Filtru Cereri Oferta Achizitii Publice

Cuvinte cheie

Tip achizitie

invitatii de participare
anunturi de atribuire

Data publicare

Licitatie Publica - Contract de furnizare echipamente, cu montaj si punere in functiune, pentru realizarea unui sistem de supraveghere prin camere video in cadrul proiectului ?Sistem de supraveghere pentru cresterea sigurantei si prevenirea criminalitatii in zona: Podul Viil


Anunt de participare numarul 144176/12.06.2013
Sectiunea I: AUTORITATEA CONTRACTANTA
I.1) Denumirea, adresa si punct(e) de contact:
MUNICIPIUL PITESTI - CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI PITESTI
Adresa postala: str. Victoriei, nr. 24, Localitatea: Pitesti, Cod postal: 110017, Romania, Punct(e) de contact: Masis Kevorkian, Tel. +40 248213994, Email: [email protected], Fax: +40 248212166, Adresa internet (URL): http: //www.primariapitesti.ro, Adresa profilului cumparatorului: www.e-licitatie.ro
Adresa de la care se pot obtine informatii suplimentare:
Punctul (punctele) de contact mentionat(e) anterior
Caietul de sarcini si documentele suplimentare (inclusiv documentele pentru dialogul competitiv si sistemul de achizitie dinamic) pot fi obtinute la:
Punctul (punctele) de contact mentionat(e) anterior
Ofertele sau solicitarile de participare trebuie transmise la:
Punctul (punctele) de contact mentionat(e) anterior
I.2) Tipul autoritatii contractante si activitatea principala (activitatile principale)
Autoritate regionala sau locala
Activitate (activitati)
- Servicii generale ale administratiilor publice
Autoritatea contractanta actioneaza in numele altor autoritati contractante
Nu
Sectiunea II: OBIECTUL CONTRACTULUI
II.1) Descriere
II.1.1) Denumirea data contractului de autoritatea contractanta
Contract de furnizare echipamente, cu montaj si punere in functiune, pentru realizarea unui sistem de supraveghere prin camere video in cadrul proiectului ?Sistem de supraveghere pentru cresterea sigurantei si prevenirea criminalitatii in zona: Podul Viilor ? Parc Strand din municipiul Pitesti, cod SMIS 18129?.
II.1.2) Tipul contractului si locul de executare a lucrarilor, de furnizare a produselor sau de prestare a serviciilor
Furnizare
Cumparare
Locul principal de livrare: Municipiul Pitesti
Codul NUTS: RO311 - Arges
II.1.3) Anuntul implica
Un contract de achizitii publice
II.1.4) Informatii privind acordul-cadru
II.1.5) Descrierea succinta a contractului sau a achizitiei/achizitiilor
Achizitionarea si instalarea unui sistem de supraveghere pentru cresterea sigurantei publice in zona Podul Viilor ? Parc Strand din municipiul Pitesti prin urmatoarele operatiuni: achizitionare sistem supraveghere; instalarea sistemului de supraveghere; amenajarea unui centru de supraveghere.
II.1.6) Clasificare CPV (vocabularul comun privind achizitiile)
32323500-8 - Sistem video de supraveghere (Rev.2)
45317000-2-Alte lucrari de instalare electrica (Rev.2)
II.1.7) Contractul intra sub incidenta acordului privind contractele de achizitii publice
Nu
II.1.8) Impartire in loturi
Nu
II.1.9) Vor fi acceptate variante
Nu
II.2) Cantitatea sau domeniul contractului/acordului cadru
II.2.1) Cantitatea totala sau domeniul
? Se vor furniza echipamente, cu montarea si punerea in functiune a acestora in vederea realizarii unui sistem de supraveghere prin camere video, conform Caietului de sarcini si a Proiectului tehnic.
Valoarea estimata a contractului de achizitie publica de produse a fost calculata avandu ? se in vedere prevederile din Devizul General si Bugetul proiectului aferente acestui obiectiv de investitie respectiv: Linie bugetaraValoare
1.Constructii si instalatii: 451.065, 40 lei, fara TVA
2.Dotari de specialitate: 2.007.772, 26 lei, fara TVA
3.Diverse si neprevazute: 48.402, 00 lei, fara TVA, reprezentand un procent de 10, 73059% din valoarea estimata a lucrarilor, conform devizului general aprobat si a bugetului aprobat.
Valoarea estimata fara TVA: 2, 507, 239.66RON
II.2.2) Optiuni
Nu
II.3) Durata contractului/acordului cadru sau termenul pentru finalizare
4 luni incepand de la data atribuirii contractului
Sectiunea III: INFORMATII JURIDICE, ECONOMICE, FINANCIARE SI TEHNICE
III.1) Conditii referitoare la contract
III.1.1) Depozite valorice ?i garantii solicitate
Cuantumul garantiei de participare: 49.000 lei. Perioada de valabilitate a garantiei de participare este egala cu perioada de valabilitate a ofertei, respectiv 90 zile de la termenul limita de primire a ofertelor.Garantia de participare se constituie prin virament bancar sau printr-un instrument de garantare emis in conditiile legii de o societate bancara ori de o societate de asigurari, care se prezinta in original, in cuantumul si pentru perioada prevazuta in documentatia de atribuire.Contul in care se va face viramentul este: Municipiul Pitesti, cod fiscal 4317967, cont RO50TREZ0465006XXX000186 deschis la Trezoreria Pitesti. Garantia trebuie sa fie irevocabila. De asemenea instrumentul de garantare trebuie sa prevada daca plata garantiei se va executa: a) conditionat, respectiv dupa constatarea culpei persoanei garantate, in conformitate cu contractul garantat; saub) neconditionat, respectiv la prima cerere a beneficiarului, pe baza declaratiei acestuia cu privire la culpa persoanei garantate.In cazul in care se solicita reducerea cu 50% a cuantumului garantiei de participare, se va completa o declaratie pe propria raspundere, conform anexei 1 din Legea nr. 346/ 2004 (Formularul 4 dupa caz cu anexe) din care sa rezulte ca ofertantul se incadreaza in categoria IMM-urilor.Ofertele care la momentul deschiderii nu sunt insotite de garantia de participare in cuantumul, forma si avand perioada de valabilitate solicitate vor fi respinse ca inacceptabile.Garantia de participare nu poate fi constituita de subcontractanti.In cazul depunerii unei contestatii, autoritatea contractanta va retine din garantia de participare suma de 6.238, 83 lei, conform prevederilor art. 278^1 din OUG 34/2006, cu modificarile si completarile ulterioare.Echivalenta garantiei de participare depusa in Euro sau alta valuta se va face la cursul BNR din data anterioara datei limita de depunere a ofertelor cu 7 zile. Garantia de buna executie: 9% din val totala fara TVA a contractului; se constituie printr-un instrument de garantare emis in cond legii de o soc bancara sau de o soc de asigurari in cond art. 90 alin. (1) din H.G. nr. 925/2006 cu modif si complet ulterioare sau prin retineri succesive din sumele datorate pentru facturile partiale, in cond prev la art. 90 alin. (3) din H.G. nr. 925/2006, cu modif si complet ulterioare, contractantul are obligatia de a deschide un cont la disp aut contr, la unitatea Trezoreriei Statului din cadrul org fiscal competent in administrarea acestuia. In cazul ofertant din categoria IMM, garantia de buna executie se constituie in procent de 50% din cuantumul precizat.
III.1.2) Principalele modalitati de finantare si plata si/sau trimitere la dispozitiile relevante
Fonduri structurale, bugetul local si bugetul de stat
III.1.3) Forma juridica pe care o va lua grupul de operatori economici caruia i se atribuie contractul
Asociere conform art. 44 din O.U.G. nr. 34/2006 cu modificarile si completarile ulterioare
III.1.4) Executarea contractului este supusa altor conditii speciale
Nu
III.2) Conditii de participare
III.2.1) Situatia personala a operatorilor economici, inclusiv cerintele referitoare la inscrierea in registrul comertului sau al profesiei
Informatii si formalitati necesare pentru evaluarea respectarii cerintelor mentionate
Declaratie pe propria raspundere privind neincadrarea in dispozitiile art. 180 din Ordonanta de urgenta a Guvernului nr. 34/2006, aprobata cu modificari si completari prin Legea nr. 337/2006, cu modificarile si completarile ulterioare(Completare si prezentare Formular nr 7-In cazul unei asocieri, fiecare asociat este obligat sa prezinte acest document);Declaratie pe propria raspundere privind neincadrarea in dispozitiile art. 181 din Ordonanta de urgenta a Guvernului nr. 34/2006, aprobata cu modificari si completari prin Legea nr. 337/2006, cu modificarile si completarile ulterioare (Completare si prezentare Formular nr.8-In cazul unei asocieri, fiecare asociat este obligat sa prezinte aceste documente);Certificat de atestare fiscala (datorii la bugetul consolidat general) din care sa reiasa obligatiile exigibile de plata (Certificatele solicitate se vor prezenta in original, copie legalizata sau copie lizibila semnata si stampilata pentru ?conformitate cu originalul? de catre reprezentantul legal al operatorului economic ofertant si trebuie sa se prezinte situatia obligatiilor scadente in luna anterioara lunii in care se depun ofertele si in conformitate cu prevederile legale in vigoare in Romania sau in tara de origine a ofertantului-In cazul unei asocieri, fiecare asociat este obligat sa prezinte acest document);Certificat de taxe si impozite locale (datorii la bugetele locale) din care sa reiasa obligatiile scadente in luna anterioare lunii in care se depun ofertele(Certificatele solicitate se vor prezenta in original, copie legalizata sau copie lizibila semnata si stampilata pentru ?conformitate cu originalul? de catre reprezentantul legal al operatorului economic ofertant-In cazul unei asocieri, fiecare asociat este obligat sa prezinte acest document);Certificat de participare cu oferta independenta, conform Ordinului presedintelui Autoritatii Nationale pentru Reglementarea si Monitorizarea Achizitiilor Publice nr. 314/2010 privind punerea in aplicare a certificatului de participare la licitatii cu oferta independenta.Completare si prezentare Formular nr 3-In cazul unei asocieri, fiecare asociat este obligat sa prezinte acest document); Declaratie privind calitatea de participant la procedura(Completare si prezentare Formular nr 9-In cazul unei asocieri, fiecare asociat este obligat sa prezinte acest document);Declaratie pe propria raspundere privind neincadrarea in prevederile art. 69^1 din OUG nr. 34/2006, cu modificarile si completarile ulterioare(Completare si prezentare Formular nr. 10 - Persoane ce detin functii de decizie in cadrul autoritatii contractante, astfel cum sunt definite de art. 3, lit. s^2) din O.U.G. nr. 34/ 2006, cu modificarile si completarile ulterioare, sunt urmatoarele: Tudor Pendiuc - Primarul muncipiului Pitesti, Iosiv Cerbureanu ? Secretarul municipiului Pitesti, Elena Tintila Neacsu - Director Directia Administratie Publica Locala, Catalin Andrei Calugaru - Sef Serviciul Administratie Publica Locala, Danut Mihail Teodorescu - Director Executiv, Directia Dezvoltare Locala, Mariana Boncea - Director Executiv, Directia Economica, Mihai Anton - Director Executiv Adjunct, Directia Economica, Rina Viorica Boata - Sef Unitatea de Monitorizare a Serviciilor Publice si Coordonare a Asociatiilor de Proprietari, Floarea Orasanu ? Sef Serviciul Contabilitate, Tatiana Popescu - Consilier Serviciul Contabilitate, Manuela Rica - Consilier Serviciul Contabilitate, Steliana Voicu - Consilier Biroul Buget, Floarea Stoiculescu - Consilier Serviciul Contabilitate, Marilena Sandu - Consilier Serviciul Contabilitate, Emilian Nechita - Director Executiv, Directia Tehnica si de Urbanism, Cornel Stan - SefServiciul Tehnic, Dorel Zaharescu - Sef Biroul Investitii, Maria Gava? Inspector Biroul Investitii, Maria Izabela Matei - Inspector Biroul Investitii, Marcela Badescu - Sef Serviciul Dezvoltare si Managementul Proiectelor, Adrian Oprescu ? Consilier Serviciul Dezvoltare si Managementul Proiectelor, Mikael Masis Kevorkian - Consilier Serviciul Dezvoltare si Managementul Proiectelor, Alina Stefania Mihai - Consilier Serviciul Dezvoltare si Managementul Proiectelor, Raluca Daniela Marin - Inspector specialitate Serviciul Dezvoltare si Managementul Proiectelor, Ana Mihaela Bradeanu ? Inspector specialitate Serviciul Dezvoltare si Managementul Proiectelor, Ramona Elena Cirjan - Consilier Serviciul Dezvoltare si Managementul Proiectelor, Marius Ciuculete ? Inspector specialitate Serviciul Dezvoltare si Managementul Proiectelor, Dorel Zanfir - Inspector Serviciul Dezvoltare si Managementul Proiectelor, Luminita Gabriela Nistorescu - Consilier Serviciul Dezvoltare si Managementul Proiectelor, Ana Fedeles ? Inspector specialitate Serviciul Dezvoltare si Managementul Proiectelor, Marioara Oprescu - Inspector specialitate Serviciul Dezvoltare si Managementul Proiectelor, Mihaela Carmen Stefanescu - Sef Biroul Juridic, Aurelia Pavel ? Consilier Biroul Juridic, Camelia Maria Daianu? Sef Serviciul Achizitii, Administrativ, Daniel Constantinescu ? Inspector Serviciul Achizitii, Administrativ, Sorin Apostoliceanu ? Consilier local, Tiberiu Cristian Avramescu - Consilier local, Iuliu Radu Banica- Consilier local, Moise Ciopleasi - Consilier local, Gheorghe Dinescu - Consilier local, Mircea Dinu - Consilier local, Sanda Cristina Fulga - Consilier local, Florin Gardin - Consilier local, Cristian Gentea - Consilier local, Anitte Michaelle Ionescu - Consilier local, Cornel Constantin Ionica -Viceprimar, Gheorghe Malacu - Consilier local, Silviu Marinescu - Consilier local, Florentin Andrei Mosteanu - Consilier local, Mariean Neacsu - Consilier local, Radu Valeriu Perianu - Consilier local, Marin Preda - Consilier local, Adrian Mihai Prodanel - Consilier local, Mihail Tudor - Consilier local, Dumitru Tudosoiu - Consilier local, Nicolae Valeriu Zarnescu - Consilier local, Laurentiu Marian Zidaru - Viceprimar, Maria Gabriela Zoana - Consilier local -In cazul unei asocieri, fiecare asociat este obligat sa prezinte acest document)In cazul in care in tara de origine sau in tara in care este stabilit ofertantul nu se emit documente de natura celor mentionate sau respectivele documente nu vizeaza toate situatiile prevazute la art. 180 si art.181 din O.U.G. nr.34/2006, ofertantul va depune o declaratie pe propria raspundere sau, daca in tara respectiva nu exista prevederi legale referitoare la declaratia pe propria raspundere, o declaratie autentica data in fata unui notar, a unei autoritati administrative sau judiciare sau a unei asociatii profesionale care are competente in acest sens. Certificatul constatator emis de ONRC din care sa rezulte obiectul de activitate al respectivului operator economic- in original sau copie legalizata sau copie lizibila ?conform cu originalul? de catre reprezentantul legal al operatorului economic.Autoritatea contractanta va solicita ofertantului clasat pe primul loc, inainte de transmiterea comunicarii privind rezultatul procedurii de atribuire sa prezinte, pentru conformitate, Certificatul constatator emis de ONRC in ORIGINAL/COPIE LEGALIZATA(In cazul depunerii unei oferte comune, fiecare asociat are obligatia de a prezenta aceste documente pentru partea de contract pe care o realizeaza);Persoane juridice/fizice straine-Se vor depune documente edificatoare care sa dovedeasca o forma de inregistrare ca persoana juridica in conformitate cu prevederile legale din tara in care ofertantul este rezident. Documentele trebuie sa fie valabile la data limita de depunere a ofertelor, prezentate in original sau copie legalizata sau copie lizibila certificata ?conform cu originalul? de catre reprezentantul legal al operatorului economic insotite de traducerea autorizata si legalizata a acestora in limba romana.
Autoritatea contractanta va solicita ofertantului clasat pe primul loc, inainte de transmiterea comunicarii privind rezultatul procedurii de atribuire sa prezinte pentru conformitate, documentele edificatoare care sa dovedeasca o forma de inregistrare ca persoana juridica in conformitate cu prevederile legale din tara in care ofertantul este rezident, in ORIGINAL/COPIE LEGALIZATA (In cazul depunerii unei oferte comune, fiecare asociat are obligatia de a prezenta aceste documente pentru partea de contract pe care o realizeaza).
Operatorul economic va prezenta in copie certificata conform cu originalulAutorizatia/ Licenta emisa de autoritatea competenta pentru instalarea montarea sistemelor de supraveghere valabilala data limita de depunere a ofertelor, conform Legii nr. 333/ 2003, cu modificarile si completarile ulterioare.
Operatorul economic va prezenta atestat ANRE minim tip B pentru executare instalatii electrice interioare pentru constructii civile si industriale, bransamente aeriene si subterane la tensiunea nominala de 0, 4Kv, conform Ordinului ANRE nr. 24/ 2007, cu modificarile si completarile ulterioare, valabilla data limita de depunere a ofertelor.
III.2.2) Capacitatea economica si financiara
Informatii si formalitati necesare pentru evaluarea respectarii cerintelor mentionate
Se vor prezenta: (1)Declaratie pe propria raspundere privind neincadrarea in prevederile art. 69 ^1din OUG nr. 34/2006, cu modificarile si completarile ulterioare.(2) Angajamentul ferm al persoanei respective, incheiat in forma autentica, prin care aceasta confirma faptul ca va pune la dispozitia ofertantului resursele financiare invocate. Persoana care asigura sustinerea financiara nu trebuie sa se afle in situatia care determina excluderea din procedura de atribuire, conform prevederilor art. 180, art. 181 lit. a), c^1) si d) si ale art.69^1 din OUG nr.34/2006, cu modificarile si completarile ulterioare, completand Formular 7, Formular 8, Formular 10 si Formular 21. In cazul in care grupul beneficiaza de sustinerea financiara a unei/unor terte persoane, situatia economica si financiara se demonstreaza in conditiile prevazute de legislatia in vigoare. Atunci cand un grup de operatori economici depune oferta comuna, situatia economica si financiara se demonstreaza prin luarea in considerare a resurselor tuturor membrilorgrupului.
Cifra de afaceri medie globala, minim4.800.000, 00 lei. Prezentare informatii privind cifra de afaceri medie globala din cel mult ultimii 3 ani (2010, 2011 si 2012). Prezentarea Bilanturilor contabile sau a extraselor de bilant vizate si inregistrate de organele competente pentru anii financiari 2010 si 2011, in copie legalizata sau copie certificata ?conform cu originalul? de catre reprezentantul legal al ofertantului. Pentru anul 2012 operatorii economici vor prezenta orice documente edificatoare, care reflecta imaginea fidela a situatiei economice si financiare aferenta acestui an.Valorile vor fi exprimate in lei, la cursul mediu anuallei/valutacomunicat de BNR pentru anul respectiv. IMM-urile beneficiaza de reduceri cu 50% pentru criteriile legate de cifra de afaceri globala, in conformitate cu art.16, alin.2 din Legea nr.346/2004 privind stimularea infiintarii si dezvoltarii I.M.M. Fiecare document va fi semnat de reprezentantul legal alofertantului. In cazul in care acestea sunt semnate de o alta persoana, aceasta va prezenta o imputernicire. Persoanele juridice straine vor prezenta bilanturile contabile vizate in conformitate cu prevederile legale din tara in care ofertantul este rezident. Ofertantii nerezidenti vor prezenta traduceri autorizate in limba romana ale documentelor solicitate mai sus.Documentele emise in alta limba decat romana trebuie sa fie insotite de traducerea autorizata in limba romana.
In cazul unei asocieri, fiecare asociat este obligat sa prezinte documentele solicitate.
Completare si prezentare Formularul 11- INFORMATII GENERALE
Nivel(uri) specific(e) minim(e) necesar(e)
Persoana care asigura sustinerea financiara nu trebuie sa se afle in situatia care determina excluderea din procedura de atribuire, conform prevederilor art. 180, art. 181 lit. a), c^1) si d) si ale art.69^1 din OUG nr.34/2006, cu modificarile si completarile ulterioare, completand Formular 7, Formular 8, Formular 10 si Formular 21.Completare si prezentare Formularul 11- INFORMATII GENERALE
III.2.3) Capacitatea tehnica
Informatii si formalitati necesare pentru evaluarea respectarii cerintelor mentionate
Ofertantii vor prezenta maxim 3 contracte similare cu obiectul contractului in valoare cumulata de cel putin 2.400.000 lei fara TVA executate in ultimii 5 ani pana la data limita de depunere a ofertelor.
Indeplinirea pragului minim de 2.400.000 lei fara TVA se va putea demonstra si prin cumularea valorica a contractelor derulate distinct, cu respectarea urmatoarelor praguri:
- pentru contracte de furnizare echipamente: minim 2.000.000 lei fara TVA,
- pentru contracte de lucrari: minim 400.000 lei fara TVA.Pentru contractele aflate in derulare se va lua in considerare ceea ce s-a executat in ultimii 5 ani calculati pana la data limita de depunere a ofertelor. Se va completa Formular nr. 13.Pentru contractele de furnizare prezentate ca experienta similara, ofertantii vor prezenta certificate/documente emise sau contrasemnate de o autoritate ori de catre clientul beneficiar. In cazul in care beneficiarul este un client privat si, din motive obiective, operatorul economic nu are posibilitatea obtinerii unei certificari/confirmari din partea acestuia, demonstrarea livrarilor de produse se realizeaza printr-o declaratie a operatorului economic.
Pentru contractele de lucrari prezentate ca experienta similara, ofertantii vor prezenta certificari de buna executie. Respectivele certificari vor indica beneficiarii, indiferent daca acestia sunt autoritati contractante sau clienti privati, valoarea, perioada si obiectul contractului si precizeaza daca au fost efectuate in conformitate cu normele profesionale din domeniu si daca au fost duse la bun sfarsit.
In situatia in care contractele au fost executate inainte de perioada de 5 ani, autoritatea contractanta va lua in considerare partea din contract executata in ultimii 5 ani.Pentru livrarile similare efectuate in afara Romaniei, documentele solicitate se vor prezenta insotite si de traducerea autorizata in limba romana.
Pentru livrarile similare efectuate, prezentate ca experienta similara, exprimate in alte monede decat lei, conversia se va realiza la valoarea cursului mediu anuallei/valuta comunicatde BNR pentru anul respectiv.
In cazul unei asocieri cerinta va fi indeplinita prin cumul.
Declaratie privind utilajele, instalatiile si echipamentele tehnice de care dispune operatorul economic pentru indeplinirea corespunzatoare a contractului de furnizare.In cazul unei asocieri cerinta se considera indeplinita prin luarea in considerare a resurselor tuturor membrilor grupului.
Completare si prezentare Formular 14.
Se va prezenta o echipa de personal formata din: 1 coordonator de proiect, absolvent studii superioare; 1 consultant tehnic, absolvent studii superioare tehnice in specializarea electrotehnica/ electronica/ automatica, atestat/certificat pentru lucrari sisteme de securitate conform Legii nr. 333/ 2003 cu modificarile si completarile ulterioare; 1 inginer de sistem absolvent studii superioare sau atestat profesional in domeniul IT&C.Pentru membrii echipei se vor prezenta CV cu declaratie de disponibilitate, diplome studii superioare, atestate, certificate, valabile la data limita de depunere a ofertelor, in copie lizibila semnata si stampilata pentru ?conform cu originalul? de catre reprezentantul legal al operatorului economic. Se vor prezenta formularele nr. 15, 16 si 17.
In cadrul unei asocieri Formularul 15 si Formularul 17 vor fi completate de liderul asocierii si va cuprinde personalul propus de catre fiecare membru al asocierii, in cadrul echipei care va duce la indeplinire contractul, precizandu-se pozitia pentru care este propus.In cazul unei asocieri cerinta va fi indeplinita prin cumul.
Informatii privind asociatiiPrezentare declaratie pe proprie raspundere privind neincadrarea in prevederile art. 69^1 din OUG nr. 34/ 2006, cu modificarile si completarile ulterioare.
Se vor completa Formularul 19 si Formularul 10.In cazul unei asocieri, capacitatea tehnica si/sau profesionala se demonstreaza prin luarea in considerare a resurselor tuturor membrilor asocierii.
Informattii privind subcontractantii
Prezentare declaratie pe proprie raspundere privind neincadrarea in prevederile art. 69^1 din OUG nr. 34/ 2006, cu modificarile si completarile ulterioare.
Se vor completa Formularul 18 si Formularul 10.
Persoana care asigura sustinerea tehnica si profesionala nu trebuie sa se afle in situatia care determina excluderea din procedura de atribuire, conform prevederilor art. 180 si ale art. 181 lit. a), c^1) si d) si ale art.69^1 din OUG nr.34/2006, cu modificarile si completarile ulterioare, completand Formular 7, Formular 8 si Formular 10. Ofertantul va prezenta si Angajamentul privind sustinerea tehnica si profesionala-Formular 22, Formular 23, Formular 24. In cazul in care ofertantul isi demonstreaza capacitatea tehnica si profesionala invocand si sustinerea acordata, de catre o alta persoana, atunci acesta are obligatia de a dovedi sustinerea de care beneficiaza, prin prezentarea unui angajament ferm al persoanei respective, incheiat in forma autentica, prin care aceasta confirma faptul ca va pune la dispozitia ofertantului resursele tehnice si profesionale invocate.
Standarde de asigurare a calitatii-Certificatul ISO 9001 sau echivalent. Prezentare, in copie lizibila certificata conform cu originalul de catre reprezentatul legal al ofertantului a Certificatelor emise de organisme independente care atesta respectarea standardelor de asigurare a calitatii, conform ISO 9001 sau echivalent.
In cazul in care ofertantul nu detine ISO 9001, astfel cum este solicitat, acesta poate prezenta orice alte probe sau dovezi, in masura in care probele/dovezile prezentate confirma asigurarea unui nivel corespunzator al calitatii. In cazul unei oferte comune, Certificatul privind managementul sistemului calitatii din seria ISO 9001 sau echivalent va fi prezentat de fiecare asociat pentru partea de contract pe care o realizeaza.
Nivel(uri) specific(e) minim(e) necesar(e)
Completare si prezentare Formular nr. 13Completare si prezentare Formular 14.Completare si prezentare Formular 15, Formular 16 si Formular 17 .Prezentare declaratie pe proprie raspundere privind neincadrarea in prevederile art. 69^1 din OUG nr. 34/ 2006, cu modificarile si completarile ulterioare.Se vor completa Formularul 19 si Formularul 10.Prezentare declaratie pe proprie raspundere privind neincadrarea in prevederile art. 69^1 din OUG nr. 34/ 2006, cu modificarile si completarile ulterioare.Se vor completa Formularul 18 si Formularul 10.Se vor completa Formular 7, Formular 8, Formular 10, Formular 22 Formular 23, Formular 24Prezentare, in copie lizibila certificata conform cu originalul de catre reprezentantul legal al ofertantului a Certificatelor emise de organisme independente care atesta respectarea standardelor de asigurare a calitatii, conform ISO 9001 sau echivalent.
III.2.4) Contracte rezervate
Nu
III.3) Conditii specifice pentru contractele de servicii
III.3.1) Prestarea serviciilor in cauza este rezervata unei anumite profesii
Nu
III.3.2) Persoanele juridice au obligatia sa indice numele si calificarile profesionale ale membrilor personalului responsabili pentru prestarea serviciilor respective
Da
SECTIUNEA IV: PROCEDURA
IV.1) Tipul procedurii
IV.1.1) Tipul procedurii
Licitatie deschisa
IV.2) Criterii de atribuire
IV.2.1) Criterii de atribuire
Oferta cea mai avantajoasa d.p.d.v. economicin ceea ce priveste:
- criteriile mentionate in continuare
Criterii
Pondere
Intra in licitatie electronica
1.
Pretul ofertei
70%
Descriere: Componenta financiara
2.
Durata de garantie ofertata pentru sistemul de supraveghere video pus in functiune
30%
Descriere: Componenta tahnica
Punctaj maxim componenta tehnica: 30
IV.2.2) Se va organiza o licitatie electronica
Da
a) elementul ofertei care urmeaza sa faca obiectul procesului de reofertare: pretulb) eventuale limite ale valorilor pana la care elementele prevazute la lit. a) pot fi imbunatatite, astfel cum rezulta acestea din specificatiile care definesc obiectul contractului: NU exista limitec)informatiile relevante privind procesul licitatiei electronice : Inainte de lansarea unei licitatii electronice, autoritatea contractanta va realiza o evaluare initiala integrala a ofertelor, in conformitate cu criteriul de atribuire stabilit in documentatia de atribuire.In vederea realizarii etapei electronice, Autoritatea contractanta va introduce in SEAP informatiile solicitate automat de sistemul informatic. Autoritatea contractanta va invita toti ofertantii care au depus oferte admisibile sa prezinte preturi noi. Invitatia se transmite simultan, tuturor ofertantilor respectivi. Invitatia de participare si notificarile de incepere a licitatiei electronice vor fi generate si transmise automat de catre sistem la adresa de posta electronica (e-mail) inregistrata in sistem ca adresa de contact si vor fi disponibile in sectiunea ?Notificari de sistem?.Se va organiza procedura de licitatie electronica, ca etapa finala.d) conditiile in care ofertantii vor avea dreptul sa liciteze: - in cadrul licitatiei electronice ofertantii participanti nu pot decat sa imbunatateasca ofertele depuse anterior organizarii acestei faze.- licitatia electronica se va finaliza dupa desfasurarea rundei nr.1 a licitatiei electronciein cazul in care operatorul economic, declarat admis si inscris in SEAP, nu modifica in cadrul fazei de licitatie electronica elementele care fac obiectul procesului de reofertare, la stabilirea clasamentului final este luata in considerare oferta depusa de catre acesta anterior desfasurarii acestei faze, si care a fost introdusa in SEAP de autoritatea contractanta.Numarul de runde ale licitatiei electronice: 1.Licitatia electronica va incepe la doua zile lucratoare de la transmiterea invitatiei.Durata unei runde: 1 (una) zi.Pe parcursul derularii rundei de licitatie electronica, operatorii economici pot vedea cea mai buna oferta si numarul de participanti inscrisi in licitatie.Informatiile relevante referitoare la echipamentul electronic folosit, conditiile tehnice si modalitatile concrete de realizare a conectarii: in vederea participarii la licitatia electronica operatorii economici trebuie sa fie inregistrati online si sa detina certificat digital valid pentru acces in sistem. Informatii disponibile pentru conectare si inregistrare la: www.e-licitatie.ro.
IV.3) Informatii administrative
IV.3.1) Numar de referinta atribuit dosarului de autoritatea contractanta
IV.3.2) Anunturi publicate (anunt publicat) anterior privind acelasi contract
Nu
IV.3.3) Conditii de obtinere a caietului de sarcini si a documentatiei suplimentare (cu exceptia unui SAD) sau a documentului descriptiv (in cazul unui dialog competitiv)
Termenul limita pentru depunerea cererilor de documente sau pentru acces la documente: 22.07.2013 16:00
Documente de plata: NU
IV.3.4) Termen limita pentru primirea ofertelor sau a cererilor de participare
23.07.2013 09:00
IV.3.5) Data transmiterii invitatiilor de prezentare de oferte sau de participare candidatilor selectati
IV.3.6) Limba sau limbile in care poate fi redactata oferta sau cererea de participare
Romana
Moneda in care se transmite oferta de pret: RON
IV.3.7) Perioada minima pe parcursul careia ofertantul trebuie sa isi mentina oferta
90zile (de la termenul limita de primire a ofertelor)
IV.3.8) Conditii de deschidere a ofertelor
Data: 23.07.2013 12:00
Locul: Primaria Municipiului Pitesti, str. Victoriei, nr.24
Persoane autorizate sa asiste la deschiderea ofertelor: da
Reprezentantii imputerniciti ai operatorilor economici participanti la procedura, observatori UCVAP
SECTIUNEA VI: INFORMATII SUPLIMENTARE
VI.1) Contractul este periodic
Nu
VI.2) Contractul se inscrie intr-un proiect/program finantat din fonduri comunitare
Da
Trimitere (trimiteri) la proiect(e) si/sau program(e): Programul Operational Regional-Axa 1
Tip de finantare: Program / ProiectProgram / Proiect: Programul Operational Regional - POR
VI.3) Alte informatii
Daca ofertele clasate pe primul loc au punctaje finale totale egale, departajarea se face functie de pret, fiind declarata castigatoare oferta care prezinta pretul cel mai scazut. Daca si preturile sunt egale, la solicitarea comisiei de evaluare, se vor depune noi oferte financiare. Pentru demonstrarea indeplinirii criteriilor de calificare, ofertantul are dreptul de a prezenta initial doar o declaratie pe propria raspundere, semnata de reprezentantul sau legal, prin care confirma ca indeplineste cerintele de calificare astfel cum au fost solicitate in documentatia de atribuire. Declaratia va fi insotita de o anexa in care ofertantul trebuie sa mentioneze succint, dar precis, modul concret de indeplinire a respectivelor cerinte - inclusiv, daca au fost solicitate, diverse valori, cantitati sau altele asemenea ? Formular nr. 26. In cazul in care uzeaza de dreptul prevazut anterior, ofertantul are obligatia de a prezenta/completa certificatele/documentele edificatoare care probeaza/confirma indeplinirea cerintelor de calificare, atunci cand primeste din partea autoritatii contractante o solicitare in acest sens, in termenul prevazut in respectiva solicitare.Ulterior finalizarii rundei de licitatie electronica, autoritatea contractanta va solicita ofertantilor participanti la etapa finala de licitatie electronica prezentarea in scris a noilor oferte financiare.
VI.4) Cai de atac
VI.4.1) Organism competent pentru caile de atac
Consiliul National de Solutionare a Contestatiilor
Adresa postala: Str. Stavropoleos, nr. 6, sector 3, Bucuresti, Localitatea: Bucuresti, Cod postal: 030084, Romania, Tel. +40 213104641, Email: [email protected], Fax: +40 213104642 / +40 218900745, Adresa internet (URL): http: //www.cnsc.ro
Organism competent pentru procedurile de mediere
VI.4.2) Utilizarea cailor de atac
Precizari privind termenul (termenele) de exercitare a cailor de atac
in termen de 10 zile incepand cu ziua urmatoare luarii la cunostinta, in conditiile O.U.G.34/2006 cu modificarile si completarile ulterioare
VI.4.3) Serviciul de la care se pot obtine informatii privind utilizarea cailor de atac
Primaria Municipiului Pitesti, Biroul Juridic
Adresa postala: Str. Victoriei nr. 24, Localitatea: Pitesti, Cod postal: 110017, Romania, Tel. +40 248213994, Email: [email protected], Fax: +40 248212166
VI.5) Data expedierii prezentului anunt
05.06.2013 16:54
ClubAfaceri.ro prin intermediul serviciului Licitatii si Achizitii Publice va ofera posibilitatea de a monitoriza aparitia tuturor licitatiilor publice si a achizitiilor publice din Romania prin filtrarea acestora dupa necesitatile dumneavoastra. In fiecare zi veti primi un email cu toate licitatiile aparute in domeniul tau de interes. Aboneaza-te pentru a nu pierde nici o oportunitate de afaceri.
Disclaimer