Filtru Cereri Oferta Achizitii Publice

Cuvinte cheie

Tip achizitie

invitatii de participare
anunturi de atribuire

Data publicare

Licitatie Publica - Contract de furnizare echipament "Lichid cromatograf cuplat cu spectrometru de masa si sonda ASAP "


Anunt de participare numarul 144385/18.06.2013
Sectiunea I: AUTORITATEA CONTRACTANTA
I.1) Denumirea, adresa si punct(e) de contact:
Directia Sanitara Veterinara si pentru Siguranta Alimentelor Constanta
Adresa postala: Sos. Mangaliei nr.78, Constanta, Localitatea: Constanta, Cod postal: 900111, Romania, Punct(e) de contact: Compartiment Achizitii, Tel. +40 0241682417, In atentia: Dr.Lipoveanu Daniela-Sef Laborator, Email: [email protected], Fax: +40 0241682119, Adresa internet (URL): www.dsv-constanta.ro, Adresa profilului cumparatorului: www.e-licitatie.ro
Adresa de la care se pot obtine informatii suplimentare:
Punctul (punctele) de contact mentionat(e) anterior
Caietul de sarcini si documentele suplimentare (inclusiv documentele pentru dialogul competitiv si sistemul de achizitie dinamic) pot fi obtinute la:
Punctul (punctele) de contact mentionat(e) anterior
Ofertele sau solicitarile de participare trebuie transmise la:
Punctul (punctele) de contact mentionat(e) anterior
I.2) Tipul autoritatii contractante si activitatea principala (activitatile principale)
Minister sauorice alta autoritate nationala sau federala, inclusiv subdiviziuni regionale sau locale ale acestora
Activitate (activitati)
Altele: sanitar veterinare si pentru siguranta alimentelor
Autoritatea contractanta actioneaza in numele altor autoritati contractante
Nu
Sectiunea II: OBIECTUL CONTRACTULUI
II.1) Descriere
II.1.1) Denumirea data contractului de autoritatea contractanta
Contract de furnizare echipament "Lichid cromatograf cuplat cu spectrometru de masa si sonda ASAP "
II.1.2) Tipul contractului si locul de executare a lucrarilor, de furnizare a produselor sau de prestare a serviciilor
Furnizare
Cumparare
Locul principal de livrare: DSVSA Constanta, Sos. Mangaliei nr. 78 Constanta
Codul NUTS: RO223 - Constanta
II.1.3) Anuntul implica
Un contract de achizitii publice
II.1.4) Informatii privind acordul-cadru
II.1.5) Descrierea succinta a contractului sau a achizitiei/achizitiilor
Echipamentul de laborator ? Lichid cromatograf cuplat cu spectrometru de masa si sonda ASAP ? este necesar pentru determinari reziduuri steroizi (grupa A3) si cloramfenicol (grupa A6), Laboratorul Sanitar Veterinar si pentru Siguranta Alimentelor Constanta, fiind desemnat L.N.R. pentru aceste determinari, conform Deciziei UE nr. 717:2011 de modificare a Deciziei CE nr. 536/98. Contractul presupune furnizarea echipamentului, instalarea si punerea in functiune si instruirea personalului.
II.1.6) Clasificare CPV (vocabularul comun privind achizitiile)
38000000-5 - Echipamente de laborator, optice si de precizie (cu exceptia ochelarilor) (Rev.2)
51430000-5-Servicii de instalare de echipament de laborator (Rev.2)
II.1.7) Contractul intra sub incidenta acordului privind contractele de achizitii publice
Nu
II.1.8) Impartire in loturi
Nu
II.1.9) Vor fi acceptate variante
Nu
II.2) Cantitatea sau domeniul contractului/acordului cadru
II.2.1) Cantitatea totala sau domeniul
Un echipament de laborator ? Lichid cromatograf cuplat cu spectrometru de masa si sonda ASAP ? , necesar LSVSA Constanta pentru determinari reziduuri steroizi (grupa A3) si cloramfenicol (grupa A6)
Valoarea estimata fara TVA: 2, 177, 000RON
II.2.2) Optiuni
Nu
II.3) Durata contractului/acordului cadru sau termenul pentru finalizare
5 luni incepand de la data atribuirii contractului
Sectiunea III: INFORMATII JURIDICE, ECONOMICE, FINANCIARE SI TEHNICE
III.1) Conditii referitoare la contract
III.1.1) Depozite valorice ?i garantii solicitate
Cuantumul garantiei de participare este de 43.540, 00 lei.Forma de constituire a garantiei de participare: sub orice forma prevazuta de art.86 din HG 925/2006 cu modificarile si completarile ulterioare . Data de referinta pentru conversia valorii aferente garantiei de participare constituita in alta moneda va fi cursul BNR dindata publicarii anuntului de participare. Contul in care se va depune garantia de participare: RO29TREZ2315009XXX005046, deschis la Trezoreria Constanta, cod fiscal :4707706- perioada de valabilitate a garantiei de participare - 60 de zile (trebuie sa fie cel putin egala cu perioada minima de valabilitate a ofertei)Garantia de participare constituita de ofertantii a caror oferta nu a fost stabilita castigatoare, se returneaza de autoritatea contractanta dupa semnarea contractului de achizitie publica cu ofertantii castigatori, dar nu mai tarziu de 3 zile lucratoare de la data expirarii perioadei de valabilitate a ofertei.Autoritatea contractanta are dreptul de a retine garantia de participare, ofertantul pierzand astfel suma constituita, atunci cand acesta din urma se afla in oricare dintre situatiile art. 87 din H.G. nr.925/2006.In situatia in care operatorul economic depune contestatie la Consiliul National de Solutionare a Contestatiilor si aceasta este respinsa, autoritatea contractanta va retine, in conformitate cu prevederile art.278 indice 1 din Ordonanta de urgenta a Guvernului nr.34/2006, cu modificarile si completarile ulterioare, operatorului economic in cauza, din garantia de participare, urmatoarea suma: 5.957, 00 lei.Referitor la dovada constituirii garantiei de participare, aceasta se va posta obligatoriu in SEAP (scanata), pana la data limita stabilita pentru depunerea ofertelor. Garantia de participare constituita printr-un instrument de garantare emis de o institutie bancara sau de o societate de asigurari se va depune si in forma original la sediul DSVSA Constanta, pana la data limita de depunere a ofertelor. Garantia de buna executie este de 10% din pretul contractului, fara TVA si se constituie printr-un instrument de garantare emis in conditiile legii de o societate bancara ori de o societate de asigurari si care devine anexa la contract.
III.1.2) Principalele modalitati de finantare si plata si/sau trimitere la dispozitiile relevante
bugetul de stat si veniturile proprii
III.1.3) Forma juridica pe care o va lua grupul de operatori economici caruia i se atribuie contractul
Asociere conform art. 44 din O.U.G. nr. 34/2006 cu modificarile si completarile ulterioare
III.1.4) Executarea contractului este supusa altor conditii speciale
Nu
III.2) Conditii de participare
III.2.1) Situatia personala a operatorilor economici, inclusiv cerintele referitoare la inscrierea in registrul comertului sau al profesiei
Informatii si formalitati necesare pentru evaluarea respectarii cerintelor mentionate
1.Declaratie privind neincadrarea in prevederile art.180 din OUG nr.34/2006. Conditie de calificare: Ofertantul nu trebuie safi fost condamnat in ultimii 5 ani, printr-o hotarare definitiva si irevocabila, pentru frauda, coruptie, spalare de bani, activitati criminale. Modalitatea de indeplinire: Declaratie pe proprie raspundere semnata de reprezentantul legal (Completare Formular nr.12A). Acest formular trebuie prezentat de ofertant/candidat, ofertantul asociat/candidatul asociat, tertul sustinator (dupa caz).
2.Declaratie privind neincadrarea in prevederile art. 181 din OUG nr.34/2006
Modalitatea de indeplinire: Declaratie pe proprie raspundere semnata de reprezentantul legal (Model - Formular nr.12B). Acest formular trebuie prezentat de ofertant/candidat, ofertantul asociat/candidatul asociat, tertul sustinator (dupa caz). Tertul sustinator are obligatia neincadrarii doar in prevederile lit. a), c)indice 1 si d) ale articolului 181 din OUG 34/2006.
3.Declaratie "Certificat de participare la licitatie cu oferta independenta"
Documente de confirmare : Declaratie pe proprie raspundere (completareFormular nr.9).Acest formular trebuie prezentat de ofertant/candidat, ofertantul asociat/candidatul asociat (dupa caz).
4.Declaratie privind neincadrarea in situatiile prevazute la art. 69^1 din OUG nr.34/2006
Modalitatea de indeplinire: Declaratie pe proprie raspundere (completareFormular nr.D)
Pentru aceasta declaratie, persoanele ce detin functii de decizie in cadrul autoritatii in ceea ce priveste organizarea, derularea si finalizarea procedurii de atribuire in sensul articolului mentionatsunt urmatoarele: Dr.Branescu Geronimo - director executiv, Dr. Lazar Romeu- director executiv adjunct, Ec. Tolea Vera - sef serviciu economic, Jr. Turineac Sorin ?consilier juridic, Dr. Lipoveanu Daniela- sef serviciu laborator, Consilier sup. Coronea Liana, Ec. Teja Luminita, Ing. Constantin Adriana, Ing. Catrinoiu Maria si Dr. Marin Nicoleta. Acest formular trebuie prezentat de ofertant/candidat, ofertantul asociat/candidatul asociat, tertul sustinator, subcontractant (dupa caz).
5. Certificat de atestare fiscala eliberat de organul de administrare fiscala al unitatii administrativ teritoriale pe raza careia societatea are sediul social, care sa ateste indeplinirea obligatiilor exigibile de plata la bugetul general consolidat.Document semnat, stampilat si inregistrat, din care sa reiasa lipsa datoriilor scadente la plata in luna anterioara datei limita de depunere a ofertelor, in original sau copie semnata , ,conform cu originalul?).
6. Certificat constatator privind indeplinirea obligatiilor exigibile de plata a impozitelor si taxelor locale.Document semnat, stampilat si inregistrat, din care sa reiasa lipsa datoriilor scadente la plata in luna anterioara datei limita de depunere a ofertelor, in original sau copie semnata , ,conform cu originalul?).
7. Declaratie privind calitatea de participant la procedura.Prezentare formularul nr.10 , semnat, stampilat si datat.(Inclusiv in cazul unei asocieri, fiecare asociat este obligat sa prezinte acest formular).Documentele emise in alta limba decat limba romana trebuie sa fie insotite de traducerea autorizata in limba romana. Toate documentele vor avea, pe langa semnatura, mentionat in clar numele intreg al persoanei semnatare. Nu se folosesc prescurtari. Pentru persoanele juridice romane documentele se prezinta in original, copie legalizata sau copie conforma cu originalul iar pentru persoanele juridice straine documentele se prezinta in original sau copie conforma cu originalul si vor fi insotite de traducere autorizata si legalizata.Pentru persoanele juridice romane1.Modalitatea de indeplinire: -Prezentarea certificatului constatator emis de Oficiul Registrului Comertului de pe langa Tribunalul Teritorial, din care sa rezulte obiectul de activitate al respectivului operator economic sau alt document echivalent. Obiectul contractului trebuie sa aiba corespondent in codul CAEN din certificatul constatator emis de ONRC.Pentru persoanele juridice straine2. Modalitatea de indeplinire: - Prezentarea dedocumente care dovedesc o forma de inregistrare / atestare ori apartenenta din punct de vedere profesional, conforme legii tarii de rezidenta a operatorului economic. (se va verifica prin accesareahttp: //ec.europa.eu/markt/ecertis/login.do)- prezentarea Certificatului de Rezidenta Fiscala (evitarea dublei impuneri) sau o declara?ie, valabile pentru anul calendaristic in curs.
III.2.2) Capacitatea economica si financiara
Informatii si formalitati necesare pentru evaluarea respectarii cerintelor mentionate
Fisa de informatii generale - declaratie privind cifra de afaceri globala in ultimii 3 ani
Ultimul bilant contabil vizat si inregistrat de organele competente sau prezentarea oricaror alte documente edificatoare pentru dovedirea capacitatii economice si financiare(copie lizibila semnata si stampilata ?conform cu originalul?).
Nivel(uri) specific(e) minim(e) necesar(e)
-prezentarea documentului mentionat, completat in conformitate cu Formularul A din sectiunea Formulare-prezentarea documentului mentionat in copie lizibila semnata si stampilata ?conform cu originalul?.Daca o asociere de operatori economici depune o oferta comuna, atunci situatia economica si financiara se demonstreaza prin luarea in considerare a resurselor tuturor membrilor asocierii. Situatia economica si financiara solicitata va fi centralizata de liderul asocierii prin utilizarea formularului A din Sectiunea Formulare. Situatia economica si financiara se va prezenta si separat de catre fiecare ofertant asociat. Capacitatea economica si financiara a operatorului economic poate fi sustinuta si de si de o alta persoana, indiferent de natura relatiilor juridice existente intre operatorul economic si persoana respectiva, operatorul economic care beneficiaza de sustinerea situatiei economice si financiare trebuie sa dovedeasca aceasta, prin prezentarea unui angajament ferm incheiat in forma autentica semnat de catre persoana care il sustine- Formular 13.Persoana care sustine financiar operatorul economic nu trebuie sa se afle intr-una din situatiile care determina obligatia excluderii din procedura de atribuire . Autoritatea contractanta va solicita tertului sustinator, documentele prin care acesta face dovada existentei resurselor pe care le va pune la dispozitie conform angajamentului ferm. In cazul in care exista sustinere acordata de catre un tert, angajamentul ferm prevazut la art. 186 si 190 din OUG 34/2006, va reprezenta un instrument juridic, ce va asigura dreptul autoritatii contractante de a solicita, in mod legitim, indeplinirea anumitor obligatii de catre persoana sustinatoare. Angajamentul ferm prezentat de ofertantul castigator , va face parte integranta din contractul de achizitie publica. Persoana ce asigura sustinerea situatiei economic si financiare nu trebuie sa se afle in situatia care determina excluderea din procedura de atribuire conform prevederilor art. 180, art. 181 lit. a), c^1) si d) si art .69^1 din OUG 34/2006.
III.2.3) Capacitatea tehnica
Informatii si formalitati necesare pentru evaluarea respectarii cerintelor mentionate
Declaratie privind lista principalelor livrari de produse efectuate in ultimii 3 ani.( Declaratie privind lista principalelor livrari de produse efectuate in ultimii 3 ani, continand valori, perioade de livrare beneficiari, indiferent daca acestia din urma sunt autoritati contractante sau clienti privati).
Declaratie privind efectivele anuale ale personalului angajat si al cadrelor de conducere in ultimii 3 ani
Ofertantul va prezenta documente prin care confirma/probeaza calificarea personalului propus pentru asistenta/service/instruire/punere in functiune a echipamentelor de laborator care constituie obiectul prezentei achizitii.
Informatii privind subcontractantii.
Se vor prezenta documente emise de organisme acreditate, care atesta faptul ca operatorul
economic are implementat sistemul de management al calitatii conform cu cerintele standardului seria ISO 9001 sau echivalent - copie lizibila certificata pentru conformitate cu originalul.
Nivel(uri) specific(e) minim(e) necesar(e)
- Prezentarea documentului mentionat, completat in conformitatecu Formularul 12D din sectiunea Formulare- Livrarile de produse se confirma prin prezentarea a cel putin unui document/contract/proces verbal de receptie emis sau contrasemnat de o autoritate ori de catre clientul beneficiar, copie lizibila semnata si stampilata ?conform cu originalul?.Prezentarea documentului mentionat, completat in conformitate cu Formularul 12ISe vor prezenta dovezi in acest sens - diplome, certificate de traning etc., - copie lizibila certificata pentru conformitate cuoriginalulFormularul 10 insotit dupa caz de acordurile de asociere;
- Formularul 10 B, insotit, dupa caz, de acordurile de subcontractareIn cazul in care contractul de achizitie publica urmeaza sa fie indeplinit doar de ofertant, acesta va da o declaratie ca nuare subcontractanti.Se vor prezenta documente, valabile la data limita de depunere a ofertelor, emise de organisme acreditate, care atesta faptul caoperatorul economic are implementat sistemul de management al calitatii conform cu cerintele standardului seria ISO 9001 sauechivalent - copie lizibila certificata pentruconformitate cu originalulIn cazul depunerii unei oferte comune, fiecare membru al asocierii trebuie sa prezinte documentul individual pentru parteadin contract pe care o realizeaza, in conformitate cu prevederile Anexei 2 la Ordinul 509/2011 al ANRMAP.
III.2.4) Contracte rezervate
Nu
III.3) Conditii specifice pentru contractele de servicii
III.3.1) Prestarea serviciilor in cauza este rezervata unei anumite profesii
Nu
III.3.2) Persoanele juridice au obligatia sa indice numele si calificarile profesionale ale membrilor personalului responsabili pentru prestarea serviciilor respective
Nu
SECTIUNEA IV: PROCEDURA
IV.1) Tipul procedurii
IV.1.1) Tipul procedurii
Licitatie deschisa
IV.2) Criterii de atribuire
IV.2.1) Criterii de atribuire
Pretul cel mai scazut
IV.2.2) Se va organiza o licitatie electronica
Nu
IV.3) Informatii administrative
IV.3.1) Numar de referinta atribuit dosarului de autoritatea contractanta
IV.3.2) Anunturi publicate (anunt publicat) anterior privind acelasi contract
Nu
IV.3.3) Conditii de obtinere a caietului de sarcini si a documentatiei suplimentare (cu exceptia unui SAD) sau a documentului descriptiv (in cazul unui dialog competitiv)
Termenul limita pentru depunerea cererilor de documente sau pentru acces la documente: 23.07.2013 10:00
Documente de plata: NU
IV.3.4) Termen limita pentru primirea ofertelor sau a cererilor de participare
30.07.2013 16:00
IV.3.5) Data transmiterii invitatiilor de prezentare de oferte sau de participare candidatilor selectati
IV.3.6) Limba sau limbile in care poate fi redactata oferta sau cererea de participare
Romana
Moneda in care se transmite oferta de pret: RON
IV.3.7) Perioada minima pe parcursul careia ofertantul trebuie sa isi mentina oferta
60zile (de la termenul limita de primire a ofertelor)
IV.3.8) Conditii de deschidere a ofertelor
Data: 31.07.2013 18:00
Locul: In SEAP
Persoane autorizate sa asiste la deschiderea ofertelor: nu
SECTIUNEA VI: INFORMATII SUPLIMENTARE
VI.1) Contractul este periodic
Nu
VI.2) Contractul se inscrie intr-un proiect/program finantat din fonduri comunitare
Nu
Tip de finantare: Fonduri bugetare
VI.3) Alte informatii
In cazul in care ofertele clasate pe primul loc au preturi egale, autoritatea contractanta va solicita clarificari prin intermediul SEAP, in vederea incarcarii electronice de catre operatorii economici de documente care contin noi preturi, caz in care contractul va fi atribuit ofertei a carei propunere financiara are pretul cel mai scazut.
VI.4) Cai de atac
VI.4.1) Organism competent pentru caile de atac
Consiliul National de Solutionare a Contestatiilor
Adresa postala: Str. Stavropoleos, nr. 6, sector 3, Bucuresti, Localitatea: Bucuresti, Cod postal: 030084, Romania, Tel. +40 213104641, Email: [email protected], Fax: +40 213104642 / +40 218900745, Adresa internet (URL): http: //www.cnsc.ro
Organism competent pentru procedurile de mediere
VI.4.2) Utilizarea cailor de atac
Precizari privind termenul (termenele) de exercitare a cailor de atac
Termenele de exercitare a cailor de atac sunt cele prevazute la art. 256^2 din O.U.G. 34/2006 cu modificarile si completarile ulterioare
VI.4.3) Serviciul de la care se pot obtine informatii privind utilizarea cailor de atac
Compartimentul juridic din cadrul DSVSA Constanta
Adresa postala: Sos. Mangaliei nr. 78, Localitatea: Constanta, Cod postal: 900111, Romania, Tel. +40 241682417, Email: [email protected], Fax: +40 241682119
VI.5) Data expedierii prezentului anunt
14.06.2013 15:24
ClubAfaceri.ro prin intermediul serviciului Licitatii si Achizitii Publice va ofera posibilitatea de a monitoriza aparitia tuturor licitatiilor publice si a achizitiilor publice din Romania prin filtrarea acestora dupa necesitatile dumneavoastra. In fiecare zi veti primi un email cu toate licitatiile aparute in domeniul tau de interes. Aboneaza-te pentru a nu pierde nici o oportunitate de afaceri.
Disclaimer