Vinde
Inscrie-te Gratuit! ClubAfaceri.ro - Te ajutam sa vinzi cu succes!
Cauta si Liciteaza
Cauta

Filtru Cereri Oferta Achizitii Publice

Cuvinte cheie

Tip achizitie

invitatii de participare
anunturi de atribuire

Data publicare

Licitatie Publica - Contract de executie a lucrarilor de constructii - obiectiv de investitii ?REABILITAREA MANASTIRII GOLIA ? ETAPA II?


Atribuirea Contractului
Valoarea Contractului:
18.952.564 RON

Castigatorul Licitatiei: CONEST S.A.
Anunt de atribuire numarul 146829/14.01.2014
Informatii anunt de participare asociat 143572
Sectiunea I: AUTORITATEA CONTRACTANTA
I.1) Denumirea, adresa si punct(e) de contact:
JUDETUL IASI
Adresa postala: Bulevardul Stefan cel Mare si Sfant, nr.69, Localitatea: Iasi, Cod postal: 700075, Romania, Punct(e) de contact: Directia Achizitii Publice, Tel. +40 0232235100, In atentia: Anca Muscheru, Email: [email protected], Fax: +40 0232214425/210336, Adresa internet (URL): www.icc.ro, Adresa profilului cumparatorului: www.e-licitatie.ro
I.2) Tipul autoritatii contractante si activitatea principala (activitatile principale)
Autoritate regionala sau locala
Activitate (activitati)
- Servicii generale ale administratiilor publice
Autoritatea contractanta actioneaza in numele altor autoritati contractante
Nu
Sectiunea II: OBIECTUL CONTRACTULUI
II.1) Descriere
II.1.1) Denumirea atribuita contractului de autoritatea contractanta
Contract de executie a lucrarilor de constructii - obiectiv de investitii ?REABILITAREA MANASTIRII GOLIA ? ETAPA II?
II.1.2) Tipul contractului si locul de executare a lucrarilor, de furnizare a produselor sau de prestare a serviciilor
Lucrari
Executarea
Locul principal de executare: Mun. Iasi ? Bd. Independentei la Nord, Str. Sarariei la est, Str. C. Negri la Sud, Str. G. Enescu la Vest
Codul NUTS: RO213 - Iasi
II.1.3) Anuntul implica
II.1.4) Descrierea succinta a contractului sau a achizitiei/achizitiilor
Executia lucrarilor de constructii pentruobiectivul de investitii ?REABILITAREA MANASTIRII GOLIA ? ETAPA II? .Principalele lucrari prevazute pentru realizarea obiectivului de investitii sunt, conform caietului de sarcini, urmatoarele: ? Restaurarea, protejarea si conservarea picturilor murale interioare, frescelor, catapetesmei (iconostas) de la Biserica Manastirii Golia;? Refacerea/amenajarea cailor de acces (pietonale si carosabile) catre obiectivul reabilitat, in interiorul zonei de protectie a acestora (strada George Enescu, Strada Golia si Stradela Armeana);? Lucrari si dotari pentru asigurarea iluminatului exterior, a iluminatului de siguranta precum si a celui decorativ/arhitectural;? Amenajarea peisagistica a zonei prin finisaje urbane si dotarea cu mobilier urban;? Reabilitarea grupului sanitar Targu Cucului.Descrierea lucrarilor este disponibila in sectiunea Caiet de sarcinidin cadrul prezentei documentatii de atribuire.Valoarea estimata totala a contractului de lucrari este de 19.172.240, 33 lei, reprezentand 4.293.606, 33 euro, la cursul BNR din data de 5 septembrie 2013, 1 euro = 4, 4653 RON, din care: a.valoarea estimata a lucrarilor de construc?ii pentru realizarea obiectivului ?Reabilitarea Manastirii Golia ? Etapa II?, fara diverse si neprevazute, este de 17.485.857, 03 lei.b.ponderea cheltuielilor diverse si neprevazute, astfel cum acestea au fost definite de catre proiectant in devizul general, este de 9, 64 % din valoarea estimata a contractului (fara diverse si nepravazute).c.suma aferenta cheltuielilor diverse si neprevazute este de 1.686.383, 30 lei (care reprezinta 9, 64 % din valoarea estimata a contractului fara diverse si neprevazute ? 17.485.857, 03 lei).
II.1.5) Clasificare CPV (vocabularul comun privind achizitiile)
45454100-5 - Lucrari de restaurare (Rev.2)
45112700-2-Lucrari de arhitectura peisagistica (Rev.2)
45210000-2-Lucrari de constructii de cladiri (Rev.2)
45233140-2-Lucrari de drumuri (Rev.2)
II.1.6) Contractul intra sub incidenta acordului privind contractele de achizitii publice
Nu
II.2) Valoarea totala finala a contractului (contractelor)
II.2.1) Valoarea totala finala a contractului sau a contractelor
18, 952, 564.71RON
SECTIUNEA IV: PROCEDURA
IV.1) Tipul procedurii
IV.1.1) Tipul procedurii
Licitatie deschisa
IV.2) Criterii de atribuire
IV.2.1) Criterii de atribuire
Pretul cel mai scazut
IV.2.2) S-a organizat o licitatie electronica
Da
IV.3) Informatii administrative
IV.3.1) Numar de referinta atribuit dosarului de autoritatea contractanta
13178
IV.3.2) Anunturi publicate (anunt publicat) anterior privind acelasi contract
Nu
SECTIUNEA V : ATRIBUIREA CONTRACTULUI
Contract nr: 413 Denumirea: Contract lucrari REABILITAREA MANASTIRII GOLIA-ETAPA II
V.1) Data atribuirii contractului 13.01.2014
V.2) Numarul de oferte primite 2
Numarul de oferte admisibile 1
V.3) Numele si adresa operatorului economic caruia i-a fost atribuit contractul
CONEST S.A.
Adresa postala: B-dul Metalurgiei nr.2, Localitatea: Iasi, Cod postal: 700177, Romania, Tel. +40 232230694, Email: [email protected], Fax: +40 232437913
V.4) Informatii privind valoarea contractului
Estimarea initiala a valorii contractului
Valoarea: 19172240.33 Moneda: RON Fara TVA
Valoarea totala finala a contractului
Valoarea: 18952564.71 Moneda: RON Fara TVA
V.5) Contractul ar putea fi subcontractat
Da
Partea din contract care ar putea fi subcontractata
Procent(%): 2
Descriere succinta a valorii/procentului din contract care urmeaza sa fie subcontractat
Asocierea SC CONEST SA Iasi - SC GENERAL CONSTRUCT SRL Suceava va subcontracta 1, 70% (spatii verzi) din contract catre SC GRUP CONSTRUCTII EST SA Iasi.
SECTIUNEA VI: INFORMATII SUPLIMENTARE
VI.1) Contractul de fata este legat de un proiect/program finantat din fonduri comunitare
Da
Trimitere (trimiteri) la proiect(e) si/sau program(e): Programului Operational Regional 2007-2013 ? Axa prioritara 1 ?Sprijinirea dezvoltarii durabile a oraselor ? poli urbani de crestere?, Domeniul major de interventie 1.1 ?Planuri integrate de dezvoltare urbana?, sub-domeniul ?Poli de crestere?.
VI.2) Alte informatii
VI.3.1) DURATA CONTRACTULUI SAU TERMENUL PENTRU FINALIZAREDurata de executie a lucrarilor este de maxim 17 luni din momentul emiterii ordinului de incepere a lucrarilor de catre beneficiar si dupa predarea amplasamentului catre constructor.Durata de garantie a lucrarilor executate este de 24 de luni din momentul incheierii procesului verbal de receptie la terminarea lucrarilor.IV.3.2)La faza finala de licitatie electronica pot participa doar operatorii economici care sunt inregistrati in SEAP si au certificat digital valid pentru acces in sistem. Informatii pentru conectare si inregistrare, precum si cerintele tehnice minimale sunt disponibile la: http: //www.elicitatie.ro/Public/Common/Static.aspx?f=TechnicalRequirementNotificarile de incepere a licitatiei electronice vor fi transmise automat de catre sistem, la adresa de posta electronica (e-mail), inregistrata in SEAP ca adresa de contact a operatorilor economici si vor fi disponibile de asemenea in sectiunea ?Notificari in sistem?. Pe parcursul derularii fazei de licitatie electronica, sistemul informatic va pune la dispozitia ofertantilor informatii referitoare la numarul participantilor la licitatia electronica, cea mai buna oferta financiara si la pozitia pe care o ocupa in clasament.IV.3.3)Ofertantul, pe propria sa raspundere si pe propriul sau risc, este incurajat sa viziteze si sa examineze amplasamentul ce va constitui santierul de lucrari, imprejurimile sale si sa obtina toate informatiile care pot fi necesare pentru pregatirea ofertei si pentru semnarea unui contract de executie a Lucrarilor. Costurile vizitarii santierului vor fi in intregime suportate de ofertant.
VI.3) Cai de atac
VI.3.1) Organismul competent pentru caile de atac
Consiliul National de Solutionare a Contestatiilor
Adresa postala: Str. Stavropoleos, nr. 6, sector 3, Bucuresti, Localitatea: Bucuresti, Cod postal: 030084, Romania, Tel. +40 213104641, Email: [email protected], Fax: +40 213104642 / +40 218900745, Adresa internet (URL): http: //www.cnsc.ro
Organismul competent pentru procedurile de mediere
VI.3.2) Utilizarea cailor de atac
Precizari privind termenul (termenele) de exercitare a cailor de atac
VI.3.3) Serviciul de la care se pot obtine informatii privind utilizarea cailor de atac
CONSILIUL JUDETEAN IASI ? Directia Achizitii Publice-Serviciul Achizitii Publice si Contracte
Adresa postala: Bdul. Stefan cel Mare si Sfant, n.69, Localitatea: Iasi, Cod postal: 700075, Romania, Tel. +40 232235100, Email: [email protected], Fax: +40 232214425, Adresa internet (URL): www.icc.ro
VI.4) Data expedierii prezentului anunt
14.01.2014 14:11
ClubAfaceri.ro prin intermediul serviciului Licitatii si Achizitii Publice va ofera posibilitatea de a monitoriza aparitia tuturor licitatiilor publice si a achizitiilor publice din Romania prin filtrarea acestora dupa necesitatile dumneavoastra. In fiecare zi veti primi un email cu toate licitatiile aparute in domeniul tau de interes. Aboneaza-te pentru a nu pierde nici o oportunitate de afaceri.
Disclaimer