Filtru Cereri Oferta Achizitii Publice

Cuvinte cheie

Tip achizitie

invitatii de participare
anunturi de atribuire

Data publicare

Licitatie Publica - contract de dotari cu echipament IT pentru proiectul ,, Reabilitare,modernizare,dezvoltare si echiparea infrastructurii preuniversitare a Liceului Teoretic C.A.ROSETTI -cod SMIS 15088"


Atribuirea Contractului
Valoarea Contractului:
171.770 RON

Castigatorul Licitatiei: SC ALPHA GROUP SRL
Anunt de atribuire numarul 148027/02.02.2014
Informatii anunt de participare asociat 143989
Sectiunea I: AUTORITATEA CONTRACTANTA
I.1) Denumirea, adresa si punct(e) de contact:
Sectorul 2 al Municipiului Bucuresti
Adresa postala: str. Chiristigiilor nr.11-13 sector 2, Localitatea: Bucuresti, Cod postal: 021561, Romania, Punct(e) de contact: Georgeta Vizireanu, Tel. +40 0212524446, In atentia: Georgeta Vizireanu, Email: [email protected], Fax: +40 0212524446, Adresa profilului cumparatorului: www.e-licitatie.ro
I.2) Tipul autoritatii contractante si activitatea principala (activitatile principale)
Agentie/birou regional sau local
Activitate (activitati)
- Servicii generale ale administratiilor publice
Autoritatea contractanta actioneaza in numele altor autoritati contractante
Nu
Sectiunea II: OBIECTUL CONTRACTULUI
II.1) Descriere
II.1.1) Denumirea atribuita contractului de autoritatea contractanta
contract de dotari cu echipament IT pentru proiectul , , Reabilitare, modernizare, dezvoltare si echiparea infrastructurii preuniversitare a Liceului Teoretic C.A.ROSETTI -cod SMIS 15088"
II.1.2) Tipul contractului si locul de executare a lucrarilor, de furnizare a produselor sau de prestare a serviciilor
Furnizare
Cumparare
Locul principal de livrare: Liceul Teoretic C.A .ROSETTI
Codul NUTS: RO32 - Bucuresti - Ilfov
II.1.3) Anuntul implica
II.1.4) Descrierea succinta a contractului sau a achizitiei/achizitiilor
Dotare cu echipamentITpentru proiectul , , Reabilitare, modernizare, dezvoltare si echiparea infrastructurii preuniversitare a LiceuluiTeoreticC.A. ROSETTI - cod SMIS 15088 " consta infurnizaresi instalareaproduselor la Liceul Teoretic C.A. ROSETTI -Bucuresti , Sector 2SISTEMDE VOT= 15 buc , CAMERE DEDOCUMENTE=10 buc
II.1.5) Clasificare CPV (vocabularul comun privind achizitiile)
30236000-2 - Diverse tipuri de echipamente computerizate (Rev.2)
51000000-9-Servicii de instalare (cu exceptia programelor software) (Rev.2)
II.1.6) Contractul intra sub incidenta acordului privind contractele de achizitii publice
Nu
II.2) Valoarea totala finala a contractului (contractelor)
II.2.1) Valoarea totala finala a contractului sau a contractelor
171, 770RON
SECTIUNEA IV: PROCEDURA
IV.1) Tipul procedurii
IV.1.1) Tipul procedurii
Licitatie deschisa
IV.2) Criterii de atribuire
IV.2.1) Criterii de atribuire
Pretul cel mai scazut
IV.2.2) S-a organizat o licitatie electronica
Nu
IV.3) Informatii administrative
IV.3.1) Numar de referinta atribuit dosarului de autoritatea contractanta
IV.3.2) Anunturi publicate (anunt publicat) anterior privind acelasi contract
Da
Anunt de participare
Numarul anuntului in JO: 2013/S226-393140din21.11.2013
SECTIUNEA V : ATRIBUIREA CONTRACTULUI
Contract nr: 4822 Denumirea: Contract de dotari cu echipament It ptrLiceulTeoretic C.A.ROSETTI cod SMIS 15088
V.1) Data atribuirii contractului 29.01.2014
V.2) Numarul de oferte primite 1
Numarul de oferte admisibile 1
V.3) Numele si adresa operatorului economic caruia i-a fost atribuit contractul
SC ALPHA GROUP SRL
Adresa postala: str. Vasile Lupu nr.70-74, Bl.P3, Sc.3, Ap.12, loc Iasi , jud.Iasi, Localitatea: IASI, Cod postal: 23567, Romania, Tel. 0232270260, Email: [email protected], Fax: 0232270260
V.4) Informatii privind valoarea contractului
Estimarea initiala a valorii contractului
Valoarea: 172500.00 Moneda: RON Fara TVA
Valoarea totala finala a contractului
Valoarea: 171770.00 Moneda: RON Fara TVA
V.5) Contractul ar putea fi subcontractat
Nu
SECTIUNEA VI: INFORMATII SUPLIMENTARE
VI.1) Contractul de fata este legat de un proiect/program finantat din fonduri comunitare
Da
Trimitere (trimiteri) la proiect(e) si/sau program(e): Proiectfinantat prinprogramul Operational Regional2007 - 2013, Axa prioritara 3 - Imbunatatireainfrastructuriisociale, domeniul major de interventie3.4 si a infrastructuriipentru formare profesionala continua.
VI.2) Alte informatii
e-mail: [email protected] * telefon: 021 252 44 46 * fax: 021 252 44 46 Data limita de primire a sol. de clarif: conf. prev. art. 79 din O.U.G. nr. 34/2006 cu modif si complet ulterioare. Raspunsurile la clarificari vor fi postate pe site-ul: www.e-licitatie.ro la sect."Documentatie si clarificari? aferenta invitatiei de participare. Conditii pentru participantii la sedinta de deschidere: -imputernicire scrisa din partea reprezentantului legal al ofertantului, copie act identitate. Conf. Legii 346/2006, actualiz. art. 16 (2): ?Intreprinderile mici si mijlocii beneficiaza de reduceri cu 50% pentru criteriile legate de cifra de afaceri, de garantia pentru participare si de garantia de buna executie, cerute in achizitiile publice de produse, lucrari si servicii?. In cazul in care exista doua sau mai multe oferte cu acelasi pret, clasate pe primul loc, autoritatea contractanta va solicita o noua oferta de pret in plic inchis, in vederea departajarii ofertelor. Noile propuneri financiare se vor deschide in cadrul unei sedinte de deschidere la care vor participa reprezentantii imputerniciti ai ofertantilor care au preturi egale si membrii comisiei de evaluare. Noua propunere financiara nu va influenta in nici un caz propunerea tehnica, aceasta ramanand neschimbata.
VI.3) Cai de atac
VI.3.1) Organismul competent pentru caile de atac
Consiliul National de Solutionare a Contestatiilor
Adresa postala: Str. Stavropoleos, nr. 6, sector 3, Bucuresti, Localitatea: Bucuresti, Cod postal: 030084, Romania, Tel. +40 213104641, Email: [email protected], Fax: +40 213104642 / +40 218900745, Adresa internet (URL): http: //www.cnsc.ro
Organismul competent pentru procedurile de mediere
VI.3.2) Utilizarea cailor de atac
Precizari privind termenul (termenele) de exercitare a cailor de atac
VI.3.3) Serviciul de la care se pot obtine informatii privind utilizarea cailor de atac
sectorul 2 al MunicipiuluiBucuresti - Directia Juridica
Adresa postala: str. chiristigiilor Nr.11-13 Sector 2, Localitatea: Bucuresti, Cod postal: 031561, Romania, Tel. +40 0212096019, Fax: +40 0212096019
VI.4) Data expedierii prezentului anunt
31.01.2014 12:28
ClubAfaceri.ro prin intermediul serviciului Licitatii si Achizitii Publice va ofera posibilitatea de a monitoriza aparitia tuturor licitatiilor publice si a achizitiilor publice din Romania prin filtrarea acestora dupa necesitatile dumneavoastra. In fiecare zi veti primi un email cu toate licitatiile aparute in domeniul tau de interes. Aboneaza-te pentru a nu pierde nici o oportunitate de afaceri.
Disclaimer