Vinde
Inscrie-te Gratuit! ClubAfaceri.ro - Te ajutam sa vinzi cu succes!
Cauta si Liciteaza
Cauta

Filtru Cereri Oferta Achizitii Publice

Cuvinte cheie

Tip achizitie

invitatii de participare
anunturi de atribuire

Data publicare

Licitatie Publica - contract de funizare produse lactate si de panificatie - PREZENTUL ANUNT ANULEAZA ANUNTUL NR.17098 DIN 31.05.2007


Anunt de participare numarul 17216/05.06.2007
Sectiunea I: AUTORITATEA CONTRACTANTA
I.1) Denumirea, adresa si punct(e) de contact:
JUDETUL GIURGIU
Adresa postala: str. Bucuresti, nr.10, Localitatea: Giurgiu, Cod postal: 080045, Romania, Punct(e) de contact: LIDIA PANA, Tel.0246215685, In atentia: FLORENTINA DRAGOMIR, Email: [email protected], Fax: 0246216511, Adresa internet (URL): www.cjgiurgiu.ro
I.2) Tipul autoritatii contractante si activitatea principala (activitatile principale)
Autoritate regionala sau locala
Activitate (activitati)
- Servicii generale ale administratiilor publice
Autoritatea contractanta actioneaza in numele altor autoritati contractante
Nu
Sectiunea II: OBIECTUL CONTRACTULUI
II.1) Descriere
II.1.1) Denumirea data contractului de autoritatea contractanta
contract de funizare produse lactate si de panificatie - PREZENTUL ANUNT ANULEAZA ANUNTUL NR.17098 DIN 31.05.2007
II.1.2) Tipul contractului si locul de executare a lucrarilor, de furnizare a produselor sau de prestare a serviciilor
Furnizare
Cumparare
Locul principal de livrare: scolile de stat-pt.elevii din cls.I-IV si gradinitele de stat cu program normal de 4 ore din jud.Giurgiu, Zona IV: Buturugeni, Gradinari, Joita, Cosoba, Sabareni, Ulmi
II.1.3) Anuntul implica
Un contract de achizitii publice
II.1.4) Informatii privind acordul-cadru
II.1.5) Descrierea succinta a contractului sau a achizitiei/achizitiilor
aprovizionare si distributie produse lactate si de panificatie pentru 1774 elevi si prescolari
II.1.6) Clasificare CPV (vocabularul comun privind achizitiile)
15500000-3 - Produse lactate (Rev.1)
15811000-6-Produse de panificatie (Rev.1)
II.1.7) Contractul intra sub incidenta acordului privind contractele de achizitii publice
Nu
II.1.8) Impartire in loturi
Nu
II.1.9) Vor fi acceptate variante
Nu
II.2) Cantitatea sau domeniul contractului
II.2.1) Cantitatea totala sau domeniul
312224 pachet complet produs lactat+produs de panificatie
Valoarea estimata fara TVA: 272, 868RON
II.2.2) Optiuni
Nu
II.3) Durata contractului sau termenul pentru finalizare
Incepand de la 13.08.2007 pana la 13.06.2008
Sectiunea III: INFORMATII JURIDICE, ECONOMICE, FINANCIARE SI TEHNICE
III.1) Conditii referitoare la contract
III.1.1) Depozite valorice i garantii solicitate
garantia de participare 2700 lei, garantia de buna executie este de 10 % din valoarea contractului fara TVA
III.1.2) Principalele modalitati de finantare si plata si/sau trimitere la dispozitiile relevante
bugetul propriu al Consiliului judetean Giurgiu
III.1.3) Forma juridica pe care o va lua grupul de operatori economici caruia i se atribuie contractul
asociere cu obligatie de legalizare
III.1.4) Executarea contractului este supusa altor conditii speciale
Nu
III.2) Conditii de participare
III.2.1) Situatia personala a operatorilor economici, inclusiv cerintele referitoare la inscrierea in registrul comertului sau al profesiei
Informatii si formalitati necesare pentru evaluarea respectarii cerintelor mentionate
- decl ca ofert.nu e in sit art.180 si 181 din OUG34/2006 sau cazier jud/certif echiv. - certif.de atest fisc.elib.de DGFP, care sa ateste ca soc.nu are datorii, conf.balantei de verif.la 31.05.2007 - certif. privind imp.si taxelor locale care sa ateste ca soc.nu are datorii, la 30.06.2007 - decl.calitatea de particip.- pt.pers.jur/fiz.romane, cert.const.emis de ORC/autiz.funct./altele echiv.din care sa rez. ca ob.de activ.include furniz.prod. care face ob.proc.elib.cu cel mult 30 zile inainte de desc.of.- pt.pers.jur/fiz straine doc. edif.care sa dovedeasca o forma de inreg./atestare ori apart. d.p.d.v prof.conf. prev. legale din tara in care ofert. elib.cu 30 zile inainte de desc.of.
III.2.2) Capacitatea economica si financiara
Informatii si formalitati necesare pentru evaluarea respectarii cerintelor mentionate
- ultimul bilant contabil vizat si inreg.la 31.12.2006 -fisa de informatii generale - scrisoare de bonit.din partea bancii sau soc.recunoscute de audit financiar si contabil.
III.2.3) Capacitatea tehnica
Informatii si formalitati necesare pentru evaluarea respectarii cerintelor mentionate
experienta similara-conf.doc.de atribuire - resurse umane-conf.doc.de atribuire - resurse tehnice-conf.doc.de atribuire - sustinere tehnica-conf.doc.de atribuire - decl.ref.la cond.de munca si protectia muncii
III.2.4) Contracte rezervate
Nu
III.3) Conditii specifice pentru contractele de servicii
III.3.1) Prestarea serviciilor in cauza este rezervata unei anumite profesii
Nu
III.3.2) Persoanele juridice au obligatia sa indice numele si calificarile profesionale ale membrilor personalului responsabili pentru prestarea serviciilor respective
Nu
SECTIUNEA IV: PROCEDURA
IV.1) Tipul procedurii
IV.1.1) Tipul procedurii
Licitatie deschisa
IV.2) Criterii de atribuire
IV.2.1) Criterii de atribuire
Pretul cel mai scazut
IV.2.2) Se va organiza o licitatie electronica
Da
informatii in documentatia de atribuire - fisa de date
IV.3) Informatii administrative
IV.3.1) Numar de referinta atribuit dosarului de autoritatea contractanta
IV.3.2) Anunturi publicate (anunt publicat) anterior privind acelasi contract
Da
Anunt de intentie
Numarul anuntului in JO: 2007/S98-120476 din 24.05.2007
IV.3.3) Conditii de obtinere a caietului de sarcini si a documentatiei suplimentare (cu exceptia unui SAD) sau a documentului descriptiv (in cazul unui dialog competitiv)
Termenul limita pentru depunerea cererilor de documente sau pentru acces la documente: 13.07.2007 16:00
Documente de plata: NU
IV.3.4) Termen limita pentru primirea ofertelor sau a cererilor de participare
16.07.2007 09:00
IV.3.5) Data transmiterii invitatiilor de prezentare de oferte sau de participare candidatilor selectati
IV.3.6) Limba sau limbile in care poate fi redactata oferta sau cererea de participare
Romana
IV.3.7) Perioada minima pe parcursul careia ofertantul trebuie sa isi mentina oferta
Pana la: 16.10.2007
IV.3.8) Conditii de deschidere a ofertelor
Data: 16.07.2007 13:00
Locul: Consiliul Jud. Giurgiu, srt. Bucuresti nr.10, parter, camera 10
Persoane autorizate sa asiste la deschiderea ofertelor: da
reprezentanti imputerniciti ai ofertantilor (maxim 2 reprezentanti din partea fiecarui ofertant)
SECTIUNEA VI: INFORMATII SUPLIMENTARE
VI.1) Contractul este periodic
Nu
VI.2) Contractul se inscrie intr-un proiect/program finantat din fonduri comunitare
Nu
VI.3) Alte informatii
VI.4) Cai de atac
VI.4.1) Organism competent pentru caile de atac
Consiliul National de Solutionare a Contestatiilor
Adresa postala: str.Stavropoles, nr.6, Bucuresti, Localitatea: Bucuresti, Cod postal: 030084, Romania, Tel.0213104641, Email: www.cnsc.ro, Fax: 0213104642, Adresa internet (URL): [email protected]
Organism competent pentru procedurile de mediere
VI.4.2) Utilizarea cailor de atac
Precizari privind termenul (termenele) de exercitare a cailor de atac
Contestatia poate fi depusa in cel mult 10 zile de la data luarii la cunostinta de catre contestator despre un act al autoritatii contractante pe care acesta il considera nelegal
VI.4.3) Serviciul de la care se pot obtine informatii privind utilizarea cailor de atac
Directia juridica din cadrul Consiliului Judetean Giurgiu
Adresa postala: str. Bucuresti, nr.10 , Giurgiu, Localitatea: Giurgiu, Cod postal: 080045, Romania, Tel.0246213801, Email: [email protected], Fax: 0246216511, Adresa internet (URL): www.cjgiurgiu.ro
VI.5) Data expedierii prezentului anunt
01.06.2007 12:35
ClubAfaceri.ro prin intermediul serviciului Licitatii si Achizitii Publice va ofera posibilitatea de a monitoriza aparitia tuturor licitatiilor publice si a achizitiilor publice din Romania prin filtrarea acestora dupa necesitatile dumneavoastra. In fiecare zi veti primi un email cu toate licitatiile aparute in domeniul tau de interes. Aboneaza-te pentru a nu pierde nici o oportunitate de afaceri.
Disclaimer