Filtru Cereri Oferta Achizitii Publice

Cuvinte cheie

Tip achizitie

invitatii de participare
anunturi de atribuire

Data publicare

Licitatie Publica - contract de furnizare avand ca obiect livrarea de echipamente tehnice informatice si de licente software, necesare pentru implementarea unei arhitecturi hardware extinse a Bazei de Date Centralizate pentru Portabilitatea Numerelor


Anunt de participare numarul 89042/22.10.2009
Sectiunea I: AUTORITATEA CONTRACTANTA
I.1) Denumirea, adresa si punct(e) de contact:
Autoritatea Nationala pentru Administrare si Reglementare in Comunicatii
Adresa postala: Delea Noua , nr.2, sector 3, Bucuresti, Localitatea: Bucuresti, Cod postal: 030925, Romania, Punct(e) de contact: Mariana GHEATA, Simona FLOREA, Tel.0372.845.341, 0372.845.397, In atentia: Departamentul Achizitii/Serviciul Investitii, Email: [email protected], [email protected], Fax: 0372.845.402, 0372.845.406, Adresa internet (URL): www.ancom.org.ro, Adresa profilului cumparatorului: www.e-licitatie.ro
I.2) Tipul autoritatii contractante si activitatea principala (activitatile principale)
Minister sauorice alta autoritate nationala sau federala, inclusiv subdiviziuni regionale sau locale ale acestora
Activitate (activitati)
- Servicii generale ale administratiilor publiceAltele: reglementare in comunicatii si IT
Autoritatea contractanta actioneaza in numele altor autoritati contractante
Nu
Sectiunea II: OBIECTUL CONTRACTULUI
II.1) Descriere
II.1.1) Denumirea data contractului de autoritatea contractanta
contract de furnizare avand ca obiect livrarea de echipamente tehnice informatice si de licente software, necesare pentru implementarea unei arhitecturi hardware extinse a Bazei de Date Centralizate pentru Portabilitatea Numerelor
II.1.2) Tipul contractului si locul de executare a lucrarilor, de furnizare a produselor sau de prestare a serviciilor
Furnizare
Cumparare
Locul principal de livrare: Sediul autoritatii din Bucuresti, Str. Lucian Blaga, nr. 4, Bloc M110, Sector 3, Bucuresti.
Codul NUTS: RO - ROMANIA
II.1.3) Anuntul implica
Un contract de achizitii publice
II.1.4) Informatii privind acordul-cadru
II.1.5) Descrierea succinta a contractului sau a achizitiei/achizitiilor
contract de furnizare avand ca obiect livrarea de echipamente tehnice informatice si de licente software, necesare pentru implementarea unei arhitecturi hardware extinse a Bazei de Date Centralizate pentru Portabilitatea Numerelor in vederea dezvoltarii acesteia, in conformitate cu prevederile din Sectiunea a 2-a - Caietul de sarcini.
II.1.6) Clasificare CPV (vocabularul comun privind achizitiile)
48820000-2 - Servere (Rev.2)
II.1.7) Contractul intra sub incidenta acordului privind contractele de achizitii publice
Nu
II.1.8) Impartire in loturi
Nu
II.1.9) Vor fi acceptate variante
Nu
II.2) Cantitatea sau domeniul contractului
II.2.1) Cantitatea totala sau domeniul
- echipamente tehnice informatice: RACK IT - 1 (una) bucata; servere - 9 (noua) bucati [BDC SQL - 2(doua)bucati, BizTalk-7 (sapte)bucati]; SAN FC switch 2 (doua) bucati; Hardware Load Balancer - 1 (una) bucata; UPS 2 (doua) bucati; componente Router CISCO 7609 [Firewall 1 (una) bucata, Superviser 1 (bucata)]; Hard Disk SATA - 6 (sase) bucati.
- licente software: Microsoft Windows Server Enterprise Edition 2003 2 (doua) bucati; Eset NOD32 Smart Security Business Edition - 15 (cincisprezece) bucati (licenta acordata pe 3 ani); Microsoft SQL Server 2005 Standard Edition - 2 (doua) bucati; Microsoft Biztalk Server 2006 Standard Edition - 1 (una) bucata; HP Data Protector pentru 20 de servere -1 buc.; solutie de management software de management pentru minim 20 de servere -1 buc.in conformitate cu cerintele minime obligatorii prevazute in Sectiunea a 2-a Caietul de sarcini.
Valoarea estimata fara TVA: 1, 050, 000RON
II.2.2) Optiuni
Nu
II.3) Durata contractului sau termenul pentru finalizare
60 zile incepand de la data atribuirii contractului
Sectiunea III: INFORMATII JURIDICE, ECONOMICE, FINANCIARE SI TEHNICE
III.1) Conditii referitoare la contract
III.1.1) Depozite valorice i garantii solicitate
Se solicita: constituirea garantiei de participare in cuantum de 10.000, 00 Lei si scrisoare de garantie de buna executie a contractului de furnizare: 5% din valoarea totala a contractului, fara TVA
III.1.2) Principalele modalitati de finantare si plata si/sau trimitere la dispozitiile relevante
venituri proprii, plata se va efectua in baza facturii primite si acceptate, prin ordin de plata, in contul de trezorerie al ofertantului, in perioada 24-30/31 ale lunii
III.1.3) Forma juridica pe care o va lua grupul de operatori economici caruia i se atribuie contractul
asociere
III.1.4) Executarea contractului este supusa altor conditii speciale
Nu
III.2) Conditii de participare
III.2.1) Situatia personala a operatorilor economici, inclusiv cerintele referitoare la inscrierea in registrul comertului sau al profesiei
Informatii si formalitati necesare pentru evaluarea respectarii cerintelor mentionate
Declaratie privind eligibilitatea;Declaratie privind neincadrarea in prevederile art.181 din O.U.G. nr.34/2006;
Persoane juridice romane/fizice romane: copie sau original, certificat constatator (extras de registru) eliberat de Oficiul Registrului Comertului de pe langa Tribunalul competent teritorial ulterior datei de 09.11.2009;
Persoane juridice/fizice straine: documente edificatoare, valabile la data depunerii ofertei, care sa dovedeasca o forma de inregistrare ca persoana fizica/juridica sau de inregistrare/atestare ori apartenenta din punct de vedere profesional si in care sa se mentioneze persoanele care reprezinta entitatea in relatiile cu tertii, in conformitate cu prevederile legale din tara in care ofertantul este rezident.
III.2.2) Capacitatea economica si financiara
Informatii si formalitati necesare pentru evaluarea respectarii cerintelor mentionate
III.2.3) Capacitatea tehnica
Informatii si formalitati necesare pentru evaluarea respectarii cerintelor mentionate
Lista principalelor livrari de produse efectuate in ultimii 3 (trei) ani - continand valori, perioade de livrare, beneficiari, care trebuie insotita in mod obligatoriu de certificate/documente constatatoare emise si contrasemnate de beneficiarii contractelor, mentionati in formular, care sa contina informatii referitoare la indeplinirea obligatiilor contractuale.Prin lista, ofertantul trebuie sa demonstreze ca a indeplinit in ultimii 3 (trei) ani unul sau mai multe contracte care au avut ca obiect furniz. unor produse similare celor care fac obiectul prezentei proceduri si a carui sau a caror val. cumulata este cel putin egala cu 1.000.000, 00 Lei, fara TVA.
III.2.4) Contracte rezervate
Nu
III.3) Conditii specifice pentru contractele de servicii
III.3.1) Prestarea serviciilor in cauza este rezervata unei anumite profesii
Nu
III.3.2) Persoanele juridice au obligatia sa indice numele si calificarile profesionale ale membrilor personalului responsabili pentru prestarea serviciilor respective
Nu
SECTIUNEA IV: PROCEDURA
IV.1) Tipul procedurii
IV.1.1) Tipul procedurii
Licitatie deschisa
IV.2) Criterii de atribuire
IV.2.1) Criterii de atribuire
Pretul cel mai scazut
IV.2.2) Se va organiza o licitatie electronica
Da
elementul de reofertare pretul; numarul de runde 1 (una); data inceperii 3 zile lucratoare de la transmiterea invitatiei; durata rundei 2 zile
IV.3) Informatii administrative
IV.3.1) Numar de referinta atribuit dosarului de autoritatea contractanta
IV.3.2) Anunturi publicate (anunt publicat) anterior privind acelasi contract
Nu
IV.3.3) Conditii de obtinere a caietului de sarcini si a documentatiei suplimentare (cu exceptia unui SAD) sau a documentului descriptiv (in cazul unui dialog competitiv)
Termenul limita pentru depunerea cererilor de documente sau pentru acces la documente: 09.12.2009 16:00
Documente de plata: NU
IV.3.4) Termen limita pentru primirea ofertelor sau a cererilor de participare
09.12.2009 17:00
IV.3.5) Data transmiterii invitatiilor de prezentare de oferte sau de participare candidatilor selectati
IV.3.6) Limba sau limbile in care poate fi redactata oferta sau cererea de participare
Romana
Moneda in care se transmite oferta de pret: RON
IV.3.7) Perioada minima pe parcursul careia ofertantul trebuie sa isi mentina oferta
Pana la: 10.03.2010
IV.3.8) Conditii de deschidere a ofertelor
Data: 10.12.2009 12:00
Locul: sediul ANCOM din Str. Delea Noua, nr. 2, Sect.3, Buc., la etajul 4, Dep.Achizitii/Serv.Invest.
Persoane autorizate sa asiste la deschiderea ofertelor: da
reprezentanti ai ofertantilor cu prezentarea unor imputerniciri scrise
SECTIUNEA VI: INFORMATII SUPLIMENTARE
VI.1) Contractul este periodic
Nu
VI.2) Contractul se inscrie intr-un proiect/program finantat din fonduri comunitare
Nu
VI.3) Alte informatii
VI.4) Cai de atac
VI.4.1) Organism competent pentru caile de atac
CONSILIUL NATIONAL DE SOLUTIONARE A CONTESTATIILOR
Adresa postala: str. Stavropoleos, nr. 6, sector 3, Localitatea: BUCURESTI, Cod postal: 030084, Romania, Tel.021.310.46.41, Email: [email protected], Fax: 021.310.46.42, Adresa internet (URL): www.cnsc.ro
Organism competent pentru procedurile de mediere
Sectia de contencios administrativ si fiscal a Tribunalului Bucuresti
Adresa postala: B-dul Unirii, nr. 37, sector 3, Localitatea: BUCURESTI, Cod postal: 030823, Romania, Tel.021.408.36.00; 408.37.00, Email: [email protected], Adresa internet (URL): www.tmb.ro
VI.4.2) Utilizarea cailor de atac
Precizari privind termenul (termenele) de exercitare a cailor de atac
10 zile de la data luarii la cunostinta conform art.256 ^ 2 OUG 34/2006 cu modif. si complet. ulterioare
VI.4.3) Serviciul de la care se pot obtine informatii privind utilizarea cailor de atac
Serviciul Juridic Achizitii/Departamentul Achizitii
Adresa postala: Str. Delea Noua, nr. 2, sector 3, Localitatea: BUCURESTI, Cod postal: 030925, Romania, Tel.0372.845.339, Email: [email protected], Fax: 0372.845.406, Adresa internet (URL): www.ancom.org.ro
VI.5) Data expedierii prezentului anunt
20.10.2009 11:06
ClubAfaceri.ro prin intermediul serviciului Licitatii si Achizitii Publice va ofera posibilitatea de a monitoriza aparitia tuturor licitatiilor publice si a achizitiilor publice din Romania prin filtrarea acestora dupa necesitatile dumneavoastra. In fiecare zi veti primi un email cu toate licitatiile aparute in domeniul tau de interes. Aboneaza-te pentru a nu pierde nici o oportunitate de afaceri.
Disclaimer