Filtru Cereri Oferta Achizitii Publice

Cuvinte cheie

Tip achizitie

invitatii de participare
anunturi de atribuire

Data publicare

Licitatie Publica - Contract de furnizare de produse lactate ? lapte UHT - pentru elevii claselor I-VIII si prescolarii din unitatile de invatamant preuniversitar de stat din sectorul 5, in conformitate cu OUG 96/2002, aprobata prin lege 16/2003 si modificata prin legea 426/


Anunt de participare numarul 145429/01.08.2013
Sectiunea I: AUTORITATEA CONTRACTANTA
I.1) Denumirea, adresa si punct(e) de contact:
Sector 5 (Primaria Sectorului 5 Bucuresti)
Adresa postala: Bd.Regina Elisabeta, nr.29-31, sector 5, Localitatea: Bucuresti, Cod postal: 05012, Romania, Punct(e) de contact: Aurelia Negru, Tel. +40 213126279, Email: [email protected], Fax: +40 213126279, Adresa profilului cumparatorului: www.e-licitatie.ro
Adresa de la care se pot obtine informatii suplimentare:
Punctul (punctele) de contact mentionat(e) anterior
Caietul de sarcini si documentele suplimentare (inclusiv documentele pentru dialogul competitiv si sistemul de achizitie dinamic) pot fi obtinute la:
Punctul (punctele) de contact mentionat(e) anterior
Ofertele sau solicitarile de participare trebuie transmise la:
Punctul (punctele) de contact mentionat(e) anterior
I.2) Tipul autoritatii contractante si activitatea principala (activitatile principale)
Autoritate regionala sau locala
Activitate (activitati)
- Servicii generale ale administratiilor publice
Autoritatea contractanta actioneaza in numele altor autoritati contractante
Nu
Sectiunea II: OBIECTUL CONTRACTULUI
II.1) Descriere
II.1.1) Denumirea data contractului de autoritatea contractanta
Contract de furnizare de produse lactate ? lapte UHT - pentru elevii claselor I-VIII si prescolarii din unitatile de invatamant preuniversitar de stat din sectorul 5, in conformitate cu OUG 96/2002, aprobata prin lege 16/2003 si modificata prin legea 426/2003.
II.1.2) Tipul contractului si locul de executare a lucrarilor, de furnizare a produselor sau de prestare a serviciilor
Furnizare
Cumparare
Locul principal de livrare: Unitatile de invatamant din sectorul 5, conform anexei la caietul de sarcini
Codul NUTS: RO321 - Bucuresti
II.1.3) Anuntul implica
Un contract de achizitii publice
II.1.4) Informatii privind acordul-cadru
II.1.5) Descrierea succinta a contractului sau a achizitiei/achizitiilor
Obiectul procedurii il constituie achizitia de produse lactate ? lapte UHT - pentru elevii claselor I-VIII si prescolarii din unitatile de invatamant preuniversitar de stat din sectorul 5, in conformitate cu OUG 96/2002, aprobata prin lege 16/2003 si modificata prin legea 426/2003 si transportul produselor la unitatile beneficiare.
II.1.6) Clasificare CPV (vocabularul comun privind achizitiile)
15511210-8 - Lapte UHT (Rev.2)
60000000-8-Servicii de transport (cu exceptia transportului de deseuri) (Rev.2)
II.1.7) Contractul intra sub incidenta acordului privind contractele de achizitii publice
Da
II.1.8) Impartire in loturi
Nu
II.1.9) Vor fi acceptate variante
Nu
II.2) Cantitatea sau domeniul contractului/acordului cadru
II.2.1) Cantitatea totala sau domeniul
20.877 Bucati
Valoarea estimata fara TVA: 2, 388, 328.8RON
II.2.2) Optiuni
Nu
II.3) Durata contractului/acordului cadru sau termenul pentru finalizare
176 zile incepand de la data atribuirii contractului
Sectiunea III: INFORMATII JURIDICE, ECONOMICE, FINANCIARE SI TEHNICE
III.1) Conditii referitoare la contract
III.1.1) Depozite valorice ?i garantii solicitate
Se solicita o garantie de participare in valoare de 47.000 lei. Data de referinta pentru cursul de schimb valutar ce va fi avut in vedere la conversia valorii aferente garantiei de participare constituita intr-o alta moneda, este cursul de schimb afisat de BNR, cu 5 zile inainte de data limita de depunere a ofertelor.Garantia de participare se constituie prin virament bancar (in contul RO21TREZ7055006XXX000202, deschis la Trezoreria Sectorului 5) sau printr-un instrument de garantare emis in conditiile legii de o societate bancara ori de o societate de asigurari, care se prezinta in original, in cuantumul si pentru perioada prevazuta in documentatia de atribuire, conform art. 86 din OUG 34/2006, cu modificarile si completarile ulterioare.Perioada de valabilitate a garantiei pentru participare: 45 de zile de la data limita de depunere a ofertelor.IMM-urile beneficiaza de reducere cu 50% a garantiei de participare, conform prevederilor Legii nr. 346/2004 cu toate modificarile si completarile ulterioare, fiind necesar sa completeze declaratia privind incadrarea intreprinderii in categoria IMM.In cazul depunerii unei contestatii care a fost respinsa de catre Consiliul National de Solutionare a Contestatiilor, autoritatea contractanta va retine contestatorului din garantia de participare in raport cu valoarea estimata a contractului suma de6.168, 32 lei, care se determina, conform art. 2781 alin 1 lit. b;Retinerea garantiei de participare se va face in conformitate cu prevederile legale in domeniul achizitiilor publice. Cuantumul garantiei de buna executie este de 5% din pretul contractului, fara TVA si se va constitui printr-un instrument de garantare emis in conditiile legii de o societate bancara sau de o societate de asigurari, care devine anexa la contract
III.1.2) Principalele modalitati de finantare si plata si/sau trimitere la dispozitiile relevante
Bugetul local al sectorului 5, sume defalcate din TVA pentru finantarea cheltuielilor unitatilor de invatamant
III.1.3) Forma juridica pe care o va lua grupul de operatori economici caruia i se atribuie contractul
Asociere conform art. 44 din O.U.G. nr. 34/2006 cu modificarile si completarile ulterioare
III.1.4) Executarea contractului este supusa altor conditii speciale
Nu
III.2) Conditii de participare
III.2.1) Situatia personala a operatorilor economici, inclusiv cerintele referitoare la inscrierea in registrul comertului sau al profesiei
Informatii si formalitati necesare pentru evaluarea respectarii cerintelor mentionate
1. Certificat de participare la licitatie cu oferta independenta (cf. Ordin ANRMAP Nr. 314/2010), formular nr. 1
2. Declaratie privind neincadrarea in prevederile art. 691 din OUG nr. 34/2006 cu modificarile si completarile ulterioare, formular nr. 2. (*** persoanele cu functie de decizie in cadrul autoritatii contractante: (AGHEORGHIESEI EMIL, BEREANU MARIUS, BIRLESCU ?TEFAN, BIRSAN MIHAI, BURLACU OLEG, CARP MONICA MIHAELA, CONSTANTIN VILI MIHAELA, CURSARU PAUL GABRIEL, DICULESCU LUCIA ALEXANDRA, DINCA MIHALACHE, GIURCA AUGUSTIN RAZVAN, GOGANAU MI?A, HEPUT RADU CONSTANTIN, IONI?A ALEXANDRU DRAGO?, IORDANESCU CAMELIA, JELEA BOGDAN ION, MANOLE PETRE FLORIN, PADURARU ALEXANDRU, PERPELEA ANDREEA, RO?CA ALEXANDRU, SCHMID DANIEL, STANESCU EUGEN VICTOR, TURCULE? MIHAI ADRIAN, VI?AN GABRIEL ROBERTO, ZAVARA CATALIN VALENTIN, VANGHELIE MARIAN-DANIEL, CROITORU DAN-IULIAN, PETRE MARIAN LEONARD, DRAGNEA FLORINA, RAMULESCU FLORICICA-CARMEN, DISAGILA ISABELA NICOLETA, NEDELCU ELENA ROXANA, GHEORGHE GETA, NEGRU AURELIA, TEODORESCU MIHAELA CONSTANTA, BALAN LACRAMIOARA ELENA, MITITELU MIHAELA).
3. Declaratie privind neincadrarea in situatiile prevazute la art. 180 din OUG nr. 34/2006 cu modificarile si completarile ulterioare, formular nr. 3 si/sau Cazier judiciar /certificat echivalentNota: In cazul in care in tara de origine sau in tara in care este stabilit ofertantul nu exista prevederi legale referitoare la declaratia pe propria raspundere, se accepta o declaratie autentica data in fata unui notar, a unei autoritati administrative sau judiciare sau a unei asociatii profesionale care are competente in acest sens.
4. Declaratie privind neincadrarea in situatiile prevazute la art. 181 din OUG nr. 34/2006 cu modificarile si completarile ulterioare , formular nr. 4.
Nota: In cazul in care in tara de origine sau in tara in care este stabilit ofertantul nu exista prevederi legale referitoare la declaratia pe propria raspundere, se accepta o declaratie autentica data in fata unui notar, a unei autoritati administrative sau judiciare sau a unei asociatii profesionale care are competente in acest sens.5.Indeplinirea obligatiilor bugetare
A. Certificat fiscal eliberat de Directia de Impozite si Taxe Locale a unitatii administrativ teritoriale de pe raza careia societatea are sediul social, care sa ateste situatia obligatiilor scadente la plata in luna anterioara celei in care se depun ofertele, in original, copie legalizata sau copie lizibila, certificata conform cu originalul.
B. Certificat de atestare fiscala eliberat de organul de administrare fiscala al unitatii administrativ teritoriale de pe raza careia societatea are sediul social care sa ateste situatia obligatiilor scadente la plata inluna anterioara celei in care se depun ofertele, in original, copie legalizata sau copie lizibila, certificata conform cu originalul.
Informatii privind asocierea
In orice situatie de asociere a doi sau mai multi operatori economici, toti asociatii trebuie sa prezinte documentele solicitate in cadrul capitolului III al Fisei de date astfel:
- documentele privind situatia personala a ofertantilor sunt obligatorii pentru fiecare asociat in parte;
- documentele privind capacitatea de exercitare a activitatii profesionale sunt obligatorii pentru fiecare asociat in parte;
In oricare dintre situatii, in cazul unei asocieri, in documentele de calificare va fi prezentat acordul de asociere care trebuie sa contina cel putin:
- lista tuturor asociatilor si partea din contract pe care o indeplineste fiecare
- nominalizarea liderului de asociatie
- clauze privind raspunderea solidara a asociatilor pentru indeplinirea contractului
- imputernicirea liderului asociatiei de a se obliga si de a primi instructiuni de la si in numele asociatilor, individual si colectiv
In situatia in care oferta asociatiei este declarata castigatoare, liderul asociatiei va prezenta autoritatii contractante o copie legalizata a contractului de asociere inainte de data semnarii contractului. Contractul va contine clauze specifice referitoare la neindeplinirea obligatiilor asumate prin contractul de asociere.
Conform prevederilor art. 186, alin 1, din OUG 34/2006, cu modificarile si completarile ulterioare, capacitatea economica si financiara a ofertantului poate fi sustinuta, pentru indeplinirea unui contract, si de o alta persoana, indiferent de natura relatiilor juridice existente intre ofertant/candidat si persoana respectiva. In cazul in care ofertantul/candidatul isi demonstreaza situatia economica si financiara invocand si sustinerea acordata, de catre o alta persoana, atunci acesta are obligatia de a dovedi sustinerea de care beneficiaza, de regula, prin prezentarea unui angajament ferm al persoanei respective, prin care aceasta confirma faptul ca va pune la dispozitia ofertantului/candidatului resursele financiare invocate. Persoana care asigura sustinerea financiara nu trebuie sa se afle in situatia care determina excluderea din procedura de atribuire, conform prevederilor art. 180, din acelasi act normativ. Atunci cand un grup de operatori economici depune oferta/candidatura comuna, situatia economica si financiara se demonstreaza prin luarea in considerare a resurselor tuturor membrilor grupului. In cazul in care grupul beneficiaza de sustinerea financiara a unei/unor terte persoane, situatia economica si financiara se demonstreaza in conditiile prevazute mai sus.
Conform prevederilor art. 190, alin 1, din OUG 34/2006, cu modificarile si completarile ulterioare, Capacitatea tehnica si profesionala a ofertantului poate fi sustinuta, pentru indeplinirea unui contract, si de o alta persoana, indiferent de natura relatiilor juridice existente intre ofertant/candidat si persoana respectiva. In cazul in care ofertantul isi demonstreaza capacitatea tehnica si profesionala invocand si sustinerea acordata, de catre o alta persoana, atunci acesta are obligatia de a dovedi sustinerea de care beneficiaza, de regula, prin prezentarea unui angajament ferm al persoanei respective, prin care aceasta confirma faptul ca va pune la dispozitia candidatului/ofertantului resursele tehnice si profesionale invocate. Persoana care asigura sustinerea tehnica si profesionala nu trebuie sa se afle in situatia care determina excluderea din procedura de atribuire, conform prevederilor art. 180, din acelasi act normativ. Atunci cand un grup de operatori economici depune oferta/candidatura comuna, capacitatea tehnica si profesionala se demonstreaza prin luarea in considerare a resurselor tuturor membrilor grupului. In cazul in care grupul beneficiaza de sustinerea tehnica si profesionala a unei/unor terte persoane, capacitatea tehnica si profesionala se demonstreaza in conditiile prevazute mai sus.
Conform prevederilor art. 181, din OUG 34/2006, cu modificarile si completarile ulterioare, autoritatea contractanta are dreptul de a exclude dintr-o procedura pentru atribuirea contractului de achizitie publica orice ofertant/candidat care se afla in oricare dintre urmatoarele situatii: a) a intrat in faliment ca urmare a hotararii pronuntate de judecatorul-sindic;c) nu si-a indeplinit obligatiile de plata a impozitelor, taxelor si contributiilor de asigurari sociale catre bugetele componente ale bugetului general consolidat, in conformitate cu prevederile legale in vigoare in Romania sau in tara in care este stabilit;c1) in ultimii 2 ani nu si-a indeplinit sau si-a indeplinit in mod defectuos obligatiile contractuale, din motive imputabile ofertantului in cauza, fapt care a produs sau este de natura sa produca grave prejudicii beneficiarilor acestuia;d) a fost condamnat, in ultimii trei ani, prin hotararea definitiva a unei instante judecatoresti, pentru o fapta care a adus atingere eticii profesionale sau pentru comiterea unei greseli in materie profesionala;e) prezinta informatii false sau nu prezinta informatiile solicitate de catre autoritatea contractanta, in scopul demonstrarii indeplinirii criteriilor de calificare si selectie.Tertului sustinator ii sunt aplicabile si prevederile art. 181, lit. a, c1 si d. ? Persoane juridice /fizice romane:
1. Certificat constatator, eliberat de Oficiul Registrului Comertului, in original sau copie lizibila conforma cu originalul, care sa contina informatii reale/actuale la data limita de depunere a ofertelor si din care sa rezulte ca in obiectul de activitate al ofertantului este inclus si cel care constituie obiectul achizitiei.
? Persoane juridice /fizice straine:
Documente edificatoare care dovedesc o forma de inregistrare in conformitate cu prevederile legale din tara in care ofertantul este rezident.Nota: Documentele emise in alta limba, trebuie sa fie insotite de traducerea autorizatain limba romana.
III.2.2) Capacitatea economica si financiara
Informatii si formalitati necesare pentru evaluarea respectarii cerintelor mentionate
Cifra medie de afaceri globala pe ultimii 3 ani
Bilant contabil
Nivel(uri) specific(e) minim(e) necesar(e)
Cifra medie de afaceri globala pe ultimii 3 anisa fie de cel putin: 4.000.000 lei (anii 2012, 2011, 2010) ? formular 5.Conversia leu-valuta se face prin raportare la cursul mediu BNR aferent fiecarui an in parte.Bilant contabil la datade 31.12.2012 vizat si inregistrat de organele competente.
III.2.3) Capacitatea tehnica
Informatii si formalitati necesare pentru evaluarea respectarii cerintelor mentionate
Lista a principalelor livrari de produse efectuate in ultimii 3 ani,
Fisa/fisele de informatii privind experienta similara
Declaratie privind echipamentele tehnice, utilaje, instalatii (formular 8)
Declaratie care contine informatii privind dotarile specifice, utilajele, echipamentul tehnic, mijloacele de transport, laboratoarele si alte mijloace fixe pe care candidatul/ofertantul se angajeaza sa le utilizeze pentru indeplinirea contractului.
Informatii privind personalul tehnic de specialitate si de asigurarea calitatiiVa fi prezentata o declaratie privind numele persoanelor care vor duce la indeplinire viitorul contract si specializarea acestora
Buletin eliberat de laborator de analize de microbiologie alimentara.
Certificat de conformitate produs
Informatii privind subcontractanti
Mostre
ISO 9001 sau echivalent
ISO 22000 sau echivalent
Nivel(uri) specific(e) minim(e) necesar(e)
Formular 6Formular 7Se solicita ca si cerinta minima: prezentarea furnizarii in ultimii 3 ani (calculati pana la termenul limita de depunere a ofertelor ) a unor produse similare cu cele care constituie obiectul contractului, in baza a cel putin 1 contract. Dovada livrarii va fi efectuata prin depunerea de certificate/documente emise sau contrasemnate de beneficiari.Se solicita prezentarea numarului de autoturisme care vor fi utilizate pentru transportul produselor lactate (minim 5 autoturisme pentru indeplinirea contractului), precum si numarul de soferi autorizati pentru transportul si manipularea acestora, care au absolvit cursuri de notiuni fundamentale de igiena alimentara (conform Legii nr. 650/2002 privind comercializarea produselor si serviciilor de piata si Hotararii nr. 857/2011 din 24/08/2011privind stabilirea si sanctionarea contraventiilor la normele din domeniul sanatatii publice)sau sunt instruiti in acest sens (copii diplome sau certificate de absolvire cursuri notiuni fundamentale de igiena).Formular 9Buletin eliberat de laborator de analize de microbiologie alimentara pentru produsele ofertateCertificat de conformitate pentru produsele ofertateSe solicita completarea unui formular cu subcontractantii si specializarea acestora (formular 10).Mostre pentru produsele ofertateCertificate emise de organisme independente care atestarespectarea standardelor de asigurare a calitatii ?Managementul calitatii, ( ISO 9001 sau echivalent).In cazul in care, operatorul economic nu detine certificate decalitate, astfel cum este solicitat, acesta poate prezenta oricealte probe sau dovezi in masura in care acestea confirmaasigurarea unui nivel corespunzator al calitatii.Certificate emise de organisme independente care atestarespectarea standardelor de asigurare a calitatii ?Managementul sigurantei alimentelor ( ISO 22000- HACCP /sauechivalent).
III.2.4) Contracte rezervate
Nu
III.3) Conditii specifice pentru contractele de servicii
III.3.1) Prestarea serviciilor in cauza este rezervata unei anumite profesii
Nu
III.3.2) Persoanele juridice au obligatia sa indice numele si calificarile profesionale ale membrilor personalului responsabili pentru prestarea serviciilor respective
Nu
SECTIUNEA IV: PROCEDURA
IV.1) Tipul procedurii
IV.1.1) Tipul procedurii
Licitatie deschisa
IV.2) Criterii de atribuire
IV.2.1) Criterii de atribuire
Pretul cel mai scazut
IV.2.2) Se va organiza o licitatie electronica
Da
In urma stabilirii ofertelor admisibile, inainte de stabilirea ofertei castigatoare, autoritatea contractanta va organiza o etapa finala de licitatie electronica. Autoritatea contractanta va invita toti ofertantii care au depus oferte corespunzatoare sa participe la licitatia electronica. Elementul ofertei care va face obiectul procesului repetitiv de ofertare in sistem electronic, este pretul unitar. Pretul maxim este de 0, 65 lei/unitate de produs, exclusiv TVA. In invitatia de participare vor fi precizate informatiile necesare referitoare la modul de desfasurare a licitatiei electronice, avand in vedere prevederile art. 303, alin.3 din HG 925/2006 si Hotararea nr. 1660/22.11.2006. Licitatia electronica va avea loc in 2 zile de la data la care au fost trimise invitatiile si va cuprinde 2 runde de licitatie. Daca pe parcursul unei runde nu se mai introduc preturi noi ce fac obiectul procesului repetitiv de ofertare in conditiile Art. 41 din HG 1660/2006, autoritatea contractanta are dreptul de a decide cu privire la finalizarea licitatiei electronice, fara a mai organiza runda urmatoare. Calendarul de desfasurare va fi transmis in SEAP prin invitatia de participare la licitatia electronica. La licitatia electronica au dreptul sa participe doar operatorii economici inregistrati in SEAP, conform procedurii aprobate prin HG 1660/2006 (capitol II, sectiunile 1 si 2), si carora le-au fost transmise invitatii de participare la aceasta faza de catre autoritatea contractanta. Pentru derularea fazei de licitatie electronica, operatorul economic inregistrat in SEAP, trebuie sa aiba acces la urmatoarele echipamente tehnice: calculator pe care sa fie instalat certificatul digital si acces internet. Sistemul informatic va pune la dispozitia participantilor la procesul repetitiv de ofertare informatii referitoare la preturi sau valori noi prezentate in cadrul licitatiei electronice, precum si numarul participantilor la licitatia electronica. De asemenea, sistemul informatic va pune la dispozitia participantilor informatiile necesare pentru ca acestia sa-si poata determina in orice moment pozitia pe care o ocupa in clasament. Pe parcursul licitatiei electronice, sistemul informatic nu va dezvalui identitatea ofertantilor participanti. Ofertele depuse in cadrul licitatiei electronice de catre ofertantii participanti nu pot decat sa imbunatateasca ofertele depuse anterior organizarii fazei de licitatie electronica. La momentul finalizarii licitatiei electronice, sistemul informatic va pune la dispozitia autoritatii contractante clasamentul rezultat ca urmare a derularii acestei faze, determinat prin luarea in considerare a ofertelor finale introduse de ofertantii participanti si pe baza criteriului de atribuire, respectiv pretul cel mai scazut. In cazul in care, ofertantul declarat admis si inregistrat in SEAP, nu modifica in cadrul fazei de licitatie electronica elementele ofertei care fac obiectul procesului repetitiv, la stabilirea clasamentului final este luata in considerare, oferta depusa de catre acesta anterior desfasurarii acestei faze, introdusa in prealabil in SEAP, de autoritatea contractanta.
IV.3) Informatii administrative
IV.3.1) Numar de referinta atribuit dosarului de autoritatea contractanta
19194/15.07.2013
IV.3.2) Anunturi publicate (anunt publicat) anterior privind acelasi contract
Nu
IV.3.3) Conditii de obtinere a caietului de sarcini si a documentatiei suplimentare (cu exceptia unui SAD) sau a documentului descriptiv (in cazul unui dialog competitiv)
Termenul limita pentru depunerea cererilor de documente sau pentru acces la documente: 02.09.2013 15:00
Documente de plata: NU
IV.3.4) Termen limita pentru primirea ofertelor sau a cererilor de participare
13.09.2013 10:00
IV.3.5) Data transmiterii invitatiilor de prezentare de oferte sau de participare candidatilor selectati
IV.3.6) Limba sau limbile in care poate fi redactata oferta sau cererea de participare
Romana
Moneda in care se transmite oferta de pret: RON
IV.3.7) Perioada minima pe parcursul careia ofertantul trebuie sa isi mentina oferta
45zile (de la termenul limita de primire a ofertelor)
IV.3.8) Conditii de deschidere a ofertelor
Data: 13.09.2013 11:00
Locul: Primaria Sectorului 5, Bd. Regina Elisabeta nr. 29-31, Bucuresti, Sala de consiliu (cam. 22)
Persoane autorizate sa asiste la deschiderea ofertelor: da
Membrii comisiei de evaluare, reprezentanti imputerniciti ai ofertantilor, observatori desemnati.
SECTIUNEA VI: INFORMATII SUPLIMENTARE
VI.1) Contractul este periodic
Nu
VI.2) Contractul se inscrie intr-un proiect/program finantat din fonduri comunitare
Nu
Tip de finantare: Fonduri bugetare
VI.3) Alte informatii
VI.4) Cai de atac
VI.4.1) Organism competent pentru caile de atac
Consiliul National de Solutionare a Contestatiilor
Adresa postala: Str. Stavropoleos, nr. 6, sector 3, Bucuresti, Localitatea: Bucuresti, Cod postal: 030084, Romania, Tel. +40 213104641, Email: [email protected], Fax: +40 213104642 / +40 218900745, Adresa internet (URL): http: //www.cnsc.ro
Organism competent pentru procedurile de mediere
VI.4.2) Utilizarea cailor de atac
Precizari privind termenul (termenele) de exercitare a cailor de atac
Conform prevederilor art.2562 din OUG nr.34/2006
VI.4.3) Serviciul de la care se pot obtine informatii privind utilizarea cailor de atac
Directia Juridica / Primaria Sector 5
Adresa postala: Bd. Regina Elisabeta, nr. 29-31, sector 5, ,Localitatea: bucuresti, Cod postal: 050012, Romania, Tel. +40 3144318, Email: [email protected], Fax: +40 3144990, Adresa internet (URL): www.sector5.ro
VI.5) Data expedierii prezentului anunt
30.07.2013 17:23
ClubAfaceri.ro prin intermediul serviciului Licitatii si Achizitii Publice va ofera posibilitatea de a monitoriza aparitia tuturor licitatiilor publice si a achizitiilor publice din Romania prin filtrarea acestora dupa necesitatile dumneavoastra. In fiecare zi veti primi un email cu toate licitatiile aparute in domeniul tau de interes. Aboneaza-te pentru a nu pierde nici o oportunitate de afaceri.
Disclaimer