Vinde
Inscrie-te Gratuit! ClubAfaceri.ro - Te ajutam sa vinzi cu succes!
Cauta si Liciteaza
Cauta

Filtru Cereri Oferta Achizitii Publice

Cuvinte cheie

Tip achizitie

invitatii de participare
anunturi de atribuire

Data publicare

Licitatie Publica - CONTRACT DE FURNIZARE : ACHIZITIE TICHETE DE MASA


Anunt de participare numarul 10449/17.04.2007
Sectiunea I: AUTORITATEA CONTRACTANTA
I.1) Denumirea, adresa si punct(e) de contact:
SPITALUL ORASENESC BALS
Adresa postala: STR.NICOLAE BALCESCU NR. 115, JUDETUL OLT, Localitatea: Bals, Cod postal: 235100, Romania, Punct(e) de contact: JENI IORDACHE, Tel.0249450867, Email: [email protected], [email protected], Fax: 0249450158
I.2) Tipul autoritatii contractante si activitatea principala (activitatile principale)
Autoritate regionala sau locala
Activitate (activitati)
- Sanatate
Autoritatea contractanta actioneaza in numele altor autoritati contractante
Nu
Sectiunea II: OBIECTUL CONTRACTULUI
II.1) Descriere
II.1.1) Denumirea data contractului de autoritatea contractanta
CONTRACT DE FURNIZARE : ACHIZITIE TICHETE DE MASA
II.1.2) Tipul contractului si locul de executare a lucrarilor, de furnizare a produselor sau de prestare a serviciilor
Furnizare
Cumparare
Locul principal de livrare: BALS, STR.NICOLAE BALCESCU NR. 115, JUDETUL OLT, COD 235100
II.1.3) Anuntul implica
Un contract de achizitii publice
II.1.4) Informatii privind acordul-cadru
II.1.5) Descrierea succinta a contractului sau a achizitiei/achizitiilor
ACHIZITIE TICHETE DE MASA
II.1.6) Clasificare CPV (vocabularul comun privind achizitiile)
22867000-5 - Tichete de masa (Rev.1)
II.1.7) Contractul intra sub incidenta acordului privind contractele de achizitii publice
Nu
II.1.8) Impartire in loturi
Nu
II.1.9) Vor fi acceptate variante
Nu
II.2) Cantitatea sau domeniul contractului
II.2.1) Cantitatea totala sau domeniul
NR. TICHETE - 26.262
Valoarea estimata fara TVA: intre 194, 604 si 282, 280RON
II.2.2) Optiuni
Da
CONFORM CAIETULUI DE SARCINI
II.3) Durata contractului sau termenul pentru finalizare
6 luni incepand de la data atribuirii contractului
Sectiunea III: INFORMATII JURIDICE, ECONOMICE, FINANCIARE SI TEHNICE
III.1) Conditii referitoare la contract
III.1.1) Depozite valorice i garantii solicitate
GARANTIA DE PARTICIPARE 1 % - 2822, 80 LEI RONGARANTIA DE BUNA EXECUTIE 5 % DIN VALOAREA CONTRACTULUI
III.1.2) Principalele modalitati de finantare si plata si/sau trimitere la dispozitiile relevante
FONDURI C.A.S.J. OLT
III.1.3) Forma juridica pe care o va lua grupul de operatori economici caruia i se atribuie contractul
AU OBLIGATIA DE A-SI LEGALIZA FORMAL ASOCIEREA PRINTR-UN CONTRACT SCRIS SEMNAT DE PARTILE ASOCIATE CARE VA FI PREZENTAT AUTORITATII CONTRACTANTE INAINTE DE SEMNAREA CONTRACTULUI DE ACHIZITIE.
III.1.4) Executarea contractului este supusa altor conditii speciale
Nu
III.2) Conditii de participare
III.2.1) Situatia personala a operatorilor economici, inclusiv cerintele referitoare la inscrierea in registrul comertului sau al profesiei
Informatii si formalitati necesare pentru evaluarea respectarii cerintelor mentionate
DECLARATIE PRIVIND ELIGIBILITATEA;
DECLARATIE PRIVIND NEINCADRAREA IN PREVEDERILE ART.181 DIN OUG 34/2006;
CERTIFICAT DE INREGISTRARE FISCALA;
CERTIFICAT CONSTATATOR EMIS DE OFICIUL COMERTULUI DIN CARE SA REZULTE CA OBIECTUL DE ACTIVITATE AL OFERTANTULUI ESTE IN CONCORDANTA CU ACTIVITATEA SUPUSA PROCEDURII DE ACHIZITIE;CERTIFICATE CONSTATATOARE PRIVIND INDEPLINIREA OBLIGATIILOR EXIGIBILE DE PLATA A IMPOZITELOR SI TAXELOR CATRE STAT INCLUSIV CELE LOCALE PRECUM SI CONTRIBUTIILE PENTRU ASIGURARILE DE STAT, SOMAJ SI ASIGURARI SOCIALE DE SANATATE.
III.2.2) Capacitatea economica si financiara
Informatii si formalitati necesare pentru evaluarea respectarii cerintelor mentionate
FISA DE INFORMATII GENERALA
EXPERIENTA SIMILARA
BILANT CONTABIL LA 31, 12, 2006 VIZAT DE ORGANELE DE RESORT
III.2.3) Capacitatea tehnica
Informatii si formalitati necesare pentru evaluarea respectarii cerintelor mentionate
LISTA SERVICIILOR PRESTATE IN ULTIMII 3 ANI INSOTITA DE CERTIFICARI CE BUNA EXECUTIE PENTRU CELE MAI IMPORTANTE SERVICII IN CONFORMITATE CU FORMULARUL 12 E (SE VOR PREZENTA CEL PUTIN DOUA CERTIFICARI/RECOMANDARI)
III.2.4) Contracte rezervate
Nu
III.3) Conditii specifice pentru contractele de servicii
III.3.1) Prestarea serviciilor in cauza este rezervata unei anumite profesii
Nu
III.3.2) Persoanele juridice au obligatia sa indice numele si calificarile profesionale ale membrilor personalului responsabili pentru prestarea serviciilor respective
Nu
SECTIUNEA IV: PROCEDURA
IV.1) Tipul procedurii
IV.1.1) Tipul procedurii
Licitatie deschisa
IV.2) Criterii de atribuire
IV.2.1) Criterii de atribuire
Pretul cel mai scazut
IV.2.2) Se va organiza o licitatie electronica
Nu
IV.3) Informatii administrative
IV.3.1) Numar de referinta atribuit dosarului de autoritatea contractanta
756/13.04.2007
IV.3.2) Anunturi publicate (anunt publicat) anterior privind acelasi contract
Nu
IV.3.3) Conditii de obtinere a caietului de sarcini si a documentatiei suplimentare (cu exceptia unui SAD) sau a documentului descriptiv (in cazul unui dialog competitiv)
Termenul limita pentru depunerea cererilor de documente sau pentru acces la documente: 17.05.2007 15:00
Documente de plata: DA
Pretul: 25 RON
Conditii si modalitate de plata: DOCUMENTATIA SE OBTINE PE BAZA SOLICITARII SCRISE DE LA BIR CONTABILITATE TEL.0249450867D-NA IORDACHE JENI PLATA SE VA FACE IN NUMERAR LA CASIERIE
IV.3.4) Termen limita pentru primirea ofertelor sau a cererilor de participare
23.05.2007 15:00
IV.3.5) Data transmiterii invitatiilor de prezentare de oferte sau de participare candidatilor selectati
IV.3.6) Limba sau limbile in care poate fi redactata oferta sau cererea de participare
Romana
IV.3.7) Perioada minima pe parcursul careia ofertantul trebuie sa isi mentina oferta
90zile (de la termenul limita de primire a ofertelor)
IV.3.8) Conditii de deschidere a ofertelor
Data: 24.05.2007 11:00
Locul: SPITALUL ORASENESC BALS, STR. NICOLAE BALCESCU NR. 115, JUDETUL OLT
Persoane autorizate sa asiste la deschiderea ofertelor: da
LA DESCHIDEREA OFERTELOR VOR PUTEA FI PREZENTI REPREZENTANTII AUTORIZATI AI OFERTANTILOR CARE DORESC SA PARTICIPE SI CARE VOR PREZENTA IMPUTERNICIRE IN ACEST SENS.
SECTIUNEA VI: INFORMATII SUPLIMENTARE
VI.1) Contractul este periodic
Nu
VI.2) Contractul se inscrie intr-un proiect/program finantat din fonduri comunitare
Nu
VI.3) Alte informatii
TERMENUL LIMITA DE SOLICITAREA CLARIFICARILOR REFERITOARE LA CONTINUTUL DOCUMENTATIEI DE ATRIBUIRE 15.05.2007 ORA 15.00. NU SE ADMIT OFERTE ALTERNATIVE
VI.4) Cai de atac
VI.4.1) Organism competent pentru caile de atac
CURTEA DE APEL CRAIOVA SECTIA CONTENCIOS ADMINISTRATIV SI FISCAL
Adresa postala: STR. NICOLAE TITULESCU NR. 4, Localitatea: CRAIOVA, Cod postal: 200188, Romania, Tel.0251/418568, Fax: 0251/415600
Organism competent pentru procedurile de mediere
CONSILIUL NATIONAL DE SOLUTIONARE A CONTESTATIILOR
Adresa postala: B-DUL DINICU GOLESCU NR. 38, SECTOR 1, Localitatea: BUCURESTI, Cod postal: 010873, Romania, Tel.021/3118090, Email: [email protected], Fax: 021/3118095
VI.4.2) Utilizarea cailor de atac
Precizari privind termenul (termenele) de exercitare a cailor de atac
VI.4.3) Serviciul de la care se pot obtine informatii privind utilizarea cailor de atac
SPITALUL ORSEENESC BALS - COMPARTIMENT JURIODIC
Adresa postala: STR. NICOLAE B[LCESCU NR. 115, Localitatea: BALS, Cod postal: 235100, Romania, Tel.0249/450867, Email: [email protected], Fax: 0249/450158
VI.5) Data expedierii prezentului anunt
17.04.2007 14:02
ClubAfaceri.ro prin intermediul serviciului Licitatii si Achizitii Publice va ofera posibilitatea de a monitoriza aparitia tuturor licitatiilor publice si a achizitiilor publice din Romania prin filtrarea acestora dupa necesitatile dumneavoastra. In fiecare zi veti primi un email cu toate licitatiile aparute in domeniul tau de interes. Aboneaza-te pentru a nu pierde nici o oportunitate de afaceri.
Disclaimer