Vinde
Inscrie-te Gratuit! ClubAfaceri.ro - Te ajutam sa vinzi cu succes!
Cauta si Liciteaza
Cauta

Filtru Cereri Oferta Achizitii Publice

Cuvinte cheie

Tip achizitie

invitatii de participare
anunturi de atribuire

Data publicare

Licitatie Publica - Contract de delegare a gestiunii serviciilor publice de salubrizare al comunei Pietroasa.


Concesionare numarul 1088/10.08.2009
Sectiunea I: AUTORITATEA CONTRACTANTA
I.1) Denumirea, adresa si punct(e) de contact:
COMUNA PIETROASA (CONSILIUL LOCAL AL COMUNEI PIETROASA BIHOR)
Adresa postala: STR. PRINCIPALA, NR.253, JUDETUL BIHOR, Localitatea: Pietroasa, Cod postal: 417365, Romania, Punct(e) de contact: Biroul de Integrare Europeana, Tel.0259-325811, In atentia: SCROFAN-SERAC ALINA-ANCA, Email: [email protected], Fax: 0259-325817, Adresa internet (URL): http: //www.primariapietroasabh.ro
I.2) Tipul autoritatii contractante si activitatea principala (activitatile principale)
Autoritate regionala sau locala
Activitate (activitati)
- Servicii generale ale administratiilor publice
Autoritatea contractanta actioneaza in numele altor autoritati contractante
Nu
Sectiunea II: OBIECTUL CONTRACTULUI DE CONCESIONARE
II.1) Descrierea concesionarii
II.1.1) Denumirea atribuita contractului de concesionare de autoritatea contractanta
Contract de delegare a gestiunii serviciilor publice de salubrizare al comunei Pietroasa.
II.1.2) Tipul contractului de concesionare si locul de executare a lucrarilor
Servicii
16 - Servicii de eliminare a deseurilor si a apelor uzate; salubrizare si servicii similare
Locul principal de prestare: Comuna Pietroasa. Satele apartinatoare comunei: Pietroasa, Gurani, Cociuba Mica, Chiscau, Giulesti, Magura, Motesti.
II.1.3) Descrierea succinta a contractului de concesionare
Contract de delegare a gestiunii serviciilor publice de salubrizare al comunei Pietroasa.
II.1.4) Vocabularul comun privind achizitiile (CPV)
90900000-6 - Servicii de curatenie si igienizare (Rev.2)
90500000-2-Servicii privind deseurile menajere si deseurile (Rev.2)
90600000-3-Servicii de curatenie si igienizare in mediu urban sau rural si servicii conexe (Rev.2)
II.2) Cantitatea sau domeniul contractului de concesionare
II.2.1) Cantitatea sau domeniul global (incluzand, dupa caz, loturile si optiunile)
Contract de delegare a gestiunii serviciilor publice de salubrizare al comunei Pietroasa.
Valoarea estimata fara TVA: 617, 760 Moneda: RON
II.2.2) Procentul minim de lucrari care urmeaza sa fie atribuite unor terti
Sectiunea III: INFORMATII JURIDICE, ECONOMICE, FINANCIARE SI TEHNICE
III.1) Conditii de participare
III.1.1) Informatii privind situatia personala a operatorilor economici, inclusiv cerintele referitoare la inscrierea in registrul comertului sau al profesiei
Informatii si formalitati necesare pentru evaluarea respectarii cerintelor mentionate
Declaratii privind eligibilitatea; Declaratii privind neincadrarea in prevederile art.181;Certificate constatatoare privind indeplinirea obligatiilor exigibile de plata a impozitelor si taxelorcatre stat, inclusiv cele locale, precum si a contributiei pentru asigurarile sociale de stat(formulare tip eliberate de autoritatile competente din tara in care ofertantul este rezident) si care sa fie in termen de valabilitate la data deschiderii ofertelor(sa fie emise cu cel mult 30 de zile calendaristice inainte de data deschiderii ofertelor). Certificat de inregistrare, Statut de organizare si functionare a societatii (operator economic). Certificat constatator emis de Oficiul Registrului Comertului (in original sau copie legalizata) emis cu maxim 30 de zile inainte de data deschiderii ofertelor; Declaratie privind calitatea de participant la procedura.
III.1.2) Capacitatea economica si financiara
Informatii si formalitati necesare pentru evaluarea respectarii cerintelor mentionate
Se va prezenta fisa de informatii generale anexata cu declararea cifrei medii anuale de afaceri peultimii 3 ani; Bilant contabil pe ultimii 3 ani, respectiv 2008, 2007, 2006, vizate si inregistrate la Organele competente.
III.1.3) Capacitatea tehnica
Informatii si formalitati necesare pentru evaluarea respectarii cerintelor mentionate
Lista cu cantitatile de utilaje, instalatii si echipamente tehnice; Lista principalelor servicii prestate in ultimii 3(trei) ani; Dovada asigurarii personalului de specialitate necesar pentru indeplinirea contractului; Standarde de asigurare a managementului calitatii (copie a unui document care sa ateste implementarea standardului de management al calitatii privind modul de conducere si control al activitatilor din domeniul salubritatii - certificat ISO 9001 sau echivalent); Standarde de protectia mediului (copie a unui document care sa ateste implementarea standardelor de management al mediului pentru domeniul salubritatii - certificat ISO 14001 sau echivalent); Standarde de management al sanatatii si securitatii in munca - ofertantii vor prezenta o copie a unui document care sa ateste implementarea standardelor de management al sanatatii si securitatii in munca pentru domeniul salubritatii - certificat OHSAS 18001 sau echivalent). Licenta A.N.R.S.C. pentru prestarea serviciilor de salubrizare a locatiilor; Licenta de transport eliberata de Autoritatea Rutiera Romana.
Sectiunea IV: PROCEDURA
IV.1) Criterii de atribuire
Cel mai scazut tarif de utilizare platibil de catre beneficiarul final al contractului.
IV.2) Informatii administrative
IV.2.1) Numarul de referinta atribuit dosarului de autoritatea contractanta
IV.2.2) Termenul limita pentru depunerea candidaturilor
Data: 29.09.2009 Ora: 11:30
IV.2.3) Limba sau limbile in care pot fi redactate candidaturile
Romana
Sectiunea VI: INFORMATII SUPLIMENTARE
VI.1) Contractul face parte dintr-un proiect/program finantat din fonduri comunitare
Nu
VI.2) Informatii suplimentare
VI.3) Cai de atac
VI.3.1) Organismul competent pentru caile de atac
Consiliul National pentru rezolvarea contestatiilor
Adresa postala: str. Stavropoleos nr.6 , sect. 3, Localitatea: Bucuresti, Cod postal: 030084, Romania, Tel.0213104641, Email: [email protected], Fax: 0213104642
Organismul compentent pentru procedurile de mediere
Curtea de Apel Oradea
Adresa postala: Str. Parcul Traian Nr. 10 , Bihor, Localitatea: Oradea, Cod postal: 410033, Romania, Tel.0259426881
VI.3.2) Utilizarea cailor de atac
Precizari privind termenele de introducere a recursurilor:
VI.3.3) Serviciul de la care se pot obtine informatii privind introducerea unui recurs
Primaria Pietroasa, Jud. Bihor
Adresa postala: Str. Principala, Nr. 253, Localitatea: Pietroasa, Cod postal: 417635, Romania, Tel.0259325817, Email: [email protected]
VI.4) Data expedierii prezentului anunt
07.08.2009 14:32
ClubAfaceri.ro prin intermediul serviciului Licitatii si Achizitii Publice va ofera posibilitatea de a monitoriza aparitia tuturor licitatiilor publice si a achizitiilor publice din Romania prin filtrarea acestora dupa necesitatile dumneavoastra. In fiecare zi veti primi un email cu toate licitatiile aparute in domeniul tau de interes. Aboneaza-te pentru a nu pierde nici o oportunitate de afaceri.
Disclaimer