Vinde
Inscrie-te Gratuit! ClubAfaceri.ro - Te ajutam sa vinzi cu succes!
Cauta si Liciteaza
Cauta

Filtru Cereri Oferta Achizitii Publice

Cuvinte cheie

Tip achizitie

invitatii de participare
anunturi de atribuire

Data publicare

Licitatie Publica - Contract de executie lucrari pentru proiectul Centrul de agrement West Gate Club


Anunt de participare numarul 142623/21.03.2013
Sectiunea I: AUTORITATEA CONTRACTANTA
I.1) Denumirea, adresa si punct(e) de contact:
BELVEDERE HOTEL&CLUB INTERNATIONAL SA
Adresa postala: str. Preciziei nr. 24, Cladirea H3, etaj. 2, sector 6, Localitatea: Bucuresti, Cod postal: 062204, Romania, Punct(e) de contact: Danut Asavei, Tel. +40 215390190, In atentia: Danut Asavei, Email: [email protected], Fax: +40 215390191, Adresa internet (URL): www.belvedere-braila.ro, Adresa profilului cumparatorului: www.e-licitatie.ro
Adresa de la care se pot obtine informatii suplimentare:
Punctul (punctele) de contact mentionat(e) anterior
Caietul de sarcini si documentele suplimentare (inclusiv documentele pentru dialogul competitiv si sistemul de achizitie dinamic) pot fi obtinute la:
Punctul (punctele) de contact mentionat(e) anterior
Ofertele sau solicitarile de participare trebuie transmise la:
Punctul (punctele) de contact mentionat(e) anterior
I.2) Tipul autoritatii contractante si activitatea principala (activitatile principale)
Societate comerciala cu capital privat, beneficiar de cofinantare din instrumente structurale
Activitate (activitati)
Altele: Hoteluri si alte facilitati de cazare similare
Autoritatea contractanta actioneaza in numele altor autoritati contractante
Nu
Sectiunea II: OBIECTUL CONTRACTULUI
II.1) Descriere
II.1.1) Denumirea data contractului de autoritatea contractanta
Contract de executie lucrari pentru proiectul Centrul de agrement West Gate Club
II.1.2) Tipul contractului si locul de executare a lucrarilor, de furnizare a produselor sau de prestare a serviciilor
Lucrari
Executarea
Locul principal de executare: str. Preciziei, nr. 24, sector 6, Bucuresti
Codul NUTS: RO321 - Bucuresti
II.1.3) Anuntul implica
Un contract de achizitii publice
II.1.4) Informatii privind acordul-cadru
II.1.5) Descrierea succinta a contractului sau a achizitiei/achizitiilor
Lucrari de constructie la cheie a Centrului de agrement West Gate Club, constand in: lucrari de constructii, instalatii aferente construciilor, finisaje, montaj, achizitie echipamente/dotari, racord la utilitati si amenajari exterioare (constructia va avea subsol, parter, 2 etaje si un etaj tehnic).
II.1.6) Clasificare CPV (vocabularul comun privind achizitiile)
45210000-2 - Lucrari de constructii de cladiri (Rev.2)
45211350-7-Lucrari de constructii de cladiri multifunctionale (Rev.2)
II.1.7) Contractul intra sub incidenta acordului privind contractele de achizitii publice
Nu
II.1.8) Impartire in loturi
Nu
II.1.9) Vor fi acceptate variante
Nu
II.2) Cantitatea sau domeniul contractului/acordului cadru
II.2.1) Cantitatea totala sau domeniul
Centru de agrement: lucrari de constructii, instalatii aferente construciilor, finisaje, montaj, achizitie echipamente/dotari, racord la utilitati ?i amenajari exterioare (constructia va avea subsol, parter si 2 etaje plus un etaj tehnic).Valoarea estimata a contractului fara TVA este de 70.402.304, 61 lei exclusiv TVA, din care:
- capitolul 1 ?Cheltuieli pentru obtinerea si amenajarea terenului? = 155.596, 72 lei exclusiv TVA;
- capitolul 2 ?Cheltuieli pentru asigurarea utilitatilor necesare obiectivului? = 2.267.742, 21 lei exclusiv TVA;
- capitolul 4 ?Cheltuieli pentru investitia de baza? = 63.411.737, 24 lei exclusiv TVA;
- capitolul 5.1 ?Organizare de santier? = 84.385, 18 lei exclusiv TVA;
- capitolul 5.2 ?Cheltuieli diverse si neprevazute? = 4.442.971, 70 lei exclusiv TVA.
Valoarea estimata fara TVA: 70, 402, 304.61RON
II.2.2) Optiuni
Nu
II.3) Durata contractului/acordului cadru sau termenul pentru finalizare
15 luni incepand de la data atribuirii contractului
Sectiunea III: INFORMATII JURIDICE, ECONOMICE, FINANCIARE SI TEHNICE
III.1) Conditii referitoare la contract
III.1.1) Depozite valorice ?i garantii solicitate
Valoarea garantiei de participare (GP) este de 1.200.000 lei, valabila 130 de zile de la data limita de depunere a ofertelor. Modul de constituire a GP: in conf cu prev art. 86 alin.(1) si (5) din HG 925/2006. GP este irevocabila si se va constitui printr-un instrument de garantare emis in conditiile legii de o soc bancara ori de o soc de asigurari care se prezinta in original, in cuantumul si pentru perioada prevazuta in DA. In cazul in care ofertantul opteaza pentru constit GP sub forma unei SGB, aceasta va fi in conf cu Formularul C18 din DA. In cazul in care ofertantul opteaza pentru constit GP printr-un instrument de garantare emis de o soc de asig, aceasta trebuie sa fie irevocabila si sa specifice expres ca va fi executata, in termen de max 48 ore de la prima cerere a AC, in limita max a sumei asigurate si sa fie insotita de cond de asig aplicabile politei. Daca moneda in care se constit GP este alta decat RON, atunci ofertantul va face conversia in lei a monedei respective la cursul eur/leu publicat de BNR val la data publicarii in SEAP a AP. In cazul ofertantilor din categ IMM (sub cond de a face dovada in acest sens prin prezentarea doc prev in Legea 346/2004, GP se constituie in procent de 50% din cuantumul precizat. AC are dreptul de a retine GP cf prev art. 87, alin.(1) din HG 925/2006.In cazul in care un ofertant depune contestatie, iar aceasta este respinsa ca nefondata de catre CNSC, AC va retine contestatorului din GP in raport cu val estimata a contractului o suma conform art. 278^1, alin. 1 din OUG 34/2006. Ofertele care nu sunt insotite de dovada constituirii GP, in original, in forma si cuantumul solicitate de Beneficiar sau prezentarea acesteia neinsotita de actele doveditoare privind calit de IMM (daca este cazul) pana la data termenului limita de depunere a ofertelor va atrage respingerea ofertei de catre AC. Cuantumul garantiei de buna executie este de 5% din valoarea contractului fara TVA (2, 5% in cazul IMM). Mod de constituire a garantiei de buna executie: Garantia de buna executie este irevocabila si se constituie printr-un instrument de garantare emis in conditiile legii de o societate bancara sau de o societate de asigurari, care devine anexa la contract. Daca partile convin, garantia de buna executie se poate constitui si prin retineri succesive din sumele datorate pentru facturi partiale pe baza de situatii de lucrari acceptate la plata cu respectarea HG nr. 925/2006 cu modificarile si completarile ulterioare. In cazul in care garantia de buna executie se constituie sub forma unei scrisori de garantie bancara, aceasta va fi in conformitate cu Formular C22 - Scrisoare de garantie bancara de buna executie. Garantia de buna executie nu se va confunda cu garantia tehnica acordata lucrarii.
III.1.2) Principalele modalitati de finantare si plata si/sau trimitere la dispozitiile relevante
a) POR 2007-2013, AP 5, DMI 5.2 (59% fonduri europene - FEDR si cofinantare nationala ? bugetul de stat), si b)41% Cofinantarea eligibila si alte surse proprii ale AC.
III.1.3) Forma juridica pe care o va lua grupul de operatori economici caruia i se atribuie contractul
Asociere conform art. 44 din O.U.G. nr. 34/2006 cu modificarile si completarile ulterioare
III.1.4) Executarea contractului este supusa altor conditii speciale
Nu
III.2) Conditii de participare
III.2.1) Situatia personala a operatorilor economici, inclusiv cerintele referitoare la inscrierea in registrul comertului sau al profesiei
Informatii si formalitati necesare pentru evaluarea respectarii cerintelor mentionate
In cazul in care persoana care semneaza declaratiile/formularele solicitate nu este reprezentantul legal al operatorului economic (lider, asociat), se va atasa o imputernicire valabil emisa in forma autentica, pentru acesta in acest sens (Formular C 21). Ofertantul va completa si prezenta si Formularul C23 ? Declaratie reprezentant legal ? semnatar oferta.
Toate certificatele/documentele/formularele solicitate in prezentul capitol vor fi prezentate in original sau copie legalizata sau copie lizibila conforma cu originalul si trebuie sa fie valabile la data limita de depunere a ofertelor. In cazul operatorilor economici (lider, asociat) de alta nationalitate decat cea romana, documentele vor fi transmise in limba in care au fost emise, insotite de o traducere autorizata a acestora in limba romana. Toate documentele vor avea, pe langa semnatura si stampila, mentionat in clar numele intreg al persoanei semnatare.
Ofertantul isi asuma raspunderea exclusiva pentru legalitatea si autenticitatea tuturor documentelor prezentate in original si/sau copie in vederea participarii la procedura.
Analiza documentelor prezentate de ofertanti de catre comisia de evaluare, nu angajeaza din partea acesteia nicio raspundere sau obligatie fata de acceptarea acestora ca fiind autentice sau legale si nu inlatura raspunderea exclusiva a ofertantului sub acest aspect.
Informatiile cuprinse in respectivele documente trebuie sa fie reale/actuale la data limita de depunere a ofertelor.
Nu se accepta utilizarea de prescurtari.- Completarea si prezentarea declaratiei privind eligibilitatea in conformitate cu Formularul C2A;
- Completarea si prezentarea declaratiei privind neincadrarea in situatiile prevazute la art. 181 din O.U.G. 34/2006 in conformitate cu Formularul C2B;
- Prezentarea certificatului constatator privind indeplinirea obligatiilor exigibile de plata a taxelor si impozitelor la bugetul de stat, din luna anterioara datei limita de depunere a ofertelor, in original/copie legalizata/copie lizibila cu mentiunea ?conform cu originalul?;
- Prezentarea certificatului constatator privind indeplinirea obligatiilor exigibile de plata a taxelor si impozitelor la bugetul local, din luna anterioara datei limita de depunere a ofertelor, in original/copie legalizata/copie lizibila cu mentiunea ?conform cu originalul?;
In cazul in care in tara de origine sau in tara in care este stabilit operatorul economic, nu se emit astfel de documente pentru demonstrarea situatiei personale sau acestea nu vizeaza toate situatiile identificate prin aceasta fisa de date a achizitiei, ofertantul va prezenta o declaratie pe proprie raspundere autentificata data in fata unui notar, autoritati administrative sau judiciare, sau a unei asociatii profesionale competente, in legatura cu toate aspectele care nu au putut fi acoperite de documentele eliberate pentru respectivul operator economic. In cazul incertitudinii referitoare la situatia personala a unui operator economic, autoritatea contractanta poate solicita informatii direct de la autoritatea competenta. Totodata, autoritatea contractanta isi rezerva dreptul de a solicita orice dovezi suplimentare pentru a verifica cele de mai sus;
- Completarea si prezentarea declaratiei privind neincadrarea in situatiile prevazute la art. 69^1 din O.U.G. 34/2006 in conformitate cu Formularul C3. In cazul in care ofertantul isi demonstreaza situatia economica si financiara sau capacitatea tehnica si/sau profesionala invocand si sustinerea acordata de catre o alta persoana, si aceasta terta persoana va prezenta Declaratia privind neincadrarea in prevederile art. 69^1 din OUG nr. 34/2006.Persoanele cu functie de decizie in cadrul autoritatii contractante:
-Danut Asavei ? administrator unic
-Ioana Dinu ? director executiv punct de lucru al societatii situat in Braila, Piata Independentei, nr. 1-Iulian Cojocaru ? Manager de proiect-Maricel Molodau - Responsabil financiar
-Cornel Ciortan - Responsabil tehnic-Dumitru Manolescu- Presedinte Comisie de evaluare
-Dragos - Florin Cozma - Membru Comisie de evaluare-Florin Iulian Ispas - Membru Comisie de evaluare- Completarea si prezentarea declaratiei privind calitatea de participant la procedura conform Formularului C4A;
- Completarea si prezentarea certificatului de participare la licitatie cu oferta independenta in conformitate cu Formularul C4B (Ordinul A.N.R.M.A.P. nr. 314/ 2010). Prezentarea Certificatului constatator emis de Oficiul Registrului Comertului din care sa rezulte, printre altele, forma de inregistrare a ofertantului, obiectul de activitate si activitatile autorizate de acesta, in original/copie legalizata/copie lizibila cu mentiunea ?conform cu originalul?; Datele/informatiile din certificatul constatator trebuie sa fie reale/actuale la data limita de depunere a ofertelor.
Ofertantii persoane juridice straine vor prezenta certificate constatatoare sau alte documente similare din care sa rezulte, printre altele, forma de inregistrare a ofertantului, obiectul de activitate si activitatile autorizate de acesta, in conformitate cu prevederile legale in vigoare in tara in care acestia sunt stabiliti. Aceste documente se vor prezenta in original sau copie lizibila cu mentiunea ?conform cu originalul?, insotite de o traducere in limba romana. Traducerea va fi facuta de un traducator autorizat de Ministerul Justitiei.Nota: ofertantul castigator va pune la dispozitia autoritatii contractante inaintea de transmiterea comunicarii privind rezultatul procedurii de atribuire originalul sau copia legalizata a Certificatului constatator emis de Oficiul Registrului Comertului
III.2.2) Capacitatea economica si financiara
Informatii si formalitati necesare pentru evaluarea respectarii cerintelor mentionate
III.2.3) Capacitatea tehnica
Informatii si formalitati necesare pentru evaluarea respectarii cerintelor mentionate
Informatii privind asocierea Operatorii economici au dreptul de a se asocia cu scopul de a depune oferta comuna, fara a-si legaliza asocierea. Ofertantii asociati nu au dreptul de a depune, pe langa oferta comuna, alte candidaturi in mod individual sau in alta asociere, ori de a participa in calitate de subcontractant la procedura. Un asociat trebuie nominalizat lider al asociatiei si confirmat prin depunerea imputernicirilor semnate de persoanele cu drept de semnatura din partea tuturor asociatilor individuali din cadrul asociatiei. Oferta trebuie sa cuprinda un acord de asociere in care sa se mentioneze ca toti asociatii isi asuma raspunderea solidara pentru executia contractului. Liderul asociatiei este imputernicit sa se oblige si sa primeasca instructiuni de la si in numele tuturor asociatilor, individual si colectiv, si, ca platile se vor derula prin conturile bancare ale liderului de asociere. Acordul de asociere trebuie sa stipuleze ca toti asociatii sunt obligati sa ramana in asociere pe durata a contractului de lucrari. Daca oferta depusa de asociere este declarata castigatoare, se va prezenta acordul de asociere legalizat la notariat inainte de incheierea contractului de lucrari. In cazul asocierii mai multor persoane juridice, cerintele privind Situatia personala a candidatului/ofertantului, Capacitatea de exercitare a activitatii profesionale trebuie sa fie indeplinite de fiecare asociat in parte, iar celelalte cerinte privind Situatia economico-financiara si Capacitatea tehnica si/sau profesionala trebuie indeplinite prin cumul.
Informatii privind subcontractantii Fara a i se diminua raspunderea in ceea ce priveste modul de indeplinire a contractului de lucrari, ofertantul are dreptul de a subcontracta executarea lucrarilor in cadrul contractului respectiv. Daca in propunerea tehnica este inclusa posibilitatea de a subcontracta o parte din contractul respectiv, ofertantul are obligatia de a preciza partile din contract pe care urmeaza sa le subcontracteze. In lista vor fi inclusi toti subcontractantii, cu specificarea pe categorii de lucrari si procentul din valoarea contractului contractat de fiecare subcontractant. La incheierea contractului de achizitie publica prezent, autoritatea contractanta va solicita prezentarea contractelor incheiate intre viitorul contractant si subcontractantii nominalizati. Pe parcursul derularii contractului, contractantul nu are dreptul de a inlocui subcontractantii nominalizati fara acceptul autoritatii contractante.
Declaratie privind utilaje, instalatiile, echipamente tehnice de care dispune ofertantul pentru indeplinirea corespunzatoare a contractului Operatorul economic trebuie sa demonstreze cel putin accesul la utilajele, instalatiile, mijloacele de transport si echipamentele tehnice pe care acesta le mentioneaza in cadrul Ofertei. Pentru resursele tehnice inchiriate ofertantul declarat castigator va transmite achizitorului, in termen de 5 zile lucratoare de la comunicarea rezultatului procedurii, copii ale contractelor sau conventiilor de inchiriere, de comodat sau orice alte forme de punere la dispozitie corespunzatoare resurselor tehnice inchiriate ce vor fi afectate contractului de lucrari. Duratele contractelor sau conventiilor trebuie sa aiba cel putin o durata egala cu perioada necesara de implicare si/ sau utilizare a resurselor tehnice respective.
Declaratie privind personalul de specialitate Vor fi nominalizate persoanele responsabile direct de indeplinirea contractului: minim un sef de santier si un responsabil tehnic cu executia. Se vor prezenta CV-uri; diplome studii de profil; declaratie disponibilitate pentru proiect ? prin inscrierea unei men?iuni pe CV cu numele si prenumele in clar, data si semnatura. Pentru responsabilul tehnic cu executia se va prezenta si certificatul/certificatele de atestare tehnico-profesionala eliberat/eliberate conform Ordinului nr. 777/26.05.2003 emis de Ministerul Lucrarilor Publice, Transporturilor si Locuintei, valabil/valabile la data limita de depunere a ofertelor. CV-ul acestor persoane nominalizate mai sus vor purta numele si prenumele in clar, data si semnatura in original si vor avea inscrisa mentiunea ?Declar ca sunt disponibil sa lucrez, pe pozitia pentru care mi-a fost inclus CV-ul in oferta, in perioada derularii contractului pentru obiectivul de investitii: Centrul de Agrement West Gate Club?. Cerinte minime pentru personalul cheie propus pentru realizarea contractului: - Un Sef santier (1 persoana) ? inginer constructor CCIA (Constructii civile, industriale si agricole) cu vechime de minim 5 ani in domeniul constructiilor si minim 3 ani in domeniul constructiilor civile;
- Un responsabil tehnic cu executia (1 persoana) - specialist in constructii civile, atestat profesional MDRT (Ministerul Dezvoltarii Regionale si Turismului - echivalent MLPAT). Nota: CV-urile altor experti decat cei cheie nu trebuie sa fie incluse in oferta. Lipsa nominalizarii expertului cheie va atrage descalificarea ofertantului. Trebuie nominalizate persoane diferite pentru sef de santier si responsabil tehnic cu executia.
Informatii si/sau nivel(uri) minim(e) necesare pentru evaluarea respectarii cerintelor mentionate In cazul unei asocieri/consortiu, documentele vor fi prezentate de fiecare operator economic membru al asocierii/consortiului. Informatiile cuprinse in respectivele documente trebuie sa fie reale/actuale la data limita de depunere a ofertelor. In cazul in care ofertantul isi demonstreaza capacitatea tehnica/profesionala invocand si sustinerea acordata de catre o alta persoana aceasta va prezenta toate documentele necesare in conformitate cu art. 190 din OUG 34/2006 cu modificarile si completarile ulterioare.
Declaratie privind lista principalelor lucrari executate in ultimii 5 ani Ofertantul trebuie sa faca dovada experientei in contracte de lucrari de constructii civile executate si duse la bun sfarsit in ultimii 5 ani anterior datei limita de depunere a ofertei. Pentru dovedirea experientei similare, ofertantul va putea include maxim 3 contracte de lucrari. In situatia in care contractele au fost semnate inainte de perioada de 5 ani anterioara datei de depunere a ofertei, autoritatea contractanta va lua in considerare doar lucrarile executate si duse la bun sfarsit in perioada solicitata. Valorile vor fi exprimate in LEI, la cursul lei/euro mediu comunicat de Banca Centrala Europeana pentru anul finalizarii contractului/contractelor similar/similare. Ofertantii care trebuie sa efectueze conversia altor monede decat Euro, vor utiliza ratele de schimb medii anuale stabilite de catre Banca Centrala Europeana (www.ecb.eu).
Declaratia referitoare la efectivele medii anuale ale personalului angajat si ale cadrelor de conducere in ultimii 3 ani
Nivel(uri) specific(e) minim(e) necesar(e)
Prezentarea Acordul de asociere in conformitate cu Formularul C27 din sectiunea Formulare.Prezentarea declaratiei privind partea/partile din contract care urmeaza a fi indeplinite de subcontractanti si specializarea acestora, in conformitate cu Formularul C14 din sectiunea Formulare, insotit de acordurile/ contractele de subcontractare. Prezentarea declaratiei privind neincadrarea in prevederile art. 69^1 din OUG nr. 34/ 2006 pentru subcontractant in conformitate cu Formularul C3. Prezentarea declaratiei privind calitatea de participant la procedura in conformitate cu Formularul C4A.Prezentarea declaratiei privind utilajele si echipamentele tehnice functionale de care dispune pentru indeplinirea corespunzatoare a contractului completata in conformitate cu Formularul C9 din sectiunea FormularePrezentarea declaratiei privind personalul de specialitate completata in conformitate cu Formularul C11 din sectiunea Formulare Prezentarea Declara?iei cu privire la reinnoirea/prelungirea in caz de expirare a certificarilor/atestarilor prevazute de lege pentru personalul folosit, pe toata durata de derulare a contractului, fara a fi necesara notificarea beneficiarului in acest sens completata in conformitate cu Formularul C12 din sectiunea Formulare.Prezentarea unui angajament ferm incheiat in forma autentica in original completat conform Formularelor C6B, C6C, C6D (dupa caz)Prezentarea Declaratiei privind lista principalelor lucrari executate si finalizate/receptionate - lucrari de constructii civile ? in ultimii 5 ani, cu valori, perioade de executie completata in conformitate cu Formularul C8A si Fomularul C8B din sectiunea Formulare. Pentru dovedirea experientei similare, ofertantii vor mai prezenta, pentru fiecare contract adus drept referinta, copii certificate conform de catre reprezentantii legali ai ofertantilor, ale proceselor verbale de receptie la terminarea lucrarilor sau alte documente echivalente semnate de beneficiari.Prezentarea declaratiei privind efectivul mediu de personal angajat si al cadrelor de conducere pentru anii 2009, 2010 si 2011, completata in conformitate cu Formularul C10 din sectiunea Formulare.
III.2.4) Contracte rezervate
Nu
III.3) Conditii specifice pentru contractele de servicii
III.3.1) Prestarea serviciilor in cauza este rezervata unei anumite profesii
Nu
III.3.2) Persoanele juridice au obligatia sa indice numele si calificarile profesionale ale membrilor personalului responsabili pentru prestarea serviciilor respective
Nu
SECTIUNEA IV: PROCEDURA
IV.1) Tipul procedurii
IV.1.1) Tipul procedurii
Licitatie deschisa
IV.2) Criterii de atribuire
IV.2.1) Criterii de atribuire
Oferta cea mai avantajoasa d.p.d.v. economicin ceea ce priveste:
- criteriile mentionate in continuare
Criterii
Pondere
1.
Pretul ofertei
35%
Descriere: Componenta financiara
2.
oferta tehnica 1 (FGE)
25%
Descriere: Perioada de garantie acordata echipamentelor [luni]
3.
oferta tehnica 2 (FGL)
30%
Descriere: Perioada de garantie acordata lucrarilor [luni]
4.
oferta tehnica 3 (FMV)
10%
Descriere: Planul de masuri verzi adoptat in cadrul derularii proiectului
Punctaj maxim componenta tehnica: 65
IV.2.2) Se va organiza o licitatie electronica
Nu
IV.3) Informatii administrative
IV.3.1) Numar de referinta atribuit dosarului de autoritatea contractanta
50/28.02.2013
IV.3.2) Anunturi publicate (anunt publicat) anterior privind acelasi contract
Nu
IV.3.3) Conditii de obtinere a caietului de sarcini si a documentatiei suplimentare (cu exceptia unui SAD) sau a documentului descriptiv (in cazul unui dialog competitiv)
Termenul limita pentru depunerea cererilor de documente sau pentru acces la documente: 15.05.2013 09:00
Documente de plata: NU
IV.3.4) Termen limita pentru primirea ofertelor sau a cererilor de participare
15.05.2013 11:00
IV.3.5) Data transmiterii invitatiilor de prezentare de oferte sau de participare candidatilor selectati
IV.3.6) Limba sau limbile in care poate fi redactata oferta sau cererea de participare
Romana
IV.3.7) Perioada minima pe parcursul careia ofertantul trebuie sa isi mentina oferta
120zile (de la termenul limita de primire a ofertelor)
IV.3.8) Conditii de deschidere a ofertelor
Data: 15.05.2013 12:00
Locul: Bucuresti, Str. Preciziei nr. 24, Cladirea H3, etaj 2, sector 6
Persoane autorizate sa asiste la deschiderea ofertelor: da
Reprezentantii ofertantilor cu imputernicire si ai oricarei autoritati competente
SECTIUNEA VI: INFORMATII SUPLIMENTARE
VI.1) Contractul este periodic
Nu
VI.2) Contractul se inscrie intr-un proiect/program finantat din fonduri comunitare
Da
Trimitere (trimiteri) la proiect(e) si/sau program(e): Programul Operational Regional 2007-2013, Axa prioritara 5 ? Dezvoltarea durabila si promovarea turismului, Domeniul major de Interventie 5.2 ? Crearea, dezvoltarea, modernizarea infrastructurii de turism pentru valorificarea resurselor naturale si cresterea calitatii serviciilor turistice
Tip de finantare: Program / ProiectProgram / Proiect: Programul Operational Regional - POR
VI.3) Alte informatii
Autoritatea Contractanta organizeaza o vizita comuna in a 40 zi calendaristica de la data publicarii anuntului de participare in SEAP. Operatorii economici vor inainta Autoritatii Contractante o scrisoare de intentie, cu cel putin 2 zile inainte de data stabilita pentru vizita comuna. Ofertantii vor prezenta Formularul C1 completat, insotit de imputernicire si copie act de identitate. Ofertantii care din motive obiective nu pot participa la vizita comuna, vor organiza pe cont propriu vizita in teren. Vizitarea amplasamentului nu este obligatorie. In cazul in care operatorul nu face vizita in teren, acesta isi asuma riscul de a elabora oferta fara a vizita locatia potrivit art. 36, alin (2) din HG 925/2006. Ofertantul va suporta toate costurile asociate elaborarii si prezentarii ofertei sale, precum si documentelor care o insotesc, iar Beneficiarul nu va fi responsabil sau raspunzator pentru costurile respective. La semnarea contractului de lucrari ofertantul castigator va prezenta o scrisoare bancara de garantie de plata a penalitatilor*), conform cu Formularul C26 pentru garantarea penalitatilor in cuantum de 5.000.000 lei. Penalitatile vor fi percepute conform contractului de executie, in situatia in care Ofertantul nu isi respecta conditiile contractuale. Daca doua sau mai multe oferte intrunesc acelasi punctaj factorul de evaluare determinant va fi pretul determinat obiectiv de precizarile/clarificarile aduse de ofertanti, in conformitate cu urmatoarele: - materialele, utilajele, echipamentele si dotarile sunt corespunzatoare descrierilor acestora din listele cu cantitati de lucrari detaliate din Caietul de sarcini: volumul PT ? parte scrisa; - preturile pentru principalele materiale de constructii si instalatii precum si pentru echipamente, utilaje si dotari, sunt conforme cu ofertele furnizorilor emise in perioada de elaborare a ofertelor;
- costurile pentru manopera, confirmarea castigului mediu pe societate, conform ultimei plati a CAS (declaratie pe proprie raspundere);
- tariful mediu brut aplicat pentru manopera va trebui sa fie cel putin egal cu tariful mediu brut pe ramura constructii, comunicat de Institutul National de Statistica pentru trimestrul II al anului 2012;
- documente justificative privind tarifele aplicate pentru utilajele de constructii si mijloacele de transport. Documentele justificative pentru determinarea pretului in situatia prezentata mai sus vor fi solicitate daca va fi cazul. Nerespectarea reglementarilor legale in ceea ce prive?te tarifele minime pentru manopera va atrage descalificarea ofertantului.
VI.4) Cai de atac
VI.4.1) Organism competent pentru caile de atac
Consiliul National de Solutionare a Contestatiilor
Adresa postala: Str. Stavropoleos, nr. 6, sector 3, Bucuresti, Localitatea: Bucuresti, Cod postal: 030084, Romania, Tel. +40 213104641, Email: [email protected], Fax: +40 213104642 / +40 218900745, Adresa internet (URL): http: //www.cnsc.ro
Organism competent pentru procedurile de mediere
VI.4.2) Utilizarea cailor de atac
Precizari privind termenul (termenele) de exercitare a cailor de atac
Termenele de exercitare a caii de atac sunt cele prevazute la art. 256^2 din O.U.G. nr. 34/2006
VI.4.3) Serviciul de la care se pot obtine informatii privind utilizarea cailor de atac
Oficiul Juridic al S.C. BELVEDERE HOTEL & CLUB INTERNATIONAL S.A
Adresa postala: str. Preciziei nr. 24, Cladirea H3, etaj 2, sector 6, Localitatea: Bucuresti, Cod postal: 062204, Romania, Tel. +40 215390190, Email: [email protected], Fax: +40 215390191, Adresa internet (URL): www.belvedere-braila.ro
VI.5) Data expedierii prezentului anunt
19.03.2013 18:36
ClubAfaceri.ro prin intermediul serviciului Licitatii si Achizitii Publice va ofera posibilitatea de a monitoriza aparitia tuturor licitatiilor publice si a achizitiilor publice din Romania prin filtrarea acestora dupa necesitatile dumneavoastra. In fiecare zi veti primi un email cu toate licitatiile aparute in domeniul tau de interes. Aboneaza-te pentru a nu pierde nici o oportunitate de afaceri.
Disclaimer