Vinde
Inscrie-te Gratuit! ClubAfaceri.ro - Te ajutam sa vinzi cu succes!
Cauta si Liciteaza
Cauta

Filtru Cereri Oferta Achizitii Publice

Cuvinte cheie

Tip achizitie

invitatii de participare
anunturi de atribuire

Data publicare

Licitatie Publica - Contract de furnizare


Anunt de participare numarul 47930/28.03.2008
Sectiunea I: AUTORITATEA CONTRACTANTA
I.1) Denumirea, adresa si punct(e) de contact:
Spitalul Clinic de Urgenta pentru Copii "Grigore Alexandrescu"
Adresa postala: B-dul Iancu de Hunedoara nr. 30-32, Sector 1, Localitatea: Bucuresti, Cod postal: 7000, Romania, Punct(e) de contact: Popescu Ileana, Tel.3169381, Email: [email protected], Fax: 3169381, Adresa internet (URL): www.sccc-ga.ro, Adresa profilului cumparatorului: www.e-licitatie.ro
I.2) Tipul autoritatii contractante si activitatea principala (activitatile principale)
Organism de drept public
Activitate (activitati)
- Sanatate
Autoritatea contractanta actioneaza in numele altor autoritati contractante
Nu
Sectiunea II: OBIECTUL CONTRACTULUI
II.1) Descriere
II.1.1) Denumirea data contractului de autoritatea contractanta
Contract de furnizare
II.1.2) Tipul contractului si locul de executare a lucrarilor, de furnizare a produselor sau de prestare a serviciilor
Furnizare
Cumparare
Locul principal de livrare: Farmacia SCUC Grigore Alexandrescu
II.1.3) Anuntul implica
Un contract de achizitii publice
II.1.4) Informatii privind acordul-cadru
II.1.5) Descrierea succinta a contractului sau a achizitiei/achizitiilor
Furnizarea de medicamente pe baza de comenzi periodice lansate de autoritatea contractanta.
II.1.6) Clasificare CPV (vocabularul comun privind achizitiile)
24400000-8 - Medicamente (Rev.1)
II.1.7) Contractul intra sub incidenta acordului privind contractele de achizitii publice
Nu
II.1.8) Impartire in loturi
Da
Trebuie depuse oferte pentru unul sau mai multe loturi
II.1.9) Vor fi acceptate variante
Nu
II.2) Cantitatea sau domeniul contractului
II.2.1) Cantitatea totala sau domeniul
Achizitie medicamente
Valoarea estimata fara TVA: intre 2, 456, 839 si 3, 391, 053RON
II.2.2) Optiuni
Nu
II.3) Durata contractului sau termenul pentru finalizare
Incepand de la 01.05.2008 pana la 31.12.2008
Sectiunea III: INFORMATII JURIDICE, ECONOMICE, FINANCIARE SI TEHNICE
III.1) Conditii referitoare la contract
III.1.1) Depozite valorice i garantii solicitate
Garantie de buna executie a contractului de furnizare, in cuantum de 5% din valoarea contractului fara TVA
III.1.2) Principalele modalitati de finantare si plata si/sau trimitere la dispozitiile relevante
Fonduri din venituri proprii alocate de CASMB conform Contract furnizare de servicii medicale; Fonduri de la Buget atribuite pe Programele Nationale.
III.1.3) Forma juridica pe care o va lua grupul de operatori economici caruia i se atribuie contractul
Asociere
III.1.4) Executarea contractului este supusa altor conditii speciale
Nu
III.2) Conditii de participare
III.2.1) Situatia personala a operatorilor economici, inclusiv cerintele referitoare la inscrierea in registrul comertului sau al profesiei
Informatii si formalitati necesare pentru evaluarea respectarii cerintelor mentionate
Cerinte obligatorii:
- Declaratie privind eligibilitatea;
- Declaratie privind neancadrarea in prevederile art.181 din OUG 34/2006, cu modificarile si completarile ulterioare;
- Certificat constatator eliberat de Oficiul Registrului Comertului(in copie);
- Autorizatie de functionare eliberata de MSP.
III.2.2) Capacitatea economica si financiara
Informatii si formalitati necesare pentru evaluarea respectarii cerintelor mentionate
Ofertantul va prezenta declaratie privind cifra medie anuala de afaceri pe ultimii trei ani in domeniul distributiei de medicamente. Vor fi calificate numai acele societati a caror cifra de afaceri este de minimum 300000 lei.
III.2.3) Capacitatea tehnica
Informatii si formalitati necesare pentru evaluarea respectarii cerintelor mentionate
Prezentarea in copie a documentului de certificare care sa ateste ca are un sistem de management al calitatii in conformitate cu ISO 9001/2000. Prezentarea autorizatiei de dealer. Lista principalelor livrari de produse efectuate in ultimii trei ani.
III.2.4) Contracte rezervate
Nu
III.3) Conditii specifice pentru contractele de servicii
III.3.1) Prestarea serviciilor in cauza este rezervata unei anumite profesii
Nu
III.3.2) Persoanele juridice au obligatia sa indice numele si calificarile profesionale ale membrilor personalului responsabili pentru prestarea serviciilor respective
Nu
SECTIUNEA IV: PROCEDURA
IV.1) Tipul procedurii
IV.1.1) Tipul procedurii
Licitatie deschisa
IV.2) Criterii de atribuire
IV.2.1) Criterii de atribuire
Pretul cel mai scazut
IV.2.2) Se va organiza o licitatie electronica
Nu
IV.3) Informatii administrative
IV.3.1) Numar de referinta atribuit dosarului de autoritatea contractanta
IV.3.2) Anunturi publicate (anunt publicat) anterior privind acelasi contract
Da
Anunt de intentie
Numarul anuntului in JO: 2008/S12-014142 din 18.01.2008
IV.3.3) Conditii de obtinere a caietului de sarcini si a documentatiei suplimentare (cu exceptia unui SAD) sau a documentului descriptiv (in cazul unui dialog competitiv)
Termenul limita pentru depunerea cererilor de documente sau pentru acces la documente: 14.04.2008 14:30
Documente de plata: NU
IV.3.4) Termen limita pentru primirea ofertelor sau a cererilor de participare
24.04.2008 10:00
IV.3.5) Data transmiterii invitatiilor de prezentare de oferte sau de participare candidatilor selectati
IV.3.6) Limba sau limbile in care poate fi redactata oferta sau cererea de participare
Romana
IV.3.7) Perioada minima pe parcursul careia ofertantul trebuie sa isi mentina oferta
60zile (de la termenul limita de primire a ofertelor)
IV.3.8) Conditii de deschidere a ofertelor
Data: 24.04.2008 11:00
Locul: Amfiteatrul SCUC Grigore Alexandrescu
Persoane autorizate sa asiste la deschiderea ofertelor: da
Reprezentanti ai ofertantilor pot fi prezenti la sedinta de deschidere a ofertelor cu prezentarea unor imputerniciri scrise.
SECTIUNEA VI: INFORMATII SUPLIMENTARE
VI.1) Contractul este periodic
Nu
VI.2) Contractul se inscrie intr-un proiect/program finantat din fonduri comunitare
Nu
VI.3) Alte informatii
VI.4) Cai de atac
VI.4.1) Organism competent pentru caile de atac
Curtea de apel -- sectiunea aVII a a contenciosului administrativ si fiscal
Adresa postala: Splaiul Independentei nr. 5, sector 5, Localitatea: Bucuresti, Cod postal: 050091, Romania, Tel.3195180, Email: [email protected], Fax: 3195180
Organism competent pentru procedurile de mediere
Consiliul National de Solutionare a Contestatiilor
Adresa postala: Stavropoleus nr. 6, sector 3, Localitatea: Bucuresti, Cod postal: 030084, Romania, Tel.3104641, Email: [email protected], Fax: 3104642
VI.4.2) Utilizarea cailor de atac
Precizari privind termenul (termenele) de exercitare a cailor de atac
VI.4.3) Serviciul de la care se pot obtine informatii privind utilizarea cailor de atac
Biroul juridic al SCUC "Grigore Alexandrescu"
Adresa postala: B-dul Iancu de Hunedoara nr. 30-32, sector1, Localitatea: Bucuresti, Cod postal: 011743, Romania, Tel.3165283, Email: [email protected], Fax: 3165283
VI.5) Data expedierii prezentului anunt
27.03.2008 09:08
ClubAfaceri.ro prin intermediul serviciului Licitatii si Achizitii Publice va ofera posibilitatea de a monitoriza aparitia tuturor licitatiilor publice si a achizitiilor publice din Romania prin filtrarea acestora dupa necesitatile dumneavoastra. In fiecare zi veti primi un email cu toate licitatiile aparute in domeniul tau de interes. Aboneaza-te pentru a nu pierde nici o oportunitate de afaceri.
Disclaimer