Filtru Cereri Oferta Achizitii Publice

Cuvinte cheie

Tip achizitie

invitatii de participare
anunturi de atribuire

Data publicare

Licitatie Publica - Contract de executie lucrari Sala de sport scolara cu nivel de practica sportiva competitionala locala, teren de handbal si 150 locuri pentru spectatori - Scoala Generala, comuna Recea, sat Recea nr. 315, localitatea Recea, judetul Brasov.


Anunt de participare numarul 78798/29.05.2009
Sectiunea I: AUTORITATEA CONTRACTANTA
I.1) Denumirea, adresa si punct(e) de contact:
COMPANIA NATIONALA DE INVESTITII
Adresa postala: B-DUL DINICU GOLESCU NR. 38, ARIPA DINICU GOLESCU, ET. 2, CAM. 31, SECTOR 1, BUCURESTI, Localitatea: Bucuresti, Cod postal: 010867, Romania, Punct(e) de contact: Monica SEPTILICI, Tel.021316.73.83/316.73.84, In atentia: Serviciului Achizitii Publice si Contractare, Email: [email protected], Fax: 316.73.81, Adresa internet (URL): www.cni.com.ro, Adresa profilului cumparatorului: www.e-licitatie.ro
Adresa de la care se pot obtine informatii suplimentare:
COMPANIA NATIONALA DE INVESTITII
Adresa postala: Bd. Piata Natiunile Unite nr. 8, bl. 108, Sector 5, Localitatea: Bucuresti, Cod postal: 050122, Romania, Punct(e) de contact: MONICA SEPTILICI, Tel.021 316 73 82, In atentia: Serviciului achizitii publice si contractare, Email: [email protected], Fax: 021 316 73 80, Adresa internet (URL): www.cni.com.ro
I.2) Tipul autoritatii contractante si activitatea principala (activitatile principale)
Societate comerciala pe actiuni sub autoritatea Ministerului Dezvoltarii Regionale si Locuintei
Activitate (activitati)
- Constructii si amenajari teritoriale
Autoritatea contractanta actioneaza in numele altor autoritati contractante
Nu
Sectiunea II: OBIECTUL CONTRACTULUI
II.1) Descriere
II.1.1) Denumirea data contractului de autoritatea contractanta
Contract de executie lucrari Sala de sport scolara cu nivel de practica sportiva competitionala locala, teren de handbal si 150 locuri pentru spectatori -Scoala Generala, comuna Recea, sat Recea nr. 315, localitatea Recea, judetul Brasov.
II.1.2) Tipul contractului si locul de executare a lucrarilor, de furnizare a produselor sau de prestare a serviciilor
Lucrari
Executarea, prin orice mijloace, a unei lucrari, conform cerintelor specificate de autoritatea contractanta
Locul principal de executare: Scoala Generala, comuna Recea, sat Recea nr. 315, localitatea Recea, judetul Brasov
II.1.3) Anuntul implica
Un contract de achizitii publice
II.1.4) Informatii privind acordul-cadru
II.1.5) Descrierea succinta a contractului sau a achizitiei/achizitiilor
Lucrari de executie Sala de sport scolara cu nivel de practica sportiva competitionala locala, teren de handbal si 150 locuri pentru spectatori -Scoala Generala, comuna Recea, sat Recea nr. 315, localitatea Recea, judetul Brasov.
II.1.6) Clasificare CPV (vocabularul comun privind achizitiile)
45200000-9 - Lucrari de constructii complete sau partiale si lucrari publice (Rev.2)
II.1.7) Contractul intra sub incidenta acordului privind contractele de achizitii publice
Nu
II.1.8) Impartire in loturi
Nu
II.1.9) Vor fi acceptate variante
Nu
II.2) Cantitatea sau domeniul contractului
II.2.1) Cantitatea totala sau domeniul
Executia unei sali de sport scolare cu nivel de practica sportiva competitionala locala, teren de handbal si 150 locuri pentru spectatori -Scoala Generala, comuna Recea, sat Recea nr. 315, localitatea Recea, judetul Brasov.
Valoarea estimata fara TVA: 3, 276, 048RON
II.2.2) Optiuni
Nu
II.3) Durata contractului sau termenul pentru finalizare
12 luni incepand de la data atribuirii contractului
Sectiunea III: INFORMATII JURIDICE, ECONOMICE, FINANCIARE SI TEHNICE
III.1) Conditii referitoare la contract
III.1.1) Depozite valorice i garantii solicitate
Garantia pentru participare: de 60.000 RON; Garantia de buna executie: 10% din valoarea de contract
III.1.2) Principalele modalitati de finantare si plata si/sau trimitere la dispozitiile relevante
Bugetul de Stat, Fondul National de dezvoltare al M.D.R.L., credite externe si alte surse legal constituite
III.1.3) Forma juridica pe care o va lua grupul de operatori economici caruia i se atribuie contractul
Acord de asociere
III.1.4) Executarea contractului este supusa altor conditii speciale
Nu
III.2) Conditii de participare
III.2.1) Situatia personala a operatorilor economici, inclusiv cerintele referitoare la inscrierea in registrul comertului sau al profesiei
Informatii si formalitati necesare pentru evaluarea respectarii cerintelor mentionate
Declaratie privind eligibilitatea (cerinta minima); Declaratie privind neincadrarea in situatiile prevazute la art. 180 si 181 din OUG nr. 34/2006; Cazier judiciar al persoanelor fizice aflate la conducerea operatorului economic; Certificate constatatoare (certificat fiscal si certificat de atestare fiscala) privind indeplinirea obligatiilor exigibile de plata a impozitelor si taxelor catre Stat, inclusiv cele locale, precum si a contributiei pentru asigurarile sociale de stat, somajului, asigurarilor de sanatate (formulare-tip eliberate de autoritatile competente din tara in care candidatul/ofertantul este rezident), si orice alte datorii la Bugetul de Stat, la data de 30.04.2009, in original sau copie legalizata. Se vor prezenta toate actele doveditoare obtinute pentru inlesniri, esalonari, etc. la plata si Ordinele de plata cu care s-au efectuat platile pentru inlesnirile sau esalonarile la plata, pentru bugetul de stat (copii legalizate) din ultimile trei luni, comisia avand dreptul de a solicita originalele pentru confirmare (Cerinta minima).Certificat constatator emis de Oficiul Registrului Comertului de pe langa Camera de Comert si Industrie nationala sau teritoriala, cu cel mult 30 de zile inainte de depunerea documentelor de calificare, in original sau copie legalizata (Cerinta minima).
III.2.2) Capacitatea economica si financiara
Informatii si formalitati necesare pentru evaluarea respectarii cerintelor mentionate
Fisa de informatii generale (Cerinta minima)
Declaratie privind cifra de afaceri in domeniul de activitate aferent obiectului contractului pentru ultimii trei ani (Cerinta minima). Bilantul economic la 31.12.2008.
Nivel(uri) specific(e) minim(e) necesar(e)
Cifra medie anuala de afaceri, in domeniul de activitate aferent obiectului contractului, pe ultimii 3 ani = 1.000.000 Euro sau echivalentul in lei la data de 27.05.2009 ( 1Euro = 4, 1830 lei ), respectiv = 4.183.000 lei.
III.2.3) Capacitatea tehnica
Informatii si formalitati necesare pentru evaluarea respectarii cerintelor mentionate
Lista a lucrarilor executate in ultimii 5 ani, insotita de certificari de buna executie pentru cele mai importante lucrari si care vor contine valoarea, perioada si locul executiei lucrarilor, modul de indeplinire a obligatiilor, beneficiari, indiferent daca acestia sunt autoritati contractante sau clienti privati (cerinta minima);
Ofertantii vor face dovada finalizarii (adica receptie la terminarea lucrarilor sau receptie finala), in ultimii 5 ani, a unui contract de executie a unei constructii cu structura de rezistenta metalica, cu deschidere de minim 21 m si inaltimea libera de minim 6 m, avand functiunile de sala de sport si / sau agrement, patinoare, bazine de inot, showroom-uri, hale industriale, constructii pentru piete tip hala, etc, cu o valoare mai mare sau egala cu 2.091.500 lei / 1 lucrare (echivalentul a 500.000 Euro, 1Euro = 4, 1830 lei, la 27.05.2009 ), al carui obiect a fost executia unor lucrari similare. Constructiile mentionate mai sus vor fi inchise si acoperite cu panouri termoizolante tip sandwish si vor fi dotate cu toate utilitatile (instalatii sanitare, electrice, de incalzire, ventilatie, etc) (Cerinta minima);Personalul/organismul tehnic, de specialitate, de care dispune sau al carui angajament de participare a fost obtinut de catre candidat/ofertant, in special pentru asigurarea controlului calitatii(Cerinta minima);
Certificat de atestare ISO 9001 pentru managementul calitatii in constructii. (Cerinta minima);
Certificat de atestare ISO 14001 privind standardele de protectie a mediului. (Cerinta minima).
III.2.4) Contracte rezervate
Nu
III.3) Conditii specifice pentru contractele de servicii
III.3.1) Prestarea serviciilor in cauza este rezervata unei anumite profesii
Nu
III.3.2) Persoanele juridice au obligatia sa indice numele si calificarile profesionale ale membrilor personalului responsabili pentru prestarea serviciilor respective
Nu
SECTIUNEA IV: PROCEDURA
IV.1) Tipul procedurii
IV.1.1) Tipul procedurii
Licitatie deschisa
IV.2) Criterii de atribuire
IV.2.1) Criterii de atribuire
Oferta cea mai avantajoasa d.p.d.v. economicin ceea ce priveste:
    - criteriile enuntate in caietul de sarcini, in invitatia de a prezenta o oferta sau de a participa la negociere sau in documentul descriptiv
IV.2.2) Se va organiza o licitatie electronica
Nu
IV.3) Informatii administrative
IV.3.1) Numar de referinta atribuit dosarului de autoritatea contractanta
IV.3.2) Anunturi publicate (anunt publicat) anterior privind acelasi contract
Nu
IV.3.3) Conditii de obtinere a caietului de sarcini si a documentatiei suplimentare (cu exceptia unui SAD) sau a documentului descriptiv (in cazul unui dialog competitiv)
Termenul limita pentru depunerea cererilor de documente sau pentru acces la documente: 25.06.2009 16:00
Documente de plata: NU
IV.3.4) Termen limita pentru primirea ofertelor sau a cererilor de participare
26.06.2009 10:00
IV.3.5) Data transmiterii invitatiilor de prezentare de oferte sau de participare candidatilor selectati
IV.3.6) Limba sau limbile in care poate fi redactata oferta sau cererea de participare
Romana
IV.3.7) Perioada minima pe parcursul careia ofertantul trebuie sa isi mentina oferta
90zile (de la termenul limita de primire a ofertelor)
IV.3.8) Conditii de deschidere a ofertelor
Data: 26.06.2009 12:00
Locul: Piata Natiunile Unite nr.8, Bloc 108, sectorul 5, Bucuresti
Persoane autorizate sa asiste la deschiderea ofertelor: da
Ofertantii care au depus oferta sau reprezentatii imputerniciti ai acestora
SECTIUNEA VI: INFORMATII SUPLIMENTARE
VI.1) Contractul este periodic
Nu
VI.2) Contractul se inscrie intr-un proiect/program finantat din fonduri comunitare
Nu
VI.3) Alte informatii
VI.4) Cai de atac
VI.4.1) Organism competent pentru caile de atac
Consiliul National de Solutionare a Contestatiilor
Adresa postala: Str. Stavropoleos nr. 6, Sector 3, Localitatea: Bucuresti, Cod postal: 030084, Romania, Tel.021/ 310.46.41, Email: [email protected], Fax: 021/ 310.46.42, Adresa internet (URL): www.cnsc.ro
Organism competent pentru procedurile de mediere
Curtea de apel Bucuresti, sectia contencios-administrativ si fiscal
Adresa postala: Splaiul Independentei nr. 5, sector 5, Localitatea: Bucuresti, Cod postal: 050091, Romania, Tel.021/ 3195180, Email: [email protected], Fax: 021/ 3195180, Adresa internet (URL): www.cabuc.ro
VI.4.2) Utilizarea cailor de atac
Precizari privind termenul (termenele) de exercitare a cailor de atac
VI.4.3) Serviciul de la care se pot obtine informatii privind utilizarea cailor de atac
COMPANIA NATIONALA DE INVESTITII - S.A.- Oficiul Juridic
Adresa postala: Bd. Piata Natiunile Unite nr. 9, bl. 107, sectorul 5, Localitatea: Bucuresti, Cod postal: 050121, Romania, Tel.021/ 3167383, Email: [email protected], Fax: 021/ 3167381, Adresa internet (URL): www.cni.com.ro
VI.5) Data expedierii prezentului anunt
29.05.2009 09:16
ClubAfaceri.ro prin intermediul serviciului Licitatii si Achizitii Publice va ofera posibilitatea de a monitoriza aparitia tuturor licitatiilor publice si a achizitiilor publice din Romania prin filtrarea acestora dupa necesitatile dumneavoastra. In fiecare zi veti primi un email cu toate licitatiile aparute in domeniul tau de interes. Aboneaza-te pentru a nu pierde nici o oportunitate de afaceri.
Disclaimer