Vinde
Inscrie-te Gratuit! ClubAfaceri.ro - Te ajutam sa vinzi cu succes!
Cauta si Liciteaza
Cauta

Filtru Cereri Oferta Achizitii Publice

Cuvinte cheie

Tip achizitie

invitatii de participare
anunturi de atribuire

Data publicare

Licitatie Publica - Contract de furnizare de produse - legume ( cartofi, ceapa, fasole uscata, varza alba, morcovi, gulii, albitura)


Anunt de participare numarul 63128/05.09.2008
Sectiunea I: AUTORITATEA CONTRACTANTA
I.1) Denumirea, adresa si punct(e) de contact:
SPITALUL DE URGENTA PETROSANI
Adresa postala: STR. 1 DECEMBRIE 1918, NR. 137 A, Localitatea: Petrosani, Cod postal: 332058, Romania, Punct(e) de contact: ADINA CSUKOR, Tel.0254.541.432, Email: [email protected], Fax: 0254.543.611
I.2) Tipul autoritatii contractante si activitatea principala (activitatile principale)
Organism de drept public
Activitate (activitati)
- Sanatate
Autoritatea contractanta actioneaza in numele altor autoritati contractante
Nu
Sectiunea II: OBIECTUL CONTRACTULUI
II.1) Descriere
II.1.1) Denumirea data contractului de autoritatea contractanta
Contract de furnizare de produse - legume ( cartofi, ceapa, fasole uscata, varza alba, morcovi, gulii, albitura)
II.1.2) Tipul contractului si locul de executare a lucrarilor, de furnizare a produselor sau de prestare a serviciilor
Furnizare
Cumparare
Locul principal de livrare: Sediul Spitalului de Urgenta Petrosani, Str.1 Decembrie 1918, Nr, .137A, Petrosani, Jud.Hunedoara
II.1.3) Anuntul implica
Un contract de achizitii publice
II.1.4) Informatii privind acordul-cadru
II.1.5) Descrierea succinta a contractului sau a achizitiei/achizitiilor
Contractul are ca obiect achizitionarea de legume cu descrierea si in cantitatile prevazute in caietul de sarcini.
II.1.6) Clasificare CPV (vocabularul comun privind achizitiile)
01121410-8 - Varza alba (Rev.1)
01112100-6-Cartofi (Rev.1)
01121112-9-Morcovi (Rev.1)
01121211-3-Boabe (Rev.1)
II.1.7) Contractul intra sub incidenta acordului privind contractele de achizitii publice
Nu
II.1.8) Impartire in loturi
Nu
II.1.9) Vor fi acceptate variante
Nu
II.2) Cantitatea sau domeniul contractului
II.2.1) Cantitatea totala sau domeniul
Cantitatile ce se vor a fi achizitionate sunt cele inscrise in caietul de sarcini.
Valoarea estimata fara TVA: 187, 500RON
II.2.2) Optiuni
Nu
II.3) Durata contractului sau termenul pentru finalizare
3 luni incepand de la data atribuirii contractului
Sectiunea III: INFORMATII JURIDICE, ECONOMICE, FINANCIARE SI TEHNICE
III.1) Conditii referitoare la contract
III.1.1) Depozite valorice i garantii solicitate
Garantie de participare in cuantum de 940 lei, Garantia de buna executie a contractului in procent de 7% din valoarea contr. fara TVA, cf.Doc. de atribuire;achitab. cont RO41TREZ3685005XXX000028;
III.1.2) Principalele modalitati de finantare si plata si/sau trimitere la dispozitiile relevante
venituri proprii sau venituri din sistemul asigurarilor sociale de sanatate
III.1.3) Forma juridica pe care o va lua grupul de operatori economici caruia i se atribuie contractul
Daca este cazul, asociere legalizata cf. O.U.G.34/2006;
III.1.4) Executarea contractului este supusa altor conditii speciale
Nu
III.2) Conditii de participare
III.2.1) Situatia personala a operatorilor economici, inclusiv cerintele referitoare la inscrierea in registrul comertului sau al profesiei
Informatii si formalitati necesare pentru evaluarea respectarii cerintelor mentionate
Declarat.eligib.Cf. Form.Doc.atrib.; Declarat. Neincadrarea sit. Prev.art.181 O.U.G. 34/2006 cf. Form.2 Doc.atrib; Certif. constat. indepl. oblig. exigib. plata impozi.&taxe stat, incl.locale-formulare tip sau copie legalizata; Certif. Constat.emis de O.R.C formular tip sau copie legalizata;
III.2.2) Capacitatea economica si financiara
Informatii si formalitati necesare pentru evaluarea respectarii cerintelor mentionate
copie ultim. bilant contabi.vizat org. Compet.+ultima balanta verif./2008 ;
III.2.3) Capacitatea tehnica
Informatii si formalitati necesare pentru evaluarea respectarii cerintelor mentionate
lista princ.livrari prod./ultimii 3 ani cf. Form.3 Doc.atrib.; 2 referinte de la alti benef.
III.2.4) Contracte rezervate
Nu
III.3) Conditii specifice pentru contractele de servicii
III.3.1) Prestarea serviciilor in cauza este rezervata unei anumite profesii
Nu
III.3.2) Persoanele juridice au obligatia sa indice numele si calificarile profesionale ale membrilor personalului responsabili pentru prestarea serviciilor respective
Nu
SECTIUNEA IV: PROCEDURA
IV.1) Tipul procedurii
IV.1.1) Tipul procedurii
Licitatie deschisa
IV.2) Criterii de atribuire
IV.2.1) Criterii de atribuire
Pretul cel mai scazut
IV.2.2) Se va organiza o licitatie electronica
Nu
IV.3) Informatii administrative
IV.3.1) Numar de referinta atribuit dosarului de autoritatea contractanta
IV.3.2) Anunturi publicate (anunt publicat) anterior privind acelasi contract
Nu
IV.3.3) Conditii de obtinere a caietului de sarcini si a documentatiei suplimentare (cu exceptia unui SAD) sau a documentului descriptiv (in cazul unui dialog competitiv)
Termenul limita pentru depunerea cererilor de documente sau pentru acces la documente: 01.10.2008 16:00
Documente de plata: DA
Pretul: 20 RON
Conditii si modalitate de plata: luni-joi orele 7:3016:00 si vineri orele 7, 30-13, 30, achitab. casierie/biroul de internari sau cont RO47TREZ3685041XXX000060 deschis la Trez.Pet.
IV.3.4) Termen limita pentru primirea ofertelor sau a cererilor de participare
02.10.2008 10:00
IV.3.5) Data transmiterii invitatiilor de prezentare de oferte sau de participare candidatilor selectati
IV.3.6) Limba sau limbile in care poate fi redactata oferta sau cererea de participare
Romana
IV.3.7) Perioada minima pe parcursul careia ofertantul trebuie sa isi mentina oferta
90zile (de la termenul limita de primire a ofertelor)
IV.3.8) Conditii de deschidere a ofertelor
Data: 02.10.2008 11:00
Locul: Sediul Spitalului de Urgenta Petrosani(sala de sedinte), Str.1 Decembrie 1918, Nr, .137A, Petrosani
Persoane autorizate sa asiste la deschiderea ofertelor: da
Persoanele desemnate de operatorul economic vor prezenta imputernicirea si actul de identitate;
SECTIUNEA VI: INFORMATII SUPLIMENTARE
VI.1) Contractul este periodic
Nu
VI.2) Contractul se inscrie intr-un proiect/program finantat din fonduri comunitare
Nu
VI.3) Alte informatii
VI.4) Cai de atac
VI.4.1) Organism competent pentru caile de atac
Curtea de Apel Alba Iulia
Adresa postala: Piata I.C.Bratianu, nr.1 , jud. Alba, Localitatea: Alba Iulia, Cod postal: 510118, Romania, Tel.0258/8810293, Fax: 0258/8810286
Organism competent pentru procedurile de mediere
Consiliul National de Solutionare a Contestatiilor
Adresa postala: Str.Stavropoleus, nr.6, Sector 3, Localitatea: Bucuresti, Cod postal: 030084, Romania, Tel.021/3104641, Fax: 021/3104642
VI.4.2) Utilizarea cailor de atac
Precizari privind termenul (termenele) de exercitare a cailor de atac
VI.4.3) Serviciul de la care se pot obtine informatii privind utilizarea cailor de atac
Oficiul Juridic din cadrul Spitalului de Urgenta Petrosani
Adresa postala: Str.1 Decembrie 1918, Nr.137 A, Jud.Hunedoara, Localitatea: Petrosani, Cod postal: 332058, Romania, Tel.0254/541432, Fax: 0254/543611
VI.5) Data expedierii prezentului anunt
05.09.2008 12:01
ClubAfaceri.ro prin intermediul serviciului Licitatii si Achizitii Publice va ofera posibilitatea de a monitoriza aparitia tuturor licitatiilor publice si a achizitiilor publice din Romania prin filtrarea acestora dupa necesitatile dumneavoastra. In fiecare zi veti primi un email cu toate licitatiile aparute in domeniul tau de interes. Aboneaza-te pentru a nu pierde nici o oportunitate de afaceri.
Disclaimer