Filtru Cereri Oferta Achizitii Publice

Cuvinte cheie

Tip achizitie

invitatii de participare
anunturi de atribuire

Data publicare

Licitatie Publica - contract de furnizare


Anunt de participare numarul 31498/07.09.2007
Sectiunea I: AUTORITATEA CONTRACTANTA
I.1) Denumirea, adresa si punct(e) de contact:
Scoala de Agenti de Politie "Vasile Lascar" Campina
Adresa postala: B-dul Carol I, nr. 145, Localitatea: Campina, Cod postal: 105600, Romania, Punct(e) de contact: Nicu Vaduva, Tel.0244-336251, 0244-337121, Email: [email protected], Fax: 0244-337121
I.2) Tipul autoritatii contractante si activitatea principala (activitatile principale)
Minister sauorice alta autoritate nationala sau federala, inclusiv subdiviziuni regionale sau locale ale acestora
Activitate (activitati)
- Ordine si siguranta publica
Autoritatea contractanta actioneaza in numele altor autoritati contractante
Nu
Sectiunea II: OBIECTUL CONTRACTULUI
II.1) Descriere
II.1.1) Denumirea data contractului de autoritatea contractanta
contract de furnizare
II.1.2) Tipul contractului si locul de executare a lucrarilor, de furnizare a produselor sau de prestare a serviciilor
Furnizare
Cumparare
Locul principal de livrare: Scoala de Agenti de Politie , , VASILE LASCAR, , Campina
II.1.3) Anuntul implica
Un contract de achizitii publice
II.1.4) Informatii privind acordul-cadru
II.1.5) Descrierea succinta a contractului sau a achizitiei/achizitiilor
diverse produse alimentare
II.1.6) Clasificare CPV (vocabularul comun privind achizitiile)
15800000-6 - Diverse produse alimentare (Rev.1)
01121113-6-Ceapa (Rev.1)
II.1.7) Contractul intra sub incidenta acordului privind contractele de achizitii publice
Nu
II.1.8) Impartire in loturi
Nu
II.1.9) Vor fi acceptate variante
Nu
II.2) Cantitatea sau domeniul contractului
II.2.1) Cantitatea totala sau domeniul
miere de albine-600kg, zahar: to-3400kg, farin-250kg, vanilat-15kg, mustar-650kg, piper macinat-27kg, otet-225l, sare: comestibila-1580kg, de lamaie-9kg, fina-540kg, amelioratori-1.030kg,
condimente-107kg, ceapa de toamna-4000kg
Valoarea estimata fara TVA: 52, 654RON
II.2.2) Optiuni
Nu
II.3) Durata contractului sau termenul pentru finalizare
Incepand de la 26.10.2007 pana la 31.12.2007
Sectiunea III: INFORMATII JURIDICE, ECONOMICE, FINANCIARE SI TEHNICE
III.1) Conditii referitoare la contract
III.1.1) Depozite valorice i garantii solicitate
Cuantumul garantiei de participare in suma fixa de 528 lei, se constituie prin depunere a unui ordin de plata sau fila CEC sau a sumei numerar in casierie
III.1.2) Principalele modalitati de finantare si plata si/sau trimitere la dispozitiile relevante
Finantare de la bugetul de stat, plata efectuandu-se prin ordin de plata intr-un cont curent al furnizorului
III.1.3) Forma juridica pe care o va lua grupul de operatori economici caruia i se atribuie contractul
asociere / subcontractare
III.1.4) Executarea contractului este supusa altor conditii speciale
Nu
III.2) Conditii de participare
III.2.1) Situatia personala a operatorilor economici, inclusiv cerintele referitoare la inscrierea in registrul comertului sau al profesiei
Informatii si formalitati necesare pentru evaluarea respectarii cerintelor mentionate
-Declaratie de eligibilitate
-Declaratie privind neincadrarea in sit. prev. la art. 181 din OUG nr.34/2006
-Certificat constatator de la Oficiul Registrului Comertului
-Certificat de inmatriculare la Camera de Comert si Industrie
III.2.2) Capacitatea economica si financiara
Informatii si formalitati necesare pentru evaluarea respectarii cerintelor mentionate
-Certificat de atestare fiscala pentru persoane juridice de la Directia Generalaa Finantelor Publice Judetene
-Certificat privind impozitele si taxele locale de la Directiile Economice din Primarii
-Bilantul contabil pe anul 2006
-Informatiiprivind cifra de afaceri din cel mult ultimii 3 ani
III.2.3) Capacitatea tehnica
Informatii si formalitati necesare pentru evaluarea respectarii cerintelor mentionate
-Informatii generale despre ofertant
-Informatii privind experienta similara
-Declaratie privind lista principalelor livrari de produse in ultimii 3 ani
-Declaratie privind efectivul mediu anual al personalului angajat
-Declaratie privind utilajele de care dispune operatorul economic
-Mostre de produs insotite de certificat de calitate
III.2.4) Contracte rezervate
Nu
III.3) Conditii specifice pentru contractele de servicii
III.3.1) Prestarea serviciilor in cauza este rezervata unei anumite profesii
Nu
III.3.2) Persoanele juridice au obligatia sa indice numele si calificarile profesionale ale membrilor personalului responsabili pentru prestarea serviciilor respective
Nu
SECTIUNEA IV: PROCEDURA
IV.1) Tipul procedurii
IV.1.1) Tipul procedurii
Licitatie deschisa
IV.2) Criterii de atribuire
IV.2.1) Criterii de atribuire
Pretul cel mai scazut
IV.2.2) Se va organiza o licitatie electronica
Nu
IV.3) Informatii administrative
IV.3.1) Numar de referinta atribuit dosarului de autoritatea contractanta
IV.3.2) Anunturi publicate (anunt publicat) anterior privind acelasi contract
Nu
IV.3.3) Conditii de obtinere a caietului de sarcini si a documentatiei suplimentare (cu exceptia unui SAD) sau a documentului descriptiv (in cazul unui dialog competitiv)
Termenul limita pentru depunerea cererilor de documente sau pentru acces la documente: 27.09.2007 12:00
Documente de plata: DA
Pretul: 20 RON
Conditii si modalitate de plata: D.A. se va ridica de la sediul scolii, in baza unei solicitari scrise, zilnic de L-V, intre orele 10 -14, contracost, suma fiind depusa in casierie
IV.3.4) Termen limita pentru primirea ofertelor sau a cererilor de participare
08.10.2007 10:00
IV.3.5) Data transmiterii invitatiilor de prezentare de oferte sau de participare candidatilor selectati
IV.3.6) Limba sau limbile in care poate fi redactata oferta sau cererea de participare
Romana
IV.3.7) Perioada minima pe parcursul careia ofertantul trebuie sa isi mentina oferta
90zile (de la termenul limita de primire a ofertelor)
IV.3.8) Conditii de deschidere a ofertelor
Data: 08.10.2007 10:00
Locul: Scoala de Agenti de Politie , , VASILE LASCAR, , Campina
Persoane autorizate sa asiste la deschiderea ofertelor: da
Orice ofertant are dreptul de a participa la deschiderea ofertelor
SECTIUNEA VI: INFORMATII SUPLIMENTARE
VI.1) Contractul este periodic
Nu
VI.2) Contractul se inscrie intr-un proiect/program finantat din fonduri comunitare
Nu
VI.3) Alte informatii
VI.4) Cai de atac
VI.4.1) Organism competent pentru caile de atac
Consiliul National de Solutionare a Contestatiilor
Adresa postala: Str. Stavropoleos, nr. 6, sector 3, Localitatea: BUCURESTI, Cod postal: 030084, Romania, Tel.021/ 3104641, Email: [email protected], Fax: 021/ 3104642
Organism competent pentru procedurile de mediere
VI.4.2) Utilizarea cailor de atac
Precizari privind termenul (termenele) de exercitare a cailor de atac
5 zile de la data luarii la cunostinta de catre contestator despre un act al autoritatii contractante, pe care acesta il considera nelegal.
VI.4.3) Serviciul de la care se pot obtine informatii privind utilizarea cailor de atac
Biroul consilierului juridic
Adresa postala: Scoala de Agenti de Politie , , VASILE LASCAR, , - B-dul Carol I , nr. 145, Localitatea: Campina, Cod postal: 105600, Romania, Tel.0244 / 336251 / int. 250, Email: [email protected], Fax: 0244 / 337121, Adresa internet (URL): www.scoalapolitie.ro
VI.5) Data expedierii prezentului anunt
07.09.2007 13:57
ClubAfaceri.ro prin intermediul serviciului Licitatii si Achizitii Publice va ofera posibilitatea de a monitoriza aparitia tuturor licitatiilor publice si a achizitiilor publice din Romania prin filtrarea acestora dupa necesitatile dumneavoastra. In fiecare zi veti primi un email cu toate licitatiile aparute in domeniul tau de interes. Aboneaza-te pentru a nu pierde nici o oportunitate de afaceri.
Disclaimer