Vinde
Inscrie-te Gratuit! ClubAfaceri.ro - Te ajutam sa vinzi cu succes!
Cauta si Liciteaza
Cauta

Filtru Cereri Oferta Achizitii Publice

Cuvinte cheie

Tip achizitie

invitatii de participare
anunturi de atribuire

Data publicare

Licitatie Publica - Contract de furnizare dotari de specialitate in cadrul proiectului ?REABILITARE SI MODERNIZARE ANEXA CAMIN PERSOANE VARSTNICE ,,SF.PETRU SI PAVEL'', STR. ZAMBILELOR NR. 1A (FOST NR.2), BRAILA ?


Anunt de participare numarul 148419/10.12.2013
Sectiunea I: AUTORITATEA CONTRACTANTA
I.1) Denumirea, adresa si punct(e) de contact:
MUNICIPIUL BRAILA
Adresa postala: Piata Independentei, nr.1, Localitatea: Braila, Cod postal: 810210, Romania, Punct(e) de contact: Serv. Licitatii, Contracte, Achizitii Publice, Tel. +40 239692394, In atentia: Serv. Licitatii, Contracte, Achizitii Publice, Email: [email protected], Fax: +40 239692394, Adresa internet (URL): www.primariabr.ro, Adresa profilului cumparatorului: www.e-licitatie.ro
Adresa de la care se pot obtine informatii suplimentare:
Punctul (punctele) de contact mentionat(e) anterior
Caietul de sarcini si documentele suplimentare (inclusiv documentele pentru dialogul competitiv si sistemul de achizitie dinamic) pot fi obtinute la:
Punctul (punctele) de contact mentionat(e) anterior
Ofertele sau solicitarile de participare trebuie transmise la:
Punctul (punctele) de contact mentionat(e) anterior
I.2) Tipul autoritatii contractante si activitatea principala (activitatile principale)
Autoritate regionala sau locala
Activitate (activitati)
- Servicii generale ale administratiilor publice
Autoritatea contractanta actioneaza in numele altor autoritati contractante
Nu
Sectiunea II: OBIECTUL CONTRACTULUI
II.1) Descriere
II.1.1) Denumirea data contractului de autoritatea contractanta
Contract de furnizare dotari de specialitatein cadrul proiectului ?REABILITARE SI MODERNIZARE ANEXA CAMIN PERSOANE VARSTNICE , ,SF.PETRU SI PAVEL'', STR. ZAMBILELOR NR. 1A (FOST NR.2), BRAILA ?
II.1.2) Tipul contractului si locul de executare a lucrarilor, de furnizare a produselor sau de prestare a serviciilor
Furnizare
Cumparare
Locul principal de livrare: Municipiul Braila, str.Zambilelor nr.1A
Codul NUTS: RO221 - Braila
II.1.3) Anuntul implica
Un contract de achizitii publice
II.1.4) Informatii privind acordul-cadru
II.1.5) Descrierea succinta a contractului sau a achizitiei/achizitiilor
Furnizare dotaride specialitate in cadrul proiectului ?REABILITARE SI MODERNIZARE ANEXA CAMIN PERSOANE VARSTNICE , ,SF.PETRU SI PAVEL'', STR.ZAMBILELOR NR. 1A (FOST NR.2), BRAILA?
II.1.6) Clasificare CPV (vocabularul comun privind achizitiile)
33193100-0 - Vehicule pentru persoane invalide si scaune cu rotile (Rev.2)
33192130-2-Paturi cu motor (Rev.2)
34514700-0-Platforme mobile (Rev.2)
37442300-8-Aparate pentru cresterea rezistentei partii inferioare si superioare a corpului (Rev.2)
44411700-1-Scaune, capace, vase, cuve si rezervoare pentru closete (Rev.2)
II.1.7) Contractul intra sub incidenta acordului privind contractele de achizitii publice
Nu
II.1.8) Impartire in loturi
Nu
II.1.9) Vor fi acceptate variante
Nu
II.2) Cantitatea sau domeniul contractului/acordului cadru
II.2.1) Cantitatea totala sau domeniul
Domeniul ? Furnizare dotari de specialitatein cadrul proiectului ?REABILITARE SI MODERNIZARE ANEXA CAMIN PERSOANE VARSTNICE , ,SF.PETRU SI PAVEL'' STR.ZAMBILELOR NR. 1A (FOST NR.2), BRAILA ?.
1.Dispozitiv detransport si ridicare- 5 buc.
2.Chinga (hamac) din polyester- 5 buc.
3.Scaun cu toaleta- 20 buc.
4.Inaltator de toaleta- 20 buc.
5.Scaun pentru dus cu spatar si cotiere - 25 buc.
6.Pat pentru utilizari clinice 3 motoare cu reglare electrica- 40 buc.
7.Cadru de mers pliabil din aluminiu. ? 20 buc.
8.Saltea anti-escare+ pompa electrica - 40 buc.
9.Fotoliu rulant cu vas de toaleta- 20 buc.
10.Sistem de acces pentru persoane ? 1 buc.
11.Concentrator de oxigen ? 1 buc.
12.Placa de echilibru-4 buc.
13.Stepper ? 4 buc.
14.Bicicleta medicinala ? 2 buc.
15.Banda de alergare electrica- 1 buc.
16.Aparat multifunctional ? 1 buc.
17.Aparat pentru abdomene ? 1 buc
Valoarea estimata fara TVA: 649, 230RON
II.2.2) Optiuni
Nu
II.3) Durata contractului/acordului cadru sau termenul pentru finalizare
35 zile incepand de la data atribuirii contractului
Sectiunea III: INFORMATII JURIDICE, ECONOMICE, FINANCIARE SI TEHNICE
III.1) Conditii referitoare la contract
III.1.1) Depozite valorice ?i garantii solicitate
Valoare: 12.984, 60lei, reprez.2% din val.estimata a contractului.Valabil.: Per.de valabil.a garantiei de participare este egala cu perioada de valabil.a ofertei respectiv 90 zile calendaristice de la termenul limita de primire a ofertelor.Se poate constitui astfel: - virament bancar in contul RO10TREZ1515006XXX000216 deschis la Trez.Municipiului Braila, - instr.de garantare emis in conditiile legii de o soc.bancara sau de o soc.de asigurari ce se prezinta in original, - in conf.cu art.86 din HG 925/2006.Aut.contr.are dreptul de a retine garantia de participare, ofertantul pierzand astfel suma constituita, atunci cand acesta din urma se afla in oricare din sit.urmatoare: - isi retrage oferta in perioada de valabilitate a acesteia- oferta sa fiind stabilita castigatoare, nu constituie garantia de buna executie in perioada de valabil.a ofertei si, oricum, nu mai tarziu de 15 zile de la semnarea contractului;
- oferta sa fiind stabilita castigatoare, refuza sa semneze contractul de achizitie publica in perioada de valabil.a ofertei.Echivalenta pentru o garantie de participare depusa in alta valuta, se va face la cursul BNR din data anterioara datei limita de depunere a ofertelor cu 5 zile.In cazul in care ofertantul este IMM, acesta beneficiaza de prev.Legii nr.346/2004 referitoare la reducerea cu 50% a valorii garantiei de participare, situatie in care acesta va depune documente care sa ateste calitatea de IMM.In sit.asocierii unui IMM cu o soc.comerciala care nu face parte din categoria Imm-urilor, asocierea respectiva nu are caracterul unui IMM si nu se pot aplica prevederile art.16, alin(2)din Legeanr.346/2004.Ofertele care nu sunt insotite de dovada constituirii garantiei de participare in cuantumul si forma precizate vor fi respinse ca inacceptabile.Nota: In cazul in care operatorul economic depune contestatie la CNSC si aceasta este respinsa, autoritatea contractanta va retine contestatorului din garantia de participare suma stabilita prin art.278?1 din OUG 34/2006 actualizata. Valoare: 5% din valoarea contractului fara TVASe poate constitui astfel: potrivit prevederilor art.90 din HGR925/2006-printr-un instrument de garantare emis in conditiile legii de o societate bancara sau de o societate de asigurari, care devine anexa la contract si se va prezenta in original autoritatii contractante..Garantia trebuie sa fie irevocabila.- retineri succesive din plata cuvenita pentru facturile partiale ?i finala (caz in care, prestatorul are obligatia de a deschide un cont de garantie la dispozitia Autoritatii Contractante la Trezoreria Braila, in care va depune minimum 0, 5% din valoarea contractului fara TVA), conform prevederilor HGR1045/2011Nota: In cazul ofertantilor din categoria Intreprinderilor Mici si Mijlocii (facand dovada in acest sens prin prezentarea documentelor prevazute in Legea nr. 346/2004) garantia de buna executie se constituie in proportie de 50% din cunatumul precizat. In cazul in care oferta este depusa de o asociere, fiecare asociat trebuie sa depuna documentele in original privind incadrarea in categoria IMM.
III.1.2) Principalele modalitati de finantare si plata si/sau trimitere la dispozitiile relevante
P.O.R.2007-2013 AXA PRIORITARA 1, Domeniul de interventie 1.1, Surse de finan?are: - FONDUL EUROPEAN DE DEZVOLTARE REGIONALA - 80, 35%, - BUGET DE STAT -17, 65%, - BUGETUL LOCAL -2%
III.1.3) Forma juridica pe care o va lua grupul de operatori economici caruia i se atribuie contractul
Asociere conform art. 44 din O.U.G. nr. 34/2006 cu modificarile si completarile ulterioare
III.1.4) Executarea contractului este supusa altor conditii speciale
Nu
III.2) Conditii de participare
III.2.1) Situatia personala a operatorilor economici, inclusiv cerintele referitoare la inscrierea in registrul comertului sau al profesiei
Informatii si formalitati necesare pentru evaluarea respectarii cerintelor mentionate
1.Declaratii privind situatia personala a operatorului economic:
- Prezentare formular Anexa 10Prezentarea declaratiei privind neicadrarea in prevederile art.180 din OUG 34/2006 cu modificarile si completarile ulterioare, conform formular Anexa 10. Incadrarea in situa?iile prevazute la art.180, din Ordonan?a de Urgen?a a Guvernului nr.34/2006 cu modificarile si completarile ulterioare atrage excluderea ofertantului din procedura aplicata pentru atribuirea contractului de achizi?ie publica.
- Declararatieva fi prezentata de catre ofertant/asociat/persoana care sustine ofertantul sau asocierea.- In cazul ofertei comune, prezentarea Formularului Anexa 10este obligatorie pentru fiecare asociat (inclusiv liderul).
- In cazul persoanelor care sus?ine ofertantul sau asocierea, financiar sau tehnic, prezentarea Formularelor Anexa 10 C si Anexa 10Deste obligatorie pentru fiecare persoana care sus?ine.- Declaratie privind neincadrarea in prevederile art.181 din OUG nr.34/2006. Incadrarea in situatia prevazuta la art. 181 din O.U.G. nr. 34/2006 atrage excluderea ofertantului din procedura.In cazul in care ofertantul are terti sustinatori, acestia vor completa Declaratia privind neincadrarea in prevederile art.181 din OUG nr.34/2006(pct. a, c ind.1, d)
Nota: In cazul in care in tara de origine sau in tara in care este stabilit ofertantul nu exista prevederi legale referitoare la declaratia pe propria raspundere, se accepta o declaratie autentica data in fata unui notar, a unei autoritati administrative sau judiciare sau a unei asociatii profesionale care are competente in acest sens.
2.Certificate constatatoare privind indeplinirea obliga?iilor exigibile de plata
Persoanele juridice romane
- Se va prezenta Certificat de atestare fiscala privind indeplinirea obligatiilor exigibile la plata catre bugetele componente ale bugetului general consolidat al statului, eliberat de organul de administrare fiscala al unitatii administrativ teritoriale pe raza careia societatea isi are sediul social, din care sa reiasa ca ofertantul nu are datorii scadente la nivelul lunii anterioare celei in care este prevazut termenul limita de depunere a ofertelor. Acesta se va prezenta in original/copie legalizata/ copie lizibila, cu stampila si semnatura autorizata avand mentiunea ?conform cu originalul?.- Se va prezenta Certificat privind indeplinirea obligatiilor exigibile la plata a impozitelor si taxelor catre bugetul local din care sa reiasa ca ofertantul nu are datorii scadente la nivelul lunii anterioare celei in care este prevazut termenul limita de depunere a ofertelor. Acesta se va prezenta in original/copie legalizata/ copie lizibila, cu stampila si semnatura autorizata avand mentiunea ?conform cu originalul?.In masura in care procedura de emitere a acestor certificate nu permite confirmarea situatiei datoriilor la data solicitata operatorii economici/ofertantii pot depune o declaratie pe proprie raspundere potrivit Art.11 alin (4)din HG nr.925/2006.
In cazul ofertei comune, prezentarea celor doua certificate este obligatorie pentru fiecare asociat.
Persoanele juridice straine trebuie sa prezinte documente edificatoare pentru dovedirea eligibilitatii in conformitate cu cerintele solicitate de autoritatea contractanta. Pentru ofertantii nerezidenti se vor aplica prevederile art.182 din OUG nr. 34/2006, cu modificarile si completarile ulterioare.
Pentru a fi valabile certificatele solicitate trebuie prezentate in original sau copie legalizata sau in copie, semnate de catre reprezentantul legal al ofertantului, stampilate, purtand mentiunea "conform cu originalul", insotite de traducerea autorizata in limba romana - legalizata si sa nu prezinte datorii restante.
Ofertantii care prin certificatele depuse nu fac dovada achitarii taxelor la data solicitata in prezenta documentatie, vor fi respinsi din procedura de achizitie, deoarece ofertele prezentate vor fi considerate inacceptabile
Observatii: Operatorii economici care se inregistreaza cu debite la bugetul de stat si/sau cel local si care nu prezinta inlesniri de plata de genul esalonarilor sau compensarilor aprobate de catre organele competente in domeniu, vor fi exclusi din procedura de achizitie;(conform prevederile art.181 alin.c) din OUG nr.34/2006);
3.Declaratia privind neincadrarea in art. 69?1 din OUG 34/2006
Toti participantii la procedura ( Ofertantul / Candidatul / Ofertantul asociat / Subcontractantul / Tertul sustinator) vor completa si vor depune : Formularul Anexa 10 B.
Persoanele cu functie de decizie din cadrul autoritatii contractante, in ce priveste organizarea, derularea si finalizarea procedurii de atribuire sunt :
Dr.Ing. Aurel Gabriel Simionescu ? Primar Municipiul Braila
Doinita Ciocan ? Viceprimar Municipiul Braila
Danaila Zaharia Alexandru ? Viceprimar Municipiul Braila
Stoica Anghelescu - Director Executiv D.F.P.L.
Balanica Camelia ? Director Adjunct D.F.P.L.
Bratu Angelica ? Director Executiv D.J.C.A.P.L.
Neagu Iuliana - Director Executiv D.S.P.P.D.R.I.
Moldoveanu Mirela-Inspector Serv. Licitatii, Contracte, Achizitii Publice
in cadrul D.F.P.L. Consilieri locali: Ciocan Ilie Eduard, Cismas Gigel, Mangiurea Silviu, Paun Dan. Autoritatea contractanta va exclude din prezenta procedura de atribuire ofertantul care se incadreaza in prevederile art. 69?1 din OUG 34/2006.
4.Certificat de participare la licitatie cu oferta independenta conform Ordinului nr. 314 /2010Se va completa Formularul Anexa 10A
In cazul ofertei comune, prezentarea Formularului este obligatorie pentru fiecare asociat. 1.Persoane juridice/fizice romane
-Certificat constatator emis de Oficiul Registrului Comertului, care se va prezenta in original/copie legalizata/copie lizibila stampilata si semnata "conform cu originalul" de catre reprezentantul legal al ofertantului. Informatiile cuprinse in certificatul constatator trebuie sa fie reale/actuale la data limita de depunere a ofertelor din care sa rezulte obiectul de activitate al respectivului operator economic. Obiectul contractului trebuie sa aiba corespondent in codul CAEN.Inainte de transmiterea comunicarilor privind rezultatul procedurii de atribuire, Autoritatea Contractanta va solicita ofertantului/asocierii clasat/a pe primul loc prezentarea pentru conformitate Certificatul constatator emis de Oficiul Registrului Comer?ului in original/copie legalizata.In cazul unei asocieri, fiecare asociat este obligat sa prezinte aceste documente, pentru partea din contract pe care o va realiza.
2.Persoane juridice /fizice straine
Se vor prezenta documente care dovedesc o forma de inregistrare/atestare ori apartenenta din punct de vedere profesional, in conformitate cu prevederile legale din tara in care ofertantul este rezident, prezentate, in original sau copie, insotite de traducerea autorizata in limba romana.
Documentele trebuie sa fie valabile la data limita de depunere a ofertelor, si sa ateste faptul ca ofertantul apartine categoriei profesionale impuse de indeplinirea contractului, iar domeniile de activitate ale ofertantului cuprind activitati necesare indeplinirii contractului.In cazul unei asocieri, fiecare asociat este obligat sa prezinte aceste documente.
3.Declaratia pe propria raspundere de la operatorii economici inregistrati ca I.M.M. ? uri
Ofertantii incadrati ca I.M.M. beneficiaza de reduceri cu 50% pentru criteriile legate de cifra de afaceri si garantiile cerute.
Pentru a se dovedi statutul de IMM este obligatoriu sa se prezinte declaratia pe propria raspundere completata conform anexei 1 din O.G. 27/26.01.2006 privind modificarea si completarea Legii 346/ 2004 privind stimularea infiintarii si dezvoltarii intreprinderilor mici si mijlocii.- Formular Anexa 62 in documentatia de atribuire.In cazul asocierii dintre doi operatori economici, fiecare din acestia incadrandu-se in categoria Intreprinderilor Mici si Mijlocii (IMM), asocierea rezultata poate beneficia de reducerile prevazute la art. 16, alin.( 2) din Legea nr. 346/2004.Totodata, precizam ca in situatia asocierii unui IMM cu o societate comerciala care nu face parte din categoria IMM - urilor, asocierea respectiva nu are caracterul unui IMM si nu se pot aplica prevederile art. 16, alin. (2) din Legea nr. 346/2004.
4.Informatii suplimentare
Pentru demonstrarea indeplinirii criteriilor de calificare prevazute ia art. 176 din O.U.G. 34/2006 cu modificarile si completarile ulterioare, ofertantul are dreptul de a prezenta initial doar o declaratie pe proprie raspundere (Formular Anexa 58), semnata de reprezentantul sau legal, prin care confirma ca indeplineste cerintele de calificare astfel cum au fost solicitate in documentatia de atribuire. Declaratia va fi insotita de o anexa in care ofertantul trebuie sa mentioneze succint dar precis modul concret de indeplinire a respectivelor cerinte - inclusiv, daca au fost solicitate, diverse valori, cantitati sau altele asemenea.In cazul in care uzeaza de acest drept, ofertatul are obligatia de a prezenta/completa certificatele / documentele edificatoare care probeaza/confirma indeplinirea cerintelor de calificare atunci cand primeste din partea autoritatii contractante o solicitare in acest sens, in termenul prevazut in respectiva solicitare. Acest termen nu poate fi mai mic de 3 zile lucratoare.Documentele edificatoare care probeaza/confirma indeplinirea cerintelor de calificare, in cazul in care ofertantul uzeaza de acest drept, vor avea valabilitatea si termenul prevazut .
III.2.2) Capacitatea economica si financiara
Informatii si formalitati necesare pentru evaluarea respectarii cerintelor mentionate
Se va prezenta informatii cu cifra de afaceri pe ultimii 3 ani. In cazul ofertelor individuale (depuse de un singur operator economic) se va lua in considerare cifra de afaceri a acestuia pentru cei 3 ani de referinta indicati. - Se vor prezenta bilanturile contabile pe ultimii 3 ani financiari incheiati, respectiv 2012, 2011, 2010 insotite de confirmare de depunere la organele competente (se vor prezenta de catre fiecare ofertant/asociat) in copie certificata ?conform cu originalul? de catre ofertant.
Se va prezenta: -Formular Anexa 11.-Informatii generale despre ofertant
Nivel(uri) specific(e) minim(e) necesar(e)
Se va prezenta: -Formular Anexa 11.-Informatii generale despre ofertantEchivalenta lei/valuta se va calcula la cursulvalutar mediu anual comunicat de catre BNR (http: //www.bnr.ro)
III.2.3) Capacitatea tehnica
Informatii si formalitati necesare pentru evaluarea respectarii cerintelor mentionate
Experienta similara:
-Dovada furnizarii, in ultimii 3 ani calculati pana la data limita de depunere a ofertelor, de dotari (produse) similare prin prezentarea a cel putin unui contract
- Se va prezenta o lista a principalelor livrari de produse efectuate in ultimii 3 ani, continand valori, perioade de livrare, beneficiari, indiferent daca acestia din urma sunt autoritati contractante sau clienti privati. Livrarile de produse se confirma prin prezentarea unor certificate/documente emise sau contrasemnate de o autoritate ori de catre clientul beneficiar. In cazul in care beneficiarul este un client privat si, din motive obiective, operatorul economic nu are posibilitatea obtinerii unei certificari/confirmari din partea acestuia, demonstrarea livrarilor de produse se realizeaza printr-o declaratie a operatorului economic.
Doc.vor fi semnate de catre reprez. legal al ofertantului, stampilate, purtand mentiunea "conform cu originalul?.
Nota:
Atunci cand un grup de operatori economici depune oferta comuna, capacitatea tehnica si/sau profesionala se demonstreaza prin luarea in consid.a resurselor tuturor membrilor grupului.
Informatii privind Asocierea
Asocierea:
- In cazul unei asociatii la care participa mai multi operatori economici, se va semna o declaratie prin care se obliga, ca in cazul in care oferta sa este declarata castigatoare, acordul de asociere va fi legalizat si va fi prezentat autoritatii contractante, inainte de data semnarii contractului.
Informatii privind sustinerea acordata de terti
Situatia economica si financiara si capacitatea tehnica si/sau prefesionala a ofertantului poate fi sustinuta, pentru indeplinirea unui contract, si de o alta persoana, indiferent de natura relatiilor juridice existente intre ofertant si persoana respectiva, cu respectarea prevederilor art. 11 indice 1 din H.G. 925/2006 cu modificarile si completarile ulterioare.
- ISO 9001 sau echivalent emis de organisme autorizate care sa ateste respectarea de catre ofertant a unor standarde de asigurare a calitatii
Se va prezenta in copie legalizata sau in copie lizibila semnata si stampilata de ofertant pentru conformitate cu originalul" si vor fi valabile la data limita de depunere a ofertelor.
Nivel(uri) specific(e) minim(e) necesar(e)
- Anexa 12- Declaratie privind lista principalelor livrari de produse in ultimii 3 aniSe va completa: Anexa 44-acord de asociereIn aceasta situatie, ofertantul are obligatia de a dovedi sustinerea de care beneficiaza, prin prezentarea unui angajament ferm al persoanei respective (Formular Anexa 19 - Angajament privind sustinerea financiara sau Formular Anexa 20 - Angajament privind sustinerea tehnica si profesionala, dupa caz), prin care aceasta confirma faptul ca va pune la dispozitia ofertantului resursele financiare / resursele tehnice si profesionale invocate.Totodata, persoana care se angajeaza sa sustina ofertantul trebuie sa prezinte urmatoarele documente : - Declaratie pe propria raspundere privind neincadrarea in dispozitiile art. 69 indice 1 din Ordonanta de Urgenta a Guvernului nr. 34/2006 cu modificarile si completarile ulterioare;
- Formular Anexa nr. 10 C: Declaratie pe propria raspundere privind neincadrarea in dispozitiile art. 180 din Ordonanta de Urgenta a Guvernului nr. 34/2006 cu modificarile si completarile ulterioare;
- Formular Anexa nr. 10 D: Declaratie pe propria raspundere privind neincadrarea in dispozitiile art. 181 lit. a), c¹) si d) din Ordonanta de Urgenta a Guvernului nr. 34/2006 cu modificarile si completarile ulterioare;
- Formulare Anexele nr. 21 - 22 - Declaratie tert sustinator tehnic si profesional (in cazul sustinerii de catre tert a capacitatii tehnice si/sau profesionale);
- Documentele doveditoare privind experienta similara (atunci cand experienta similara este sustinuta de un tert)ISO 9001- Standarde de asigurare a calitatii
III.2.4) Contracte rezervate
Nu
III.3) Conditii specifice pentru contractele de servicii
III.3.1) Prestarea serviciilor in cauza este rezervata unei anumite profesii
Nu
III.3.2) Persoanele juridice au obligatia sa indice numele si calificarile profesionale ale membrilor personalului responsabili pentru prestarea serviciilor respective
Nu
SECTIUNEA IV: PROCEDURA
IV.1) Tipul procedurii
IV.1.1) Tipul procedurii
Licitatie deschisa
IV.2) Criterii de atribuire
IV.2.1) Criterii de atribuire
Pretul cel mai scazut
IV.2.2) Se va organiza o licitatie electronica
Nu
IV.3) Informatii administrative
IV.3.1) Numar de referinta atribuit dosarului de autoritatea contractanta
IV.3.2) Anunturi publicate (anunt publicat) anterior privind acelasi contract
Nu
IV.3.3) Conditii de obtinere a caietului de sarcini si a documentatiei suplimentare (cu exceptia unui SAD) sau a documentului descriptiv (in cazul unui dialog competitiv)
Termenul limita pentru depunerea cererilor de documente sau pentru acces la documente: 20.01.2014 16:00
Documente de plata: NU
IV.3.4) Termen limita pentru primirea ofertelor sau a cererilor de participare
21.01.2014 10:00
IV.3.5) Data transmiterii invitatiilor de prezentare de oferte sau de participare candidatilor selectati
IV.3.6) Limba sau limbile in care poate fi redactata oferta sau cererea de participare
Romana
IV.3.7) Perioada minima pe parcursul careia ofertantul trebuie sa isi mentina oferta
90zile (de la termenul limita de primire a ofertelor)
IV.3.8) Conditii de deschidere a ofertelor
Data: 21.01.2014 11:00
Locul: Sediul Municipiului Braila, Piata Independentei nr.1
Persoane autorizate sa asiste la deschiderea ofertelor: da
Comisia de evaluare a ofertelor, reprezentanti imputerniciti ai ofertantilor si reprezentanti UCVAP.
SECTIUNEA VI: INFORMATII SUPLIMENTARE
VI.1) Contractul este periodic
Nu
VI.2) Contractul se inscrie intr-un proiect/program finantat din fonduri comunitare
Da
Trimitere (trimiteri) la proiect(e) si/sau program(e): Contractul se inscrie in cadrul proiectului ?REABILITARE SI MODERNIZARE ANEXA CAMIN PERSOANE VARSTNICE , ,SF.PETRU SI PAVEL'' STR.ZAMBILELOR NR. 1A(FOST NR.2), BRAILA?Tipul de finantare: Cofinantare in cadrul Programului Operational Regional 2007-2013, Axa 1, Domeniul Major de Interventie 1.1, Subdomeniul: Poli de dezvoltare urbanaFond european: Fondul European de Dezvoltare Regionala
Tip de finantare: Program / ProiectProgram / Proiect: Programul Operational Regional - POR
VI.3) Alte informatii
-Documentatia de atribuire va fi publicata in SEAP, pe site-ul www.e-licitatie.ro .-Operatorii economici participanti la procedura au dreptul de a face precizari in ofertele lorcu privire la partile protejate de dreptul de proprietate intelectual si secretul comercial.-In situatia in care sunt depuse mai multe oferte cu preturi egale, care in acelasi timp reprezinta cel mai mic pret, autoritatea contractanta isi rezerva dreptul de a solicita ofertantilor respectivi, pentru departajarea acestora sa prezinte in plic inchis, o noua oferta imbunatatita de pret.
VI.4) Cai de atac
VI.4.1) Organism competent pentru caile de atac
Consiliul National de Solutionare a Contestatiilor
Adresa postala: Str. Stavropoleos, nr. 6, sector 3, Bucuresti, Localitatea: Bucuresti, Cod postal: 030084, Romania, Tel. +40 213104641, Email: [email protected], Fax: +40 213104642 / +40 218900745, Adresa internet (URL): http: //www.cnsc.ro
Organism competent pentru procedurile de mediere
VI.4.2) Utilizarea cailor de atac
Precizari privind termenul (termenele) de exercitare a cailor de atac
Termenele de exercitare a caii de atac sunt cele prevazute la art.256?2din OUG nr.34/2006
VI.4.3) Serviciul de la care se pot obtine informatii privind utilizarea cailor de atac
Serviciul Juridic Contencios
Adresa postala: Piata Independentei, nr.1, Localitatea: Braila, Cod postal: 810210, Romania, Fax: +40 239692394
VI.5) Data expedierii prezentului anunt
06.12.2013 14:32
ClubAfaceri.ro prin intermediul serviciului Licitatii si Achizitii Publice va ofera posibilitatea de a monitoriza aparitia tuturor licitatiilor publice si a achizitiilor publice din Romania prin filtrarea acestora dupa necesitatile dumneavoastra. In fiecare zi veti primi un email cu toate licitatiile aparute in domeniul tau de interes. Aboneaza-te pentru a nu pierde nici o oportunitate de afaceri.
Disclaimer