Vinde
Inscrie-te Gratuit! ClubAfaceri.ro - Te ajutam sa vinzi cu succes!
Cauta si Liciteaza
Cauta

Filtru Cereri Oferta Achizitii Publice

Cuvinte cheie

Tip achizitie

invitatii de participare
anunturi de atribuire

Data publicare

Licitatie Publica - Contract de furnizare CEAPA, RADACINOASE SI VARZA DE TOAMNA


Anunt de participare numarul 147030/07.10.2013
Sectiunea I: AUTORITATEA CONTRACTANTA
I.1) Denumirea, adresa si punct(e) de contact:
PENITENCIARUL POARTA ALBA
Adresa postala: Str. Coloniilor, Localitatea: Poarta Alba, Cod postal: 907245, Romania, Punct(e) de contact: LUCIAN ROMAN, Tel. +40 241853777, Email: [email protected], Fax: +40 241853524, Adresa profilului cumparatorului: www.e-licitatie.ro
Adresa de la care se pot obtine informatii suplimentare:
Punctul (punctele) de contact mentionat(e) anterior
Caietul de sarcini si documentele suplimentare (inclusiv documentele pentru dialogul competitiv si sistemul de achizitie dinamic) pot fi obtinute la:
Punctul (punctele) de contact mentionat(e) anterior
Ofertele sau solicitarile de participare trebuie transmise la:
Punctul (punctele) de contact mentionat(e) anterior
I.2) Tipul autoritatii contractante si activitatea principala (activitatile principale)
Minister sauorice alta autoritate nationala sau federala, inclusiv subdiviziuni regionale sau locale ale acestora
Activitate (activitati)
- Ordine si siguranta publica
Autoritatea contractanta actioneaza in numele altor autoritati contractante
Nu
Sectiunea II: OBIECTUL CONTRACTULUI
II.1) Descriere
II.1.1) Denumirea data contractului de autoritatea contractanta
Contract de furnizare CEAPA, RADACINOASE SI VARZA DE TOAMNA
II.1.2) Tipul contractului si locul de executare a lucrarilor, de furnizare a produselor sau de prestare a serviciilor
Furnizare
Cumparare
Locul principal de livrare: Penitenciarul Poarta Alba si sectia Valu lui Traian
Codul NUTS: RO223 - Constanta
II.1.3) Anuntul implica
Incheierea unui acord-cadru
II.1.4) Informatii privind acordul-cadru
Contractele subsecvente urmeaza sa se atribuie prin reluarea competitiei: Nu
Acord-cadru cu un singur agent economic
Durata acordului-cadru: 7 luni
Valoarea estimata fara TVA: 224, 000RON
Frecventa si valoarea contractelor ce vor fi atribuite: Cantitatile care fac obiectul acordului cadru: minim 122.000 kg ? maxim 129.000 kg.Cantitatile care fac obiectul unui contract subsecvent: -minim 500 kg ? maxim 120.666, 67 kg.Valoarea maxima contract susecvent- 208.000lei.Frecventa si valoarea contractelor care urmeaza sa fie atribuite: de regula lunar in functie de alocatiile bugetare si nevoile unitatii.
II.1.5) Descrierea succinta a contractului sau a achizitiei/achizitiilor
Obiectul procedurii il constituie achizitia de carne de porc pentru asigurarea hranirii persoanelor private de libertate prin incheierea de acord cadru cu un operator economic
II.1.6) Clasificare CPV (vocabularul comun privind achizitiile)
03221000-6 - Legume (Rev.2)
II.1.7) Contractul intra sub incidenta acordului privind contractele de achizitii publice
Nu
II.1.8) Impartire in loturi
Nu
II.1.9) Vor fi acceptate variante
Nu
II.2) Cantitatea sau domeniul contractului/acordului cadru
II.2.1) Cantitatea totala sau domeniul
CEAPA, RADACINOASE SI VARZA DE TOAMNA ? MINIM 122.000 KG ? MAXIM 129.000 KG
Valoarea estimata fara TVA: 224, 000RON
II.2.2) Optiuni
Nu
II.3) Durata contractului/acordului cadru sau termenul pentru finalizare
7 luni incepand de la data atribuirii contractului
Sectiunea III: INFORMATII JURIDICE, ECONOMICE, FINANCIARE SI TEHNICE
III.1) Conditii referitoare la contract
III.1.1) Depozite valorice ?i garantii solicitate
Nr LOT Denumire produs Valoare garantie in lei- CEAPA, RADACINOASE SI VARZA DE TOAMNA 4.000- Perioada de valabilitate a garantiei pentru participare va fi egala cu perioada de valabilitate a ofertei, respectiv 90 zile de la data limita stabilita pentrudepunerea ofertelor;
-Forma de constituire a garantiei departicipare : GARANTIA DE PARTICIPARE SE VA CONSTITUI CONFORM ART. 86 ALINEATUL(1) DIN HG 925/2006 ACTUALIZATA.Trezoreria Constanta RO 66 TREZ2315005XXX015056 CF: 4301251Garantia de participare depusa in valuta se va face la cursul BNR din data anterioara datei limita de depunere a ofertelor cu 5 zile.NOTA : dovada constituirii garantiei de participare se va posta obligatoriu in SEAP(scanata pana la data limita de depunere a ofertelor) si va fi prezentata la sediu de catre toti operatorii economici pana la data limita de depunere a ofertelor.Garantia de participare se va retine in urmatoarele cazuri: - isi retrage oferta in perioada de valabilitate a acesteia- oferta sa fiind stabilita castigatoare, refuza sa semneze acordul-cadru in perioada de valabilitate a ofertei- oferta sa fiind stabilita castigatoare, refuza sa semneze contractul de achizitie publica/acordul-cadru in perioada de valabilitate a ofertei-in masura in care CNSC respinge o eventuala contestatie, se va retine contestatorului din garantia de participare: 1% din aceasta valoare.Retinerea garantiei de participare se va face in conformitate cu prevederile legale in domeniul achizitiilor publice - Cuantumul garantiei de buna executie: 5%din valoarea fara TVA a fiecarui contract subsecvent (2, 5% in cazul ofertantilor din categoria I.M.M.);
- Achizitorul se obliga sa elibereze garantia pentru participare si sa emita ordinul de incepere a contractului numai dupa ce furnizorul a facut dovada constituirii garantiei de buna executie.- Achizitorul are dreptul de a emite pretentii asupra garantiei de buna executie, in limita prejudiciului creat, daca furnizorul nu isi indeplineste, nu isi executa, executa cu intarziere sau executa necorespunzator obligatiile asumate prin prezentul acord cadru. Anterior emiterii unei pretentii asupra garantiei de buna executie, achizitorul are obligatia de a notifica acest lucru furnizorului, precizand totodata obligatiile care nu au fost respectate.- Autoritatea contractanta are obliga?ia de a elibera/restituii garan?ia de buna execu?ie in cel mult 14 zile de la data intocmirii procesului verbal de recep?ie a produselor care fac obiectul contractului si/sau de la plata facturii finale, daca nu a ridicat pana la acea data preten?ii asupra ei.-modul de constituire a garantiei de buna executie: ORICE FORMA ALEASA DE FRUNIZOR CONFORM ARTICOLULUI 90 DIN HG 925/2006 MODIFICATA-se solicitanumai operatorului economic care va fi declarat castigator.
III.1.2) Principalele modalitati de finantare si plata si/sau trimitere la dispozitiile relevante
BUGETUL DE STAT
III.1.3) Forma juridica pe care o va lua grupul de operatori economici caruia i se atribuie contractul
Asociere conform art. 44 din O.U.G. nr. 34/2006 cu modificarile si completarile ulterioare
III.1.4) Executarea contractului este supusa altor conditii speciale
Nu
III.2) Conditii de participare
III.2.1) Situatia personala a operatorilor economici, inclusiv cerintele referitoare la inscrierea in registrul comertului sau al profesiei
Informatii si formalitati necesare pentru evaluarea respectarii cerintelor mentionate
1. Certificat de participare la licitatie cu oferta independenta(cf. Ordin ANRMAP Nr. 314/2010)
2. Declaratie privind neincadrarea in prevederile art. 691 din OUG nr. 34/2006 cu modificarile si completarile ulterioare
3. Declaratie privind neincadrarea in situatiile prevazute la art. 180 din OUG nr. 34/2006 cu modificarile si completarile ulterioare, si/sau Cazier judiciar /certificat echivalent4. Declaratie privind neincadrarea in situatiile prevazute la art. 181 din OUG nr. 34/2006 cu modificarile si completarile ulterioarePersoanele cu functie de decizie in cadrul autoritatii contractante:
-- DINCA GELU DANUT? CIACHIR MARIUS -APOSTOL CRISTIAN? GURGU EMILIAN IONUT? DOMNISORU ELENA LILIANA? SIMION GALIA ? NICOLAE ADRIAN COSMIN- BARBU ANDREI FLORIN- CALIN CATALINA ? STOICA MARIA- STOICA ANCA- PICOIU VICTOR- -MIHAELA DRAGHICI ? LIBU ALEXANDRA MAGDALENA ? CARMEN BULEARCA ? NICOLAESCU MIRELA ?
Nota: In cazul in care in tara de origine sau in tara in care este stabilit ofertantul nu exista prevederi legale referitoare la declaratia pe propria raspundere, se accepta o declaratie autentica data in fata unui notar, a unei autoritati administrative sau judiciare sau a unei asociatii profesionale care are competente in acest sens. 1. Certificat constatator, eliberat de Oficiul Registrului Comertului, in original sau copie lizibila conforma cu originalul, care sa cuprinda informatii valabile/reale la data limita stabilita pentru depunerea ofertelor, din care sa reiasa ca ofertantul are ca obiect de activitate principal sau secundar producerea sau comercializarea produselor solicitate prin prezenta documentatie de atribuire.
III.2.2) Capacitatea economica si financiara
Informatii si formalitati necesare pentru evaluarea respectarii cerintelor mentionate
III.2.3) Capacitatea tehnica
Informatii si formalitati necesare pentru evaluarea respectarii cerintelor mentionate
Declara?ie privind lista a principalelor livrari similare de produse efectuate in ultimii 3 ani(calculati pana la data limita de depunere a ofertelor)- Formularul nr. 12D.
Ofertantul va demonstra experienta similara in baza a cel putin un contract, din care sa rezulte ca au fost furnizate produse similare in valoare/valoare cumulata de cel putin 208.000lei fara TVA, lista ce va fi insotita de certificate/documente emise sau contrasemnate de o autoritate ori de catre clientul privat beneficiar si care sa indice valori, perioade de prestare, beneficiari, indiferent daca acestia din urma sunt autoritati contractante sau clienti privati.In cazul in care beneficiarul este un client privat si, din motive obiective, operatorul economic nu are posibilitatea obtinerii unei certificari/confirmari din partea acestuia, demonstrarea livrarilor de produse se realizeaza printr-o declaratie a operatorului economic.
In cazul in care pragul minim impus este in valuta, respectiv referinta leu/valuta pentru acest caz se va face calcul echivalentei leu/valuta la cursul mediu anual leu/alta valuta comunicat de BNR.
Nivel(uri) specific(e) minim(e) necesar(e)
Declara?ie privind lista a principalelor livrari similare de produse efectuate in ultimii 3 ani (Formularul nr. 12D).
III.2.4) Contracte rezervate
Nu
III.3) Conditii specifice pentru contractele de servicii
III.3.1) Prestarea serviciilor in cauza este rezervata unei anumite profesii
Nu
III.3.2) Persoanele juridice au obligatia sa indice numele si calificarile profesionale ale membrilor personalului responsabili pentru prestarea serviciilor respective
Nu
SECTIUNEA IV: PROCEDURA
IV.1) Tipul procedurii
IV.1.1) Tipul procedurii
Licitatie deschisa
IV.2) Criterii de atribuire
IV.2.1) Criterii de atribuire
Pretul cel mai scazut
IV.2.2) Se va organiza o licitatie electronica
Da
Informatii puse la dispozitia ofertantilor in cursul licitatiei: -sa cunoasca in orice moment pozitia sa in clasament;Se va organiza o runda de licitatie electronica, durata rundei fiind de o zi, doar cu ofertele declarate admisibile, cu incepere de la ora alocata de sistemul SEAP. Pentru a putea participa la faza finala de licitatie electronica, operatorii economici trebuie sa fie inregistrati in SEAP.In cadrul procesului de licitatie electonica obiectul procesului de reofertare stabilit este pretul( pretulofertat in lei pentru cantitatile maxime)Diferenta minima solicitata pentru licitarea noilor oferte :1% din valoarea estimata fara tva in lei.
IV.3) Informatii administrative
IV.3.1) Numar de referinta atribuit dosarului de autoritatea contractanta
C2 60579
IV.3.2) Anunturi publicate (anunt publicat) anterior privind acelasi contract
Nu
IV.3.3) Conditii de obtinere a caietului de sarcini si a documentatiei suplimentare (cu exceptia unui SAD) sau a documentului descriptiv (in cazul unui dialog competitiv)
Termenul limita pentru depunerea cererilor de documente sau pentru acces la documente: 08.11.2013 12:00
Documente de plata: NU
IV.3.4) Termen limita pentru primirea ofertelor sau a cererilor de participare
14.11.2013 16:00
IV.3.5) Data transmiterii invitatiilor de prezentare de oferte sau de participare candidatilor selectati
IV.3.6) Limba sau limbile in care poate fi redactata oferta sau cererea de participare
Romana
Moneda in care se transmite oferta de pret: RON
IV.3.7) Perioada minima pe parcursul careia ofertantul trebuie sa isi mentina oferta
90zile (de la termenul limita de primire a ofertelor)
IV.3.8) Conditii de deschidere a ofertelor
Data: 15.11.2013 18:00
Locul: In SEAP
Persoane autorizate sa asiste la deschiderea ofertelor: nu
SECTIUNEA VI: INFORMATII SUPLIMENTARE
VI.1) Contractul este periodic
Nu
VI.2) Contractul se inscrie intr-un proiect/program finantat din fonduri comunitare
Nu
Tip de finantare: Fonduri bugetare
VI.3) Alte informatii
Modul de departajare a ofertelor cu preturi egale: In cazul in care se constata ca ofertele clasate pe primul loc au preturi egale, autoritatea contractanta va solicita clarificari prin intermediul SEAP, in vederea incarcarii electronice de catre operatorii economici de documente care contin noi preturi.
VI.4) Cai de atac
VI.4.1) Organism competent pentru caile de atac
Consiliul National de Solutionare a Contestatiilor
Adresa postala: Str. Stavropoleos, nr. 6, sector 3, Bucuresti, Localitatea: Bucuresti, Cod postal: 030084, Romania, Tel. +40 213104641, Email: [email protected], Fax: +40 213104642 / +40 218900745, Adresa internet (URL): http: //www.cnsc.ro
Organism competent pentru procedurile de mediere
VI.4.2) Utilizarea cailor de atac
Precizari privind termenul (termenele) de exercitare a cailor de atac
Eventualele contestatii se pot depune in termen de 5 zile incepand cu ziua urmatoare luarii la cunostinta, despre un act al autoritatii contractante considerat nelegal : - la Consiliul National de Solutionare a Contestatiilor;
VI.4.3) Serviciul de la care se pot obtine informatii privind utilizarea cailor de atac
Comapartimentul juridic al Penitenciarului Poarta Alba
Adresa postala: Adresa: str. Coloniilor nr 2, Localitatea: Poarta Alba, Cod postal: 907245, Romania, Tel. +40 241853777, Fax: +40 241853524
VI.5) Data expedierii prezentului anunt
04.10.2013 11:42
ClubAfaceri.ro prin intermediul serviciului Licitatii si Achizitii Publice va ofera posibilitatea de a monitoriza aparitia tuturor licitatiilor publice si a achizitiilor publice din Romania prin filtrarea acestora dupa necesitatile dumneavoastra. In fiecare zi veti primi un email cu toate licitatiile aparute in domeniul tau de interes. Aboneaza-te pentru a nu pierde nici o oportunitate de afaceri.
Disclaimer