Filtru Cereri Oferta Achizitii Publice

Cuvinte cheie

Tip achizitie

invitatii de participare
anunturi de atribuire

Data publicare

Licitatie Publica - Contract de furnizare de produse - lemne de foc


Anunt de participare numarul 4017/01.03.2007
Sectiunea I: AUTORITATEA CONTRACTANTA
I.1) Denumirea, adresa si punct(e) de contact:
UM 02032 CLUJ-NAPOCA
Adresa postala: STR. MOS ION ROATA NR. 3 - 5 MUN. CLUJ-NAPOCA, Localitatea: Cluj-Napoca, Cod postal: 400397, Romania, Punct(e) de contact: DOREL BAIC int. 103, Tel.0264-593275, Email: [email protected], Fax: 0264-593276
I.2) Tipul autoritatii contractante si activitatea principala (activitatile principale)
Minister sauorice alta autoritate nationala sau federala, inclusiv subdiviziuni regionale sau locale ale acestora
Activitate (activitati)
- Aparare
Autoritatea contractanta actioneaza in numele altor autoritati contractante
Nu
Sectiunea II: OBIECTUL CONTRACTULUI
II.1) Descriere
II.1.1) Denumirea data contractului de autoritatea contractanta
Contract de furnizare de produse - lemne de foc
II.1.2) Tipul contractului si locul de executare a lucrarilor, de furnizare a produselor sau de prestare a serviciilor
Furnizare
Cumparare
Locul principal de livrare: Alba -Iulia, Campeni, Brad, Baia-Mare, Bistrita, Vatra-Dornei, Arad, Timisoara, Cluj-Napoca, Dej, Turda, Oradea, Simleu, Bacau, Roman, PiatraNeamt, Husi, Iasi, Botosani, Harghita, Ciuc, Sf. Gheorghe, Lunca de Sus
II.1.3) Anuntul implica
Un contract de achizitii publice
II.1.4) Informatii privind acordul-cadru
II.1.5) Descrierea succinta a contractului sau a achizitiei/achizitiilor
Achizitie lemne foc
II.1.6) Clasificare CPV (vocabularul comun privind achizitiile)
02130000-4 - Lemn de foc (Rev.1)
II.1.7) Contractul intra sub incidenta acordului privind contractele de achizitii publice
Nu
II.1.8) Impartire in loturi
Da
Trebuie depuse oferte pentru unul sau mai multe loturi
II.1.9) Vor fi acceptate variante
Nu
II.2) Cantitatea sau domeniul contractului
II.2.1) Cantitatea totala sau domeniul
3002 tone
Valoarea estimata fara TVA: 420, 034RON
II.2.2) Optiuni
Nu
II.3) Durata contractului sau termenul pentru finalizare
Incepand de la 04.06.2007 pana la 06.08.2007
Sectiunea III: INFORMATII JURIDICE, ECONOMICE, FINANCIARE SI TEHNICE
III.1) Conditii referitoare la contract
III.1.1) Depozite valorice i garantii solicitate
Garantia de participare: -320 lei pozitia 1-375 lei pozitia 2-560 lei pozitia 3-1145 lei pozitia 4-120 lei pozitia 5-875 lei pozitia 61345 lei pozitia 7-455 lei pozitia 8-875 lei pozitia 9
III.1.2) Principalele modalitati de finantare si plata si/sau trimitere la dispozitiile relevante
Bugetul de stat.Nu se acorda avans furnizorului.Achizitorul va efectua plata catre furnizor in 30 de zile de la emiterea facturii
III.1.3) Forma juridica pe care o va lua grupul de operatori economici caruia i se atribuie contractul
Asociere prin act autentic
III.1.4) Executarea contractului este supusa altor conditii speciale
Nu
III.2) Conditii de participare
III.2.1) Situatia personala a operatorilor economici, inclusiv cerintele referitoare la inscrierea in registrul comertului sau al profesiei
Informatii si formalitati necesare pentru evaluarea respectarii cerintelor mentionate
Completarea formularului nr. 12ACompletarea formularului nr. 12B
Certificat fiscal privind impozitele si taxele locale cu valabilitate la data limita de depunere ofertei
Certificat fiscal privind indeplinirea obligatiilor de plata a impozitelor si taxelor catre stat cu valabilitate la data limita de depunere a ofertei;
III.2.2) Capacitatea economica si financiara
Informatii si formalitati necesare pentru evaluarea respectarii cerintelor mentionate
- Operatorul economic va demonstra ca are acces la sau ca are disponibile resurse reale negrevate de datorii, linii de credit confirmate de banci sau orice alte mijloace financiare suficiente pentru a realiza cashflow de executie pentru cel putin 50% din valoarea contractului pentru perioada impusa
III.2.3) Capacitatea tehnica
Informatii si formalitati necesare pentru evaluarea respectarii cerintelor mentionate
Operatorul economic va prezenta , ,Certificatul de atestare /reatestare, , precum si , ,Situatia contractariimasei lemnoase pe picior, ,eliberate de catre , ,Comisia de atestare a agentilor economici in activitatea de exploatare forestiera, ,
Nivel(uri) specific(e) minim(e) necesar(e)
Operatorul economic va face dovada provenientei lemnului de la un operator economic atestat in activitatea de exploatare forestiera.
III.2.4) Contracte rezervate
Nu
III.3) Conditii specifice pentru contractele de servicii
III.3.1) Prestarea serviciilor in cauza este rezervata unei anumite profesii
Nu
III.3.2) Persoanele juridice au obligatia sa indice numele si calificarile profesionale ale membrilor personalului responsabili pentru prestarea serviciilor respective
Nu
SECTIUNEA IV: PROCEDURA
IV.1) Tipul procedurii
IV.1.1) Tipul procedurii
Licitatie deschisa
IV.2) Criterii de atribuire
IV.2.1) Criterii de atribuire
Pretul cel mai scazut
IV.2.2) Se va organiza o licitatie electronica
Nu
IV.3) Informatii administrative
IV.3.1) Numar de referinta atribuit dosarului de autoritatea contractanta
IV.3.2) Anunturi publicate (anunt publicat) anterior privind acelasi contract
Nu
IV.3.3) Conditii de obtinere a caietului de sarcini si a documentatiei suplimentare (cu exceptia unui SAD) sau a documentului descriptiv (in cazul unui dialog competitiv)
Termenul limita pentru depunerea cererilor de documente sau pentru acces la documente: 24.04.2007 09:00
Documente de plata: NU
IV.3.4) Termen limita pentru primirea ofertelor sau a cererilor de participare
26.04.2007 09:00
IV.3.5) Data transmiterii invitatiilor de prezentare de oferte sau de participare candidatilor selectati
IV.3.6) Limba sau limbile in care poate fi redactata oferta sau cererea de participare
Romana
IV.3.7) Perioada minima pe parcursul careia ofertantul trebuie sa isi mentina oferta
90zile (de la termenul limita de primire a ofertelor)
IV.3.8) Conditii de deschidere a ofertelor
Data: 26.04.2007 10:00
Locul: Sediul U.M. 02032
Persoane autorizate sa asiste la deschiderea ofertelor: nu
SECTIUNEA VI: INFORMATII SUPLIMENTARE
VI.1) Contractul este periodic
Nu
VI.2) Contractul se inscrie intr-un proiect/program finantat din fonduri comunitare
Nu
VI.3) Alte informatii
VI.4) Cai de atac
VI.4.1) Organism competent pentru caile de atac
Consiliul National de Solutionare a Contestatiilor
Adresa postala: Dinicu Golescu, Nr. 38, Sect. 1, Localitatea: Bucuresti, Cod postal: 010873, Romania, Tel.0213104641, Email: office @ cnsc.ro
Organism competent pentru procedurile de mediere
VI.4.2) Utilizarea cailor de atac
Precizari privind termenul (termenele) de exercitare a cailor de atac
VI.4.3) Serviciul de la care se pot obtine informatii privind utilizarea cailor de atac
Serviciul juridic al U.M. 02032
Adresa postala: Str. Mos Ion Roata nr. 3-5, Localitatea: Cluj-Napoca, Cod postal: 3400, Romania, Tel.0264593275, Email: [email protected], Fax: 0264593276
VI.5) Data expedierii prezentului anunt
01.03.2007 16:01
ClubAfaceri.ro prin intermediul serviciului Licitatii si Achizitii Publice va ofera posibilitatea de a monitoriza aparitia tuturor licitatiilor publice si a achizitiilor publice din Romania prin filtrarea acestora dupa necesitatile dumneavoastra. In fiecare zi veti primi un email cu toate licitatiile aparute in domeniul tau de interes. Aboneaza-te pentru a nu pierde nici o oportunitate de afaceri.
Disclaimer