Filtru Cereri Oferta Achizitii Publice

Cuvinte cheie

Tip achizitie

invitatii de participare
anunturi de atribuire

Data publicare

Licitatie Publica - Contract de executie lucrari


Anunt de participare numarul 35776/12.10.2007
Sectiunea I: AUTORITATEA CONTRACTANTA
I.1) Denumirea, adresa si punct(e) de contact:
COMPANIA NATIONALA DE INVESTITII
Adresa postala: B-DUL DINICU GOLESCU NR. 38, ARIPA DINICU GOLESCU, ET. 2, CAM. 31, SECTOR 1, BUCURESTI, Localitatea: Bucuresti, Cod postal: 010867, Romania, Punct(e) de contact: DANIELA - CORNELIA DRAGAN, Tel.316.73.83, 316.7384, In atentia: Serviciului Achizitii Publice si Contractare, Email: [email protected], Fax: 316.73.81, Adresa internet (URL): www.cni.com.ro
I.2) Tipul autoritatii contractante si activitatea principala (activitatile principale)
Societate comerciala pe actiuni sub autoritatea Ministerului Dezvoltarii, Lucrarilor Publice si Locuintelor
Activitate (activitati)
- Constructii si amenajari teritoriale
Autoritatea contractanta actioneaza in numele altor autoritati contractante
Nu
Sectiunea II: OBIECTUL CONTRACTULUI
II.1) Descriere
II.1.1) Denumirea data contractului de autoritatea contractanta
Contract de executie lucrari
II.1.2) Tipul contractului si locul de executare a lucrarilor, de furnizare a produselor sau de prestare a serviciilor
Lucrari
Executarea, prin orice mijloace, a unei lucrari, conform cerintelor specificate de autoritatea contractanta
Locul principal de executare: - Grup Scolar Agricol - str. Sarcadului nr. 1, localitatea Salonta, judetul Bihor;
- Grup Scolar George Vaslan - str. Scolii nr. 3, localitatea Faurei, judetul Braila;
- Localitatea Tarlungeni, judetul Brasov;
- Scoala Generala, Comuna Zabala, judetul Covasna.
II.1.3) Anuntul implica
Un contract de achizitii publice
II.1.4) Informatii privind acordul-cadru
II.1.5) Descrierea succinta a contractului sau a achizitiei/achizitiilor
Contract de executie lucrari, constand in lucrari de executie Sali de sport scolare cu nivel de practica sportiva competitionala locala, teren de handbal si 150 locuri pentru spectatori
II.1.6) Clasificare CPV (vocabularul comun privind achizitiile)
45200000-9 - Lucrari de constructii complete sau partiale si lucrari publice (Rev.1)
II.1.7) Contractul intra sub incidenta acordului privind contractele de achizitii publice
Nu
II.1.8) Impartire in loturi
Da
Trebuie depuse oferte pentru unul sau mai multe loturi
II.1.9) Vor fi acceptate variante
Nu
II.2) Cantitatea sau domeniul contractului
II.2.1) Cantitatea totala sau domeniul
Executia unei sali de sport pe fiecare amplasament; Un lot = un amplasament
Valoarea estimata fara TVA: 3, 626, 048RON
II.2.2) Optiuni
Nu
II.3) Durata contractului sau termenul pentru finalizare
12 luni incepand de la data atribuirii contractului
Sectiunea III: INFORMATII JURIDICE, ECONOMICE, FINANCIARE SI TEHNICE
III.1) Conditii referitoare la contract
III.1.1) Depozite valorice i garantii solicitate
Garantia pentru participare: de 40.000 RON/ lot, un lot = un amplasament; Garantia de buna executie: 10% din valoarea de contract
III.1.2) Principalele modalitati de finantare si plata si/sau trimitere la dispozitiile relevante
Bugetul de Stat prin bugetul MDLPL, credite externe, precum si alte surse legal constituite potrivit legii
III.1.3) Forma juridica pe care o va lua grupul de operatori economici caruia i se atribuie contractul
Acord de asociere legalizat
III.1.4) Executarea contractului este supusa altor conditii speciale
Nu
III.2) Conditii de participare
III.2.1) Situatia personala a operatorilor economici, inclusiv cerintele referitoare la inscrierea in registrul comertului sau al profesiei
Informatii si formalitati necesare pentru evaluarea respectarii cerintelor mentionate
Cazier judiciar al persoanelor fizice, aflate la conducerea operatorului economic, declaratie privind eligibilitatea, certificate constatatoare privind indeplinirea obligatiilor exigibile de plata a impozitelor si taxelor catre stat, la data de 31.09.2007, in original sau copie legalizata (Cerinta minima), certificat constatator emis de Oficiul Registrului Comertului de pe langa Camera de Comert si Industrie nationala sau teritoriala
III.2.2) Capacitatea economica si financiara
Informatii si formalitati necesare pentru evaluarea respectarii cerintelor mentionate
Fisa de informatii generale (Cerinta minima): completare Formularul 2Declaratie privind cifra de afaceri in domeniul de activitate aferent obiectului contractului in ultimii trei ani (Cerinta minima).
Nivel(uri) specific(e) minim(e) necesar(e)
Cifra medie anuala de afaceri pe ultimii 3 ani = 1.200.000 Euro sau echivalentul in lei la data de 10.10.2007 (1Euro = 3, 3185 RON), respectiv = 3.982.200 RON)
III.2.3) Capacitatea tehnica
Informatii si formalitati necesare pentru evaluarea respectarii cerintelor mentionate
a)Lista a lucrarilor executate in ultimii 5 ani, insotita de certificari de buna executie pentru cele mai importante lucrari si care vor contine valori, perioada si locul executiei lucrarilor, modul de indeplinire a obligatiilor, beneficiari, indiferent daca acestia sunt autoritati contractante sau clienti privati (cerinta minima)b)Personalul / organismul tehnic de specialitate de care dispune sau al carui angajament de participare a fost obtinut de catre candidat / ofertant, in special pentru asigurarea controlului calitatii (cerinta minima)
III.2.4) Contracte rezervate
Nu
III.3) Conditii specifice pentru contractele de servicii
III.3.1) Prestarea serviciilor in cauza este rezervata unei anumite profesii
Nu
III.3.2) Persoanele juridice au obligatia sa indice numele si calificarile profesionale ale membrilor personalului responsabili pentru prestarea serviciilor respective
Nu
SECTIUNEA IV: PROCEDURA
IV.1) Tipul procedurii
IV.1.1) Tipul procedurii
Licitatie deschisa
IV.2) Criterii de atribuire
IV.2.1) Criterii de atribuire
Oferta cea mai avantajoasa d.p.d.v. economicin ceea ce priveste:
    - criteriile mentionate in continuare
Criterii
Pondere
1.
Pretul ofertei
75%
Descriere:
2.
Durata de executie
15%
Descriere:
3.
Programul calitatii propus pentru executia lucrarii
10%
Descriere:
IV.2.2) Se va organiza o licitatie electronica
Nu
IV.3) Informatii administrative
IV.3.1) Numar de referinta atribuit dosarului de autoritatea contractanta
IV.3.2) Anunturi publicate (anunt publicat) anterior privind acelasi contract
Nu
IV.3.3) Conditii de obtinere a caietului de sarcini si a documentatiei suplimentare (cu exceptia unui SAD) sau a documentului descriptiv (in cazul unui dialog competitiv)
Termenul limita pentru depunerea cererilor de documente sau pentru acces la documente: 07.11.2007 16:00
Documente de plata: DA
Pretul: 476 RON
Conditii si modalitate de plata: Documentatia se poate achizitiona ulterior solicitarii transmise prin fax la nr: 021 3167383 sau 021 3167384
IV.3.4) Termen limita pentru primirea ofertelor sau a cererilor de participare
14.11.2007 09:00
IV.3.5) Data transmiterii invitatiilor de prezentare de oferte sau de participare candidatilor selectati
IV.3.6) Limba sau limbile in care poate fi redactata oferta sau cererea de participare
Romana
IV.3.7) Perioada minima pe parcursul careia ofertantul trebuie sa isi mentina oferta
90zile (de la termenul limita de primire a ofertelor)
IV.3.8) Conditii de deschidere a ofertelor
Data: 14.11.2007 10:00
Locul: Str. Baldovin Parcalabul nr.1, sectorul 1, Bucuresti
Persoane autorizate sa asiste la deschiderea ofertelor: da
Ofertantii care au depus oferta sau reprezentatii imputerniciti ai acestora
SECTIUNEA VI: INFORMATII SUPLIMENTARE
VI.1) Contractul este periodic
Nu
VI.2) Contractul se inscrie intr-un proiect/program finantat din fonduri comunitare
Nu
VI.3) Alte informatii
VI.4) Cai de atac
VI.4.1) Organism competent pentru caile de atac
Consiliul National de Solutionare a Contestatiilor
Adresa postala: Str. Stavropoleos nr. 6, Sector 3, Localitatea: Bucuresti, Cod postal: 030084, Romania, Tel.021/ 310.46.41, Email: [email protected], Fax: 021/ 310.46.42, Adresa internet (URL): www.anrmap.ro
Organism competent pentru procedurile de mediere
Curtea de apel Bucuresti, sectia contencios-administrativ si fiscal
Adresa postala: Splaiul Independentei nr. 5, sector 5, Localitatea: Bucuresti, Cod postal: 050091, Romania, Tel.021/ 3195180, Email: [email protected], Fax: 021/ 3195180, Adresa internet (URL): www.cabuc.ro
VI.4.2) Utilizarea cailor de atac
Precizari privind termenul (termenele) de exercitare a cailor de atac
In conformitate cu legislatia in vigoare
VI.4.3) Serviciul de la care se pot obtine informatii privind utilizarea cailor de atac
COMPANIA NATIONALA DE INVESTITII - S.A.- Oficiul Juridic
Adresa postala: Str. Horatiu nr. 28, sectorul 1, Localitatea: Bucuresti, Cod postal: 010834, Romania, Tel.021/ 316738, Email: [email protected], Fax: 021/ 3167381, Adresa internet (URL): www.cni.com.ro
VI.5) Data expedierii prezentului anunt
11.10.2007 11:36
ClubAfaceri.ro prin intermediul serviciului Licitatii si Achizitii Publice va ofera posibilitatea de a monitoriza aparitia tuturor licitatiilor publice si a achizitiilor publice din Romania prin filtrarea acestora dupa necesitatile dumneavoastra. In fiecare zi veti primi un email cu toate licitatiile aparute in domeniul tau de interes. Aboneaza-te pentru a nu pierde nici o oportunitate de afaceri.
Disclaimer