaza prin luarea in considerare a resurselor tuturor membrilor asocierii.In cazul unei asocieri: ?daca unul sau mai multi asociati nu se incadreaza in categoria intreprinderilor mici si mijlocii, asocierea nu beneficiaza de reducerea cu 50% prevazuta de art. 16 alin. (2) din Legea 346/2004;?daca toti asociatii se incadreaza in categoria intreprinderilor mici si mijlocii, asocierea beneficiaza de reducerea cu 50%prevazuta de art. 16 alin. (2) din Legea 346/2004.
III.2.3) Capacitatea tehnica
Informatii si formalitati necesare pentru evaluarea respectarii cerintelor mentionate
Ofertantul trebuie sa faca dovada ca are capacitatea tehnica necesara indeplinirii in bune conditii a unui contract de o complexitate similara cu a celui ce face obiectul prezentei proceduri.Prin urmare, ofertantul trebuie sa faca dovada ca, in ultimii 5 ani anteriori datei limite de depunere a ofertelor, a construit si pus in functiune unul sau mai multe parcuri solare fotovoltaice avand o putere instalata cumulata de minimum 4 MWe (c.a.) prin prezentarea: - a cel putin unui contract avand ca obiect efectuarea tuturor activitatilor cuprinse in obiectul contractului atribuit prin prezenta procedura; sau
- mai multor contracte distincte ale caror obiecte cumulate sa inglobeze toate activitatile cuprinse in obiectul contractului atribuit prin prezenta procedura.
Ofertantul trebuie sa faca dovada ca are in dotare sau ca dispune (proprietate, leasing, sau prin contract/conventii de inchiriere/angajament) de urmatoarele utilaje si echipamente necesare executiei de lucrari:
- Excavator;
- Buldoexcavator;
- Buldozer / cilindru compactor;
- Incarcator frontal;
Operatorul economic trebuie sa faca dovada ca dispune de sau a obtinut angajamentul de participare a cel putin urmatorului personal de specialitate:
-Responsabil tehnic cu executia lucrarilor deconstructii atestat pentru domeniul I ? Constructii civile, industriale, agrozootehnice; energetice; telecomuncatii; miniere;
-Responsabil tehnic cu executia atestatin domeniul instalatiilor electrice (conform Ordinului ANRE nr. 11/2013);.
- Responsabil cu sanatatea si securitatea muncii;
- Sef de santier: cerinte minime obligatorii: (i) experienta specifica ca sef de santier de cel putin 3 ani si (ii) participarea la executarea a cel putin unui proiect similar;
- Inginer topograf- Deserventi utilaje cu atestari conform legislatiei aplicabile, valabile la data limita de depunere a ofertelor- cel putin 1 persoana pentru fiecare utilaj;
- Electrician autorizat ANRE gradul IIIBsau echivalent;
- Electrician autorizat ANRE gradul IIIA sau echivalent;
Informatii privind asocierea si tertul sustinator
Nivel(uri) specific(e) minim(e) necesar(e)
a) Ofertantul va prezenta o declaratie privind principalele contracte similare realizate in ultimii 5 ani anteriori datei limite de depunere a ofertelor, conform Formularului 8 din Capitolul IV Formulare si Anexa la Formularul 8.b) Se va considera indeplinita cerinta, daca sunt prezentate certificari de buna executie pentru cele mai importante lucrari, indicand beneficiarii, indiferent daca acestia sunt autoritati contractante sau clienti privati, valoarea, perioada si locul executiei si precizeaza daca au fost efectuate in conformitate cu normele profesionale din domeniu si daca au fost duse la bun sfarsit (in copie certificata conform cu originalul).In cazul in care oferta este depusa de o asociere de operatori economici, aprecierea indeplinirii cerintei minime obligatorii se va face prin raportare la nivelul intregii asocieri.Ofertantul trebuie sa prezinte Declaratia privind utilajele, instalatiile, echipamentele tehnice de care dispune pentru indeplinirea corespunzatoare a contractului.Se va completa Formularul 9 din Capitolul IV Formulare impreuna cu anexa la acesta.Ofertantii vor prezenta pentru fiecare utilaj/echipament in parte acele documente ce atesta detinerea (dotarea proprie/inchirierea/angajamentul sau alte forme de punere la dispozitie) utilajelor/echipamentelor respective.In cazul unei asocieri, Formularul 9 din Capitolul IV Formulare trebuie sa fie completat de liderul asocierii si va cuprinde echipamentele tuturor membrilor asocierii. Acest formular va fi insotit de angajamentul ferm al asociatilor din care sa reiasa ca acestia vor pune la dispozitia proiectului respectivele echipamente.a) Va fi prezentata o declaratie privind numele persoanelor solicitate in vederea calificarii, specializarea acestora si rolul pe care il vor indeplini ? Formularul 10 din Capitolul IV FormulareIn cazul unei asocieri, fiecare membru va completa acest formular.b)Se va anexa CV-ul fiecarei persoane mentionate in declaratie din care sa rezulte informatii privind date personale, educatie (inclusiv cursuri de instruire), apartenenta la societati sau asociatii profesionale, situatia profesionala actuala, experienta profesionala a personalului.CV-ul va fi intocmit conform Anexei 1 la Formularul 10 din Capitolul IV Formulare va fi datat si semnat de respectiva persoana si va fi insotit de declaratia de disponibilitate a persoanei respective. Tot personalul de specialitate va indeplini aceasta cerinta.c) Pentru fiecare membru din personalul propus se vor atasa urmatoarele documente suport: copii ale diplomelor, atestatelor, autorizatiilor si certificatelor profesionale mentionate in CV.Dovada experientei specificesolicitate pentru pozitia de sef desantier se va face prin CV-ul depus. Cerinta privindparticiparea la executarea a cel putin unuiproiect similar se va considera indeplinita daca din CV varezulta faptul ca persoana nominalizata pentru functia de sef de santier in cadrul prezentei proceduri a participat la executarea a cel putin unui proiect ce a avut ca obiect construirea si punerea in functiune a unui parc solar fotovoltaic.Nota: Tinand cont ca in evaluarea ofertelor sunt avute in vedere persoanele propuse in oferta pentru indeplinirea contractului, executia lucrarii de catre ofertantul desemnat castigator trebuie sa fie realizata cu aceste persoane. In cazuri temeinic justificate, inlocuirea unui membru din personalul propus se va face cu notificarea autoritatii contractante, tinand seama de faptul ca noul membru propus va trebui sa indeplineasca cerintele minime obligatorii mai sus mentionate.a) In cazul unei asocieri, va fi prezentat acordul de asociere conform Formularului 11 din Capitolul IV Formulare, care va contine cel putin: lista tuturor asociatilor; nominalizarea liderului de asociatie; clauze privind raspunderea solidara a asociatilor pentru indeplinirea contractului; obligativitatea legalizarii asocierii in cazul atribuirii contractului de achizitie publica.In situatia in care oferta asociatiei este declarata castigatoare, liderul asociatiei va prezenta autoritatii contractante o copie legalizata a contractului de asociere inainte de data semnarii contractului.Contractul va contine clauze specifice referitoare la neindeplinirea obligatiilor asumate prin contractul de asociere.b) In cazul in care, pentru dovedirea capacitatii economice si financiare (conform art. 186 din OUG nr. 34/2006), sau, dupa caz, a capacitatii tehnice sau profesionale (conform art. 190 din OUG nr. 34/2006) ? ofertantul invoca sustinerea acordata de o alta persoana, acesta are obligatia de a dovedi sustinerea de care beneficiaza prin prezentarea unui angajament ferm al persoanei respective (conform Formularului 15A - Capitolul IV Formulare si/sau Formularului 15B - Capitolul IV Formulare ), incheiat in forma autentica, prin care aceasta din urma confirma faptul ca va pune la dispozitia ofertantului resursele invocate. Angajamentul ferm trebuie sa prevada care sunt resursele pentru care se acorda sustinerea si sa evidentieze faptul ca disponibilizarea acestora se va face neconditionat in vederea indeplinirii contractului de achizitie publica.In cazul in care ofertantul va invoca sustinerea acordata de un tert, atunci, indiferent daca exista un singur sau mai mult terti sustinatori, cerinta privind cifra de afaceri sau cea privind experienta similara va fi indeplinita in intregime de catre o singura persoana, respectiv un tert sustinator.In toate cazurile, persoana care vine in sustinerea ofertantului trebuie: - sa faca dovada ca indeplineste conditiile prevazute in fisa de date cu privire la resursele economice, financiare, tehnice sau profesionale, dupa caz, cu care il sustine.- sa nu se afle in situatia care determina excluderea din procedura de atribuire, conform prevederilor art.180 si art. 181 lit. a), c1) si d)din OUG nr.34/2006 (se vor prezenta Formularul 2 si Formularul 3 din Capitolul IV Formulare) sau in situatia unui conflict de interese (se va prezenta Declaratia pe propria raspundere privind inexistenta unui conflict de interese, conformFormularului 6 din Capitolul IV Formulare).
III.2.4) Contracte rezervate
Nu
III.3) Conditii specifice pentru contractele de servicii
III.3.1) Prestarea serviciilor in cauza este rezervata unei anumite profesii
Nu
III.3.2) Persoanele juridice au obligatia sa indice numele si calificarile profesionale ale membrilor personalului responsabili pentru prestarea serviciilor respective
Nu
SECTIUNEA IV: PROCEDURA
IV.1) Tipul procedurii
IV.1.1) Tipul procedurii
Licitatie deschisa
IV.2) Criterii de atribuire
IV.2.1) Criterii de atribuire
Oferta cea mai avantajoasa d.p.d.v. economicin ceea ce priveste:
- criteriile mentionate in continuare
Criterii
Pondere
1.
Pretul ofertei
50%
Descriere: Componenta financiara
2.
Durata de executare a contractului
10%
Descriere: Componenta tehnica
3.
Perioada de garantie pentru lucrarile executate (inclusiv structurile suport pentru module fotovoltaice)
15%
Descriere: Componenta tehnica
4.
Raportul de incarcare a invertoarelor
15%
Descriere: Componenta tehnica
5.
Eficienta modulelor fotovoltaice in conditii normale de operare(800 W/m2, NOCT, AM 1, 5)
10%
Descriere: Componenta tehnica
Punctaj maxim componenta tehnica: 50
IV.2.2) Se va organiza o licitatie electronica
Nu
IV.3) Informatii administrative
IV.3.1) Numar de referinta atribuit dosarului de autoritatea contractanta
172/2013
IV.3.2) Anunturi publicate (anunt publicat) anterior privind acelasi contract
Nu
IV.3.3) Conditii de obtinere a caietului de sarcini si a documentatiei suplimentare (cu exceptia unui SAD) sau a documentului descriptiv (in cazul unui dialog competitiv)
Termenul limita pentru depunerea cererilor de documente sau pentru acces la documente: 30.07.2013 16:00
Documente de plata: NU
IV.3.4) Termen limita pentru primirea ofertelor sau a cererilor de participare
31.07.2013 12:00
IV.3.5) Data transmiterii invitatiilor de prezentare de oferte sau de participare candidatilor selectati
IV.3.6) Limba sau limbile in care poate fi redactata oferta sau cererea de participare
Romana
IV.3.7) Perioada minima pe parcursul careia ofertantul trebuie sa isi mentina oferta
90zile (de la termenul limita de primire a ofertelor)
IV.3.8) Conditii de deschidere a ofertelor
Data: 31.07.2013 14:00
Locul: Str. Prof. Dr. Ion Athanasiu 33, et.1, cam. 6, sector 5, Bucuresti
Persoane autorizate sa asiste la deschiderea ofertelor: da
Membrii Comisiei de evaluare, reprezentantii imputerniciti ai ofertantilor, reprezentantii UCVAP, alte persoane imputernicite de autoritatea contractanta
SECTIUNEA VI: INFORMATII SUPLIMENTARE
VI.1) Contractul este periodic
Nu
VI.2) Contractul se inscrie intr-un proiect/program finantat din fonduri comunitare
Da
Trimitere (trimiteri) la proiect(e) si/sau program(e): FEDR prin POS CCE Axa prioritara 4 DMI 4.2 ?Valorificarea resurselor regenerabile de energie pentru producerea energiei verzi?
Tip de finantare: Program / ProiectProgram / Proiect: Programul Operational Sectorial Cresterea Competitivitatii Economice - POS CCE
VI.3) Alte informatii
Ofertantul nu are dreptul de a-si retrage sau de a-si modifica oferta dupa expirarea datei limita stabilite pentru depunerea ofertelor, sub sanctiunea excluderii acestuia de la procedura pentru atribuirea contractului de achizitie publica. In cazul in care ofertantul doreste sa opereze modificari in oferta deja depusa, acesta are obligatia de a asigura primirea si inregistrarea modificarilor respective de catre autoritatea contractanta pana la data limita de depunere a ofertelor. Pentru a fi considerate parte a ofertei, modificarile trebuie prezentate in conformitate cu prevederile de la punctul IV.4.3., cu amendamentul ca pe plicul exterior se va marca, in mod obligatoriu si inscriptia ?MODIFICARI?. Nu se accepta oferte intarziate.Oferta care este depusa/transmisa la o alta adresa a autoritatii contractante decat cea stabilita in anuntul de participare sau in fisa de date a achizitiei ori care este primita de catre autoritatea contractanta dupa expirarea datei si orei limita pentru depunere se returneaza nedeschisa. Conditii pentru participantii la sedinta de deschidere: reprezentantii imputerniciti ai ofertantului, cu dovada scrisa a imputernicirii si copie a cartii de identitate. Nicio oferta nu poate fi respinsa la deschidere, cu exceptia ofertelor care se returneaza nedeschise, potrivit legii. Comisia de evaluare va intocmi un proces verbal de deschidere, care urmeaza sa fie semnat atat de catre membrii comisiei, cat si de catre reprezentantii ofertantilor care sunt prezenti la deschiderea ofertelor. Fiecare membru al comisiei de evaluare si fiecare ofertant care a semnat procesul verbal de deschidere au dreptul de a primi o copie de pe acesta. Documentatia de atribuire poate fi descarcata si accesata direct, in mod gratuit din SEAP de pe site-ul www.e-licitatie.ro, sau in urma transmiterii unei solicitari (prin posta, fax, mijloace electronice) sau de la sediul autoritatii contractante, Str. Prof. Dr. Ion Athanasiu, nr.33, etaj 1, camera 6, cod 050676, sector 5, Bucuresti, in conformitate cu prevederile art. 40 din OUG nr. 34/2006 cu modificarile si completarile ulterioare. In cazul ofertelor clasate pe primul loc cu punctaje egale, modalitatea de departajare va fi pretul cel mai scazut. In situatia in care si preturile sunt egale, ofertele se vor departaja in functie de durata executiei proiectului. Clauze contractuale obligatorii: Depunerea ofertei in cadrul prezentei proceduri de atribuire semnifica acceptarea integrala si neconditionata a clauzelor contractuale din Capitolul III - , , Clauze contractuale?. Orice propuneri de modificare a clauzelor contractuale trebuie mentionate in mod expres in oferta depusa. Cu toate acestea, autoritatea contractanta isi rezerva dreptul de a nu da curs propunerilor ofertantului de modificare a clauzelor contractuale obligatorii, iar ofertantul desemnat castigator nu are dreptul de a refuza semnarea contractului de furnizare continand clauzele contractualeprevazute in Capitolul III ? ?Clauze contractuale? al prezentei documentatii de atribuire. In caz contrar, refuzul semnarii de catre ofertantul desemnat castigator a contractului de achizitie publica continand clauzele din Capitolul III ? ?Clauze contractuale? va avea drept consecinta pierderea garantiei de participare. Autoritatea contractanta va permite ofertantilor sa viziteze amplasamentul lucrarii. Ofertantilor li se recomanda sa viziteze, sa examineze amplasamentul lucrarii si sa obtina toate informatiile care pot fi necesare in vederea elaborarii ofertei. Ofertantii interesati sa participe la vizitarea amplasamentului sunt rugati sa informeze, in scris, autoritatea contractanta, asupra intentiei de a vizita, cu cel putin 72 de ore inainte de data sus mentionata. Ofertantul va suporta orice eventuale cheltuieli, pierderi sau daune ca rezultat al vizitarii amplasamentului lucrarii. Vizitarea amplasamentului se poate face cel mai tarziu cu 10 zile inainte de data limita de depunere a ofertelor.
VI.4) Cai de atac
VI.4.1) Organism competent pentru caile de atac
Consiliul National de Solutionare a Contestatiilor
Adresa postala: Str. Stavropoleos, nr. 6, sector 3, Bucuresti, Localitatea: Bucuresti, Cod postal: 030084, Romania, Tel. +40 213104641, Email: [email protected], Fax: +40 213104642 / +40 218900745, Adresa internet (URL): http: //www.cnsc.ro
Organism competent pentru procedurile de mediere
VI.4.2) Utilizarea cailor de atac
Precizari privind termenul (termenele) de exercitare a cailor de atac
Conform art. 2562 din Ordonanta de Urgenta nr. 34/2006.
VI.4.3) Serviciul de la care se pot obtine informatii privind utilizarea cailor de atac
SOLAR POWER ENERGY RO S.R.L.
Adresa postala: Str. Prof. Dr. Ion Athanasiu nr.33, etaj 1, camera 6, Sector 5, Localitatea: Bucuresti, Cod postal: 050676, Romania, Tel. +40 214105693, Email: [email protected], Fax: +40 214102806
VI.5) Data expedierii prezentului anunt
10.06.2013 17:45
ClubAfaceri.ro prin intermediul serviciului Licitatii si Achizitii Publice va ofera posibilitatea de a monitoriza aparitia tuturor licitatiilor publice si a achizitiilor publice din Romania prin filtrarea acestora dupa necesitatile dumneavoastra. In fiecare zi veti primi un email cu toate licitatiile aparute in domeniul tau de interes. Aboneaza-te pentru a nu pierde nici o oportunitate de afaceri.
Disclaimer