Filtru Cereri Oferta Achizitii Publice

Cuvinte cheie

Tip achizitie

invitatii de participare
anunturi de atribuire

Data publicare

Licitatie Publica - Contract de furnizare carburanti pentru autovehiculele APA SERV SA pe baza de carduri


Anunt de participare (utilitati) numarul 109622/15.10.2010
Sectiunea I: AUTORITATEA CONTRACTANTA
I.1) Denumirea, adresa si punct(e) de contact:
Compania Judeteana Apa Serv S.A. Neamt
Adresa postala:  Str. Lt. Draghescu, Nr. 20, Localitatea:  Piatra-Neamt, Cod postal:  610125, Romania, Punct(e) de contact:  Stejarel Nistor, Tel. 0233/233340 int 140, Email:  [email protected]; [email protected], Fax:  0233/218937, Adresa internet (URL):  www.apaserv.eu, Adresa profilului cumparatorului:  www.e-licitatie.ro
I.2) Tipul autoritatii contractante si activitatea principala (activitatile principale)
Intreprindere Publica
Activitate (activitati)
- Ap?
Sectiunea II: OBIECTUL CONTRACTULUI
II.1) Descriere
II.1.1) Denumirea data contractului de entitatea contractanta
Contract de furnizare carburanti pentru autovehiculele APA SERV SA pe baza de carduri
II.1.2) Tipul contractului si locul de executare a lucrarilor, de furnizare a produselor sau de prestare a serviciilor
Furnizare
Cumparare
Locul principal de livrare: Compania Judeteana APA SERV SA Piatra Neamt str. Lt Draghiescu nr. 20
Codul NUTS: RO214 - Neamt
II.1.3) Anuntul implica
Un contract de achizitii publice
II.1.4) Informatii privind acordul-cadru
II.1.5) Descrierea succinta a contractului sau a achizitiei/achizitiilor
Furnizarea de carburanti pentru autovehiculele APA SERV SA pe baza de carduri
II.1.6) Clasificare CPV (vocabularul comun privind achizitiile)
09130000-9 - Petrol si produse distilate (Rev.2)
II.1.7) Contractul intra sub incidenta acordului privind contractele de achizitii publice
Nu
II.1.8) Impartire in loturi
Da
Trebuie depuse oferte pentru unul sau mai multe loturi
II.1.9) Vor fi acceptate variante
Nu
II.2) Cantitatea sau domeniul contractului
II.2.1) Cantitatea totala sau domeniul
118100 litri motorina
49700 litri benzina
Valoarea estimata fara TVA: 638, 420RON
II.2.2) Optiuni
Nu
II.3) Durata contractului sau termenul pentru finalizare
12 luni incepand de la data atribuirii contractului
Sectiunea III: INFORMATII JURIDICE, ECONOMICE, FINANCIARE SI TEHNICE
III.1) Conditii referitoare la contract
III.1.1) Depozite valorice ?i garantii solicitate
5000 lei pentru lot 11500 lei pentru lot 2
III.1.2) Principalele modalitati de finantare si plata si/sau trimitere la dispozitiile relevante
Fonduri proprii
III.1.3) Forma juridica pe care o va lua grupul de operatori economici caruia i se atribuie contractul
Asociere
III.1.4) Executarea contractului este supusa altor conditii speciale
Nu
III.2) Conditii de participare
III.2.1) Situatia personala a operatorilor economici, inclusiv cerintele referitoare la inscrierea in registrul comertului sau al profesiei
Informatii si formalitati necesare pentru evaluarea respectarii cerintelor mentionate
Declaratii privind eligibilitatea Formularul 12 A
Declaratie cu privire la neincadrarea in prevederile art. 181- Certificat de atestare fiscala pentru persoane juridice privind impozitele si taxele locale- Certificat de atestare fiscala pentru persoane juridice privind impozitele catre bugetul general consolidat
III.2.2) Capacitatea economica si financiara
Informatii si formalitati necesare pentru evaluarea respectarii cerintelor mentionate
Fisa de informatii generale (formularul nr 1) din care sa rezulte cifra de afaceri pe ultimii 3 ani
Dovezi privind asigurarea riscului profesional
III.2.3) Capacitatea tehnica
Informatii si formalitati necesare pentru evaluarea respectarii cerintelor mentionate
Lista principalelor livrari in ultimii 3 ani (formularul 12 D)
Acte care sa ateste ca este distribuitor autorizat al produselor
Certificat de calitate eliberat de producator
Acces la statiile de combustibil a utilajelor peste 3, 5 tone
III.2.4) Contracte rezervate
Nu
III.3) Conditii specifice pentru contractele de servicii
III.3.1) Prestarea serviciilor in cauza este rezervata unei anumite profesii
Nu
III.3.2) Persoanele juridice au obligatia sa indice numele si calificarile profesionale ale membrilor personalului responsabili pentru prestarea serviciilor respective
Nu
SECTIUNEA IV: PROCEDURA
IV.1) Tipul procedurii
IV.1.1) Tipul procedurii
Licitatie deschisa
IV.2) Criterii de atribuire
IV.2.1) Criterii de atribuire
Pretul cel mai scazut
IV.2.2) Se va organiza o licitatie electronica
Nu
IV.3) Informatii administrative
IV.3.1) Numar de referinta atribuit dosarului de entitatea contractanta
IV.3.2) Anunturi publicate (anunt publicat) anterior privind acelasi contract
Nu
IV.3.3) Conditii de obtinere a caietului de sarcini si a documentatiei suplimentare (cu exceptia unui SAD)
Termenul limita pentru depunerea cererilor de documente sau pentru acces la documente: 03.11.2010 10:00
Documente de plata: NU
IV.3.4) Termen limita pentru primirea ofertelor sau a cererilor de participare
08.11.2010 10:00
IV.3.5) Limba sau limbile in care poate fi redactata oferta sau cererea de participare
Romana
IV.3.6) Perioada minima pe parcursul careia ofertantul trebuie sa isi mentina oferta
60zile (de la termenul limita de primire a ofertelor)
IV.3.7) Conditii de deschidere a ofertelor
Data: 09.11.2010 10:00
Locul: Compania Judeteana APA SERV SA Piatra Neamt Str. Lt. Draghiescu nr. 20
Persoane autorizate sa asiste la deschiderea ofertelor: da
Orice ofertant are drepul de a participa la deschiderea ofertelor
SECTIUNEA VI: INFORMATII SUPLIMENTARE
VI.1) Contractul este periodic
Nu
VI.2) Contractul se inscrie intr-un proiect/program finantat din fonduri comunitare
Nu
Tip de finantare: Alte fonduri
VI.3) Alte informatii
VI.4) Cai de atac
VI.4.1) Organism competent pentru caile de atac
Consiliul National de solutionare a Contestatiilor
Adresa postala:  Str. Stavropoleos nr.6, Localitatea:  Bucuresti, Cod postal:  030084, Romania, Tel. 0213104641, Email:  [email protected], Fax:  0213104642
Organism competent pentru procedurile de mediere
Tribunalul Neamt
Adresa postala:  B-dul Republicii nr. 2, Localitatea:  Piatra Neamt, Cod postal:  610005, Romania, Tel. 0233212717, Email:  [email protected], Fax:  0233232363
VI.4.2) Utilizarea cailor de atac
Precizari privind termenul (termenele) de exercitare a cailor de atac
Persoana vatamata poate sesiza CNSC in termen de 5 zile, incepand cu ziua urmatoare luarii la cunostinta despre un act al autoritatii contractante considerat nelegal
VI.4.3) Serviciul de la care se pot obtine informatii privind utilizarea cailor de atac
Compartimentul Juridic Compania Judeteana APA SERV SA
Adresa postala:  Str. Lt. Draghiescu nr 20, Localitatea:  Piatra Neamt, Cod postal:  610125, Romania, Tel. 0233233340, Email:  [email protected], Fax:  0233218937
VI.5) Data expedierii prezentului anunt
14.10.2010 15:59
ClubAfaceri.ro prin intermediul serviciului Licitatii si Achizitii Publice va ofera posibilitatea de a monitoriza aparitia tuturor licitatiilor publice si a achizitiilor publice din Romania prin filtrarea acestora dupa necesitatile dumneavoastra. In fiecare zi veti primi un email cu toate licitatiile aparute in domeniul tau de interes. Aboneaza-te pentru a nu pierde nici o oportunitate de afaceri.
Disclaimer