Filtru Cereri Oferta Achizitii Publice

Cuvinte cheie

Tip achizitie

invitatii de participare
anunturi de atribuire

Data publicare

Licitatie Publica - Contract de furnizare de Tehnica de calcul


Anunt de participare numarul 109370/11.10.2010
Sectiunea I: AUTORITATEA CONTRACTANTA
I.1) Denumirea, adresa si punct(e) de contact:
UNIVERSITATEA TEHNICA GHEORGHE ASACHI DIN IASI
Adresa postala:  B-DUL DIMITRIE MANGERON NR.67, Facultatea de Electronica, telecomunicatii si Tehnologia Informatiei, Localitatea:  Iasi, Cod postal:  700050, Romania, Punct(e) de contact:  Oana Molie, Tel. 0232213737 int 270, In atentia:  ec. Oana Molie, Email:  [email protected], Fax:  0232217720, Adresa internet (URL):  www.tuiasi.ro, Adresa profilului cumparatorului:  www.e-licitatie.ro
I.2) Tipul autoritatii contractante si activitatea principala (activitatile principale)
Institutie de invatamant superior
Activitate (activitati)
Altele: Educatie
Autoritatea contractanta actioneaza in numele altor autoritati contractante
Nu
Sectiunea II: OBIECTUL CONTRACTULUI
II.1) Descriere
II.1.1) Denumirea data contractului de autoritatea contractanta
Contract de furnizare de Tehnica de calcul
II.1.2) Tipul contractului si locul de executare a lucrarilor, de furnizare a produselor sau de prestare a serviciilor
Furnizare
Cumparare
Locul principal de livrare: Facultatea de Electronica, Telecomunicatii si Tehnologia Informatiei, Iasi, Bdul Carol I, nr 11, corp A
Codul NUTS: RO213 - Iasi
II.1.3) Anuntul implica
Un contract de achizitii publice
II.1.4) Informatii privind acordul-cadru
II.1.5) Descrierea succinta a contractului sau a achizitiei/achizitiilor
Contractul contine achizitii de calculatoare, multifunctionale si componente de calculator (switch-uri, hard disk-uri, unitati DVD, monitor, procesor, acumulatori si alimentatori laptop etc)
II.1.6) Clasificare CPV (vocabularul comun privind achizitiile)
30213000-5 - Computere personale (Rev.2)
30121100-4-Fotocopiatoare (Rev.2)
30211500-6-Unitate centrala de procesare (CPU) sau procesoare (Rev.2)
30233132-5-Unitati de hard disk (Rev.2)
32420000-3-Echipament de retea (Rev.2)
II.1.7) Contractul intra sub incidenta acordului privind contractele de achizitii publice
Nu
II.1.8) Impartire in loturi
Da
Trebuie depuse oferte pentru unul sau mai multe loturi
II.1.9) Vor fi acceptate variante
Da
II.2) Cantitatea sau domeniul contractului
II.2.1) Cantitatea totala sau domeniul
Tehnica de calcul LOTUL 1 : calculatoare 14bc; LOTUL2 : multifunctionale 3bc; LOTUL3 : componente de calculator (switch-uri, hard disk-uri, unitati DVD, monitor, Procesoare, memorii, sursa, mouse, tastaturi, alimentatoare si acumulatori laptop) 33 bc
Valoarea estimata fara TVA: 66, 303RON
II.2.2) Optiuni
Nu
II.3) Durata contractului sau termenul pentru finalizare
3 luni incepand de la data atribuirii contractului
Sectiunea III: INFORMATII JURIDICE, ECONOMICE, FINANCIARE SI TEHNICE
III.1) Conditii referitoare la contract
III.1.1) Depozite valorice ?i garantii solicitate
Garantii de participare: Lotul 1 - 340 RON; Lotul 2 - 152 RON; LOTUL 3 - 171 RON. Garantia de buna executie - 10% din valoarea contractului fara TVA.
III.1.2) Principalele modalitati de finantare si plata si/sau trimitere la dispozitiile relevante
Finantare si plata din contracte de cercetare - Facultatea de Electronica, Telecomunicatii si Tehnologia Informatiei (etape 2010).
III.1.3) Forma juridica pe care o va lua grupul de operatori economici caruia i se atribuie contractul
Acord asociere cu lider de asociatie desemnat.
III.1.4) Executarea contractului este supusa altor conditii speciale
Nu
III.2) Conditii de participare
III.2.1) Situatia personala a operatorilor economici, inclusiv cerintele referitoare la inscrierea in registrul comertului sau al profesiei
Informatii si formalitati necesare pentru evaluarea respectarii cerintelor mentionate
1. Declaratie de eligibilitate (form 4); 2.Declaratie de neincedrare in prevederile articolului 181 din OU 34/2006(form5); 3. Certificat de atestare fiscala; 4. CErtificat fiscal privind impozitele si taxele locale; 5 Certificat deinregistrare emis de Oficiul Reg Comertului; 6. Certificat constatator Of. Reg. Comertului (form 6).
III.2.2) Capacitatea economica si financiara
Informatii si formalitati necesare pentru evaluarea respectarii cerintelor mentionate
Fisa de informatii generale (form 7)
Nivel(uri) specific(e) minim(e) necesar(e)
Cerinta minima de calificare consta in prezentarea documentelor mentionate in documentatia de atribuire, sau alte documente echivalente celor mentionate.
III.2.3) Capacitatea tehnica
Informatii si formalitati necesare pentru evaluarea respectarii cerintelor mentionate
LIsta principalelor livrari de produse din ultimii 3 ani (form 8 ) insotit de declaratia scrisa a ofertantului privind lista principalelor livrari de produse (form9). Autorizare pentru livrarea produselor (form10). Daca este cazul se va prezenta lista privind subcontractantii insotita de o declaratie scrisa (form 12)
Nivel(uri) specific(e) minim(e) necesar(e)
Cerinta minima consta in prezentarea documentelor mentionate in documentatia de atribuire, sau alte documente echivalente celor mentionate.
III.2.4) Contracte rezervate
Nu
III.3) Conditii specifice pentru contractele de servicii
III.3.1) Prestarea serviciilor in cauza este rezervata unei anumite profesii
Nu
III.3.2) Persoanele juridice au obligatia sa indice numele si calificarile profesionale ale membrilor personalului responsabili pentru prestarea serviciilor respective
Nu
SECTIUNEA IV: PROCEDURA
IV.1) Tipul procedurii
IV.1.1) Tipul procedurii
Licitatie deschisa
IV.2) Criterii de atribuire
IV.2.1) Criterii de atribuire
Pretul cel mai scazut
IV.2.2) Se va organiza o licitatie electronica
Da
Licitatia electronica se va desfasura in 2 runde succesive, respectiv in data de 8.11.2010 si 10.11.2010.
IV.3) Informatii administrative
IV.3.1) Numar de referinta atribuit dosarului de autoritatea contractanta
15720/28.09.2010
IV.3.2) Anunturi publicate (anunt publicat) anterior privind acelasi contract
Nu
IV.3.3) Conditii de obtinere a caietului de sarcini si a documentatiei suplimentare (cu exceptia unui SAD) sau a documentului descriptiv (in cazul unui dialog competitiv)
Termenul limita pentru depunerea cererilor de documente sau pentru acces la documente: 22.10.2010 10:00
Documente de plata: NU
IV.3.4) Termen limita pentru primirea ofertelor sau a cererilor de participare
29.10.2010 09:30
IV.3.5) Data transmiterii invitatiilor de prezentare de oferte sau de participare candidatilor selectati
IV.3.6) Limba sau limbile in care poate fi redactata oferta sau cererea de participare
Romana
Moneda in care se transmite oferta de pret: RON
IV.3.7) Perioada minima pe parcursul careia ofertantul trebuie sa isi mentina oferta
Pana la: 10.12.2010
IV.3.8) Conditii de deschidere a ofertelor
Data: 29.10.2010 11:00
Locul: Sala de Consiliu a Fac.de Electronica, Telec. si Tehn Informatiei , Bdul Carol I, nr 11, corp A, et 1
Persoane autorizate sa asiste la deschiderea ofertelor: da
salariati ai universitatii si reprezentanti imputerniciti ai ofertantilor.
SECTIUNEA VI: INFORMATII SUPLIMENTARE
VI.1) Contractul este periodic
Nu
VI.2) Contractul se inscrie intr-un proiect/program finantat din fonduri comunitare
Nu
Tip de finantare: Fonduri bugetare
VI.3) Alte informatii
Sursa de finantare a contractelor de furnizare care urmeaza a fi atribuite: din contracte de cercetare.
VI.4) Cai de atac
VI.4.1) Organism competent pentru caile de atac
Consiliul National de Solutionare a Contestatiilor
Adresa postala:  Str Stravopoleus, nr 6, sector 3, Localitatea:  Bucuresti, Cod postal:  030084, Romania, Tel. 0213104641, Email:  [email protected], Fax:  0213104642, Adresa internet (URL):  www.cnsc.ro
Organism competent pentru procedurile de mediere
Tribunalul Iasi, Sectia de contencios administrativ si fiscal
Adresa postala:  Str Anastasie Panu, nr 25, Localitatea:  Iasi, Cod postal:  700024, Romania, Tel. 0232260600, Fax:  0232260411
VI.4.2) Utilizarea cailor de atac
Precizari privind termenul (termenele) de exercitare a cailor de atac
VI.4.3) Serviciul de la care se pot obtine informatii privind utilizarea cailor de atac
Universitatea Tehnica "Gheorghe Asachi" din Iasi, Oficiul Juridic, pers de contact: jr. Mirela Troia
Adresa postala:  Str. Prof dr. docent Dimitrie Mangeron, nr 67, Localitatea:  Iasi, Cod postal:  700050, Romania, Tel. 0232278683, Fax:  0232216853, Adresa internet (URL):  www.tuiasi.ro
VI.5) Data expedierii prezentului anunt
11.10.2010 17:26
ClubAfaceri.ro prin intermediul serviciului Licitatii si Achizitii Publice va ofera posibilitatea de a monitoriza aparitia tuturor licitatiilor publice si a achizitiilor publice din Romania prin filtrarea acestora dupa necesitatile dumneavoastra. In fiecare zi veti primi un email cu toate licitatiile aparute in domeniul tau de interes. Aboneaza-te pentru a nu pierde nici o oportunitate de afaceri.
Disclaimer