Filtru Cereri Oferta Achizitii Publice

Cuvinte cheie

Tip achizitie

invitatii de participare
anunturi de atribuire

Data publicare

Licitatie Publica - Contract de furnizare autospeciale 8+1, autospeciala trafic rutier si autospeciale 4+1,


Anunt de participare numarul 144446/19.06.2013
Sectiunea I: AUTORITATEA CONTRACTANTA
I.1) Denumirea, adresa si punct(e) de contact:
Politia Locala Sector 2
Adresa postala: Sos. Pantelimon, nr. 27, sector 2, Localitatea: Bucuresti, Cod postal: 024056, Romania, Punct(e) de contact: Aurel Dobrila, Tel. +40 0212525103/132, Email: [email protected], Fax: +40 0212525014, Adresa internet (URL): Sos. Pantelimon, nr. 27, sector 2, Adresa profilului cumparatorului: www.e-licitatie.ro
Adresa de la care se pot obtine informatii suplimentare:
Punctul (punctele) de contact mentionat(e) anterior
Caietul de sarcini si documentele suplimentare (inclusiv documentele pentru dialogul competitiv si sistemul de achizitie dinamic) pot fi obtinute la:
Punctul (punctele) de contact mentionat(e) anterior
Ofertele sau solicitarile de participare trebuie transmise la:
Punctul (punctele) de contact mentionat(e) anterior
I.2) Tipul autoritatii contractante si activitatea principala (activitatile principale)
Autoritate regionala sau locala
Activitate (activitati)
- Ordine si siguranta publica
Autoritatea contractanta actioneaza in numele altor autoritati contractante
Nu
Sectiunea II: OBIECTUL CONTRACTULUI
II.1) Descriere
II.1.1) Denumirea data contractului de autoritatea contractanta
Contract de furnizareautospeciale 8+1, autospeciala trafic rutier si autospeciale 4+1,
II.1.2) Tipul contractului si locul de executare a lucrarilor, de furnizare a produselor sau de prestare a serviciilor
Furnizare
Cumparare
Locul principal de livrare: Sediul Politiei Locale Sector 2, Sos. Pantelimon, nr. 27
Codul NUTS: RO321 - Bucuresti
II.1.3) Anuntul implica
Un contract de achizitii publice
II.1.4) Informatii privind acordul-cadru
II.1.5) Descrierea succinta a contractului sau a achizitiei/achizitiilor
Contract de furnizare: autospeciale 8+1 cu rampe de semnalizare, autospeciala trafic rutierautospeciale 4+1 cu rampe de semnalizare.
II.1.6) Clasificare CPV (vocabularul comun privind achizitiile)
34100000-8 - Autovehicule (Rev.2)
II.1.7) Contractul intra sub incidenta acordului privind contractele de achizitii publice
Da
II.1.8) Impartire in loturi
Da
Trebuie depuse oferte pentru unul sau mai multe loturi
II.1.9) Vor fi acceptate variante
Nu
II.2) Cantitatea sau domeniul contractului/acordului cadru
II.2.1) Cantitatea totala sau domeniul
Contract de furnizare: autospeciale 8+1 cu rampe de semnalizare - 5 buc.autospeciala trafic rutier-1 buc.autospeciale 4+1 cu rampe de semnalizare - 9 buc.
Valoarea estimata fara TVA: 1, 319, 088.94RON
II.2.2) Optiuni
Nu
II.3) Durata contractului/acordului cadru sau termenul pentru finalizare
90 zile incepand de la data atribuirii contractului
Sectiunea III: INFORMATII JURIDICE, ECONOMICE, FINANCIARE SI TEHNICE
III.1) Conditii referitoare la contract
III.1.1) Depozite valorice ?i garantii solicitate
? printr-un instrument de garantare emis in conditiile legii de o societate bancara ori de o societate de asigurari ? Instrument de garantare /scrisoare de garantie bancara conform Formularului nr. 11, care se prezinta in original in cuantumul si pentru perioada prevazuta in documentatia de atribuire.? ordin de plata, cu confirmarea sumei de catre bancaContul in care se depune garantia de participare: in contul deschis la Trezoreria Sector 2, nr. RO 05 TREZ 7025006XXX005914.- Garantia de participare se va prezenta separat, nefiind inclusa in plic.-Ofertele care nu sunt insotite de garantia de participare vor fi respinse la deschidere.- Dovada constituirii garantiei de participare trebuie sa fie prezentata cel mai tarziu la data si ora stabilite pentru deschiderea ofertelor.1. Cuantumul garantiei de participare este;
- pentru lotul nr. I -13.500 lei-- pentru lotul nr. I -10.000 lei- Ofertantii tip I.M.M. care indeplinesc prevederile legislatiei in vigoare (Legea nr. 346/2004 privind stimularea infiintarii si dezvoltarii intreprinderilor mici si mijlocii, modificata si completata prin O.G. nr. 27/2006) si doresc sa depuna 50% din valoarea garantiei de participare vor depune documentul care atesta dovada constituirii garantiei (Conform pct.1 ? Modul de constituire al garantiei de participare) insotit de Formularul nr. 12.Cursul de schimb la care se face echivalentul lei/alta valuta este cursul BNR aferent datei de publicare a anuntului de participare.Perioada de valabilitate a garantiei pentru participare va fi cel putin egala cu perioada minima de valabilitate a ofertei, conform art. 85, alin. b) din HG 925/2006. cuantumul garantiei de buna executie este de 10% din valoarea contractului fara TVA perioada de valabilitate a garantiei de buna executie va fi egala cu durata contractului, conform Formularului nr. 17 (pentru IMM 50% - dovada cu documentele prevazute in Legea nr. 346/2004).Modalitati de constituire: in termen de 5 zile de la semnarea contractului, prin instrument de garantare emis in condi?iile legii de o societate bancara sau de o societate de asigurari, care devine anexa la contract, conform, art. 86 alin. 1 HG 925/2006, cu modificari ?i completari.
III.1.2) Principalele modalitati de finantare si plata si/sau trimitere la dispozitiile relevante
Bugetul local.
III.1.3) Forma juridica pe care o va lua grupul de operatori economici caruia i se atribuie contractul
Asociere conform art. 44 din O.U.G. nr. 34/2006 cu modificarile si completarile ulterioare
III.1.4) Executarea contractului este supusa altor conditii speciale
Nu
III.2) Conditii de participare
III.2.1) Situatia personala a operatorilor economici, inclusiv cerintele referitoare la inscrierea in registrul comertului sau al profesiei
Informatii si formalitati necesare pentru evaluarea respectarii cerintelor mentionate
III.2.1.a) Situatia personala a candidatului sau ofertantului:
Informatii si formalitati necesare pentru evaluarea respectarii cerintelorI. Art. 180
- Declaratie pe propria raspundere completata in conformitate cu Formularul 1 din Sectiunea Formulare
(In cazul unei asocieri, fiecare asociat este obligat sa prezinte aceste documente.)
II. Art. 181
Declaratie privind neincadrarea in situatiile prevazute la art.181 din OUG 34/2006Formularul 2 Sectiunea Formulare
(In cazul unei asocieri, fiecare asociat este obligat sa prezinte aceste documente.)
Nota: Oferta poate fi respinsa in oricare situa?ie prevazuta la art. 181 din OUG 34/2006.
NOTA: Documentele se vor prezenta in original, semnate si stampilate de reprezentantul legal al ofertantului.
(In cazul unei asocieri, fiecare asociat este obligat sa prezinte aceste documente.)
III.Certificat de atestare fiscala privind impozitele si taxele locale eliberat de autoritatile competente de pe langa Unitatile Administrativ Teritoriale de pe raza careia societatea are sediul social, in original sau in copie conform cu originalul. Certificatul trebuie prezinte situatia datoriilor scadente in luna anterioara celei in care se depun ofertele , conform art. 5 alin. 1 din ordinul 509/2011.
IV. Certificat de atestare fiscala eliberat de organul de administrare fiscala al unitatii administrativ teritoriale de pe raza careia societatea are sediul social privind plata obligatiilor la bugetul general consolidat, in original sau in copie conform cu originalul. Certificatul trebuie prezinte situatia datoriilor scadente in luna anterioara celei in care se depun ofertele , conform art. 5 alin. 1 din ordinul 509/2011 (In cazul unei asocieri, fiecare asociat este obligat sa prezinte aceste documente.)
V.CERTIFICAT de participare la licitatie cu oferta independenta (Formularul 4).
VI. Declaratie pe propria raspundere a ofertantului, de evitarea conflictului de interese, conform art. 69^1din OUG 34/2006 (Formularul 10).Persoane cu functie de decizie in cadrul Politie Locale Sector 2 Bucuresti: Director General Aurel Dobrila, Director Adjunct Gheorghe Pascu, Director Logistica Mitu Petre, ?ef Serviciu Financiar Licita?ii Eugenia Zarnoianu.
Membrii comisiei de evaluare:
Gheorghe Pascu ? presedintele comisiei de evaluare
Zarnoianu Eugenia- membru
Lefter Doinita ? membru, Barbu Mirela ? membruDobrin Valerica- membru
Cozariuc Simona - membru
VII. Certificat privind calitatea de participant la procedura(Formularul 3). III.2.1.b) Capacitatea de exercitare a activitatii profesionale
Informa?ii ?i formalita?i necesare pentru evaluarea respectarii cerin?elor men?ionate: Certificat constatator eliberat de Ministerul Justitiei, Oficiul Registrului Comertului. Certificatul constatator trebuie sa certifice, faptul ca societatea comerciala apartine categoriei profesionale impuse de indeplinirea contractului, respectiv sa aiba inscris in certificat codul CAEN corespunzator obiectului prezentei achizitii publice.a) Certificatul constatator trebuie sa fie prezentat in original, copie legalizata si copie conform cu originalul, emis de ORCconform art. 5 din Ordinul 509/2011.(In cazul unei asocieri, fiecare asociat este obligat sa prezinte aceste documente.)
III.2.2) Capacitatea economica si financiara
Informatii si formalitati necesare pentru evaluarea respectarii cerintelor mentionate
Cerinta nr. 1
Informatii privind cifra medie de afaceri care vizeaza activitatea din cel mult
ultimii 3 ani (2010, 2011, 2012)
Cerinta nr. 2
Bilantului contabil la data de 31.12.2011, vizat si inregistrat de organele
Competente.
Nivel(uri) specific(e) minim(e) necesar(e)
Fisa de informatii generale - Formularul 5 din Sectiunea Formurale.Modalitatea de indeplinireBilantul contabil se vor prezenta in copie cu specificatia conform cu originalul semnat si stampilat.
III.2.3) Capacitatea tehnica
Informatii si formalitati necesare pentru evaluarea respectarii cerintelor mentionate
Lista principalelor livrari de produse similare din ultimii 3 ani, continand valori, perioade de livrare, beneficiari, indiferent daca acestia din urma sunt
autoritati contractante sau clienti privati .
Prezentarea unui certificat de atestare a implementarii sistemului de managementul al calitatii ISO 9001/2008 sau echivalent, Documentele se vor prezenta in original sau copie cu mentiunea conform cu originalul.
Nivel(uri) specific(e) minim(e) necesar(e)
Se solicita, (Formularul 6 din sectiunea Formulare).Livrarile de produse se confirma prin prezentarea unor certificate/documente emise sau contrasemnate de o autoritate ori de catre clientul beneficiar care se vor prezenta in oricare dintre urmatoarele forme: original , copie legalizata sau copielizibila cu mentiunea , ,conform cu originalul?, conform art. 5 alin.1 din ord.ANRMAP 509/2011.In cazul unei asocieri, aceasta conditie minima trebuie indeplinita de fiecare asociat in parte pentru partea lor de contract pe care o realizeaza conform anexei 2 din Ordinul 509/2011.
III.2.4) Contracte rezervate
Nu
III.3) Conditii specifice pentru contractele de servicii
III.3.1) Prestarea serviciilor in cauza este rezervata unei anumite profesii
Nu
III.3.2) Persoanele juridice au obligatia sa indice numele si calificarile profesionale ale membrilor personalului responsabili pentru prestarea serviciilor respective
Nu
SECTIUNEA IV: PROCEDURA
IV.1) Tipul procedurii
IV.1.1) Tipul procedurii
Licitatie deschisa
IV.2) Criterii de atribuire
IV.2.1) Criterii de atribuire
Pretul cel mai scazut
IV.2.2) Se va organiza o licitatie electronica
Da
Invita?ia de participare va fi transmisa electronic, tuturor ofertan?ilor care au depus oferte admisibile a?a cum au fost definite la art. 37 din HG 925/2006Numarul de runde: 1Durata unei runde: 1 ziDaca ofertantul declarat admis nu modifica in cadrul fazei de licita?ie electronica elementele ofertei, la stabilirea clasamentului final este luata in considerare oferta depusa in cadrul procedurii de evaluare ini?iala a ofertelor.Autoritatea contractanta va atribui contractul de achizi?ie publica cu respectarea prevederilor art. 200 din OUG 34/2006 in baza rezultatului ob?inut in urma finalizarii licitatiei electronice asa cum prevede art. 164-169, alin 2 din OUG 34/2006.Operatorul economic a carui oferta se afla pe primul loc in clasament dupa terminarea rundei finale de licita?ie electronica, are obliga?ia de a prezenta la sediul autorita?ii contractante, in termen de 40 de ore de la finalizarea licita?iei electronice, oferta financiara aferenta pre?ului final ofertat.
IV.3) Informatii administrative
IV.3.1) Numar de referinta atribuit dosarului de autoritatea contractanta
IV.3.2) Anunturi publicate (anunt publicat) anterior privind acelasi contract
Nu
IV.3.3) Conditii de obtinere a caietului de sarcini si a documentatiei suplimentare (cu exceptia unui SAD) sau a documentului descriptiv (in cazul unui dialog competitiv)
Termenul limita pentru depunerea cererilor de documente sau pentru acces la documente: 26.07.2013 14:00
Documente de plata: NU
IV.3.4) Termen limita pentru primirea ofertelor sau a cererilor de participare
01.08.2013 10:00
IV.3.5) Data transmiterii invitatiilor de prezentare de oferte sau de participare candidatilor selectati
IV.3.6) Limba sau limbile in care poate fi redactata oferta sau cererea de participare
Romana
Moneda in care se transmite oferta de pret: RON
IV.3.7) Perioada minima pe parcursul careia ofertantul trebuie sa isi mentina oferta
90zile (de la termenul limita de primire a ofertelor)
IV.3.8) Conditii de deschidere a ofertelor
Data: 01.08.2013 11:00
Locul: Sediul Politiei Locale Sector 2 din Sos. Pantelimon, nr. 27 Sector 2 Bucuresti
Persoane autorizate sa asiste la deschiderea ofertelor: da
La sedinta de deschidere pot participa reprezentantii ofertantilor imputerniciti sa participe la sedinta de deschidere.
SECTIUNEA VI: INFORMATII SUPLIMENTARE
VI.1) Contractul este periodic
Nu
VI.2) Contractul se inscrie intr-un proiect/program finantat din fonduri comunitare
Nu
Tip de finantare: Fonduri bugetare
VI.3) Alte informatii
In cazul in care ofertele prezentate in ultima runda a licita?ieielectronice sunt egale, atunciautoritatea contractanta are dreptul de a solicita ofertan?ilor care au oferit cel mai mic pre? o noua oferta financiarain plic inchis, caz in carecontractul va fiatribuit ofertantului a carui noua propunere financiara are pretul cel mai scazut.
VI.4) Cai de atac
VI.4.1) Organism competent pentru caile de atac
Consiliul National de Solutionare a Contestatiilor
Adresa postala: Str. Stavropoleos, nr. 6, sector 3, Bucuresti, Localitatea: Bucuresti, Cod postal: 030084, Romania, Tel. +40 213104641, Email: [email protected], Fax: +40 213104642 / +40 218900745, Adresa internet (URL): http: //www.cnsc.ro
Organism competent pentru procedurile de mediere
VI.4.2) Utilizarea cailor de atac
Precizari privind termenul (termenele) de exercitare a cailor de atac
Contestatiile se pot depune la C.N.S.C. si la autoritatea contractanta conformart. 256.2 din OUG 34/2006.
VI.4.3) Serviciul de la care se pot obtine informatii privind utilizarea cailor de atac
VI.5) Data expedierii prezentului anunt
18.06.2013 08:32
ClubAfaceri.ro prin intermediul serviciului Licitatii si Achizitii Publice va ofera posibilitatea de a monitoriza aparitia tuturor licitatiilor publice si a achizitiilor publice din Romania prin filtrarea acestora dupa necesitatile dumneavoastra. In fiecare zi veti primi un email cu toate licitatiile aparute in domeniul tau de interes. Aboneaza-te pentru a nu pierde nici o oportunitate de afaceri.
Disclaimer