Filtru Cereri Oferta Achizitii Publice

Cuvinte cheie

Tip achizitie

invitatii de participare
anunturi de atribuire

Data publicare

Licitatie Publica - Contract de executie a lucrarilor in cadrul proiectului "Reabilitarea, modernizarea, dezvoltarea si echiparea Cantinei de Ajutor Social Timisoara pentru dezvoltarea unui centru social de urgenta pentru persoane fara adapost", cod SMIS 39400


Anunt de participare numarul 143869/23.05.2013
Sectiunea I: AUTORITATEA CONTRACTANTA
I.1) Denumirea, adresa si punct(e) de contact:
Municipiul Timisoara
Adresa postala: Bv. C.D.Loga nr.1, Localitatea: Timisoara, Cod postal: 300030, Romania, Punct(e) de contact: Serviciul Achizitii Publice, Tel. +40 256408478, In atentia: Ec.Maria Mezei, Email: [email protected], Fax: +40 256408477, Adresa internet (URL): www.primariatm.ro, Adresa profilului cumparatorului: www.e-licitatie.ro
Adresa de la care se pot obtine informatii suplimentare:
Punctul (punctele) de contact mentionat(e) anterior
Caietul de sarcini si documentele suplimentare (inclusiv documentele pentru dialogul competitiv si sistemul de achizitie dinamic) pot fi obtinute la:
Punctul (punctele) de contact mentionat(e) anterior
Ofertele sau solicitarile de participare trebuie transmise la:
Municipiul Timisoara
Adresa postala: B-dul C.D-Loga nr.1, Localitatea: Timisoara, Cod postal: 300030, Romania, Punct(e) de contact: Serviciul Relationare Directa cu Cetatenii- camera 12, parter, In atentia: ghiseul 10 sau 11
I.2) Tipul autoritatii contractante si activitatea principala (activitatile principale)
Autoritate regionala sau locala
Activitate (activitati)
- Servicii generale ale administratiilor publice
Autoritatea contractanta actioneaza in numele altor autoritati contractante
Nu
Sectiunea II: OBIECTUL CONTRACTULUI
II.1) Descriere
II.1.1) Denumirea data contractului de autoritatea contractanta
Contract de executie a lucrarilor in cadrul proiectului "Reabilitarea, modernizarea, dezvoltarea si echiparea Cantinei de Ajutor Social Timisoara pentru dezvoltarea unui centru social de urgenta pentru persoane fara adapost", cod SMIS 39400
II.1.2) Tipul contractului si locul de executare a lucrarilor, de furnizare a produselor sau de prestare a serviciilor
Lucrari
Executarea
Locul principal de executare: Cantina de Ajutor Social, str.Telegrafului nr.8, Timisoara
Codul NUTS: RO424 - Timis
II.1.3) Anuntul implica
Un contract de achizitii publice
II.1.4) Informatii privind acordul-cadru
II.1.5) Descrierea succinta a contractului sau a achizitiei/achizitiilor
Principalele lucrari, conform cerintelor din documentatia tehnica, vor viza: - Corp 1 ?reamenajarea mansardei:
- lucrarile prevazute constau in modificarea si suplimentarea unor pereti de compartimentare usori din gips-carton, crearea unui acces din corpul 1A, extinderea grupului sanitar existent, prevederea unui lift de alimente, capacitate 100kg.- Corp1A - extindere
- Corp 2 - reamenajare- Corp 3 ? extindere, supraetajare
Valoarea totala estimata a contractului, este de 2.825.178, 92 lei fara TVAAceasta cuprinde: - 2.811.765, 34 lei fara TVA - valoarea estimata pentru executia lucrarilor privind investitia de baza (constructii si instalatii; utilaje si echipamente tehnologice cu montaj), conform caietului de sarcini;
- 13.413, 58 lei fara TVA -contravalaorea lucrarilor diverse si neprevazute, conform HG 28/2008, in cuantum de 0, 4857%, aplicat la valoarea insumata, estimata a cheltuielilor pentru cap. 1.2, 1.3, 2 si 4 din bugetul proiectului, respectiv din Devizul general al proiectului, conform HG28/2008
II.1.6) Clasificare CPV (vocabularul comun privind achizitiile)
45211200-1 - Lucrari de constructii de adaposturi sociale (Rev.2)
II.1.7) Contractul intra sub incidenta acordului privind contractele de achizitii publice
Nu
II.1.8) Impartire in loturi
Nu
II.1.9) Vor fi acceptate variante
Nu
II.2) Cantitatea sau domeniul contractului/acordului cadru
II.2.1) Cantitatea totala sau domeniul
Se vor executa lucrari in vederea realizarii obiectivului de investitii "Reabilitarea, modernizarea, dezvoltarea si echiparea Cantinei de Ajutor Social Timisoara pentru dezvoltarea unui centru social de urgenta pentru persoane fara adapost", cod SMIS 39400
Valoarea totala estimata a contractului, este de 2.825.178, 92 lei fara TVAAceasta cuprinde: - 2.811.765, 34 lei fara TVA - valoarea estimata pentru executia lucrarilor privind investitia de baza (constructii si instalatii; utilaje si echipamente tehnologice cu montaj), conform caietului de sarcini;
- 13.413, 58 lei fara TVA -contravalaorea lucrarilor diverse si neprevazute, conform HG 28/2008, in cuantum de 0, 4857%, aplicat la valoarea insumata, estimata a cheltuielilor pentru cap. 1.2, 1.3, 2 si 4 din bugetul proiectului, respectiv din Devizul general al proiectului, conform HG28/2008
Valoarea estimata fara TVA: 2, 825, 178.92RON
II.2.2) Optiuni
Nu
II.3) Durata contractului/acordului cadru sau termenul pentru finalizare
12 luni incepand de la data atribuirii contractului
Sectiunea III: INFORMATII JURIDICE, ECONOMICE, FINANCIARE SI TEHNICE
III.1) Conditii referitoare la contract
III.1.1) Depozite valorice ?i garantii solicitate
Cuantum 56.000 lei, perioada de valabilitate ? minim 120 de zile de la data limita de depunere a ofertelor. Forma de constituire a garantiei de participare: - virament bancar in contul RO12TREZ6215006XXX000334 deschis la Trezoreria Municipiului Timisoara, Beneficiar: Municipiul Timisoara, cod fiscal RO14756536 - se prezinta O.P. confirmat de banca emitenta - copia documentului, sau - instrument de garantare emis in conditiile legii de o societate bancara sau de o societate de asigurari, care se prezinta in original, in cuantumul si pentru perioada de valabilitate prevazuta mai sus. Garantia trebuie sa fie irevocabila, conform art 86 din HG 925/2006.Garantia de participare poate fi depusa si in euro sau in alte monede, caz in care se va utiliza cursul stabilit de BNR in data de 11.06.2013.In cazul in care ofertantul este IMM, acesta poate beneficia de prevederile Legii nr. 346/2004 referitoare la reducerea cu 50% a valorii garantiei de participare, situatie in care acesta va depune toate actele legale care sa ateste calitatea de IMM. In situatia asocierii unui IMM cu o societate comerciala care nuface parte din categoria IMM-urilor, asocierea respectiva nu are caracterul unui IMM si nu se pot aplica prevederile art 16, alin.(2), din Legea 346/2004 5% din valoarea contractului, fara T.V.A.(2, 5 % in cazul IMM). Modul de constituire a garantiei de buna executie: conform art.90 din HG 925/2006, cu ultimele completari si modificari.In cazul in care ofertantul este IMM, acesta poate beneficia de prevederile Legii nr. 346/2004referitoare la reducerea cu 50% a valorii garantiei de buna executie, daca sunt depunse toate actele ref. la calitatea de IMM a ofertantului/asociatilor, in cadrul unei oferte comune
III.1.2) Principalele modalitati de finantare si plata si/sau trimitere la dispozitiile relevante
bugetul local, bugetul de stat si Fondul European pentru Dezvoltare Regionala prin Programul Operational Regional 2007-2013
III.1.3) Forma juridica pe care o va lua grupul de operatori economici caruia i se atribuie contractul
Asociere conform art. 44 (aliniat 1), din O.U.G. nr.34/2006 cu modificarile si completarile ulterioare
III.1.4) Executarea contractului este supusa altor conditii speciale
Nu
III.2) Conditii de participare
III.2.1) Situatia personala a operatorilor economici, inclusiv cerintele referitoare la inscrierea in registrul comertului sau al profesiei
Informatii si formalitati necesare pentru evaluarea respectarii cerintelor mentionate
1.Declaratie privind neincadrarea in prevederile art.180 din OUG 34/2006 completata in conformitate cu Formularul 12A.Documentul va fi prezentat si de tertul sustinator, daca este cazul;2.Declaratie privind neincadrarea in situatiile prevazute la art. 181 din OUG 34/2006 completata in conformitate cu Formularul 12B.Documentul va fi prezentat si de tertul sustinator, daca este cazul, numai pentru situatiile prevazute la art 181, litera a), c^1) si d)din OUG 34/2006;
3.Certificat de participare la licitatie cu oferta independenta conform Ordin 314/12.10.2010, completat in conformitate cu Formular 20;4.Declaratie privind neincadrarea in situatiile prevazute la art.69ยน din OUG 34/2006 completata in conformitate cu Formularul 12D.Documentul va fi prezentat atat de subcontractant, cat si de tertul sustinator, daca este cazul.Persoane ce detin functii de decizie in cadrul autoritatii contractante sunt urmatoarele: Primar?Nicolae Robu, Viceprimar: Traian-Constantin Stoia, Director economic-Smaranda Haracicu;Consilieri locali: Birsasteanu Florica;Ciprian Bogdan; Dorel Boglut;George?Flavius Boncea; Vasile Caprea; Ovidiu Ciuhandu; Radu Dragos Dimeca;Geana Nistor Pavel;Bogdan Radu Herzog;Ciprian-Corneliu Jichici;Romanita?Adina?Delia Jumanca;Simion Mosiu; Ramona-Isabela Olteanu;Adrian Romita Orza;Andrei?Romulus Petrisor;Octavian Mircea Purceld;Vasile Ruset;Constantin?Stefan Sandu; Maria Saracan;Alfred?Robert Simonis;Lucian Taropa;Adelina-Larissa Tirziu;Radu-Daniel Toanca;Vasile-Teodor Vesa;Elena Wolf;
Director Directia Dezvoltare-Aurelia Junie; Manager Proiect-Gabriel Popa;Asistent Proiect-Lata Dana;
Comisia de evaluare:
Dan Aurel Diaconu, Suiu Adina, Teslaru Gabriela; Stanciu Steliana; Radu Corina; Maria Mezei; Adina Balogh; Chis Culita; Cojan Rodica; Bica Gabriela; Radu Ramona; Crenguta Oprea; Schipor Lucretia; Gentimir Teodora Olimpia. 5.Certificate constatatoare privind indeplinirea obligatiilor exigibile de plata catre bugetul de stat si catre bugetul local:
a) Certificat privind indeplinirea obligatiilor exigibile la plata a impozitelor si taxelor catre bugetul local din care sa reiasa lipsa obligatiilor de plata scadente in luna anterioara celei in care se depun ofertele?in original/copie legalizata sau copie lizibila certificata ?conform cu originalul ?-semnata si stampilata de reprezentantul legal al ofertantului;b) Certificat de atestare fiscala privind indeplinirea obligatiilor exigibile la plata catre bugetele componente ale bugetului general consolidat al statului, din care sa reiasa lipsa obligatiilor de plata scadente in luna anterioara celei in care se depun ofertele ? in original/copie legalizata sau copie lizibila certificata ?conform cu originalul? - semnata si stampilata de reprezentantul legal al ofertantului;Nota: - Data la care expira termenul de achitare a datoriilor este data de 25 a fiecarei luni, conform prevederilor Legii nr.571/2003 privind Codul fiscal, cu modificarile si completarile ulterioare.- cerinta se considera indeplinita daca operatorul prezinta inlesniri la plata de genul esalonarilor sau compensarilor, aprobate de catre organele competente in domeniu.In cazul in care in tara de origine sau in tara in care este stabilit ofertantul nu se emit documente de natura celor prevazute la punctele a) si b), ofertantul va prezenta: -o declaratie pe propria raspundere sau o declaratie autentificata data in fata unui notar, a unei autoritati administrative sau judiciare sau a unei asociatii profesionale care are competente in acest sens.In cazul unei oferte comune depusa de mai multi operatori economici, Situatia personala - se va demonstra prin prezentarea documentelor solicitate de catre fiecare operator economic semnatar al acordului de asociere, mai putin Formularul 20-Certificatul de participare cu oferta independenta, care va fi completat doar de catre liderul asocierii, ca reprezentant legal al acesteia.Toate documentele emise in alta limba vor fi insotite de traducere autorizata in limba romana. 1.Persoane juridice/fizice romanea). Pentru persoane juridice se va prezenta: Certificatul constatator emis de ONRC, din care sa rezulte obiectul de activitate al operatorului economic; Datele/informatiile precizate in acest document sa fie reale/actuale la data limita de depunere a ofertelor.Lucrarile similare de constructii din prezenta procedura, sa aiba corespondent in domeniile de activitate din certificatul constatator emis de ONRC?(document in original/copie legalizata sau copie lizibila certificata ?conform cu originalul? - semnata si stampilata de reprezentantul legal al ofertantului;In cazul in care Certificatul constatator emis de ONRC este prezentat in copie lizibila certificata ?conform cu originalul?, acesta va fi solicitat ofertantului clasat pe primul loc, inainte de transmiterea comunicarilor privind rezultatul procedurii, in original/copie legalizata pentru conformitate.b). Pentru persoane fizice (daca este cazul) se va prezenta: Autorizatie de functionare, precum si orice alt document edificator considerat necesar pentru dovedirea apartenentei la categoria profesionala impusa de indeplinirea contractului. Datele/informatiile precizate in aceste documente sa fie reale/actuale la data limita de depunere a ofertelor.2. Persoane juridice/fizice straine (daca este cazul)Se vor prezenta documente edificatoare care dovedesc o forma de inregistrare ca persoana juridica, sau de inregistrare/atestare ori apartenenta din punct de vedere profesional la organisme legal constituite, in conformitate cu prevederile legale din tara in care ofertantul este resident. Lucrarile similare de constructii din prezenta procedura, sa aiba corespondent in domeniile de activitate cuprinse in datele/informatiile precizate in aceste documente, care trebuie sa fie reale/actuale la data limita de depunere a ofertelor.3. Persoane juridice/fizice romane sau straineOperatorii economici au obligatia de a prezenta atestatul ANRE ? pentru executare de linii electrice, aeriene sau subterane, cu tensiuni nominale de 0.4 kV ? 20 kV ( conform Ordin nr.24 din 2007)In cazul unei oferte comune depusa de mai multi operatori economici-Capacitatea de exercitare a activitatii profesionale (inregistrare), punctele 1, 2(dupa caz) si 3 - se vor demonstra prin prezentarea documentelor solicitate de catre fiecare operator economic semnatar al acordului de asociere, pentru partea de contract pe care o realizeaza.In cazul subcontractarii in totalitate a lucrarilor pentru care se solicita atestarea, subcontractantul nominalizat in oferta, are obligatia de a prezenta atestatul solicitat la punctul 3, conform Ordinului presedintelui ANRMAP nr.509/2011.Toate documentele emise in alta limba vor fi insotite de traducere autorizata in limba romana
III.2.2) Capacitatea economica si financiara
Informatii si formalitati necesare pentru evaluarea respectarii cerintelor mentionate
Media cifrei de afaceri globala, care vizeaza activitatea din cel mult ultimii 3 ani financiari (2012, 2011, 2010) sa fie de minim 2.500.000 lei. Pentru demonstrarea cifrei de afaceri globala pentru ultimii 3 ani financiari, ofertantul va completa formularul de informatii generale (Formular B1), luand in considerare cifra de afaceri anuala pentru fiecare din cei trei ani si aplicand media la suma acestora. In cazul unei oferte comune depuse de mai multi operatori economici cerinta se considera indeplinita prin luarea in considerare a resurselor tuturor membrilor grupului (cumulat pentru toti operatorii economici semnatari ai acordului de asociere).Daca este cazul, cerinta poate fi indeplinita in intregime de catre un singur
tert sustinator. Echivalenta in euro/alte monede se va calcula la cursul valutar mediu anual comunicat de catre Banca Nationala a Romaniei. (fttp: //www.bnr.ro)
Nivel(uri) specific(e) minim(e) necesar(e)
Pentru demonstararea cerintei, ofertantul va prezenta: -Formularul de informatii generale, in conformitate cu Formularul B1, luand in considerare cifra de afaceri anuala pentru fiecare din cei trei ani (2012, 2011, 2010) si aplicand media la suma acestora. Echivalenta in euro/alte monede se va calcula la cursul valutar mediu anual comunicat de catre Banca Nationala a Romaniei. (fttp: //www.bnr.ro).Daca este cazul, se va completa conform art.186 din OUG 34/2006 si Formular 34(autentificat)+ anexele aferente acestuia, pentru tertul sustinator.
III.2.3) Capacitatea tehnica
Informatii si formalitati necesare pentru evaluarea respectarii cerintelor mentionate
1.) Resurse umane1.a) Se va prezenta declaratia privind efectivul mediu anual si al cadrelor de conducere pe ultimii 3 ani - Formular 12I si Anexa 1 la Formular 12I -lista
nominala cu informatii referitoare la studiile, pregatirea profesionala (studii si calificare) a persoanei/ persoanelor responsabile pentru indeplinirea
contractului.Pentru oferta comuna-depusa de mai multi op.ec., cerinta se considera indeplinita prin luarea in considerare a resurselor tuturor membrilor grupului
(cumulat pt.toti operatorii economici semnatari ai acordului de asociere).Cerinta poate fi indeplinita si de subcontractant (pentru partea sa de implicare) si/sau de un tert sustinator cf.art.190- OUG 34/2006 (prin
cumul)
Persoanalul responsabil pentru indeplinirea contractului prezentat in Anexa 1 la Formular 12I, trebuie sa acopere urmatoarele pozitii cheie: 1.b) 1 sef santier? cu studii superioare domeniul constructiilor;
Se vor anexa: - CV-ul - document semnat de titular in original/copie legalizata/copie lizibila semnata si de ofertant cu mentiunea ?conform cu originalul?
-declaratie de disponibilitate.Pentru oferta comuna-depusa de mai multi op.ec., cerinta se considera indeplinita prin luarea in considerare a resurselor tuturor membrilor grupului
(cumulat pt.toti operatorii economici semnatari ai acordului de asociere).
Cerinta poate fi indeplinita si de subcontractant (pentru partea sa de implicare) si/sau de un tert sustinator cf.art.190- OUG 34/2006 (prin cumul)
1.c) Minim 1 responsabil tehnic cu executia-atestat/ti cf. L10/1995, Ord.777/2003, pt.minim urmatoarele categ.de lucrari:
I - Constructii civile, industriale, agrozootehnice;
IX - Constructii edilitare si de gospodarie comunala
Se vor anexa:
- copia legitimatiei RTE/certificat de atestare RTE, valabila/valabil la data limita de depunere a ofertelor, care sa acopere minim categoriile (I) si
(IX) de lucrari
-declaratie de disponibilitate.
Cerinta se considera indeplinita si daca o persoana este atestata pe mai multe din domeniile mentionate mai sus.
Pentru oferta comuna-depusa de mai multi op.ec., cerinta se considera indeplinita prin luarea in considerare a resurselor tuturor membrilor grupului
(cumul.pt.toti operatorii economici semnatari ai acordului de asociere).
Cerinta poate fi indeplinita si de subcontractant (pentru partea sa de implicare) si/sau de un tert sustinator cf.art.190- OUG 34/2006 (prin cumul)
1.d) -1 Responsabil cu controlul calitatii, pentru asigurarea calitatii in constructii, conform art. 23 lit. c) din L 10/1995.Se vor anexa: - dovezi care sa ateste calitatea de Responsabil Tehnic de Calitate, valabile la data limita de depunere a ofertelor, sau decizie de numire
-declaratie de disponibilitate.
Pentru oferta comuna-depusa de mai multi op.ec., cerinta se considera indeplinita prin luarea in considerare a resurselor tuturor membrilor grupului
(cumulat pentru toti operatorii economici semnatari ai acordului de asociere).
Cerinta poate fi indeplinita si de subcontractant (pentru partea sa de implicare) si/sau de un tert sustinator cf.art.190 - OUG 34/2006 (prin cumul)
1.e) Coordonator SSM, in conformitate cu HG 300/2006 si Ordin 242/2007 emis de Ministerul Muncii, Solidaritatii Sociale si Familiei.
Se vor anexa: -documente care sa ateste calitatea de coordonator in domeniul Securitatii si Sanatatii in Munca, conform legislatiei in vigoare (in copie semnata in conf.cu originalul), valabille data limita de depunere a ofertelor
-declaratie de disponibilitate.
Pentru oferta comuna-depusa de mai multi op.ec., cerinta se considera indeplinita prin luarea in considerare a resurselor tuturor membrilor grupului
(cumulat pt. toti operatorii economici semnatari ai acordului de asociere).
Cerinta poate fi indeplinita si de subcontractant (pentru partea sa de implicare) si/sau de un tert sustinator cf.art.190 - OUG 34/2006 (prin cumul)
1.f).Ofertantul va prezenta o declaratie, pe propria raspundere cf. Anexa 2 la Formular 12I, privind asigurarea cu personalul de executie necesar
indeplinirii contractului, care cuprinde lucrari de constructii civile, lucrari de instalatii sanitare, instalatii de incalzire, instalatii electrice.Pentru oferta comuna-depusa de mai multi op.ec. cerinta se considera indeplinita prin luarea in considerare a resurselor tuturor membrilor grupului
(cumul.pt.toti OE semnatari ai acord.de asociere).
Cerinta poate fi indeplinita si de subcontractant (pentru partea sa de implicare) si/sau de un tert sustinator cf.art.190- OUG 34/2006(prin cumul)
2) Experienta similara -Se va prezenta o declaratie privind lista principalelor lucrari similare executate in ultimii 5 ani, perioada raportata la data limita de
depunere a ofertelor-Formular 12E privind lista cf. Anexei la Formular 12E.
Pentru una sau mai multe din lucrarile din lista, a caror valoare insumata este de min.2.000.000 lei fara TVA, se vor anexa certificari de buna executie (PV de receptie/recomandari/ certificate constatatoare), continand beneficiari, indiferent daca acestia din urma sunt AC sau clienti privati, valori, perioade, locul exec. lucr.si precizeaza daca au fost efectuate cf.normelor profes.din domeniu.In cazul unei of.comune depusa de mai multi op.ec.cerinta se considera indeplinita prin luarea in considerare a resurs.tuturor membrilor grup. (cumul.pt.toti op.ec.semnatari ai acord. de
asociere). Se poate opta pentru indeplinirea integrala a cerintei de catre un tert sustin., cf.art.190 din OUG 34/2006
3) Dotari tehnice a) Se vor prezenta: Declaratia + Lista cu utilaje, instalatii, echip. tehnice de care poate dispune operatorul economic pentru indeplinirea coresp.a contractului de lucrari in timp optim si fara intarzieri-Formular 12H insotit de lista anexa. In cazul unei oferte comune depusa de mai multi op.ec.cerinta se considera indeplinita prin luarea in considerare a resurselor tuturor membrilor grup.(cumulat pentru toti op.ec.semnatari ai acord. De asociere).Cerinta poate fi indeplinita si de subcontractant pentru partea sa
de implicare in contract si/sau tertul sustinator cf.art.190 din OUG 34/2006
(prin cumul)
4) Informatii privind subcontractantii/asociatii (daca este cazul): a) Declaratia si lista cuprinzand subcontractatii, conform Formular 12G, precum si acordurile de subcontractare Formular 15; Ofertantii sunt obligati sa
precizeze: partea/partile din contract pe care urmeaza sa o/le subcontracteze;In cazul in care, parti din contractul de achizitie, urmeaza sa se indeplineasca de unul sau mai multi subcontractanti ofertantul castigator are obligatia de a prezenta, la incheierea contractului de achizitie publica,
contractele incheiate intre acesta si subcontr. nominalizati in oferta.Contractele prezentate trebuie sa fie in concordanta cu oferta si se vor constitui in anexe la contractul de achizitie publica;b)Acordul de asociere (in cazul ofertei depuse in comun), incheiat in vederea participarii la procedura de incheiere a contractului - Formular 14.
Asociatul va completa si Formularul 12C in calitatea sa de participant la procedura.
Ofertantul va prezenta documente/certificate emise de organisme independente, prin care se atesta respectarea de catre ofertant a standardelor de asigurare a calitatii, conform ISO 9001/echivalent si a
standardelor de protectia mediului ISO 14001/echivalent, pentru executia
lucrarilor similare de constructii, valabile la data limita de depunere a ofertelor.Se vor prezenta copiile certificatelor ISO 9001/echivalent si ISO14001/echivalent. In cazul unei oferte comune depusa de mai multi operatori economici, fiecare membru semnatar al acordului va prezenta
certificatele mentionate, pentru partea din contract pe care o realizeaza
Nivel(uri) specific(e) minim(e) necesar(e)
1.a) Se va completa declaratia privind efectivul mediu anual si al cadrelor de conducere pe ultimii 3 ani-Formular 12I si Anexa 1 la Formular 12I referitoare la persoana/persoanele responsabile pentru indeplinirea contractului.Daca este cazul, se va completa si formular 34 (autentificat) + anexele aferente acestuia, pentru tertul sustinator, conform art. 190 din OUG 34/20061.b) Se va nominaliza un sef santier? cu studii superioare in domeniul constructiilor, pentru care se va anexa CV-ul document semnat de titular in original/copie legalizata/copie lizibila semnat si de ofertant cu mentiunea?conform cu originalul?si declaratia de disponibilitate. Daca este cazul, se va completa si formular 34 (autentificat) + anexele aferente acestuia, pentru tertul sustinator, conform art 190 din OUG 34/20061.c) Se va/vor nominaliza : Responsabil/responsabili Tehnici cu Executia, pentru care se vor anexa: - copia legitimatiei RTE/certificat de atestare RTE, valabila/valabil la data limita de depunere a ofertelor, care sa acopere minim categoriile (I) si (IX) de lucrari-declaratie de disponibilitate.Daca este cazul, se va completa si formular 34 (autentificat) + anexele aferente acestuia, pentru tertul sustinator, conform art. 190 din OUG 34/20061.d) Se va nominaliza un Responsabil cu controlul calitatii, pentru care se va anexa declaratie de disponibilitate si dovezi care sa ateste calitatea de Responsabil Tehnic de Calitate, valabile la data limita de depunere a ofertelor, sau decizie de numire.Daca este cazul, se va completa si formular 34 (autentificat)+ anexele aferente acestuia, pentru tertul sustinator, conform art. 190 din OUG 34/20061.e) Se va nominaliza responsabilul SSM, pentru care se vor anexa: ;
-dovezi care sa ateste calificarea ca si coordonator in domeniul Securitatii si Sanatatii in Munca, conform legislatiei in vigoare (in copie semnata in conf.cu originalul), valabille data limita de depunere a ofertelor-declaratie de disponibilitate.Daca este cazul, se va completa si formular 34 (autentificat) + anexele aferente acestuia, pentru tertul sustinator, conform art. 190 din OUG 34/20061.f). Ofertantul va prezenta o declaratie pe propria raspundere- Anexa 2 la Formular 12I, privind asigurarea cu personalul de executie, necesar indeplinirii contractului care cuprinde lucrari de constructii civile, lucrari de instalatii sanitare, instalatii de incalzire, instalatii electrice.Daca este cazul, se va completa si formular 34 (autentificat) + anexele aferente acestuia, pentru tertul sustinator, conform art. 190 din OUG 34/2006Se va prezenta Declaratia conform Formular 12E privind lista Anexa la Formular 12E.Pentru una sau mai multe din lucrarile mentionate in lista, in perioada impusa, a caror valoare insumata este de min. 2.000.000 lei fara TVA, se vor prezenta certificaride buna executie (PV de receptie fara obiectiuni /recomandari/certificate constatatoare), pana laconcurenta valorii impuse. Pentru indeplinirea cerintei valorice impuse, echivalenta in euro/alte monede se va calcula la cursul valutar mediu anual comunicat de catre Banca Nationala a Romaniei http: //www.bnr.ro Se vor completa, daca este cazul si formular 34 (autentificat)+ anexele aferente acestuia, pentru tertul sustinator, conform art. 190 din OUG 34/2006Se vor completa: Formular 12H + Lista anexa privind utilajele, instalatiile si echipamentele tehnice si modalitatea prin care sunt acestea asigurate pentru indeplinirea contractului in timp optim si fara intarzieri (dotare proprie/de la terti/orice alta forma de dispozitie asupra utilajelor/echipamentelor, etc).Daca este cazul se va completa si Formularul 34(autentificat)+ anexele aferente acestuia pentru tertul sustinator, conform art. 190 din OUG 34/2006Se vor prezenta: a)Declaratia si lista cuprinzand subcontractatii(daca este cazul), conform Formular 12G, precum si acordurile de subcontractare Formular 15; In cazul in care, parti din contractul de achizitie, urmeaza sa se indeplineasca de unul sau mai multi subcontractanti ofertantul castigator are obligatia de a prezenta, la incheierea contractului de achizitie publica, contractele incheiate intre acesta sisubcontr.nominalizati in oferta.Contractele prezentate trebuie sa fie in concordanta cu oferta si se vor constitui in anexe la contractul de achizitie publica;b)Acordul de asociere (in cazul ofertei depuse in comun), incheiat in vederea participarii la procedura de incheiere a contractului - Formular 14. Asociatul va completa si Formularul 12C in calitatea sa de participant la procedura.Se vor prezenta copiile certificatelor ISO 9001/echivalent si ISO14001/echivalent -documente valabile la data limita a depunerii ofertelor. In cazul unei oferte comune depusa de mai multi operatori economici, fiecare membru semnatar al acordului va prezenta certificatele mentionate, pentru partea din contractpe care o realizeaza.
III.2.4) Contracte rezervate
Nu
III.3) Conditii specifice pentru contractele de servicii
III.3.1) Prestarea serviciilor in cauza este rezervata unei anumite profesii
Nu
III.3.2) Persoanele juridice au obligatia sa indice numele si calificarile profesionale ale membrilor personalului responsabili pentru prestarea serviciilor respective
Nu
SECTIUNEA IV: PROCEDURA
IV.1) Tipul procedurii
IV.1.1) Tipul procedurii
Licitatie deschisa
IV.2) Criterii de atribuire
IV.2.1) Criterii de atribuire
Pretul cel mai scazut
IV.2.2) Se va organiza o licitatie electronica
Da
Au dreptul sa participe la faza finala de LE doar ofertantii inregistrati in Sistemul Electronic de Achizitii Publice (S.E.A.P.) (HG 1660/2006) si carora le-au fost transmise invitatii de participare la aceasta faza simultan, pe cale electronica, prin intermediul SEAP, cf.art. 165 alin.(2) din OUG 34/2006.In cadrul licitatiei electronice, procesul repetitiv de ofertare se refera doar la pretul total al ofertei. Sistemul informatic va pune la dispozitia participantilor la procesul repetitiv de reofertare informatii referitoare la: cea mai buna oferta. In cadrul licitatiei electroniceofertantii participanti nu pot decat sa imbunatateasca ultima oferta depusa. Numarul de runde: 1; Durata runda: o zi.In pretul total al ofertei, supus reofertarii, va fi inclusa si contravaloarea lucrarilor diverse si neprevazute, in procent de 0, 4857% aplicat la valoarea insumata, ofertata la cap. 1.2, 1.3, 2 si 4 din Centralizatorul cheltuielilor pe obiectiv ? Formular F1
IV.3) Informatii administrative
IV.3.1) Numar de referinta atribuit dosarului de autoritatea contractanta
IV.3.2) Anunturi publicate (anunt publicat) anterior privind acelasi contract
Nu
IV.3.3) Conditii de obtinere a caietului de sarcini si a documentatiei suplimentare (cu exceptia unui SAD) sau a documentului descriptiv (in cazul unui dialog competitiv)
Termenul limita pentru depunerea cererilor de documente sau pentru acces la documente: 17.06.2013 12:00
Documente de plata: NU
IV.3.4) Termen limita pentru primirea ofertelor sau a cererilor de participare
20.06.2013 10:00
IV.3.5) Data transmiterii invitatiilor de prezentare de oferte sau de participare candidatilor selectati
IV.3.6) Limba sau limbile in care poate fi redactata oferta sau cererea de participare
Romana
Moneda in care se transmite oferta de pret: RON
IV.3.7) Perioada minima pe parcursul careia ofertantul trebuie sa isi mentina oferta
120zile (de la termenul limita de primire a ofertelor)
IV.3.8) Conditii de deschidere a ofertelor
Data: 20.06.2013 11:00
Locul: Municipiul Timisoara, Bv. C.D.Loga nr. 1 - sala de licitatii, parter
Persoane autorizate sa asiste la deschiderea ofertelor: da
Membrii comisiei de evaluare si reprezentantii imputerniciti ai ofertantilor
SECTIUNEA VI: INFORMATII SUPLIMENTARE
VI.1) Contractul este periodic
Nu
VI.2) Contractul se inscrie intr-un proiect/program finantat din fonduri comunitare
Da
Trimitere (trimiteri) la proiect(e) si/sau program(e): ?Reabilitarea, modernizarea, dezvoltarea si echip.Cantinei de Ajutor Social Timisoara pt.dezvoltarea unui centru social de urgenta pt.persoane fara adapost", cod SMIS 39400, este finantat prin POR 2007-2013, Axa prioritara 1?Sprijinirea dezvoltarii durabile a oraselor-poli urbani de crestere?, Domeniul major de interventie 1.1?Planuri integrate de dezvoltare urbana?, Sub-domeniul?Poli de crestere"
Tip de finantare: Program / ProiectProgram / Proiect: Programul Operational Regional - POR
VI.3) Alte informatii
1. Pentru vizualizare documente atasate, operatorii economici trebuie sa detina un program necesar vizualizarii fisierelor semnate electronic (program disponibil gratuit pe site-urile furnizorilor de semnatura electronica). 2. Toate cerintele se considera indeplinite, prin raportare la data limita de depunere a ofertelor. 3. In cazul in care doi sau mai multi operatori economici au aceeasi propunere financiara, situate pe pozitia cu cel mai mic pret ofertat in licitatia electronica, pentru departajare, se va solicita acestora o noua propunere financiara, in plic inchis, caz in care contractul va fi atribuit ofertantului a carui noua propunere financiara are pretul cel mai scazut; 4. In cadrul contractului care se va incheia, din contravaloarea procentului de 0, 4857% pentru lucrari diverse si neprevazute, vor fi decontate doar lucrari care pot interveni pe parcursul derularii contractului (conform HG 28/2008), in baza preturilor unitare ofertate, daca este cazul. 5. Contravaloarea lucrarilor diverse si neprevazute, (parte componenta a pretului total ofertat), va fi prezentata separat, atat in NOTA formularului de oferta, cat si intr-o linie distincta a Centralizatorului cheltuielilor pe obiectiv ? Formular 1, prin aplicarea procentului de 0, 4857% la valoarea insumata, ofertata a cheltuielilor pentru cap. 1.2, 1.3, 2. si 4 din Centralizatorul cheltuielilor pe obiectiv ? Formular F1; 6. In cadrul Cererii de finantare a fost stabilita procedura de licitatie deschisa pentru atribuirea lucrarilor care fac obiectul prezentei proceduri.
VI.4) Cai de atac
VI.4.1) Organism competent pentru caile de atac
Consiliul National de Solutionare a Contestatiilor
Adresa postala: Str. Stavropoleos, nr. 6, sector 3, Bucuresti, Localitatea: Bucuresti, Cod postal: 030084, Romania, Tel. +40 213104641, Email: [email protected], Fax: +40 213104642 / +40 218900745, Adresa internet (URL): http: //www.cnsc.ro
Organism competent pentru procedurile de mediere
VI.4.2) Utilizarea cailor de atac
Precizari privind termenul (termenele) de exercitare a cailor de atac
Termenele de exercitare a cailor de atac sunt cele prevazute la art 256^2 din OUG 34/2006
VI.4.3) Serviciul de la care se pot obtine informatii privind utilizarea cailor de atac
Municipiul Timisoara -Serviciul Achizitii Publice ? cam.223
Adresa postala: Bv.C.D.Loga nr.1, Localitatea: Timisoara, Cod postal: 300030, Romania, Tel. +40 256408367, Email: [email protected], Fax: +40 256408477
VI.5) Data expedierii prezentului anunt
23.05.2013 08:22
ClubAfaceri.ro prin intermediul serviciului Licitatii si Achizitii Publice va ofera posibilitatea de a monitoriza aparitia tuturor licitatiilor publice si a achizitiilor publice din Romania prin filtrarea acestora dupa necesitatile dumneavoastra. In fiecare zi veti primi un email cu toate licitatiile aparute in domeniul tau de interes. Aboneaza-te pentru a nu pierde nici o oportunitate de afaceri.
Disclaimer