Vinde
Inscrie-te Gratuit! ClubAfaceri.ro - Te ajutam sa vinzi cu succes!
Cauta si Liciteaza
Cauta

Filtru Cereri Oferta Achizitii Publice

Cuvinte cheie

Tip achizitie

invitatii de participare
anunturi de atribuire

Data publicare

Licitatie Publica - contract de furnizare a fructelor proaspete in cadrul Programului de incurajare a consumului de fructe in scoli pentru Sectorul 2 al Municipiului Bucuresti


Anunt de participare numarul 146934/01.10.2013
Sectiunea I: AUTORITATEA CONTRACTANTA
I.1) Denumirea, adresa si punct(e) de contact:
Sectorul 2 al Municipiului Bucuresti
Adresa postala: str. Chiristigiilor nr.11-13 sector 2, Localitatea: Bucuresti, Cod postal: 021561, Romania, Punct(e) de contact: Victorita Bocea, Tel. +40 0212524446, Email: [email protected], Fax: +40 0212524446, Adresa profilului cumparatorului: www.e-licitatie.ro
Adresa de la care se pot obtine informatii suplimentare:
Punctul (punctele) de contact mentionat(e) anterior
Caietul de sarcini si documentele suplimentare (inclusiv documentele pentru dialogul competitiv si sistemul de achizitie dinamic) pot fi obtinute la:
Punctul (punctele) de contact mentionat(e) anterior
Ofertele sau solicitarile de participare trebuie transmise la:
Punctul (punctele) de contact mentionat(e) anterior
I.2) Tipul autoritatii contractante si activitatea principala (activitatile principale)
Autoritate regionala sau locala
Activitate (activitati)
- Servicii generale ale administratiilor publice
Autoritatea contractanta actioneaza in numele altor autoritati contractante
Nu
Sectiunea II: OBIECTUL CONTRACTULUI
II.1) Descriere
II.1.1) Denumirea data contractului de autoritatea contractanta
contract de furnizarea fructelor proaspete in cadrul Programului de incurajare a consumului de fructe in scolipentruSectorul 2 al Municipiului Bucuresti
II.1.2) Tipul contractului si locul de executare a lucrarilor, de furnizare a produselor sau de prestare a serviciilor
Furnizare
Cumparare
Locul principal de livrare: Unitatile de invatamant din Sectorul 2 al Municipiului Bucuresti
Codul NUTS: RO321 - Bucuresti
II.1.3) Anuntul implica
Un contract de achizitii publice
II.1.4) Informatii privind acordul-cadru
II.1.5) Descrierea succinta a contractului sau a achizitiei/achizitiilor
contract de furnizarea fructelor proaspete in cadrul Programului de incurajare a consumului de fructe in scolipentruSectorul 2 al Municipiului Bucuresti
II.1.6) Clasificare CPV (vocabularul comun privind achizitiile)
03222321-9 - Mere (Rev.2)
60000000-8-Servicii de transport (cu exceptia transportului de deseuri) (Rev.2)
II.1.7) Contractul intra sub incidenta acordului privind contractele de achizitii publice
Nu
II.1.8) Impartire in loturi
Nu
II.1.9) Vor fi acceptate variante
Nu
II.2) Cantitatea sau domeniul contractului/acordului cadru
II.2.1) Cantitatea totala sau domeniul
conform caietului de sarcini
Valoarea estimata fara TVA: 666, 755.07RON
II.2.2) Optiuni
Nu
II.3) Durata contractului/acordului cadru sau termenul pentru finalizare
89 zile incepand de la data atribuirii contractului
Sectiunea III: INFORMATII JURIDICE, ECONOMICE, FINANCIARE SI TEHNICE
III.1) Conditii referitoare la contract
III.1.1) Depozite valorice ?i garantii solicitate
Ofertantul va constitui o garantie pentru participare in cuantum de 10000 lei. Garantia de participare se constituie in conformitate cu prevederile art. 86 din HG nr. 925/2006.Garantia de participare poate fi constituitasi in alta moneda decat lei, la un curs de reconversie afisat de BNR, la data publicarii anuntului de participare.Perioada de valabilitate a garantiei pentru participare: 90 zile de la data limita stabilita pentru depunerea ofertelorDaca garantia se constituie prin instrument de garantare emis in conditiile legii de catre o societate bancara sau de catre o societate de asigurari, se va putea utiliza Formularul nr.9, cu conditia respectarii prevederilor art. 86 alin. (2) ? (4) din H.G. nr. 925/2006.Daca garantia se constituie prin virament bancar, transferul va fi efectuat in contul RO37TREZ7025006XXX000197, deschis la Trezoreria Sector 2Mod de prezentare ? dovada constituirii garantiei / instrumentul de garantare se prezinta in original.In cazul depunerii de oferte in asociere, garantia de participare trebuie constituita in numele asocierii si sa mentioneze ca acopera in mod solidar toti membrii grupului de operatori economici.Incazul unei contestatii respinsa ca nefondata de C.N.S.Cautoritatea contractanta va retine contestatarului suma calculata conf. art.278^1alin.1 si alin. 2 din O.U.G. nr.34/2006.Garantia de participare emisa in alta limba decat romana va fi prezentata in original si va fi insotita de traducerea autorizata si legalizata in limba romana.In cazul ofertantilor care se regasesc in categoria intreprinderilor mici si mijlocii conform Legii nr. 346/2004 (facand dovada in acest sens pana la data limita stabilita pentru depunerea ofertelor) garantia de participare se constituie in procent de 50% din cuantumul precizat in documentatia de atribuire. Formularul nr.12 Garantia de buna executie a contractului in cuantum de 10 % din pretul contractului, fara TVA, se constituie in conf. cu prevederile art. 90 din HG 925/2006, printr-un instrument de garantare emis in conditiile legii de o societate bancara / societate de asigurari. In cazul in care constituirea garantiei de buna executie se face prin scrisoare bancara de buna executie se va utiliza Formularul nr.10 din sectiunea Formulare. Instrumentul de garantare va fi predat autoritatii contractante in original in cel mult 7 zile lucratoare de la data semnarii contractului de achizitie publica. La solicitarea ofertantului, exprimata in cuprinsul propunerii financiare, se va accepta si constituirea garantiei de buna executie prin retineri succesive din facturile partiale, cu respectarea prevederilor HGR nr.1045/2011In cazul ofertantilor care se regasesc in categoria intreprinderilor mici si mijlocii conform Legii nr. 346/2004 (facand dovada in acest sens pana la data limita stabilita pentru depunerea ofertelor) garantia de participare se constituie in procent de 50% din cuantumul precizat in documentatia de atribuire. Formularul nr.12
III.1.2) Principalele modalitati de finantare si plata si/sau trimitere la dispozitiile relevante
bugetul general consolidat al Consiliului Local Sector 2 si alte fonduri legal constituiteFEGA- Programul de incurajare a consumului de fructe proaspete in scoli
III.1.3) Forma juridica pe care o va lua grupul de operatori economici caruia i se atribuie contractul
Asociere conform art. 44 din O.U.G. nr. 34/2006 cu modificarile si completarile ulterioare
III.1.4) Executarea contractului este supusa altor conditii speciale
Nu
III.2) Conditii de participare
III.2.1) Situatia personala a operatorilor economici, inclusiv cerintele referitoare la inscrierea in registrul comertului sau al profesiei
Informatii si formalitati necesare pentru evaluarea respectarii cerintelor mentionate
Cerinta 1.Declaratie privind eligibilitatea (neincadrarea in prevederile art.180 din OUG nr. 34/2006) - completare Formular nr.1 Nota 1: In situatia participarii cu oferta comuna, fiecare dintre ofertantii asociati trebuie sa indeplineasca aceasta cerinta. Nota 2: Cerinta nu trebuie indeplinita de eventualii subcontractanti. Nota 3: In situatia in care ofertantii isi demonstreaza capacitatea economica si financiara si/sau capacitatea tehnica si profesionala invocand sustinerea acordata de o terta persoana (in conditiile art. 186, si/sau ale art. 190 din OUG 34/2006), respectiva persoana trebuie sa indeplineasca aceasta cerinta Cerinta 2. Declaratie privind neincadrarea in prevederile art. 181, din OUG 34/2006 - completare Formular 2, Nota 1: In situatia participarii cu oferta comuna, fiecare dintre ofertantii asociati trebuie sa indeplineasca aceasta cerinta. Nota 2: Cerinta nu trebuie indeplinita de eventualii subcontractanti. Nota 3: In situatia in care ofertantii isi demonstreaza capacitatea economica si financiara si/sau capacitatea tehnica si profesionala invocand sustinerea acordata de o terta persoana (in conditiile art. 186, si/sau ale art. 190 din OUG 34/2006), respectiva persoana trebuie nu trebuie sa se afle in niciuna dintre situatiile prevazute la art. 181, lit. a), c) si d) din OUG 34/2006. Cerinta 3. Declaratie privind neincadrarea in situatiile prevazute la art.69^1 din OUG nr.34/2006, cu modificarile si completarile ulterioare - completare Formular nr. 3 , Nota : Declaratia va fi prezentata de ofertantul unic, de toti ofertantii asociati, de toti subcontractantii si de toti tertii sustinatori, dupa caz. Persoanele cu functii de decizie in cadrul autoritatii contractante in ceea ce priveste organizarea, derularea si finalizarea procedurii: Primar ?Neculai Ontanu Viceprimar - Toader Mugur Mihai Director Executiv Directia Economica ? Ion Marin Director Executiv-Directia Juridica - Elena Nita Consilier C.F.P. -Rapa Lenuta , Bocea Victorita - Sef ServiciuAchizitii Publice , Comisie de evaluare ; Georgeta Vizireanu - Consilier - Serviciu Achizititii Publice, Radu Neg -Consilier Serviciul Achizitii Publice , Geangu Mihail -Director Executiv -DGAPISector 2, Fogoras Claudiu George - Consilier- Directia Juridica, cerinta nr.4 Declaratie privind calitatea de participant la procedura se va completa Formularul nr. 20 cerinta nr.5. Certificat de participare cu oferta independenta " Formularul nr.4 cerinta nr.6.Certificate constatatoare privind indeplinirea obligatiilor exigibile de plata. Certificat constatator privind indeplinirea obligatiilor de plata a impozitelor si taxelor locale si alte venituri ale bugetului local - formular tip emis de organismele competente din care sa reiasa ca nu are datorii scadente in luna anterioara celei in care se depun ofertele. Certificat constatator privind indeplinirea obligatiilor de plata a impozitelor, taxelor si a contributiilor de asigurari sociale la bugetul general consolidat (Agentia Nationala de Administrare Fiscala - Directia Generala a Finantelor Publice) - formular emis de organismele competente din care sa reiasa ca nu are datorii scadente in luna anterioara celei in care se depun ofertele. . Persoanele juridice straine vor prezenta orice document edificator pentru dovedirea eligibilitatii - eliberate de autoritati ale tarii de origine a contributiilor catre bugetul de stat si bugetul local in conformitate cu cerintele solicitate de autoritatea contractanta. Pentru ofertantii nerezidenti se vor aplica prevederile art. 182 din OUG 34/2006 cu modificari si completari ulterioare. Documentele vor fi prezentate in original, copie legalizata sau copie conform cu originalul. In cazul ofertantilor (persoane fizice sau juridice) de alta nationalitate decat cea romana, documentele vor fi transmise in limba de origine, insotite de o traducere autorizata a acestora in limba romana. (In cazul in care oferta este depusa de o asociere de operatori economici, fiecare asociat va prezenta documentele mentionate mai sus.) Pentru persoanele juridice romane documentele se prezinta in original, copie legalizata sau copie conforma cu originalul iar pentru persoanele juridice straine documentele se prezinta in original sau copie conforma cu originalul si vor fi insotite de traducere autorizata si legalizata.Pentru persoanele juridice romane1.Modalitatea de indeplinire: -Prezentarea certificatului constatator emis de Oficiul Registrului Comertului de pe langa Tribunalul Teritorial, din care sa rezulte domeniul de activitate principal/ secundar, codurile CAEN aferente acestora.Pentru persoanele juridice straine2. Modalitatea de indeplinire: - Prezentarea dedocumente care dovedesc o forma de inregistrare / atestare ori apartenenta din punct de vedere profesional, conforme legii tarii de rezidenta a operatorului economic. (se va verifica prin accesareahttp: //ec.europa.eu/markt/ecertis/login.do)- prezentarea Certificatului de Rezidenta Fiscala (evitarea dublei impuneri) sau o declaratie, valabile pentru anul calendaristic in curs.3. Prezentarea documentului de inregistrare pentru siguranta alimentelor emis de directia judeteana/municipiul Bucurestisanitar veterinara pentru siguranta alimentelor ;
(conform Ordinului nr. 111 din 16 decembrie 2008 privind aprobarea Normei sanitare veterinare si pentru siguranta alimentelor privind procedura de inregistrare sanitara veterinara si pentru siguranta alimentelor a activitatilor de obtinere si de vanzare directa si/sau cu amanuntul a produselor alimentare de origine animala sau nonanimala, precum si a activitatilor de productie, procesare, depozitare, transport si comercializare a produselor alimentare de origine nonanimala).
III.2.2) Capacitatea economica si financiara
Informatii si formalitati necesare pentru evaluarea respectarii cerintelor mentionate
Cerinta nr.1Declaratie privind cifra de afaceri globala pe ultimii 3 aniConditie de calificare: Cifra medie de afaceri globala in ultimii 3 (trei) ani sa fie cel putin egala cu666 755, 07 lei.Documente relevante:
Bilant contabil sauextrase de bilant inregistrat la organele competente, raport de audit, dupa caz sau orice alte documente echivalente.
Nivel(uri) specific(e) minim(e) necesar(e)
Se va completaFormularulnr.5In cazul in care ofertantul isi demonstreaza indeplinirea cerintei minime privind situatia economica si financiara invocand sustinerea acordata de catre o alta persoana (conform art. 186 din OUG 34/2006), acesta se considera a fi calificat daca tertul sustinator demonstreaza indeplinirea in integralitate a cerintei minime solicitate prin prezentarea documentelor relevante. Aceste documente vor insoti angajamentul ferm incheiat al persoanei respective care trebuie sa garanteze autoritatii contractante faptul ca, in cazul in care contractantul intampina dificultati pe parcursul derularii contractului, persoana sustinatoare se obliga sa asigure indeplinirea completa si reglementara a obligatiilor contractuale prin implicarea sa directa.In cazul in care ofertantul este un grup de operatori economici, cerinta minima privind situatia economica si financiara poate fi indeplinita prin cumul. Daca grupul de operatori isi demonstreaza indeplinirea cerintei minime privind situatia economicasi financiara invocand sustinerea acordata de catre o alta/alte persoana/persoane, modalitatea de indeplinire a cerintei este similara ofertei individuale mentionata mai sus, cu precizarea ca sustinerea va fi acordata asocierii si nu unuia dintre asociati.Nota : Persoana ce asigura sustinerea situatiei economic si financiare nu trebuie sa se afle in situatia care determina excluderea din procedura de atribuire conform prevederilor art. 180, art. 181 lit. a), c^1) si d) si art .69^1 din OUG 34/2006.Daca situatiile financiare sunt intocmite in alta moneda, pentru conversie se va lua in considerare cursul mediu de referinta publicat de Banca Nationala a Romaniei pentru anul respectiv
III.2.3) Capacitatea tehnica
Informatii si formalitati necesare pentru evaluarea respectarii cerintelor mentionate
In vederea dovedirii capacitatii tehnice de a livra/ produceproduse similare care fac obiectulachizitiei
Cerinta nr.1Lista principalelor livrari de produse efectuate in ultimii 3 ani, continand valori, perioade de livrare, beneficiari, indiferent daca acestia din urma sunt autoritati contractante sau clienti privati, din care sa rezulte caOfertantul/candidatul a livrat produse similare in valoare cumulata de cel putin 666 755, 07lei
Nivelul valoric impus livrarilor de produse se confirma de ofertantprin prezentareadecertificate/ documenteemise sau contrasemnatede o autoritateori de catreclientul beneficiar
Cerinta 2 ; Declaratie privind personalul/organismul tehnic de specialitate de care dispune sau al carui angajament de participare a fost obtinut de catre ofertant/candidat, in special pentru asigurarea controlului calitatii..
Conditie de calificare
Operatorul economic va face dovada ca dispune depersonal pentru transportul si distributia merelor la locatiile prevazute in caietul de sarcini in conformitate cu graficul de livrare stabilit.Ofertantul/candidatul va avea in vedere nominalizarea de persoane avand cunostinte minime de igiena produselor agroalimentare sau instruite in acest sens si avand efectuat controlul medical periodic, conform cu prevederile Ordinului nr.243/05.11.2012..
Pentru demonstrarea indeplinirii acestei cerinte se vor prezenta documente care confirma:
- instruirea personalului in domeniul igienei produselor agro-alimentare (prezentare copie document);
- efectuarea controlului medical periodic (copie document/ adeverinta).
Cerinta nr.3Lista utilajelor, instalatiilor, echipamentelor tehnice de care poate dispune operatorul economic pentru indeplinirea corespunzatoare a contractului;Conditie de calificare:
Ofertantul/candidatul sa faca dovada cadispune de mijloace de transport pentru indeplinirea corespunzatoare a contractuluiModalitatea de indeplinire:
Prezentarea de documente care sa demonstreze ca operatorul economic dispune de mijloace de transport adecvate, inregistrate conform Ordinului nr. 111/2008, emis de Autoritatea Nationala Sanitara Veterinara si pentru Siguranta Alimentelor; (documente care confirma modul de dispunere a acestora - proprietate/contract de inchiriere/angajament de punere la dispozitie si copia documentului de inregistrare la autoritatea competenta, valabil la data limita de depunere a ofertei)Conditie de calificare:
Ofertantul/candidatul dispune de cel putin 1 depozit alimentar dotat cu instalatii adecvate pentru ambalarea si pastrarea fructelor.
Modalitatea de indeplinire:
Prezentarea de documente care sa demonstreze ca ofertantul/candidatul dispune de depozit (e)inregistrate conform Ordinului nr. 111/2008, emis de Autoritatea Nationala Sanitara Veterinara si pentru Siguranta Alimentelor; (documente care confirma modul de dispunere a acestora - proprietate/contract de inchiriere/angajament de punere la dispozit ie si copia documentului de inregistrare la autoritatea competenta, valabil la data limita de depunere a ofertei)
Implementarea standardului de Management al Calitatii cu SR EN ISO 9001 /2008 sau echivalent
Nivel(uri) specific(e) minim(e) necesar(e)
Depunerea uneimostre a produsului ofertat insotita de buletinul de analizaprivind continutul de pesticide, cadmiu nitriti, nitrati sau alti contaminati, Buletinele de analiza vor fieliberate de laboratoare nationale sau comunitare acreditate in conformitate cu ISO EN 17025, conform OMADR nr. 155/2011."Neprezentarea mostrei insotita de buletinul de analiza privind continutul de pesticide, cadmiu nitriti, nitrati sau alti contaminati, aferent acesteiala sedinta de deschidere a ofertelor va duce la descalificarea operatorului economic.Se va completa Formularul nr.6Daca documentele sunt intocmite in alta moneda, pentru conversie se va lua in considerare cursul mediu anualleu/alta valutacomunicat de Banca Nationala a Romaniei pentru anul respectiv.Se va completa Formularul nr.13Se va completa Formularul nr.7certificat ISO 9001/2008 sau echivalent, valabil la data limita de depunerea ofertelor
III.2.4) Contracte rezervate
Nu
III.3) Conditii specifice pentru contractele de servicii
III.3.1) Prestarea serviciilor in cauza este rezervata unei anumite profesii
Nu
III.3.2) Persoanele juridice au obligatia sa indice numele si calificarile profesionale ale membrilor personalului responsabili pentru prestarea serviciilor respective
Nu
SECTIUNEA IV: PROCEDURA
IV.1) Tipul procedurii
IV.1.1) Tipul procedurii
Licitatie deschisa
IV.2) Criterii de atribuire
IV.2.1) Criterii de atribuire
Pretul cel mai scazut
IV.2.2) Se va organiza o licitatie electronica
Da
Pentru obtinerea unor preturi cat mai competitive, autoritatile contractanteorganizeaza licitatia electronica, ca faza finala a procedurii de atribuire aplicate (in conformitate cu prevederile art.5, alin.(3) din ORDONANTA DE URGENTA Nr. 24*) din 24 martie 2010 privind implementarea programului de incurajare a consumului de fructe proaspete in scoli.Numar runde1Durata rundei24 ore.Poate fi oprita desfasurarea urmatoarelor runde, in cazul in care nu se imbunatateste ofertadaOfertantii pot vedea cea mai buna oferta de pretnuOfertantii pot vedea numarul de participanti inscrisi la licitatienuLicitatia se prelungeste automat, in cazul modificarii clasamentuluidaSe va utiliza pasul de licitaredaLa licitatia electronica vor fi invitati ofertantii care au depus oferte admisibile. Daca ofertantul nu modifica in cadrul fazei de licitatie electronica pretul, la stabilirea clasamentului final se va lua in considerare oferta depusa de catre acesta anterior desfasurarii acestei faze. Licitatia electronica se va desfasura intr-o singura runda. Daca dupa licitatia electronica, doua sau mai multe oferte contin acelasi pret(cel mai mic, a.c.va solicita ofertantilor respectivi o noua propunere financiara, in plic inchis, caz in care contractul va fi atribuit ofertantului a carui noua propunere financiara are pretul cel mai scazut. Ofertantul cu pretul cel mai scazut are obligatia de a depune in original la sediul a.c. in termen de 3 zile, oferta refacuta la valoarea licitata.
IV.3) Informatii administrative
IV.3.1) Numar de referinta atribuit dosarului de autoritatea contractanta
IV.3.2) Anunturi publicate (anunt publicat) anterior privind acelasi contract
Nu
IV.3.3) Conditii de obtinere a caietului de sarcini si a documentatiei suplimentare (cu exceptia unui SAD) sau a documentului descriptiv (in cazul unui dialog competitiv)
Termenul limita pentru depunerea cererilor de documente sau pentru acces la documente: 13.11.2013 16:00
Documente de plata: NU
IV.3.4) Termen limita pentru primirea ofertelor sau a cererilor de participare
14.11.2013 10:00
IV.3.5) Data transmiterii invitatiilor de prezentare de oferte sau de participare candidatilor selectati
IV.3.6) Limba sau limbile in care poate fi redactata oferta sau cererea de participare
Romana
Moneda in care se transmite oferta de pret: RON
IV.3.7) Perioada minima pe parcursul careia ofertantul trebuie sa isi mentina oferta
90zile (de la termenul limita de primire a ofertelor)
IV.3.8) Conditii de deschidere a ofertelor
Data: 14.11.2013 12:00
Locul: Primaria Sectorului 2, str. chiristigiilor nr. 11-13
Persoane autorizate sa asiste la deschiderea ofertelor: da
membri comisiei de evaluare, persoane imputernicite ai operatorilor economici
SECTIUNEA VI: INFORMATII SUPLIMENTARE
VI.1) Contractul este periodic
Nu
VI.2) Contractul se inscrie intr-un proiect/program finantat din fonduri comunitare
Nu
Tip de finantare: Fonduri bugetare
VI.3) Alte informatii
14.00 * e-mail: [email protected] * telefon: 021 252 44 46 * fax: 021 252 44 46 Data limita de primire a sol. de clarif: conf. prev. art. 79din O.U.G. nr. 34/2006 cu modif si complet ulterioare. Raspunsurile la clarificari vor fi postate pe site-ul: www.e-licitatie.ro lasect."Documentatie si clarificari? aferenta invitatiei de participare. Conditii pentru participantii la sedinta de deschidere: -imputernicire scrisa dinpartea reprezentantului legal al ofertantului, copie act identitate. Conf. Legii 346/2006, actualiz. art. 16 (2): ?Intreprinderile mici si mijlociibeneficiaza de reduceri cu 50% pentru criteriile legate de cifra de afaceri, de garantia pentru participare si de garantia de buna executie, cerutein achizitiile publice de produse, lucrari si servicii?.In cazul in care exista doua sau mai multe oferte cu acelasi pret, clasate pe primul loc, autoritatea contractanta va solicita o noua oferta depret in plic inchis, in vederea departajarii ofertelor. Noile propuneri financiare se vor deschide in cadrul unei sedinte de deschidere la care vorparticipa reprezentantii imputerniciti ai ofertantilor care au preturi egale si membrii comisiei de evaluare. Noua propunere financiara nu vainfluenta in nici un caz propunerea tehnica, aceasta ramanand neschimbata.In cazul unor modificari legislative / privind implementarea programului de incurajare a consumului de fructeproaspete in scoli / privind stabilirea fructelor distribuite, a perioadei si frecventei distributiei, a limitei valorii zilnice /elev, acestea vor fi puse la dispozitia operatorilor economici, iar redactarea ofertelor va tine cont de aceste modificari.Durata contractului de furnizare mentionata la punctul II 3 ) "Durata contractului sau termenul limita pt. finalizare " (din fisa de date), se refera la perioada de 89 zile de scolarizare din interiorul anului scolar 2013-2014, astfel cum este acesta stabilit in Ordinul M.E.N. nr. 3818/03.06.2013.
VI.4) Cai de atac
VI.4.1) Organism competent pentru caile de atac
Consiliul National de Solutionare a Contestatiilor
Adresa postala: Str. Stavropoleos, nr. 6, sector 3, Bucuresti, Localitatea: Bucuresti, Cod postal: 030084, Romania, Tel. +40 213104641, Email: [email protected], Fax: +40 213104642, Adresa internet (URL): http: //www.cnsc.ro
Organism competent pentru procedurile de mediere
VI.4.2) Utilizarea cailor de atac
Precizari privind termenul (termenele) de exercitare a cailor de atac
Persoana vatamata poate sesizaC.N.S.C in vederea anularii actului ?i/sau recunoa?terii dreptului pretins ori a interesului legitim in condi?iile art. 256 indice 2 din OUG nr. 34/2006, cu modificarile ?i completarile ulterioare.
VI.4.3) Serviciul de la care se pot obtine informatii privind utilizarea cailor de atac
Directia Juridica
Adresa postala: str Chiristigiilor nr.11-13, Sector2 Bucuresti, Localitatea: Bucuresti, Cod postal: 021563, Romania, Tel. +40 212096019, Fax: +40 212096019
VI.5) Data expedierii prezentului anunt
30.09.2013 12:08
ClubAfaceri.ro prin intermediul serviciului Licitatii si Achizitii Publice va ofera posibilitatea de a monitoriza aparitia tuturor licitatiilor publice si a achizitiilor publice din Romania prin filtrarea acestora dupa necesitatile dumneavoastra. In fiecare zi veti primi un email cu toate licitatiile aparute in domeniul tau de interes. Aboneaza-te pentru a nu pierde nici o oportunitate de afaceri.
Disclaimer