Vinde
Inscrie-te Gratuit! ClubAfaceri.ro - Te ajutam sa vinzi cu succes!
Cauta si Liciteaza
Cauta

Filtru Cereri Oferta Achizitii Publice

Cuvinte cheie

Tip achizitie

invitatii de participare
anunturi de atribuire

Data publicare

Licitatie Publica - Contract de executie lucrari Modernizare strazi si Modernizare, extindere si dotare Camin Cultural Casian Munteanu, localitatea Vermes, judetul Caras-Severin


Anunt de participare numarul 84352/13.08.2009
Sectiunea I: AUTORITATEA CONTRACTANTA
I.1) Denumirea, adresa si punct(e) de contact:
COMUNA VERMES (CONSILIUL LOCAL VERMES)
Adresa postala: VERMES NR. 152, Localitatea: Vermes, Cod postal: 327425, Romania, Punct(e) de contact: Primaria Vermes, Tel.0255526401, In atentia: PETRISOR CIRESAN, Email: [email protected], Fax: 0255526603, Adresa profilului cumparatorului: www.e-licitatie.ro
I.2) Tipul autoritatii contractante si activitatea principala (activitatile principale)
Autoritate regionala sau locala
Activitate (activitati)
- Servicii generale ale administratiilor publiceAltele: Proiect integrat masura 322, FEADR, Modernizare strazi si modernizare, extindere si dotare Camin Cultural Cassian Munteanu, Vermes, judet Caras-Severin
Autoritatea contractanta actioneaza in numele altor autoritati contractante
Nu
Sectiunea II: OBIECTUL CONTRACTULUI
II.1) Descriere
II.1.1) Denumirea data contractului de autoritatea contractanta
Contract de executie lucrari Modernizare strazi si Modernizare, extindere si dotare Camin Cultural Casian Munteanu, localitatea Vermes, judetul Caras-Severin
II.1.2) Tipul contractului si locul de executare a lucrarilor, de furnizare a produselor sau de prestare a serviciilor
Lucrari
Executarea
Locul principal de executare: Comuna Vermes
II.1.3) Anuntul implica
Un contract de achizitii publice
II.1.4) Informatii privind acordul-cadru
II.1.5) Descrierea succinta a contractului sau a achizitiei/achizitiilor
Lucrari de constructii pentru modernizare strazi si modernizare, extindere si dotare Camin Cultural , localitatea Vermes, judetul Caras-Severin
II.1.6) Clasificare CPV (vocabularul comun privind achizitiile)
45000000-7 - Lucrari de constructii (Rev.2)
II.1.7) Contractul intra sub incidenta acordului privind contractele de achizitii publice
Nu
II.1.8) Impartire in loturi
Da
Trebuie depuse oferte pentru unul sau mai multe loturi
II.1.9) Vor fi acceptate variante
Nu
II.2) Cantitatea sau domeniul contractului
II.2.1) Cantitatea totala sau domeniul
1. Modernizare strazi, comuna Vermes (LOT 1)
2. Modernizare, extindere si dotare Camin Cultural Casian Munteanu, Vermes(LOT 2)
Valoarea estimata fara TVA: 8, 098, 606RON
II.2.2) Optiuni
Nu
II.3) Durata contractului sau termenul pentru finalizare
18 luni incepand de la data atribuirii contractului
Sectiunea III: INFORMATII JURIDICE, ECONOMICE, FINANCIARE SI TEHNICE
III.1) Conditii referitoare la contract
III.1.1) Depozite valorice i garantii solicitate
Garantie de participare in cuantum de: 70.000 RON pt. LOT 1; 30.000 RON pt. LOT 2. Garantia de buna executie: 5% din pretul contractului fara TVA
III.1.2) Principalele modalitati de finantare si plata si/sau trimitere la dispozitiile relevante
bugetul local si FEADR masura 322
III.1.3) Forma juridica pe care o va lua grupul de operatori economici caruia i se atribuie contractul
asociere (daca este cazul) fara personalitate juridica
III.1.4) Executarea contractului este supusa altor conditii speciale
Nu
III.2) Conditii de participare
III.2.1) Situatia personala a operatorilor economici, inclusiv cerintele referitoare la inscrierea in registrul comertului sau al profesiei
Informatii si formalitati necesare pentru evaluarea respectarii cerintelor mentionate
1. Certificatul constatator emis de oficiul registrului comertului, in original, valabil la data deschiderii ofertelor; din certificat trebuie sa reiasa faptul ca ofertantul NU este in una din urmatoarele situatii:
- in stare de faliment ori lichidare;
- afacerile ii sunt conduse de un administrator judiciar;
- activitatile sale comerciale sunt suspendate ori fac obiectul unui aranjament cu creditorii;
- se gaseste intr-o situatie similara cu cele anterioare, reglementata prin lege.2. Certificat de inregistrare, in copie
3. Certificate de atestare fiscala privind lipsa datoriilor la bugetul de stat si local
Pentru persoane fizice/juridice straine:
1. Documente care dovedesc o forma de inregistrare / atestare ori apartenenta din punct de vedere profesional, intr-unstatmembru UE sau in curs de aderare;
2. Documente solicitate in documentatia de atribuire echivalente in tara de origine
III.2.2) Capacitatea economica si financiara
Informatii si formalitati necesare pentru evaluarea respectarii cerintelor mentionate
1. Bilanturile contabile aferente exercitiilor financiare 2006, 2007, 2008, vizate si inregistrare de organele competente, in copie certificata pentru conformitate cu originalul. Pentru persoanele juridice straine se va prezenta situatia financiara anuala pe ultimii 3 ani incheiati, inregistrata la organele fiscale competente din tara de origine.Documentele solicitate se vor prezenta pentru toti participantii la procedura sau membrii unei asociatii.
2. Cifra de afaceri pe trei ani (2006, 2007, 2008)
3.Identificare financiara - Anexa 5
4. Fisa de informatii generale - Anexa 4
Nivel(uri) specific(e) minim(e) necesar(e)
1. Media cifrei de afaceri a ofertantului (operator economic sau membrii asocierii de operatori economici impreuna) pe ultimii trei ani (2006, 2007 si 2008) trebuie sa fie de cel putin: - Pentru LOTUL 1:8.000.000 RON- Pentru LOTUL 2:3.900.000 RONPentru ofertantii straini cifra medie de afaceri se va calcula utilizand cursurile medii anuale cf. BCE
III.2.3) Capacitatea tehnica
Informatii si formalitati necesare pentru evaluarea respectarii cerintelor mentionate
- Completarea si prezentarea Formular nr. 12F/H Lista principalelor lucrari din ultimii 5 ani;
- Procese verbale de receptie si contracte pentru cele 3 contracte de executie de lucrari similare incluse in formularul 12E
Nivel(uri) specific(e) minim(e) necesar(e)
- Ofertantul (operator economic sau membrii asocierii de operatori economici impreuna) a finalizat in ultimii 5 ani cel putin o lucrare similara in valoare de minimum- 2.500.000 RON pentru LOTUL 1;
- 580.000 RON pentru LOTUL 2.Pentru fiecare lucrare similara se vor prezenta urmatoarele documente: - Formular nr. 31 Experienta similara;
- Copie dupa contract si procesul de receptie la terminarea lucrarilor
III.2.4) Contracte rezervate
Nu
III.3) Conditii specifice pentru contractele de servicii
III.3.1) Prestarea serviciilor in cauza este rezervata unei anumite profesii
Nu
III.3.2) Persoanele juridice au obligatia sa indice numele si calificarile profesionale ale membrilor personalului responsabili pentru prestarea serviciilor respective
Nu
SECTIUNEA IV: PROCEDURA
IV.1) Tipul procedurii
IV.1.1) Tipul procedurii
Licitatie deschisa
IV.2) Criterii de atribuire
IV.2.1) Criterii de atribuire
Oferta cea mai avantajoasa d.p.d.v. economicin ceea ce priveste:
    - criteriile mentionate in continuare
Criterii
Pondere
1.
Oferta financiara
65%
Descriere:
2.
Perioada de garantie acordata lucrarii
20%
Descriere:
3.
Durata de executie
15%
Descriere:
IV.2.2) Se va organiza o licitatie electronica
Nu
IV.3) Informatii administrative
IV.3.1) Numar de referinta atribuit dosarului de autoritatea contractanta
IV.3.2) Anunturi publicate (anunt publicat) anterior privind acelasi contract
Nu
IV.3.3) Conditii de obtinere a caietului de sarcini si a documentatiei suplimentare (cu exceptia unui SAD) sau a documentului descriptiv (in cazul unui dialog competitiv)
Termenul limita pentru depunerea cererilor de documente sau pentru acces la documente: 28.08.2009 11:00
Documente de plata: NU
IV.3.4) Termen limita pentru primirea ofertelor sau a cererilor de participare
31.08.2009 10:00
IV.3.5) Data transmiterii invitatiilor de prezentare de oferte sau de participare candidatilor selectati
IV.3.6) Limba sau limbile in care poate fi redactata oferta sau cererea de participare
Romana
IV.3.7) Perioada minima pe parcursul careia ofertantul trebuie sa isi mentina oferta
90zile (de la termenul limita de primire a ofertelor)
IV.3.8) Conditii de deschidere a ofertelor
Data: 31.08.2009 11:00
Locul: sediul CL Vermes, judetul Caras-Severin
Persoane autorizate sa asiste la deschiderea ofertelor: da
Comisie de evaluare numita in acest scop si avizata in prealabil de catre APDRP-CRPDRP 5 VEST Timisoara. Reprezentantii imputerniciti ai ofertantilor
SECTIUNEA VI: INFORMATII SUPLIMENTARE
VI.1) Contractul este periodic
Nu
VI.2) Contractul se inscrie intr-un proiect/program finantat din fonduri comunitare
Da
Trimitere (trimiteri) la proiect(e) si/sau program(e): Contractul are finantarea asigurata din fonduri comunitare, prin programul FEADR, masura 3.2.2. "Renovarea si dezvoltarea satelor".
VI.3) Alte informatii
VI.4) Cai de atac
VI.4.1) Organism competent pentru caile de atac
Curtea de Apel Timis, Tribunalul Resita
Adresa postala: Piata Tepes Voda nr. 2, ,Localitatea: Timisoara, Cod postal: 300055, Romania, Tel.0256.498.054, Fax: 0256.490.525, Adresa internet (URL): http: //portal.just.ro
Organism competent pentru procedurile de mediere
Consiliul National de Solutionare a Contestatiilor
Adresa postala: Str. Stavropoleos nr. 6, ,Localitatea: Bucuresti, Cod postal: 030084, Romania, Tel.021 310 46 41, Email: [email protected], Fax: 021 310 46 42, Adresa internet (URL): www.cnsc.ro
VI.4.2) Utilizarea cailor de atac
Precizari privind termenul (termenele) de exercitare a cailor de atac
5 zile de la luarea la cunostiinta de un act a AC considerat nelegal (art.256 OUG34)
VI.4.3) Serviciul de la care se pot obtine informatii privind utilizarea cailor de atac
Primaria Vermes
Adresa postala: localitatea Vermes nr. 152, judet Cara-Severin, Localitatea: Vermes, Cod postal: 327425, Romania, Tel.0255 526 401, Email: [email protected], Fax: 0255 526 603
VI.5) Data expedierii prezentului anunt
12.08.2009 12:37
ClubAfaceri.ro prin intermediul serviciului Licitatii si Achizitii Publice va ofera posibilitatea de a monitoriza aparitia tuturor licitatiilor publice si a achizitiilor publice din Romania prin filtrarea acestora dupa necesitatile dumneavoastra. In fiecare zi veti primi un email cu toate licitatiile aparute in domeniul tau de interes. Aboneaza-te pentru a nu pierde nici o oportunitate de afaceri.
Disclaimer