Vinde
Inscrie-te Gratuit! ClubAfaceri.ro - Te ajutam sa vinzi cu succes!
Cauta si Liciteaza
Cauta

Filtru Cereri Oferta Achizitii Publice

Cuvinte cheie

Tip achizitie

invitatii de participare
anunturi de atribuire

Data publicare

Licitatie Publica - Contract de furnizare carne si produse din carne de porc si vita


Anunt de participare numarul 51146/30.04.2008
Sectiunea I: AUTORITATEA CONTRACTANTA
I.1) Denumirea, adresa si punct(e) de contact:
DIRECTIA GENERALA DE ASISTENTA SOCIALA SI PROTECTIA COPILULUI ALBA
Adresa postala: str. Mihai Viteazu, nr. 2, jud. Alba, Localitatea: Alba Iulia, Cod postal: 510093, Romania, Punct(e) de contact: Sorina Cornelia Munteanu, Tel.0258818266, Email: [email protected], Fax: 0258817037, Adresa internet (URL): www.protectiasocialaalba.ro
I.2) Tipul autoritatii contractante si activitatea principala (activitatile principale)
Autoritate regionala sau locala
Activitate (activitati)
- Protectie sociala
Autoritatea contractanta actioneaza in numele altor autoritati contractante
Nu
Sectiunea II: OBIECTUL CONTRACTULUI
II.1) Descriere
II.1.1) Denumirea data contractului de autoritatea contractanta
Contract de furnizare carne si produse din carne de porc si vita
II.1.2) Tipul contractului si locul de executare a lucrarilor, de furnizare a produselor sau de prestare a serviciilor
Furnizare
Cumparare
Locul principal de livrare: unitatile din cadrul DGASPC Alba, conform Caietului de Sarcini
II.1.3) Anuntul implica
Incheierea unui acord-cadru
II.1.4) Informatii privind acordul-cadru
Contractele subsecvente urmeaza sa se atribuie prin reluarea competitiei: Nu
Acord-cadru cu un singur agent economic
Durata acordului-cadru: 12 luni
Valoarea estimata fara TVA: 600, 000RON
II.1.5) Descrierea succinta a contractului sau a achizitiei/achizitiilor
furnizare carne si produse din carne de porc si vita
II.1.6) Clasificare CPV (vocabularul comun privind achizitiile)
15113000-3 - Carne de porc (Rev.1)
15111100-0-Carne de vita (Rev.1)
15131120-2-Salamuri (Rev.1)
15131133-6-Carnati de porc (Rev.1)
15131400-9-Produse pe baza de carne de porc (Rev.1)
II.1.7) Contractul intra sub incidenta acordului privind contractele de achizitii publice
Nu
II.1.8) Impartire in loturi
Da
Trebuie depuse oferte pentru unul sau mai multe loturi
II.1.9) Vor fi acceptate variante
Nu
II.2) Cantitatea sau domeniul contractului
II.2.1) Cantitatea totala sau domeniul
cantitatea totala, precum si cantitatile totale aferente fiecarui lor sunt prezentate in anexele la Caietul de sarcini
Valoarea estimata fara TVA: 600, 000RON
II.2.2) Optiuni
Nu
II.3) Durata contractului sau termenul pentru finalizare
12 luni incepand de la data atribuirii contractului
Sectiunea III: INFORMATII JURIDICE, ECONOMICE, FINANCIARE SI TEHNICE
III.1) Conditii referitoare la contract
III.1.1) Depozite valorice i garantii solicitate
- gar. de part.pe loturi in lei: 500, 3100, 900, 250, 450, 400, 35, 35, 70, 10, 50, 50, 50, 100; - garantia de buna executie: 5% din valoarea fara TVA a fiecarui contract subsecvent.
III.1.2) Principalele modalitati de finantare si plata si/sau trimitere la dispozitiile relevante
buget local
III.1.3) Forma juridica pe care o va lua grupul de operatori economici caruia i se atribuie contractul
asociere
III.1.4) Executarea contractului este supusa altor conditii speciale
Nu
III.2) Conditii de participare
III.2.1) Situatia personala a operatorilor economici, inclusiv cerintele referitoare la inscrierea in registrul comertului sau al profesiei
Informatii si formalitati necesare pentru evaluarea respectarii cerintelor mentionate
Cerinte obligatorii: 1. Completarea urmatoarelor formulare: - Informatii generale;
- Declaratie privind eligibilitatea;
- Declaratie privind neincadrarea in prevederile art. 181 din OUG 34/2006;.
2. Prezentarea urmatoarelor documente: - Documente care dovedesc o forma de inregistrare;
- Autorizatia de functionare;
- cel putin doua autorizatii de transport carne si produse (original sau copie legalizata) din carne pentru cel putin doua autovehicule din dotare, insotite de certificatele de inmatriculare.
III.2.2) Capacitatea economica si financiara
Informatii si formalitati necesare pentru evaluarea respectarii cerintelor mentionate
III.2.3) Capacitatea tehnica
Informatii si formalitati necesare pentru evaluarea respectarii cerintelor mentionate
- prezentarea unei liste cu principalele livrari realizate in ultimii trei ani;
- prezentarea unui contract similar in copie xerox, realizat in ultimii trei ani
Nivel(uri) specific(e) minim(e) necesar(e)
Valoarea minima totala a contractului trebuie sa fie de 36000 lei, fiind impartita pe loturi astfel: LOT 1 CIA GIRBOVA 2990 leiLOT 2 CRRN GALDA 19200 leiLOT 3 CIA ABRUD 4750 leiLOT 4 CSC AIUD 1750 leiLOT 5 SC BLAJ 2400 leiLOT 6 CP ABRUD 2 2405 leiLOT 7 CTF OARDA 195 leiLOT 8 CTF CUGIR 220 leiLOT 9 CTF STREMT 370 leiLOT 10 CTF TEIUS 100 leiLOT 11 LP PIANU 260 leiLOT 12 LPVINTU 280 leiLOT 13 CM SPERANTA 370 leiLot 14 CTF ALBA 710 lei
III.2.4) Contracte rezervate
Nu
III.3) Conditii specifice pentru contractele de servicii
III.3.1) Prestarea serviciilor in cauza este rezervata unei anumite profesii
Nu
III.3.2) Persoanele juridice au obligatia sa indice numele si calificarile profesionale ale membrilor personalului responsabili pentru prestarea serviciilor respective
Nu
SECTIUNEA IV: PROCEDURA
IV.1) Tipul procedurii
IV.1.1) Tipul procedurii
Licitatie deschisa
IV.2) Criterii de atribuire
IV.2.1) Criterii de atribuire
Pretul cel mai scazut
IV.2.2) Se va organiza o licitatie electronica
Nu
IV.3) Informatii administrative
IV.3.1) Numar de referinta atribuit dosarului de autoritatea contractanta
4093/24.04.2008
IV.3.2) Anunturi publicate (anunt publicat) anterior privind acelasi contract
Nu
IV.3.3) Conditii de obtinere a caietului de sarcini si a documentatiei suplimentare (cu exceptia unui SAD) sau a documentului descriptiv (in cazul unui dialog competitiv)
Termenul limita pentru depunerea cererilor de documente sau pentru acces la documente: 16.06.2008 16:00
Documente de plata: DA
Pretul: 20 RON
Conditii si modalitate de plata: - prin virament cu OP in contul RO71TREZ00224680220XXXXX, deschis la trezoreria Alba Iulia sau in numerar la casieria autoritatii contractante.
IV.3.4) Termen limita pentru primirea ofertelor sau a cererilor de participare
23.06.2008 16:00
IV.3.5) Data transmiterii invitatiilor de prezentare de oferte sau de participare candidatilor selectati
IV.3.6) Limba sau limbile in care poate fi redactata oferta sau cererea de participare
Romana
IV.3.7) Perioada minima pe parcursul careia ofertantul trebuie sa isi mentina oferta
90zile (de la termenul limita de primire a ofertelor)
IV.3.8) Conditii de deschidere a ofertelor
Data: 24.06.2008 10:00
Locul: Centrul Arnsberg din cadrul DGASPC Alba, str. Mihai Viteazu, nr. 2, Alba Iulia - Sala de Sedinte
Persoane autorizate sa asiste la deschiderea ofertelor: da
orice persoana care prezinta imputernicire semnata de reprezentantul legal al operatorului economic insotita de copie a CI.
SECTIUNEA VI: INFORMATII SUPLIMENTARE
VI.1) Contractul este periodic
Nu
VI.2) Contractul se inscrie intr-un proiect/program finantat din fonduri comunitare
Nu
VI.3) Alte informatii
VI.4) Cai de atac
VI.4.1) Organism competent pentru caile de atac
CNSC
Adresa postala: str. Stavropoleos, nr. 6, sector 3, Localitatea: Bucuresti, Cod postal: 030084, Romania, Tel.0213104641, Fax: 0213104642, Adresa internet (URL): www.cnsc.ro
Organism competent pentru procedurile de mediere
Tribunalul Alba
Adresa postala: P-ta Iuliu Maniu, nr. 24, Localitatea: Alba Iulia, Cod postal: 510111, Romania, Tel.0258813510, Email: [email protected], Fax: 0258813510
VI.4.2) Utilizarea cailor de atac
Precizari privind termenul (termenele) de exercitare a cailor de atac
VI.4.3) Serviciul de la care se pot obtine informatii privind utilizarea cailor de atac
Biroul Juridic di cadrul DGASPC Alba
Adresa postala: str. Mihai Viteazu, nr. 2, Localitatea: Alba Iulia, Cod postal: 510093, Romania, Tel.0258818266, Email: [email protected], Fax: 0258817037, Adresa internet (URL): www.protectiasocialaalba.ro
VI.5) Data expedierii prezentului anunt
29.04.2008 11:21
ClubAfaceri.ro prin intermediul serviciului Licitatii si Achizitii Publice va ofera posibilitatea de a monitoriza aparitia tuturor licitatiilor publice si a achizitiilor publice din Romania prin filtrarea acestora dupa necesitatile dumneavoastra. In fiecare zi veti primi un email cu toate licitatiile aparute in domeniul tau de interes. Aboneaza-te pentru a nu pierde nici o oportunitate de afaceri.
Disclaimer