Vinde
Inscrie-te Gratuit! ClubAfaceri.ro - Te ajutam sa vinzi cu succes!
Cauta si Liciteaza
Cauta

Filtru Cereri Oferta Achizitii Publice

Cuvinte cheie

Tip achizitie

invitatii de participare
anunturi de atribuire

Data publicare

Licitatie Publica - Contract de furnizare a fructelor proaspete ? mere ? elevilor din clasele I-VIII care frecventeaza invatamantul de stat si privat autorizat/acreditat, precum si elevilor din clasa pregatitoare, din judetul Arges, in anul scolar 2012 ? 2013, in conformitat


Anunt de participare numarul 141585/25.01.2013
Sectiunea I: AUTORITATEA CONTRACTANTA
I.1) Denumirea, adresa si punct(e) de contact:
JUDETUL ARGES
Adresa postala: Piata Vasile Milea Nr.1, Localitatea: Pitesti, Cod postal: 110035, Romania, Punct(e) de contact: ROXANA BRATU-responsabil SEAP, Tel. +40 248220075, In atentia: Toteanu Dorian, Florescu Mirela, Email: [email protected], Fax: +40 248220137, Adresa internet (URL): www.cjarges.ro, Adresa profilului cumparatorului: www.e-licitatie.ro
Adresa de la care se pot obtine informatii suplimentare:
Punctul (punctele) de contact mentionat(e) anterior
Caietul de sarcini si documentele suplimentare (inclusiv documentele pentru dialogul competitiv si sistemul de achizitie dinamic) pot fi obtinute la:
Punctul (punctele) de contact mentionat(e) anterior
Ofertele sau solicitarile de participare trebuie transmise la:
Punctul (punctele) de contact mentionat(e) anterior
I.2) Tipul autoritatii contractante si activitatea principala (activitatile principale)
Autoritate regionala sau locala
Activitate (activitati)
- Servicii generale ale administratiilor publice
Autoritatea contractanta actioneaza in numele altor autoritati contractante
Nu
Sectiunea II: OBIECTUL CONTRACTULUI
II.1) Descriere
II.1.1) Denumirea data contractului de autoritatea contractanta
Contract de furnizare a fructelor proaspete ? mere ? elevilor din clasele I-VIII care frecventeaza invatamantul de stat si privat autorizat/acreditat, precum si elevilor din clasa pregatitoare, din judetul Arges, in anul scolar 2012 ? 2013, in conformitate cu Ordonanta de Urgenta a Guvernului nr.24/2010, cu modificarile si completarile ulterioare
II.1.2) Tipul contractului si locul de executare a lucrarilor, de furnizare a produselor sau de prestare a serviciilor
Furnizare
Cumparare
Locul principal de livrare: Locul principal de livrare
Scolile cu clasele I - VIII din invatamantul de stat si privat autorizat/acreditat si clasa pregatitoare, din judetul Arges ? conform Graficului de distributie.
Codul NUTS: RO311 - Arges
II.1.3) Anuntul implica
Un contract de achizitii publice
II.1.4) Informatii privind acordul-cadru
II.1.5) Descrierea succinta a contractului sau a achizitiei/achizitiilor
Contract de furnizare a fructelor proaspete ? mere ? elevilor din clasele I-VIII care frecventeaza invatamantul de stat si privat autorizat/acreditat, precum si elevilor din clasa pregatitoare, din judetul Arges, in anul scolar 2012 ? 2013, in conformitate cu Ordonanta de Urgenta a Guvernului nr.24/2010, cu modificarile si completarile ulterioare.
II.1.6) Clasificare CPV (vocabularul comun privind achizitiile)
03222321-9 - Mere (Rev.2)
II.1.7) Contractul intra sub incidenta acordului privind contractele de achizitii publice
Nu
II.1.8) Impartire in loturi
Nu
II.1.9) Vor fi acceptate variante
Nu
II.2) Cantitatea sau domeniul contractului/acordului cadru
II.2.1) Cantitatea totala sau domeniul
?50.772mere/zi, conform caietului de sarcini, Anexa 1.Valoarea zilnica: 0, 298 lei/elev/zi, fara TVA;
Limita valorica cuprinde: pretul integral de achizitie a fructelor proaspete, fara TVA, cheltuielile de transport, distributie si de depozitare a acestora.
Valoarea estimata fara TVA: 1, 346, 574.98RON
II.2.2) Optiuni
Nu
II.3) Durata contractului/acordului cadru sau termenul pentru finalizare
89 zile incepand de la data atribuirii contractului
Sectiunea III: INFORMATII JURIDICE, ECONOMICE, FINANCIARE SI TEHNICE
III.1) Conditii referitoare la contract
III.1.1) Depozite valorice ?i garantii solicitate
?cuantumul garantiei de participare: 25.000 lei?perioada de valabilitate a garantiei de participare: cel putin egala cu perioada de valabilitate a ofertei si se va raporta la termenul limita de primire a ofertelor;?modalitatea de constituire a garantiei de participare: se vor avea in vedere prevederile art. 86 alin. (1) din H.G. nr. 925/2006, Formularul nr.1;?in cazul in care ofertantul se incadreaza in categoria intreprinderilor mici si mijlocii, astfel cum acestea sunt definite prin Legea nr.346/2004 privind stimularea infiintarii si dezvoltarii intreprinderilor mici si mijlocii, publicata in Monitorul Oficial nr.681 / 29 iulie 2004, cu modificarile si completarile ulterioare, acesta beneficiaza de reducerea cu 50% a cerintei privind cuantumul garantiei de participare. In acesta situatie, ofertantul trebuie sa completeze si sa ataseze la oferta Declaratia pe propria raspundere privind incadrarea in categoria IMM, (Formular nr.2), original;?autoritatea contractanta va elibera/restitui garantia departicipare, conform prevederilor art. 88 din H.G. 925/2006, cu modificarile si completarile ulterioare;?In cazul in care contestatia formulata de ofertant in cursul derularii procedurii de atribuire este respinsa de Consiliul National de Solutionare a Contestatiilor, autoritatea contractanta va retine contestatarului din garantia de participare, in raport cu valoarea estimata a contractului, suma de 5.126, 57 lei, conform art.278^1, alin.1 din OUG nr.34/2006, cu modificarile si completarile ulterioare.?In cazul depunerii de oferte in asociere, garantia de participare trebuie constituita in numele asocierii si sa mentioneze ca acopera in mod solidar toti membrii grupului de operatori economici.?Garantia de participare emisa in alta limba decat romana va fi prezentata in original si va fi insotita de traducerea autorizata si legalizata in limba romana. Echivalenta leu/euro: 1 euro=4, 3894, curs BNR in data de 15.01.2013 -10% din valoarea, fara TVA, a viitorului contract.Garantia de buna executie se va constitui printr-un instrument de garantare emis in conditiile legii de o societate bancara sau de o societate de asigurari, care devine anexa la contract.Garantia de buna executie se va constitui si se va depune (in original) de prestator la sediul achizi, in termen de 5 zile de la semnarea contract.Daca partile convin, garantia de buna executie se poate constitui si prin retineri succesive din sumele datorate pentru facturi partiale. In acest caz, contract are obligatia de a deschide la unitatea Trez Stat din cadrul organului fiscal competent in administrarea acestuia, un cont de disponibil distinct la dispozitia autoritatii contractante. Suma initiala care se depune de catre contractant in contul astfel deschis nu trebuie sa fie mai mica de 0, 5% din pretul contractului, la cursul de schimb valutar de BNR la data incheierii contractului.
III.1.2) Principalele modalitati de finantare si plata si/sau trimitere la dispozitiile relevante
Bugetul local
III.1.3) Forma juridica pe care o va lua grupul de operatori economici caruia i se atribuie contractul
Asociere conform art. 44 din O.U.G. nr. 34/2006 cu modificarile si completarile ulterioare
III.1.4) Executarea contractului este supusa altor conditii speciale
Nu
III.2) Conditii de participare
III.2.1) Situatia personala a operatorilor economici, inclusiv cerintele referitoare la inscrierea in registrul comertului sau al profesiei
Informatii si formalitati necesare pentru evaluarea respectarii cerintelor mentionate
Neincadrarea in dispozitiile art. 180 din Ordonanta de Urgenta a Guvernului nr. 34/2006, cu modificarile si completarile ulterioare.Ofertantul va prezenta: Declaratie pe propria raspundere privind neincadrarea in dispozitiile art. 180 din Ordonanta de Urgenta a Guvernului nr. 34/2006, cu completarile si modificarile ulterioare (Formularulnr.3), original. Declaratia privind neancadrarea in prevederile art.180 din OUG nr.34/2006 va fi depusa si de tertul sustinator, daca este cazul.Neincadrarea in dispozitiile art. 181 din Ordonanta de Urgenta a Guvernului nr. 34/2006, cu modificarile si completarile ulterioare.Ofertantul va prezenta: Declaratie pe propria raspundere privind neincadrarea in dispozitiile art. 181 din Ordonanta de Urgenta a Guvernului nr. 34/2006, cu modificarile si completarile ulterioare, semnata de reprezentantul legal al ofertantului (Formularulnr.4), original. Declaratia privind neincadrarea in prevederile art. 181 lit. a), lit. c)1 si lit. d) din O.U.G. nr. 34/2006 va fi depusa si de tertul sustinator, daca este cazul.Certificat de atestare fiscala (datorii la bugetul consolidat general) din care sa reiasa obligatiile scadente in luna anterioara celei in care se depun ofertele (sediul social). Documentul poate fi depus in oricare dintre formele: original, copie legalizata saucopie lizibila cu mentiunea ?conform cu originalul?.Certificat de atestare fiscala privind impozitele si taxele locale din care sa reiasa ca ofertantul nu are datorii scadente in luna anterioara celei in care se depun ofertele(sediul social). Documentul poate fi depus in oricare dintre formele: original, copie legalizata saucopie lizibila cu mentiunea ?conform cu originalul?.Nota: Cerintele referitoare la obligatiile de plata a impozitelor, taxelor si contributiilor de asigurari sociale catre bugetele componente ale bugetului general consolidat sunt considerate ca fiind indeplinite si in masura in care operatorii economici prezinta inlesniri la plata de genul esalonarilor sau compensarilor, aprobate de catre organele competente in domeniu.Pentru ofertantii straini se accepta prezentarea oricaruidocument considerat edificator din acest punct de vedere, in tara de origine sau in tara in care acestia sunt stabiliti, cum ar fi certificate, caziere judiciare sau alte documente echivalente emise de autoritati competente din tara respectiva.Certificat de participare cu oferta independenta, conform Ordinului presedintelui Autoritatii Nationale pentru Reglementarea si Monitorizarea Achizitiilor Publice nr. 314/2010 privind punerea in aplicare a certificatului de participare la licitatii cu oferta independenta, (Formularul nr.5), original;Declaratie pe propria raspundere privind neincadrarea in prevederile art. 69ยน (evitarea conflictului de interese) din Ordonanta de Urgenta a Guvernului nr. 34/2006, aprobata cu modificari si completari prin Legea nr. 337/2006, cu modificarile si completarile ulterioare, (Formularulnr.6), original. Declaratia se va prezenta atat de catre subcontractant, cat si de tertul sustinator.Persoanele cu functie de decizie din cadrul autoritatii contractante, in ceea ce priveste organizarea, derularea si finalizarea procedurii de atribuire (respectiv toate persoanele care aproba/semneaza documente emise in legatura sau pentru procedura de atribuire): Presedinte CJ Arges: Constantin Nicolescu; Consilieri Judeteni: Cocaina Mihai Andrei, Clipici Marian, Bica Danut, Bratu Ion Gabriel, Diaconescu Nicolae Nicusor, Dumitrache Radu, Enache Valentin Viorel, Fulga Marian, Glisca Ion, Jinga Valerian, Lazar Ion ? Cornel, Manu Constantin Dan, Marasoiu Dorin, Mihailescu Vasile, Moise Dumitru, Nicolaescu Marius Florinel, Paul Luminita, Polexe Constantin, Postelnicescu Marius Dorel, Prunaru Iulian, Tecau Grigore Florin, Teodorescu Catalin Florin, Tica Manuel, Sandu Elena, Sirbu Gheorghe, Soare Florinel Leonard, Sofianu Narcis Ionut, Stefan Adrian, Stocheci Cristina Mariana, Szakacs Mihai, Velcea Nicolae, Voicu Vasile Dorin, Zevedei Denisa Elena, Serban Constantin, Secretar judet: Raducanu Viorica, Aparat propriu CJ Arges: Ciobanu Alisa, Voicu Constantin, Toteanu Dorian, Florescu Mirela, Mara Codrut, Dobre Cristina, Bratu Roxana, Enescu Luminita, Ionescu Florina, Stoenescu Roxana, Ciocanau Niculina, Mocanu Eugenia Carmen, Dumitru Nicusor, Radulescu Eliza Mihaela, Turcanu Sorin, Oprescu Ileana Doina, Mercea Codruta Lavinia, Stoicea Alin Mihail, Istratescu Elena Dana, Stoica Iulia Marilena, Stan Elena, Ungureanu Aurel Romus (concediu crestere copil), Durdui Marinel (temporar). Nota: Declaratia va fi completata si depusa odata cu oferta, atat de catre ofertant/ofertant asociat, cat si de catre subcontractant/tert sustinator, dupa caz. Certificat constatator emis de ONRC din care sa rezulte obiectul de activitate al respectivului operator economic. Obiectul contractului trebuie sa aiba corespondent in codul CAEN din certificatul constatator emis de ONRC. Documentul poate fi depus in oricare dintre formele: original, copie legalizata saucopie lizibila cu mentiunea ?conform cu originalul?;In cazul ofertantilor straini se accepta documente edificatoare care sa dovedeasca forma de inregistrare ca persoana fizica sau juridica, in conformitate cu prevederile din tara in care ofertantul este stabilit. Aceste documente vor fi transmise in limba de origine si in copie legalizata, insotite de o traducere autorizata silegalizata a acestora in limba romana.Nota: Inainte de transmiterea comunicarii privind rezultatul procedurii de atribuire, la solicitarea autoritatii contractante, ofertantul clasat pe primul loc va prezenta pentru conformitate, Certificatul constatator emis de ONRC, in original sau copie legalizata.
III.2.2) Capacitatea economica si financiara
Informatii si formalitati necesare pentru evaluarea respectarii cerintelor mentionate
In cazul in care ofertantul isi demonstreaza capacitatea financiara invocand si sustinerea acordata de catre o alta persoana, atunci acesta are obligatia de a dovedi sustinerea de care beneficiaza prin prezentarea unui angajament ferm al persoanei respective, incheiat in forma autentica, prin care aceasta confirma faptul ca va pune la dispozitia ofertantului resursele financiare invocate, Formularele nr.8 si 9. Persoana care asigura sustinerea financiara nu trebuie sa se afle in situatia care determina excluderea din procedura de atribuire, conform prevederilor art. 180 si prevederile art. 181 lit. a), lit. c)1 si lit. d) din O.U.G. nr. 34/2006, cu modificarile si completarile ulterioare.
Bilanturile contabile / extrase de bilant/ raport de audit/ raport al cenzorilor etc., aferente ultimilor trei ani.
Ofertantii trebuie sa fi realizat in ultimii trei ani o medie a cifrei de afaceri globale cel putin egala cu 1.500.000 lei
Nivel(uri) specific(e) minim(e) necesar(e)
Angajamentul ferm al persoanei care acorda sustinerea financiara, Formularele nr. 8 si 9, originalBilanturile contabile / extrase de bilant/ raport de audit/ raport al cenzorilor etcaferente ultimilor trei ani, documente prezentate in oricare dintre formele: original, copie legalizata saucopie lizibila cu mentiunea ?conform cu originalul?.Documentele emise in alta limba decat romana trebuie sa fie insotite de traducere autorizata si legalizata in limba romana.In cazul in care ofertantul se incadreaza in categoria intreprinderilor mici si mijlocii, astfel cum acestea sunt definite prin Legea nr.346/2004 privind stimularea infiintarii si dezvoltarii intreprinderilor mici si mijlocii, publicata in Monitorul Oficial nr.681 / 29 iulie 2004, cu modificarile si completarile ulterioare, acesta beneficiaza de reducerea cu 50% a cerintei privind cifra minima de afaceri. In acesta situatie, ofertantul trebuie sa completeze si sa ataseze la oferta Declaratia pe propria raspundere privind incadrarea in categoria IMM (Formularul nr.2), original;Reducerea cu 50% pentru criteriile legate de cifra de afaceri cerute in achizitiile publice se aplica grupurilor de operatori economici care depun oferta comuna, in cazul in care aceste grupuri sunt alcatuite exclusiv din intreprinderi mici si mijlocii, indiferent daca acestea sunt persoane fizice sau juridice, romane ori straine.Formularul nr.7-?Informatii generale?, original.In cazul unei asocieri, acest formular trebuie sa fie prezentat ca un document consolidat economic si financiar pentru toti membrii grupului.Valorile vor fi exprimate in lei si in euro, folosind pentru conversie cursul mediu de referinta comunicat de BNR aferent fiecarui an in parte din cei pentru care se cere CA.
III.2.3) Capacitatea tehnica
Informatii si formalitati necesare pentru evaluarea respectarii cerintelor mentionate
Lista personalului /organismului tehnic de specialitate de care dispune sau al carui angajament de participare a fost obtinut de catre ofertant, in special pentru asigurarea controlului calitatii
Document de inregistrare sanitara veterinara si pentru siguranta alimentelor, conform Ordinului nr. 111/2008 privind aprobarea ?Normei sanitare veterinare si pentru siguranta alimentelor privind procedura de inregistrare sanitara veterinara si pentru siguranta alimentelor a activitatilor de obtinere si de vanzare directa si/sau cu amanuntul a produselor alimentare de origine animala sau nonanimala, precum si a activitatilor de productie, procesare, depozitare, transport si comercializare a produselor alimentare de origine nonanimala?, al A.N.S.V.S.A, cu modificarile si completarile ulterioare, pentru: Unitatea de depozitare mijloace de transport pentru produsede origine nonanimala (autorizatii pentru minim 25 mijloace de transport, valabile la data limita de depunere a ofertei).
In cazul persoanelor juridice straine, se vor prezenta documentele echivalente, incopie legalizata, insotite de traducerea autorizata legalizata in limba romana.
Notificare Scrisa privind certificarea conformitatii cu normele de igienasi sanatate publica, eliberata conform Ordinului M.S. nr.1.030 din 20 august 2009 de D.S.P. judeteana, cu cel mult 30 de zile inainte de data limita de depunere a ofertei.Nota: In cazul persoanelor straine vor fi prezentate documente echivalente celor din Romania, emise de autoritati competente din tara de origine.
Certificat de absolvire de catre personalul implicat in productia, depozitarea si transportul fructelor proaspete ? mere, a cursului de instruire privind insusirea notiunilor fundamentale de igiena, eliberat de Directiile de sanatate publica teritoriale, conform modelului prezentat in anexa nr. 7 a Ordinului ministrului sanatatii si al ministrului educatiei, cercetarii si tineretului nr. 1.225/5.031/2003.Certificatele de absolvire trebuier sa fie emise cu cel mult 3 ani inainte de data limita de depunere a ofertelor.
In cazul in care ofertantul isi demonstreaza capacitatea tehnica si profesionala invocand si sustinerea acordata de catre o alta persoana, atunci acesta are obligatia de a dovedi sustinerea de care beneficiaza prin prezentarea unui angajament ferm al persoanei respective, incheiat in forma autentica, prin care aceasta confirma faptul ca va pune la dispozitia ofertantului resursele tehnice si profesionale invocate. Persoana care asigura sustinerea tehnica si profesionala nu trebuie sa se afle in situatia care determina excluderea din procedura de atribuire, conform prevederilor art. 180 si ale art. 181 lit.a), c1) si d).
Lista principalelor livrari de produse efectuate in ultimii 3 ani, continand valori, perioade de livrare, beneficiari, indiferent daca acestia din urma sunt autoritati contractante sau clienti privati
Detinerea in dotare proprie, inchiriate sau sub o alta forma legala, a minim 25 mijloace de transport al merelor.
Certificate/documente emise sau contrasemnate de o autoritate ori de catre clientul beneficiar, care sa confirme livrarea produselor mentionate in contractele prezentate ca experienta similara
Maxim 5 contracte de furnizare de produse similare, realizate in ultimii trei ani, a caror valoare cumulata sa fie de minim 1.300.000 lei. Cursul leu/valuta avut in vedere pentru calculul echivalentei este cursul mediu anual lei/valuta comunicat de BNR pentru fiecare an in parte.Numarul de ani solicitati in vederea demonstrarii experientei similare se va calcula prin raportare la data limita de depunere a ofertelor.
Implementarea Standardului de Management al Sigurantei Alimentare cuISO 22000:2005
Implementarea Standardului de Management al Calitatii in conformitate cu SR EN ISO 9001
Nivel(uri) specific(e) minim(e) necesar(e)
Formularul nr.12, original - Declaratie privind personalul ofertantului.Documentele solicitate pot fi prezentate in oricare din formele: original, copie legalizata sau copie lizibila cu mentiunea ?conform cu originalul?.Documentul se va prezenta in oricare dintre formele: original, copie legalizata sau copie lizibila cu mentiunea ?conform cu originalul?.Nota: In cazul persoanelor straine aceste documente vor fi transmise in limba de origine, in copie legalizata, insotite de o traducere legalizata a acestora in limba romana.Acest document poate fi prezentat in oricare dintre formele: original, copie legalizata saucopie lizibila cu mentiunea ?conform cu originalul?.Angajamentul ferm al persoanei care acorda sustinerea tehnica si profesionala, (Formularele nr. 13, 14 si 15 si 16), original.Formularul nr.10 original;Formularul 11, original - Declaratie privind utilajele, instalatiile, echipamentele tehnice de care dispune ofertantul + Lista privind utilajele, instalatiile, echipamentele tehnice de care dispune ofertantulAceste documente vor fi prezentate in oricare dintre formele: original, copie legalizata sau copie lizibila cu mentiunea ?conform cu originalul?.Documente prezentate in oricare dintre formele: original, copie legalizata saucopie lizibila cu mentiunea ?conform cu originalul?.Se permite si prezentarea de copii dupa informatiile relevante din contractul respectiv in vederea indeplinirii cerintei.Ofertantul va prezenta un certificat emis de un organism independent care atesta ca acesta are implementat si mentine, conform ISO 22000:2005 un sistem de management al sigurantei alimentare pentru activitatile care fac obiectul contractului ce urmeaza a fi atribuit.Operatorii economici care nu detin un astfel de certificat vor furniza dovezi prin care sa ateste conformitatea cu standardul specificat sau daca nu urmeaza aceleasi metode din standard, trebuie sa dovedeasca ca indeplinesc nivelurile de performanta stabilite de acesta.Ofertantul va prezenta un certificat emis de un organism independent care atesta ca acesta are implementat si mentine, conform ISO 9001 un sistem de management al calitatii pentru activitatile care fac obiectul contractului ce urmeaza a fi atribuit.Operatorii economici care nu detin un astfel de certificat vor furniza dovezi prin care sa ateste conformitatea cu standardul specificat sau daca nu urmeaza aceleasi metode din standard, trebuie sa dovedeasca ca indeplinesc nivelurile de performanta stabilite de acesta.
III.2.4) Contracte rezervate
Nu
III.3) Conditii specifice pentru contractele de servicii
III.3.1) Prestarea serviciilor in cauza este rezervata unei anumite profesii
Nu
III.3.2) Persoanele juridice au obligatia sa indice numele si calificarile profesionale ale membrilor personalului responsabili pentru prestarea serviciilor respective
Nu
SECTIUNEA IV: PROCEDURA
IV.1) Tipul procedurii
IV.1.1) Tipul procedurii
Licitatie deschisa
IV.2) Criterii de atribuire
IV.2.1) Criterii de atribuire
Pretul cel mai scazut
IV.2.2) Se va organiza o licitatie electronica
Da
In cadrul licitatiei electronice, procesul repetitiv de ofertare se refera numai la preturi, criteriul de atribuire fiind ?pretul cel mai scazut?Licitatia electronica se desfasoara intr-o singura runda, durata acestei runde fiind de o zi.In orice moment, pe parcursul desfasurarii licitatiilor electronice, sistemul informatic pune la dispozitia participantilor la procesul repetitiv de ofertare informatii necesare acestora pentru a-si determina pozitia pe care o ocupa in clasament.Pe parcursul licitatiei electronice, sistemul informatic nu va dezvalui identitatea ofertantilor participanti.Licitatia electronica se finalizeaza la un moment precis stabilit in prealabil si comunicat participantilor in invitatia de participare.La momentul finalizarii licitatiei electronice, sistemul informatic va pune la dispozitia autoritatii contractante clasamentul rezultat ca urmare a derularii acestei faze.
IV.3) Informatii administrative
IV.3.1) Numar de referinta atribuit dosarului de autoritatea contractanta
15807/18.12.2012
IV.3.2) Anunturi publicate (anunt publicat) anterior privind acelasi contract
Nu
IV.3.3) Conditii de obtinere a caietului de sarcini si a documentatiei suplimentare (cu exceptia unui SAD) sau a documentului descriptiv (in cazul unui dialog competitiv)
Termenul limita pentru depunerea cererilor de documente sau pentru acces la documente: 07.03.2013 09:00
Documente de plata: NU
IV.3.4) Termen limita pentru primirea ofertelor sau a cererilor de participare
11.03.2013 09:00
IV.3.5) Data transmiterii invitatiilor de prezentare de oferte sau de participare candidatilor selectati
IV.3.6) Limba sau limbile in care poate fi redactata oferta sau cererea de participare
Romana
Moneda in care se transmite oferta de pret: RON
IV.3.7) Perioada minima pe parcursul careia ofertantul trebuie sa isi mentina oferta
90zile (de la termenul limita de primire a ofertelor)
IV.3.8) Conditii de deschidere a ofertelor
Data: 11.03.2013 11:00
Locul: Consiliul Judetean Arges, et. 3, cam. 180
Persoane autorizate sa asiste la deschiderea ofertelor: da
reprezentantii imputerniciti ai ofertantilor si comisia de evaluare
SECTIUNEA VI: INFORMATII SUPLIMENTARE
VI.1) Contractul este periodic
Nu
VI.2) Contractul se inscrie intr-un proiect/program finantat din fonduri comunitare
Nu
Tip de finantare: Fonduri bugetare
VI.3) Alte informatii
Daca, dupa stabilirea clasamentului final de catre SEAP, ofertele situate pe pozitia I contin acelasi pret, autoritatea contractanta va solicita o noua propunere financiara in plic inchis, caz in care contractul va fi atribuit ofertantului a carui noua propunere financiara are pretul cel mai scazut
VI.4) Cai de atac
VI.4.1) Organism competent pentru caile de atac
Consiliul National de Solutionare a Contestatiilor
Adresa postala: Str. Stavropoleos, nr. 6, sector 3, Bucuresti, Localitatea: Bucuresti, Cod postal: 030084, Romania, Tel. +40 213104641, Email: [email protected], Fax: +40 213104642 / +40 218900745, Adresa internet (URL): http: //www.cnsc.ro
Organism competent pentru procedurile de mediere
VI.4.2) Utilizarea cailor de atac
Precizari privind termenul (termenele) de exercitare a cailor de atac
Termenele de exercitare a caii de atac sunt cele prevazute la art. 256^2 din O.U.G. nr. 34/2006.
VI.4.3) Serviciul de la care se pot obtine informatii privind utilizarea cailor de atac
Compartimentul Juridic Contencios ? Consiliul Judetean Arges
Adresa postala: Palatul Administrativ, cam. 191, Piata Vasile Milea nr.1, Judetul Arges, Localitatea: Pitesti, Cod postal: 110053, Romania, Tel. +40 0248220075, Email: [email protected], Fax: +40 0248220075
VI.5) Data expedierii prezentului anunt
23.01.2013 08:50
ClubAfaceri.ro prin intermediul serviciului Licitatii si Achizitii Publice va ofera posibilitatea de a monitoriza aparitia tuturor licitatiilor publice si a achizitiilor publice din Romania prin filtrarea acestora dupa necesitatile dumneavoastra. In fiecare zi veti primi un email cu toate licitatiile aparute in domeniul tau de interes. Aboneaza-te pentru a nu pierde nici o oportunitate de afaceri.
Disclaimer