Vinde
Inscrie-te Gratuit! ClubAfaceri.ro - Te ajutam sa vinzi cu succes!
Cauta si Liciteaza
Cauta

Filtru Cereri Oferta Achizitii Publice

Cuvinte cheie

Tip achizitie

invitatii de participare
anunturi de atribuire

Data publicare

Licitatie Publica - Contract de furnizare autoturisme prin Programul de stimulare a innoirii Parcului auto national


Anunt de participare numarul 145985/24.08.2013
Sectiunea I: AUTORITATEA CONTRACTANTA
I.1) Denumirea, adresa si punct(e) de contact:
MINISTERUL APARARII - UNITATEA MILITARA 02574
Adresa postala: BUCURESTI, STR. DR. TABEREI, NR. 7B, SECTOR 6, Localitatea: Bucuresti, Cod postal: 061353, Romania, Punct(e) de contact: FLORIN RADUSLAV, Tel. +40 213195858-3163/2628, Email: [email protected], Fax: +40 213101565, Adresa profilului cumparatorului: www.e-licitatie.ro
Adresa de la care se pot obtine informatii suplimentare:
Punctul (punctele) de contact mentionat(e) anterior
Caietul de sarcini si documentele suplimentare (inclusiv documentele pentru dialogul competitiv si sistemul de achizitie dinamic) pot fi obtinute la:
Punctul (punctele) de contact mentionat(e) anterior
Ofertele sau solicitarile de participare trebuie transmise la:
Punctul (punctele) de contact mentionat(e) anterior
I.2) Tipul autoritatii contractante si activitatea principala (activitatile principale)
Minister sauorice alta autoritate nationala sau federala, inclusiv subdiviziuni regionale sau locale ale acestora
Activitate (activitati)
- Aparare
Autoritatea contractanta actioneaza in numele altor autoritati contractante
Nu
Sectiunea II: OBIECTUL CONTRACTULUI
II.1) Descriere
II.1.1) Denumirea data contractului de autoritatea contractanta
Contract de furnizare autoturismeprin Programul de stimulare a innoirii Parcului auto national
II.1.2) Tipul contractului si locul de executare a lucrarilor, de furnizare a produselor sau de prestare a serviciilor
Furnizare
Cumparare
Locul principal de livrare: sediul Unitatii Militare 02456, str. Dr. Taberei, nr. 7-9, sec. 6, Bucuresti
Codul NUTS: RO321 - Bucuresti
II.1.3) Anuntul implica
Un contract de achizitii publice
II.1.4) Informatii privind acordul-cadru
II.1.5) Descrierea succinta a contractului sau a achizitiei/achizitiilor
Furnizarea a 50 autoturisme prin Programul de stimulare a innoirii Parcului auto national.
II.1.6) Clasificare CPV (vocabularul comun privind achizitiile)
34111200-0 - Berline (Rev.2)
34113300-5-Vehicule de teren (Rev.2)
II.1.7) Contractul intra sub incidenta acordului privind contractele de achizitii publice
Da
II.1.8) Impartire in loturi
Da
Trebuie depuse oferte pentru unul sau mai multe loturi
II.1.9) Vor fi acceptate variante
Nu
II.2) Cantitatea sau domeniul contractului/acordului cadru
II.2.1) Cantitatea totala sau domeniul
lotul 1 - 30 cpl. autoturisme de oras berline.
lotul 2 - 20 cpl. autoturisme de teren.
Valoarea estimata fara TVA: 2, 726, 610RON
II.2.2) Optiuni
Nu
II.3) Durata contractului/acordului cadru sau termenul pentru finalizare
60 zile incepand de la data atribuirii contractului
Sectiunea III: INFORMATII JURIDICE, ECONOMICE, FINANCIARE SI TEHNICE
III.1) Conditii referitoare la contract
III.1.1) Depozite valorice ?i garantii solicitate
Valoarea garantiei pentru fiecare lot este prevazuta in Anexa B a prezentului anunt. Termen limita de depunere(postare in SEAP): data si ora stabilite pentru depunerea ofertei. Dovada constituirii garantiei de participare trebuie prezentata in original la sediul autoritatii contractante cel mai tarziu la data si ora stabilite pentru depunerea ofertelor. Echivalenta garantiei de participare depusa in valuta se va face la cursul BNR din data anterioara datei limita de depunere a ofertelor cu 5 zile.Din documentele prezentate trebuie sa reiasa valoarea pentru fiecare lot pentru care se constituie garantia.Perioada de valabilitate: cel putin 60 zile de la data limita de depunere a ofertei. Mod de constituire? sub forma de instrument de garantare emis in conditiile legii de catre o societate bancara sau o societate de asigurari; ? Ordin de plata sau fila cec cu conditia confirmarii acestora de catre banca pana la data si ora limita de depunere a ofertelor. Contul virament garantie: RO68TREZ7005005XXX000201 deschis la A.T.C.P.M. Bucuresti.Garantia de participare va fi retinuta/restituita in conditiile prevazute la art. 87 si 88 din HG nr. 925/2006 si art. 278^1 lit b) din OUG nr. 34/2006 cu modificarile si completarile ulterioare.Neprezentarea dovezii constituirii garantiei de participare in cuantumul, forma si termenul de valabilitate solicitate, atrage respingerea ofertei. In cazul in care operatorul economic se incadreaza in categoria I.M.M. conform Legii nr. 346/2004, acesta are dreptul de a constitui garantia de participare in cuantum de 50% din valoarea solicitata. 5% din valoarea fara TVA a contractului. Modalitatea de constituire: in conformitate cu prevederile art. 90 alin. (1) din HG nr. 925/2006, cu modificarile si completarile ulterioare.
III.1.2) Principalele modalitati de finantare si plata si/sau trimitere la dispozitiile relevante
Fonduri proprii.Produsele se achizitioneaza prin programul de stimulare a innoirii parcului auto national(finantare de la Fondul de mediu-6500 lei pentru fiecare autovehicul achizitionat).
III.1.3) Forma juridica pe care o va lua grupul de operatori economici caruia i se atribuie contractul
Asociere conform art. 44 din O.U.G. nr. 34/2006 cu modificarile si completarile ulterioare
III.1.4) Executarea contractului este supusa altor conditii speciale
Nu
III.2) Conditii de participare
III.2.1) Situatia personala a operatorilor economici, inclusiv cerintele referitoare la inscrierea in registrul comertului sau al profesiei
Informatii si formalitati necesare pentru evaluarea respectarii cerintelor mentionate
Cerinta nr. 1: Certificat de participare la procedura cu oferta independenta conform ordinului presedintelui A.N.R.M.A.P. nr. 314/2010 privind punerea in aplicare a certificatului de participare la licitatii cu oferta independenta.Modalitatea de indeplinire si aplicabilitatea in cadrul procedurii: formular nr. F.1 din sectiunea Modele de formulare, completat, datat, semnat si parafat de reprezentantul legal al ofertantului;Cerinta nr. 2: Declaratie pe proprie raspundere privind neincadrarea in dispozitiile art. 180 din OUG 34/2006 cu modificarile si completarile ulterioare.Modalitatea de indeplinire: formularul nr. F.2 din sectiunea Modele de formulare, completat, datat, semnat si parafat de reprezentantul legal al ofertantului. Incadrarea in situatia prevazuta la art. 180 din O.u.G nr. 34/2006 atrage excluderea ofertantului de la procedura aplicata pentru atribuirea contractului.Cerinta nr. 3: Declaratie pe proprie raspundere privind neincadrarea in dispozitiile art.181 din OUG 34/2006 cu modificarile si completarile ulterioare.Modalitatea de indeplinire: formularul F.3 din sectiunea Modele de formulare, completat, datat, semnat si parafat de reprezentantul legal al ofertantului. Incadrarea in situatia prevazuta la art. 181 din O.u.G nr. 34/2006 atrage excluderea ofertantului de la procedura aplicata pentru atribuirea contractului.Cerinta nr. 4: Declaratie pe proprie raspundere privind neincadrarea in dispozitiile art. 69.1 din OUG 34/2006 cu modificarile si completarile ulterioare.Modalitatea de indeplinire: formularul nr. F.4 din sectiunea Modele de formulare, completat, datat, semnat si parafat de reprezentantul legal al ofertantului. Incadrarea in situatia prevazuta la art.69.1 din O.u.G nr.34/2006 atrage excluderea ofertantului de la procedura aplicata pentru atribuirea contractului.Persoanele ce detin functii de decizie in cadrul autoritatii contractante in legatura cu prezenta achizitie sunt: Zisu Catalin, Scrieciu Liviu, Vasile Bogdan, Alexandru Alin, Paun Nicoleta, Iordache Steluta, Georgescu Catalin, Zavelca Catalin, Ghica Marian, Raduslav Florin, Petrica Stelian, Valeanu Stefan.
Cerinta nr. 5: Declaratie privind informatiile generale.Modalitatea de indeplinire: formularul F. 5 din sectiunea Modele de formulare, completat, datat, semnat si parafat de reprezentantul legal al ofertantului. Cerinta nr. 1: Certificat Constatator, eliberat de Oficiul Registrului Comertului, care sa contina informatii reale/actuale la data limita stabilita pentru depunerea ofertelor, din care sa reiasa adresa actuala si obiectul de activitate al operatorului economic, respectiv codurile CAEN corespunzatoare producerii sau comercializarii produselor de tipul celor ce constituie obiectul achizitiei publice si asociatii societatii comerciale.Modalitatea de indeplinire: prezentarea certificatului constatator in copie lizibila cu mentiunea , ,conform cu originalul?.Autoritatea contractanta va solicita operatorilor economici ale caror oferte vor fi declarate castigatoare sa prezinte originalul certificatului constatator emis de O.R.C. (pentru confruntare cu cel prezentat pentru calificare la procedura de atribuire a contractului de achizitie publica).Persoane juridice/fizice straine: Prezentarea de documente care dovedesc o forma de inregistrare/atestare ori apartenenta din punct de vedere profesional, in conformitate cu prevederile din tara in care ofertantul este rezident. (traduse in limba romana si legalizate). Cerinta 2: Prezentarea de documente care fac dovada ca are dreptul sa furnizeze autovehiculele ofertate in cadrul Programului de stimulare a innoirii Parcului auto national, respectiv ca este validat de Comitetul de avizare al Autoritatii Fondului de Mediu (Ordinul Ministrului mediului si schimbarilor climatice nr. 1239/2013).Formalitati pentru indeplinire: Scanare si postare in SEAP de documente pentru indeplinireea cerintei.
III.2.2) Capacitatea economica si financiara
Informatii si formalitati necesare pentru evaluarea respectarii cerintelor mentionate
III.2.3) Capacitatea tehnica
Informatii si formalitati necesare pentru evaluarea respectarii cerintelor mentionate
III.2.4) Contracte rezervate
Nu
III.3) Conditii specifice pentru contractele de servicii
III.3.1) Prestarea serviciilor in cauza este rezervata unei anumite profesii
Nu
III.3.2) Persoanele juridice au obligatia sa indice numele si calificarile profesionale ale membrilor personalului responsabili pentru prestarea serviciilor respective
Nu
SECTIUNEA IV: PROCEDURA
IV.1) Tipul procedurii
IV.1.1) Tipul procedurii
Licitatie deschisa
IV.2) Criterii de atribuire
IV.2.1) Criterii de atribuire
Pretul cel mai scazut
IV.2.2) Se va organiza o licitatie electronica
Nu
IV.3) Informatii administrative
IV.3.1) Numar de referinta atribuit dosarului de autoritatea contractanta
IV.3.2) Anunturi publicate (anunt publicat) anterior privind acelasi contract
Nu
IV.3.3) Conditii de obtinere a caietului de sarcini si a documentatiei suplimentare (cu exceptia unui SAD) sau a documentului descriptiv (in cazul unui dialog competitiv)
Termenul limita pentru depunerea cererilor de documente sau pentru acces la documente: 07.10.2013 14:00
Documente de plata: NU
IV.3.4) Termen limita pentru primirea ofertelor sau a cererilor de participare
08.10.2013 16:00
IV.3.5) Data transmiterii invitatiilor de prezentare de oferte sau de participare candidatilor selectati
IV.3.6) Limba sau limbile in care poate fi redactata oferta sau cererea de participare
Romana
Moneda in care se transmite oferta de pret: RON
IV.3.7) Perioada minima pe parcursul careia ofertantul trebuie sa isi mentina oferta
60zile (de la termenul limita de primire a ofertelor)
IV.3.8) Conditii de deschidere a ofertelor
Data: 09.10.2013 18:00
Locul: In SEAP
Persoane autorizate sa asiste la deschiderea ofertelor: nu
SECTIUNEA VI: INFORMATII SUPLIMENTARE
VI.1) Contractul este periodic
Nu
VI.2) Contractul se inscrie intr-un proiect/program finantat din fonduri comunitare
Nu
Tip de finantare: Alte fonduri
VI.3) Alte informatii
1) Pentru IMM-uri garantia de participare sau de buna executie poate fi constituita in cuantum de 50% din valoare (se va prezenta o declaratie pe propria raspundere privind incadrarea in categoria IMM);2) Detalii privind subcontractantii: Ofertantii au obligatia de a preciza partea/partile din contract pe care urmeaza sa le subcontracteze si datele de recunoastere ale subcontractantilor propusi, prin prezentarea unei declaratii in acest sens.3) In baza prev. art. 10 din HG 445/10.04.2003 pt. aprobarea Normelor privind organizarea si desfasurarea Activitatii de codificare a articolelor de inzestrare din domeniul apararii, pt. incheierea contractului, furnizorul/prestatorul trebuie sa detina/obtina codul de agent economic acordat de B.N.C., adresa: bd. Iuliu Maniu 7-9, sect. 6, Buc., tel.0214107880/0214107881 int.202.4) Modul de departajare a ofertelor cu preturi egale: In cazul in care pe primul loc sunt doi sau mai multi ofertanti cu acelasi pret, autoritatea contractanta va solicita clarificari prin intermediul SEAP, in vederea incarcarii electronice de catre operatorii economici de documente care contin noi preturi. Daca in urma reofertarii ofertantii nu pot fi departajati, devin incidente prevederile art. 209 alin.(1) lit.c) din O.u.G. 34/2006, fiind imposibila incheierea contractului.
VI.4) Cai de atac
VI.4.1) Organism competent pentru caile de atac
Consiliul National de Solutionare a Contestatiilor
Adresa postala: Str. Stavropoleos, nr. 6, sector 3, Localitatea: Bucuresti, Cod postal: 030084, Romania, Tel. +40 213104641, Email: [email protected], Fax: +40 213104642 / +40 218900745, Adresa internet (URL): http: //www.cnsc.ro
Organism competent pentru procedurile de mediere
VI.4.2) Utilizarea cailor de atac
Precizari privind termenul (termenele) de exercitare a cailor de atac
Termenele de exercitare a cailor de atac sunt cele prevazute la art. 256/2 din O.u.G. 34/2006.
VI.4.3) Serviciul de la care se pot obtine informatii privind utilizarea cailor de atac
Unitatea Militara 02574 Bucuresti
Adresa postala: Str. Drumul Taberei. nr.7B, sector 6, Localitatea: Bucuresti, Cod postal: 061353, Romania, Tel. +40 213195858/3163/2628, Email: [email protected], Fax: +40 213101565
VI.5) Data expedierii prezentului anunt
22.08.2013 08:32
ClubAfaceri.ro prin intermediul serviciului Licitatii si Achizitii Publice va ofera posibilitatea de a monitoriza aparitia tuturor licitatiilor publice si a achizitiilor publice din Romania prin filtrarea acestora dupa necesitatile dumneavoastra. In fiecare zi veti primi un email cu toate licitatiile aparute in domeniul tau de interes. Aboneaza-te pentru a nu pierde nici o oportunitate de afaceri.
Disclaimer