Filtru Cereri Oferta Achizitii Publice

Cuvinte cheie

Tip achizitie

invitatii de participare
anunturi de atribuire

Data publicare

Licitatie Publica - CONTRACT DE FURNIZARE echipamente de acces radio de banda larga in tehnologie LMDS pentru implementarea proiectului ?Extinderea sistemului informatic pentru realizarea interoperabilitatii informationale in cadrul Sistemului National Unic pentru Apeluri d


Anunt de participare numarul 144060/04.06.2013
Sectiunea I: AUTORITATEA CONTRACTANTA
I.1) Denumirea, adresa si punct(e) de contact:
Serviciul de Telecomunicatii Speciale - Unitatea Militara 0572 Bucuresti
Adresa postala: Splaiul Independentei nr. 323 A sector 6, Localitatea: Bucuresti, Cod postal: 060044, Romania, Punct(e) de contact: Avian Pop, Tel. +40 0212022860, Email: [email protected], Fax: +40 0212222269, Adresa internet (URL): http: //www.sts.ro, Adresa profilului cumparatorului: www.e-licitatie.ro
Adresa de la care se pot obtine informatii suplimentare:
Punctul (punctele) de contact mentionat(e) anterior
Caietul de sarcini si documentele suplimentare (inclusiv documentele pentru dialogul competitiv si sistemul de achizitie dinamic) pot fi obtinute la:
Punctul (punctele) de contact mentionat(e) anterior
Ofertele sau solicitarile de participare trebuie transmise la:
Punctul (punctele) de contact mentionat(e) anterior
I.2) Tipul autoritatii contractante si activitatea principala (activitatile principale)
Minister sauorice alta autoritate nationala sau federala, inclusiv subdiviziuni regionale sau locale ale acestora
Activitate (activitati)
- Ordine si siguranta publica
Autoritatea contractanta actioneaza in numele altor autoritati contractante
Nu
Sectiunea II: OBIECTUL CONTRACTULUI
II.1) Descriere
II.1.1) Denumirea data contractului de autoritatea contractanta
CONTRACT DE FURNIZARE echipamente de acces radio de banda larga in tehnologie LMDS pentru implementarea proiectului ?Extinderea sistemului informatic pentru realizareainteroperabilitatii informationale in cadrul Sistemului National Unic pentru Apeluri de Urgenta intre dispeceratele de urgenta ale agentiilor specializate de interventie ale politiei, ambulantei si pompierilor si statiile de interventie ale acestora organizate la nivelul oraselor?
II.1.2) Tipul contractului si locul de executare a lucrarilor, de furnizare a produselor sau de prestare a serviciilor
Furnizare
Cumparare
Locul principal de livrare: Bucuresti si sediile substatiilor de interventieale agentiilor de urgenta situate in orase de pe intreg teritoriul Romaniei
Codul NUTS: RO - ROMANIA
II.1.3) Anuntul implica
Un contract de achizitii publice
II.1.4) Informatii privind acordul-cadru
II.1.5) Descrierea succinta a contractului sau a achizitiei/achizitiilor
Contractul are ca obiect furnizarea de echipamente de acces radio de banda larga in tehnologie LMDS (statii de baza si terminale de abonat, sistem integrat de supervizare si management), cabinete de interior (rack 19? 6U echipat), respectiv prestarea de servicii de instalare, comisionare si punere in functiune terminale de abonat LMDS, necesare pentru implementarea proiectului?Extinderea sistemului informatic pentru realizareainteroperabilitatii informationale in cadrul Sistemului National Unic pentru Apeluri de Urgenta intre dispeceratele de urgenta ale agentiilor specializate de interventie ale politiei, ambulantei si pompierilor si statiile de interventie ale acestora organizate la nivelul oraselor?. Echipamentele LMDS care fac obiectul prezentei achizitii sunt destinate completarii retelei LMDS administrata de Serviciul de Telecomunicatii Speciale, operationala in prezent in orasele in care se va extinde sistemul informatic al Sistemului National Unic pentru Apeluri de Urgenta.
II.1.6) Clasificare CPV (vocabularul comun privind achizitiile)
32344210-1 - Echipament radio (Rev.2)
39122100-4-Dulapuri (Rev.2)
48821000-9-Servere de retea (Rev.2)
51311000-5-Servicii de instalare de echipament radio (Rev.2)
II.1.7) Contractul intra sub incidenta acordului privind contractele de achizitii publice
Da
II.1.8) Impartire in loturi
Nu
II.1.9) Vor fi acceptate variante
Nu
II.2) Cantitatea sau domeniul contractului/acordului cadru
II.2.1) Cantitatea totala sau domeniul
Cantitatile de echipamente si servicii care fac obiectul contractului sunt urmatoarele:
1.Terminale de abonat LMDS (cu antena directiva integrata 0, 3 m) ? 140 cpl.
2. Terminale de abonat LMDS (cu antena directiva integrata 0, 6 m) ? 26 cpl.
3. Statii de baza LMDS (cu antena sector 900 integrata) ? 12 cpl.
4. Sistem integrat de management si supervizare ? 1 cpl.
5. Cabinet de interior pentru fixare pe perete (rack 19? min. 6U echipat) ? 192 buc.
6. Servicii de instalare, comisionaresi punere in functiune terminale de abonat LMDS ? 166 servicii
Valoarea estimata fara TVA: 3, 679, 600RON
II.2.2) Optiuni
Nu
II.3) Durata contractului/acordului cadru sau termenul pentru finalizare
6 luni incepand de la data atribuirii contractului
Sectiunea III: INFORMATII JURIDICE, ECONOMICE, FINANCIARE SI TEHNICE
III.1) Conditii referitoare la contract
III.1.1) Depozite valorice ?i garantii solicitate
Cuantumul garantiei de participare este de73.592lei. Garantia de participare va fi constituita in conformitate cu prevederile art. 86 alin. (1) din H.G. nr. 925/2006, prin virament bancar sau printr-un instrument de garantare emis in conditiile legii de o societate bancara sau de o societate de asigurari, in forma prezentata in Formularul nr. 8, instrument care va fi prezentat autoritatii contractante in original cel mai tarziu la data si ora stabilite pentru deschiderea ofertelor. Perioada de valabilitate a garantiei de participare va acoperi perioada minima de valabilitate a ofertei, respectiv minim 60 zile de la data limita de depunere a ofertelor. In cazul in care ofertantul opteaza pentru constituirea garantiei de participare prin virament bancar, acesta va vira contravaloarea garantiei in contul RO44TREZ7065005XXX005305 deschis la Trezoreria sector 6 Bucuresti, pe seama U.M. 0572 Bucuresti, cod fiscal 15667941, urmand ca dovada constituirii garantiei de participare (extras bancar sau ordin de plata, purtand viza bancii) sa fie prezentata autoritatii contractante cel mai tarziu la data si ora stabilite pentru deschiderea ofertelor.In cazul unei asocieri, garantia de participare va fi constituita in numele asocierii si va acoperi in mod solidar pe toti membrii acesteia.Nota: In vederea evaluarii in mod unitar a cuantumurilor garantiilor de participare depuse in euro sau in alte valute, echivalentul in lei al fiecareia dintre acestea va fi calculat la cursul monedei nationale (RON) comunicat de Banca Centrala Europeana, valabil in data publicarii in SEAP a anuntului de participare (in acest sens se va consulta site-ul oficial www.ecb.int). Garantiile de participare emise in alte limbi decat limba romana vor fi prezentate in original si vor fi insotite de traducerile autorizate in limba romana. Garantia de buna executie se va constitui printr-un instrument de garantare emis de o societate bancara sau societate de asigurari, conform Formularului nr. 9, in cuantum de 10% din valoarea totala fara TVA a contractului, in termen de maxim 5 (cinci) zile de la data semnarii, ca o conditie de intrare in vigoare a acestuia.
III.1.2) Principalele modalitati de finantare si plata si/sau trimitere la dispozitiile relevante
Bugetul de stat si Fonduri externe nerambursabile
III.1.3) Forma juridica pe care o va lua grupul de operatori economici caruia i se atribuie contractul
Asociere conform art.44 din OUG 34/2006 cu modificarile si completarile ulterioare (asocierea va fi legalizata pana la semnarea contractului daca oferta comuna e declarata castigatoare)
III.1.4) Executarea contractului este supusa altor conditii speciale
Nu
III.2) Conditii de participare
III.2.1) Situatia personala a operatorilor economici, inclusiv cerintele referitoare la inscrierea in registrul comertului sau al profesiei
Informatii si formalitati necesare pentru evaluarea respectarii cerintelor mentionate
Incadrarea in prevederile art. 691, 180 si 181 din O.U.G. nr. 34/2006, cu modificarile si completarile ulterioare, atrage excluderea ofertantului din procedura de achizitie publica.Se vor prezenta urmatoarele documente:
1) Formularul nr.1A- Declaratia privind situatia personala;
2) Formularul nr. 1B ? Declaratie privind conflictul de interese;
3) Formularul nr. 2 - Certificat de participare cu oferta independenta;
4) Certificat privind plata impozitelor si taxelor locale eliberat de compartimentul/ biroul/ serviciul/ directia de impozite si taxe locale din cadrul unitatii administrativ-teritoriale pe raza careia operatorul economic isi are sediul social, privind plata obligatiilor la bugetul local sau echivalent din care sa reiasa obligatiile exigibile la finele lunii anterioare celei de depunere a ofertelor;
5) Certificat de atestare fiscala eliberat de organul de administrare fiscala al unitatii administrativ-teritoriale pe raza careia operatorul economic isi are sediul social, privind plata obligatiilor la bugetul general consolidat sau echivalent din care sa reiasa obligatiile exigibile la finele lunii anterioare celei de depunere a ofertelorNota: I. a) Formularul nr. 1A se prezinta, dupa caz, de catre fiecare operator economic care participa la procedura in calitate de ofertant, ofertant asociat sau tert sustinator. In ceea ce priveste tertul sustinator, facem precizarea ca acesta nu trebuie sa se regaseasca in situatiile prevazute la art. 180 si 181 lit. a), c indice 1) si d) din O.U.G. nr. 34/2006, cu modificarile si completarile ulterioare, urmand ca Formularul nr. 1A sa fie adaptat in mod corespunzator prin eliminarea situatiilor prevazute la lit. b) si e) din cadrul acestuia.
b) Formularul nr. 1B se prezinta, dupa caz, de catre fiecare operator economic care participa la procedura in calitate de ofertant, ofertant asociat, tert sustinator sau subcontractant. Persoanele cu functii de decizie la nivelul autoritatii contractante in sensul prevederilor art. 69indice 1 din O.U.G. nr. 34/2006, cu modificarile si completarile ulterioare: dl. Opris Marcel ? directorul Serviciului de Telecomunicatii Speciale si dl. Popescu Danut ? Seful UM 0572 Bucuresti. Ofertantul/ ofertantul asociat/ tertul sustinator/ subcontractantul va prezenta documente edificatoare pentru a demonstra faptul ca nu se incadreaza in prevederile art. 69 indice 1 din O.U.G.34/2006, cu modificarile si completarile ulterioare (extras din Registrul actionarilor, Certificatul constatator emis de Ministerul Justitiei ? Oficiul Registrului Comertului).In conformitate cu prevederile art. 69 indice 2 alin. (2) din O.U.G. nr. 34/2006, cu modificarile si completarile ulterioare, autoritatea contractanta va publica in SEAP denumirea si datele de identificare ale ofertantului/ofertantului asociat/subcontractantului/tertului sustinator, in maxim 5 zile de la expirarea termenului limita de depunere a ofertelor, cu exceptia persoanelor fizice pentru care va publica numai numele.
c) Formularul nr. 2 si documentele de la pct. 4 si 5 se prezinta, dupa caz, de catre fiecare operator economic care participa la procedura in calitate de ofertant sau ofertant asociat.
d) In cazul in care, in conformitate cu prevederile art. 186 si 190 din O.U.G. nr. 34/2006, cu modificarile si completarile ulterioare, ofertantul isi demonstreaza situatia economico-financiara ori capacitatea tehnica prin prezentarea unui angajament de sustinere din partea unui tert, se va prezenta inclusiv angajamentul ferm al acestuia, intocmit in conformitate cu prevederile art. 11 indice 1 din H.G. nr. 925/2006, cu modificarile si completarile ulterioare (a se vedea in acest sens si precizarile de la pct. III.2.2 ?Capacitatea economica si financiara? si III.2.3.a) ?Capacitatea tehnica si/sau profesionala? din prezenta fisa de date).
e) In situatia ofertelor depuse in asociere sau in cadrul carora sunt nominalizati subcontractanti, ofertantul lider de asociere are obligatia de a depune in cadrul ofertei si Formularul nr. 10 -Declaratie privind asociatii si subcontractantii si activitatile care sunt executate de acestia, insotit de documentele prevazute in nota la formularul respectiv. In situatia in care nu exista ofertanti asociati sau subcontractanti, formularul mentionat anterior va fi depus purtand mentiunea ?Nu este cazul?.II. Toate documentele vor fi prezentate in original/copie legalizata/copie lizibila cu mentiunea ?conform cu originalul?. Certificarea pentru conformitate cu originalul se face de catre reprezentantul legal al ofertantului economic sau persoana semnatara a ofertei, imputernicita de acesta, prin inscrierea pe fiecare pagina certificata a mentiunii ?conform cu originalul?, insotita de semnatura persoanei respective. In cazul in care documentele sunt depuse in copie lizibila cu mentiunea ?conform cu originalul?, autoritatea contractanta isi rezerva dreptul de a solicita prezentarea documentelor originale. Toate documentele (cu exceptia certificatului de atestare fiscala si a certificatului privind plata impozitelor si taxelor locale) trebuie sa fie valabile la data limita de depunere a ofertelor. In cazul documentelor pentru care nu este prevazuta o perioada de valabilitate stabilita de lege, acestea vor purta in mod obligatoriu mentiunea ?Confirm pe propria raspundere ca prezentul document contine informatii actuale, conforme cu realitatea de la data limita de depunere a ofertelor?, sub semnatura reprezentantului legal/semnatarului imputernicit. Se pot prezenta si orice alte acte doveditoare (certificate) echivalente in conditiile art. 182 din O.U.G. nr. 34/2006, cu modificarile si completarile ulterioare. Operatorii economici nerezidenti au dreptul de a prezenta orice documente edificatoare pentru demonstrarea faptului ca si-au indeplinit obligatiile de plata a impozitelor, taxelor si contributiilor catre bugetul de stat si bugetul local in tara de rezidenta, in conformitate cu cerintele solicitate de autoritatea contractanta, eliberate de autoritatile competente ale tarii de origine (cum ar fi certificate de atestare fiscala, caziere fiscale, caiere judiciare sau alte documente echivalente). In cazul acestor ofertanti, documentele vor fi transmise in limba in care au fost emise, insotite de o traducere autorizata a acestora in limba romana. Persoane juridice/fizice romane: Persoane juridice: Vor prezenta Certificatul constatator emis de Ministerul Justitiei - Oficiul Registrului Comertului sau echivalent din care sa rezulte numele complet, sediul, persoanele autorizate/administratorii, precum si domeniul de activitate principal/domeniile de activitate secundare si codurile CAEN aferente acestora care trebuie sa corespunda obiectului contractuluiPersoanele fizice autorizate: vor prezenta autorizatia de functionare sau alte documente echivalente din care sa rezulte capacitatea acestora de a executa lucrarile care fac obiectul prezentului contract. .Persoane juridice/fizice straine: Persoanele juridice straine: vor prezenta documente edificatoare care sa dovedeasca o forma de inregistrare ca persoana juridica sau de inregistrare / atestare ori apartenenta din punct de vedere profesional, in conformitate cu prevederile legale din tara de rezidenta a operatorului economic.
Persoanele fizice straine vor prezenta autorizatia de functionare sau alte documente echivalente din care sa rezulte capacitatea acestora de a executa lucrarile care fac obiectul prezentului contract.Nota: In cazul ofertelor depuse in asociere, documentele solicitate la acest punct se prezinta de catre fiecare ofertant asociat. Se permite depunerea/prezentarea documentelor solicitate in cadrul acestei sectiuni in oricare din formele: original/copie legalizata/copie lizibila cu mentiunea ?conform cu originalul?. Certificarea pentru conformitate cu originalul se face de catre reprezentantul legal al ofertantului economic sau persoana semnatara a ofertei, imputernicita de acesta, prin inscrierea pe fiecare pagina certificata a mentiunii ?conform cu originalul?, insotita de semnatura persoanei respective. In cazul in care documentele sunt depuse in copie lizibila cu mentiunea ?conform cu originalul?, autoritatea contractanta isi rezerva dreptul de a solicita prezentarea documentelor originale. Documentele emise intr-o alta limba vor fi prezentate insotite de traducerea autorizata in limba romana. In cazul documentelor pentru care nu este prevazuta o perioada de valabilitate stabilita de lege, acestea vor purta in mod obligatoriu mentiunea ?Confirm pe propria raspundere ca prezentul document contine informatii actuale, conforme cu realitatea de la data limita de depunere a ofertelor?, sub semnatura reprezentantului legal/semnatarului imputernicit.
III.2.2) Capacitatea economica si financiara
Informatii si formalitati necesare pentru evaluarea respectarii cerintelor mentionate
Se va prezenta Formularul nr. 3 ? Declaratie privind cifra de afaceri globala pe ultimii 3 ani, insotit de bilanturile contabile (sau extrase din bilanturile contabile) aferente exercitiilor financiare2010, 2011 si 2012, vizate si inregistrate la organele competenteCerinta minima de calificare:
Media cifrei de afaceri globale aofertantului in ultimii 3 (trei) ani trebuie sa fie cel putin egala cu 7.200.000 lei
Nivel(uri) specific(e) minim(e) necesar(e)
Echivalentul in lei al cifrei de afaceri (CA) va fi determinat la cursurile medii de schimb euro/leu comunicate de Banca Centrala Europeana (BCE) pentru anii 2010 (4, 2122 lei/euro), 2011 (4, 2391 lei/euro) si 2012 (4, 4593 lei/euro). Ofertantii care trebuie sa efectueze conversia altor monede in lei vor utiliza cursurile de schimb medii anuale stabilite de BCE si publicate pe site-ul www.ecb.int.In cazul in care publicarea bilanturilor nu e prevazuta de legislatia tarii in care e stabilit ofertantul, acesta poate prezenta orice alte documente echivalente, considerate edificatoare in tara respectiva, prin care sa sustina informatiile din Formularul nr. 3 (de exemplu, raportul anual al cenzorilor, raportul de audit financiar si contabil, scrisoare de bonitate din partea unei banci etc.).Toate aceste documente care sustin informatiile din formular trebuie sa fie prezentate in copie certificata pentru conformitate cu originalul. Certificarea pentru conformitate va fi facuta de reprezentantul legal al ofertantului (sau semnatarul ofertei imputernicit de acesta) prin inscrierea pe fiecare pagina a mentiunii ?conform cu originalul?, insotita de semnatura persoanei respective. Documentele emise intr-o alta limba vor fi prezentate insotite de traducerea autorizata in limba romana.In cazul in care ofertantul isi demonstreaza indeplinirea cerintei minime privind situaia economica si financiara invocand sustinerea acordata de catre o alta persoana, conform art. 186 din O.U.G. nr. 34/2006, cu modificarile si completarile ulterioare, acesta se considera a fi calificat daca tertul sustinator demonstreaza indeplinirea in integralitate a cerintei minime solicitate prin prezentarea documentelor relevante.In acest caz, este obligatorie prezentarea angajamentului ferm, incheiat in forma autentica, al persoanei sustinatoare respective care trebuie sa garanteze autoritatii contractante faptul ca, in cazul in care contractantul intampina dificultati pe parcursul derularii contractului, persoana sustinatoare se obliga sa asigure indeplinirea completa si reglementara a obligatiilor contractuale prin implicarea sa directa. Angajamentul ferm prezentat de ofertantul castigator va face parte integranta din contractul de achizitie publica.Persoana ce asigura sustinerea situatiei economice si financiare nu trebuie sa se afle in niciuna dintre situatiile care determina excluderea din procedura de atribuire conform prevederilor art. 69^1, art. 180, art. 181 lit. a), c^1) si d) din O.U.G. nr. 34/2006, cu modificarile si completarile ulterioare. Persoanele cu functie de decizie la nivelul autoritatii contractante sunt nominalizate la sectiunea III.2.1.a).In cazul in care ofertantul este un grup de operatori economici, cerinta minima privind CA poate fi indeplinita prin cumul. Daca grupul de operatori isi demonstreaza indeplinirea cerintei minime privind CA invocand sustinerea acordata de o alta/altepersoana (e) modalitatea de indeplinire a cerintei e similara ofertei individuale mentionata mai sus, cu precizarea ca sustinerea va fi acordata asocierii si nu unuia dintre asociati. Nota: Ofertantii din categoria intreprinderilor mici si mijlocii (IMM) beneficiaza de reducerea cu 50% a cerintei privind CA, in baza prevederilor art. 16 alin. (2) din Legea nr. 346/2004 privind stimularea infiintarii si dezvoltarii intreprinderilor mici si mijlocii, cu modificarile si completarile ulterioare, cu conditia prezentarii in original a Declaratiei pe propria raspundere privind incadrarea in categoria intreprinderilor mici si mijlocii, completata conform modelului din Anexa 1 din Legea nr. 346/2004, semnata de catre reprezentantul legal al ofertantului. In cazul in care ofertantul este o asociere, acesta va beneficia de reducerea cu 50% a cerintei privind CA numai daca asocierea e formata in exclusivitate din IMM. In cazul in care unul din asociati nu e IMM, asocierea in cauza nu are caracterul unei IMM si nu se pot aplica prevederile art.16 alin.(2) din Legea 346/2004.
III.2.3) Capacitatea tehnica
Informatii si formalitati necesare pentru evaluarea respectarii cerintelor mentionate
Cerinta nr. 1
Se va prezenta Formularul nr. 4 - Declaratie privind principalele livrari de produse similare efectuate in ultimii 3 aniCerinta minima de calificare: Ofertantul trebuie sa fi furnizat, instalat, comisionat si pus in functiune in ultimii trei ani, calculati pana la data limita de depunere a ofertelor, echipamente radio similare celor care fac obiectul achizitiei, in valoare minima de 3.600.000 leiPrin echipamente similare celor care fac obiectul Contractului se vor intelege orice tip de echipamente de comunicatii radio pe microunde, a caror instalare presupune o complexitate a operatiunilor cel putin similara cu serviciile de instalare, comisionare si punere in functiune descrise in caietul de sarcini.
Cerinta nr. 2Resursele minime de personal tehnic si dotarile tehnice minime necesare prestarii serviciilor de instalare, comisionare si punere in functiune terminale de abonat LMDSCerinta minima de calificare:
Ofertantul trebuie sa faca dovada ca poate aloca oricand pe durata contractului, dar nu in mod exclusiv pentru executarea acestuia, impreuna cu asociatii si subcontractantii, minim 4 (patru) echipe de instalare compuse dintr-un testor (tehnician sau inginer de telecomunicatii) si 1 montor-cablor (tehnician de constructii-montaj atestat pentru lucrul la inaltime).Dotarea minima necesara pentru fiecare echipa de instalare: echipament pentru lucrul la inaltime, protectie si asigurare; trusa de scule pentru lucrari de constructii montaj si lucrari de telecomunicatii; multimetru digital; analizor de cablu coaxial; computer portabil; busola; binoclu; camera foto digitala; telefoane mobile; masina adecvata transportului echipamentelor, materialelor, sculelor si suportilor de antena.
Cerinta nr. 1
Ofertantul trebuie sa aiba implementat un sistem de management al calitatii conform standardului ISO 9001:2008 sau echivalent in domeniul specific achizitiei.Ofertantul va prezenta documente emise de organisme nationale sau internationale acreditate care confirma certificarea sistemului de management al calitatii, respectiv ISO 9001:2008 sau echivalent in domeniul specific obiectului achizitiei.
Nivel(uri) specific(e) minim(e) necesar(e)
Echivalentul in lei al valorii fiecarui contract mentionat in formular, denominat in alta moneda decat lei, se va realiza la cursul de schimb mediu stabilit de Banca Centrala Europeana (BCE) pentru anul finalizarii contractului.Pentru contractele finalizate in anul in curs sau aflate in curs de derulare, transformarea in lei, se va face la cursul de schimb al BCE valabil in ziua publicarii in SEAP a anuntului de participare. Cursurile medii de schimb euro/leu comunicate de BCE pentru anii 2010, 2011 si 2012 sunt 4, 2122 lei/euro, 4, 2391 lei/euro, respectiv 4, 4593 lei/euro. In sustinerea informatiilor prezentate in Formularul nr. 4, se vor prezenta certificate/documente emise sau contrasemnate de autoritatile contractante sau de catre clientii privati beneficiari ai livrarilor, insotite de documente suport din care sa reiasa aceste informatii (de ex. procese verbale de receptie, copii contracte etc.).Toate documentele care sustin informatiile din formular trebuie sa fie prezentate in copie certificata pentru conformitate cu originalul. Certificarea pentru conformitate va fi facuta de catre reprezentantul legal al ofertantului (sau semnatarul ofertei imputernicit de acesta) prin inscrierea pe fiecare pagina a mentiunii ?conform cu originalul?, insotita de semnatura persoanei respective. Documentele emise intr-o alta limba vor fi prezentate insotite de traducerea autorizata in limba romana.In cazul in care ofertantul isi demonstreaza indeplinirea cerintei minime privind capacitatea tehnica invocand sustinerea acordata de catre o alta persoana, conform art. 190 din O.U.G. nr. 34/2006, cu modificarile si completarile ulterioare, acesta se considera a fi calificat daca tertul sustinator demonstreaza indeplinirea in integralitate a cerintei minime solicitate prin prezentarea listei de livrari de produse similare efectuate in ultimii 3 ani, insotita de certificate/documente emise sau contrasemnate de autoritatile contractante sau de catre clientii privati beneficiari ai livrarilor. Aceste documente vor insoti angajamentul ferm, incheiat in forma autentica, al persoanei sustinatoare respective care trebuie sa garanteze autoritatii contractante faptul ca, in cazul in care contractantul intampina dificultati pe parcursul derularii contractului, persoana sustinatoare se obliga sa asigure indeplinirea completa si reglementara a obligatiilor contractuale prin implicarea sa directa.In cazul in care ofertantul este un grup de operatori economici, cerinta minima privind capacitatea tehnica poate fi indeplinita prin cumul. Daca grupul de operatori isi demonstreaza indeplinirea cerintei minime privind capacitatea tehnica invocand sustinerea acordata de catre o alta/alte persoana(e), modalitatea de indeplinire a cerintei este similara ofertei individuale mentionata mai sus, cu precizarea ca sustinerea va fi acordata asocierii si nu unuia dintre asociati. Nota: Persoana ce asigura sustinerea capacitatii tehnice nu trebuie sa se afle in situatiile care determina excluderea din procedura de atribuire conform prevederilor art .69^1, art. 180 siart. 181 lit. a), c^1) si d) din O.U.G. nr. 34/2006, cu modificarile si completarile ulterioare. Persoanele cu functie de decizie la nivelul autoritatii contractante sunt nominalizate la sectiunea III.2.1.a).ATENTIE!Este obligatorie demonstrarea experientei similare atat in furnizarea de echipamente radio similare, cat si in instalarea, comisionarea si punerea in functiune de echipamente similare.Numarul de contracte ce pot fi mentionate in formular NU este limitat. Se pot mentiona contracte care au implicat numai furnizarea de echipamente similare sau numai prestarea de servicii, cat si contracte care au inclus ambele tipuri de activitati. NU exista o limita valorica impusa pe tip de activitate si nici nu este obligatoriu ca activitatea de furnizare, respectiv cea de instalare, comisionare si punere in functiune sa fi avut ca obiect exact aceleasi tipuri de echipamente radio, ci doar echipamente similare.Se va prezenta o declaratie pe proprie raspundere a ofertantului, in care se vor specifica detaliat toate resursele de personal si dotarile relevante de care acesta, impreuna, dupa caz, cu asociatii si/sau subcontractantii, dispune prin orice mijloace (dotari proprii, inchiriere sau alte forme de punere la dispozitie) pentru prestarea serviciilor de instalare, comisionare si punere in functiune terminale de abonat LMDS, conform cerintelor prezentate in caietul de sarcini.Se va prezenta totodata o declaratie pe propria raspundere a ofertantului in care se va specifica faptul caatelierul de confectii metalice de care acesta dispune prin orice mijloace (dotari proprii, inchiriere sau alte forme de punere la dispozitie), impreuna, dupa caz, cu asociatii si/sau subcontractantii sai, are dotarile necesare pentru confectionarea suportilor de antena. Aceste dotari vor trebui sa includa si instalatii de galvanizare conform cu specificatiile standardului SR EN ISO 1461:2009 sau echivalent.In cazul unei asocieri, aceasta conditie trebuie indeplinita individual de fiecare asociat, pentru partea din contract (activitatea) pe care acesta o indeplineste. Nu se accepta prezentarea de documente din care sa rezulte ca operatorul economic este in curs de certificare. Operatorii economici nerezidenti (straini): vor prezenta certificatele/documentele relevante insotite de traduceri autorizate in limba romana
III.2.4) Contracte rezervate
Nu
III.3) Conditii specifice pentru contractele de servicii
III.3.1) Prestarea serviciilor in cauza este rezervata unei anumite profesii
Nu
III.3.2) Persoanele juridice au obligatia sa indice numele si calificarile profesionale ale membrilor personalului responsabili pentru prestarea serviciilor respective
Nu
SECTIUNEA IV: PROCEDURA
IV.1) Tipul procedurii
IV.1.1) Tipul procedurii
Licitatie deschisa
IV.2) Criterii de atribuire
IV.2.1) Criterii de atribuire
Pretul cel mai scazut
IV.2.2) Se va organiza o licitatie electronica
Da
Precizari privind licitatia electronica (LE)Elementul care face obiectul reofertarii: pretul. Inainte de lansarea LE, autoritatea contractanta va realiza o evaluare integrala a ofertelor conform criteriului de atribuire stabilit in documentatia de atribuire, urmand a fi invitati la LE doar ofertantii care au depus oferte admisibile (pentru a participa la LE acestia trebuie sa fie inregistrati in SEAP si sa detina certificat digital valid pentru acces in sistem). Invitatia la etapa de LE se va transmite simultan, electronic, tuturor acestor ofertanti. Notificarile de incepere a LE vor fi transmise automat de sistem la adresa de e-mail inregistrata in sistem ca adresa de contact, fiind totodata disponibile in sectiunea ?Notificari de sistem?. Pentru realizarea acestei etape, autoritatea contractanta va introduce in SEAP informatiile solicitate automat de sistem. Ofertele depuse in cadrul LE nu pot decat sa imbunatateasca ofertele depuse anterior. Daca un ofertant nu modifica pretul in cadrul fazei de LE, la stabilirea clasamentului final, se va lua in considerare pretul ofertat initial de acesta, introdus in prealabil in SEAP de autoritatea contractanta. Numar runde: 1 runda. LE va incepe la doua zile lucratoare de la transmiterea invitatiei. Durata rundei: 1 zi.NOTA: Dupa finalizarea LE, la solicitarea autoritatii contractante operatorul economic castigator va transmite un nou formular de oferta, inclusiv anexa, continand noile preturi unitare in conformitate cu valoarea licitata in cadrul etapei de LE.
IV.3) Informatii administrative
IV.3.1) Numar de referinta atribuit dosarului de autoritatea contractanta
IV.3.2) Anunturi publicate (anunt publicat) anterior privind acelasi contract
Nu
IV.3.3) Conditii de obtinere a caietului de sarcini si a documentatiei suplimentare (cu exceptia unui SAD) sau a documentului descriptiv (in cazul unui dialog competitiv)
Termenul limita pentru depunerea cererilor de documente sau pentru acces la documente: 11.07.2013 23:59
Documente de plata: NU
IV.3.4) Termen limita pentru primirea ofertelor sau a cererilor de participare
18.07.2013 10:00
IV.3.5) Data transmiterii invitatiilor de prezentare de oferte sau de participare candidatilor selectati
IV.3.6) Limba sau limbile in care poate fi redactata oferta sau cererea de participare
Romana
Moneda in care se transmite oferta de pret: RON
IV.3.7) Perioada minima pe parcursul careia ofertantul trebuie sa isi mentina oferta
60zile (de la termenul limita de primire a ofertelor)
IV.3.8) Conditii de deschidere a ofertelor
Data: 18.07.2013 12:00
Locul: Sediul U.M. 0572 Bucuresti din Splaiul Independentei nr. 323A, sector 6, Bucuresti, Romania
Persoane autorizate sa asiste la deschiderea ofertelor: da
Reprezent imputerniciti ai ofertant vor prez o imputernic de particip la sed de deschid a ofert impreuna cu o copie dupa actul de identit al pers care reprez ofertant in cadrul sed de deschid.
SECTIUNEA VI: INFORMATII SUPLIMENTARE
VI.1) Contractul este periodic
Nu
VI.2) Contractul se inscrie intr-un proiect/program finantat din fonduri comunitare
Da
Trimitere (trimiteri) la proiect(e) si/sau program(e): Fondul European de Dezvoltare Regionala (FEDR) - POS CCE, Axa Prioritara III "Tehnologia Informatiei si Comunicatiilor pentru sectoarele privat si public", Domeniul Major de Interventie 2 ?Dezvoltarea si cresterea eficientei serviciilor publice electronice?, Operatiunea 2 ?Implementarea de sisteme TIC in scopul cresterii interoperabilitatii sistemelor informatice?
Tip de finantare: Program / ProiectProgram / Proiect: Programul Operational Sectorial Cresterea Competitivitatii Economice - POS CCE
VI.3) Alte informatii
Departajarea ofertelor cu preturi egale: In cazul in care in urma etapei de licitatie electronica doi sau mai multi operatori economici se claseaza pe primul loc, cu acelasi pret ofertat, autoritatea contractanta va solicita numai acelor operatori depunerea de noi oferte de pret, in plic inchis. Operatorii economici nu au decat dreptul sa imbunatateasca pretul ofertat anterior, urmand ca oferta al carei nou pret (reofertat) este cel mai scazut sa fie declarata castigatoare. Daca si in urma reofertarii in plic inchis, ofertantii nu vor putea fi departajati, vor deveni incidente prevederile art. 209 alin. (1) lit. c) din O.U.G. nr. 34/2006, cu modificarile si completarile ulterioare, fiind imposibila incheierea contractului de achizitie publica.
VI.4) Cai de atac
VI.4.1) Organism competent pentru caile de atac
Consiliul National de Solutionare a Contestatiilor
Adresa postala: Str. Stavropoleos, nr. 6, sector 3, Bucuresti, Localitatea: Bucuresti, Cod postal: 030084, Romania, Tel. +40 213104641, Email: [email protected], Fax: +40 213104642 / +40 218900745, Adresa internet (URL): http: //www.cnsc.ro
Organism competent pentru procedurile de mediere
VI.4.2) Utilizarea cailor de atac
Precizari privind termenul (termenele) de exercitare a cailor de atac
Conform art. 256^2 din O.U.G. nr. 34/2006, respectiv 10 (zece) zile incepand cu ziua urmatoare luarii la cunostinta de catre contestator despre un act al autoritatii contractante pe care il considera nelegal
VI.4.3) Serviciul de la care se pot obtine informatii privind utilizarea cailor de atac
U.M. 0572 Bucuresti
Adresa postala: Splaiul Independentei nr. 323A, sector 6, Localitatea: Bucuresti, Cod postal: 060044, Romania, Tel. +40 0212022860, Email: [email protected], Fax: +40 0212222269, Adresa internet (URL): http: //www.stsnet.ro
VI.5) Data expedierii prezentului anunt
31.05.2013 12:47
ClubAfaceri.ro prin intermediul serviciului Licitatii si Achizitii Publice va ofera posibilitatea de a monitoriza aparitia tuturor licitatiilor publice si a achizitiilor publice din Romania prin filtrarea acestora dupa necesitatile dumneavoastra. In fiecare zi veti primi un email cu toate licitatiile aparute in domeniul tau de interes. Aboneaza-te pentru a nu pierde nici o oportunitate de afaceri.
Disclaimer