Vinde
Inscrie-te Gratuit! ClubAfaceri.ro - Te ajutam sa vinzi cu succes!
Cauta si Liciteaza
Cauta

Filtru Cereri Oferta Achizitii Publice

Cuvinte cheie

Tip achizitie

invitatii de participare
anunturi de atribuire

Data publicare

Licitatie Publica - Contract de furnizare echipamente IT


Anunt de participare numarul 148874/17.01.2014
Sectiunea I: AUTORITATEA CONTRACTANTA
I.1) Denumirea, adresa si punct(e) de contact:
Ministerul Agriculturii si Dezvoltarii Rurale
Adresa postala: B-dul Carol I nr. 2-4, Localitatea: Bucuresti, Cod postal: 020931, Romania, Punct(e) de contact: : Cornel MIHAI/ Mihai GHITA, Tel. +40 213072802, In atentia: Cornel MIHAI/ Mihai GHITA, Email: [email protected], Fax: +40 213072802, Adresa internet (URL): www.madr.ro, Adresa profilului cumparatorului: www.e-licitatie.ro
Adresa de la care se pot obtine informatii suplimentare:
Punctul (punctele) de contact mentionat(e) anterior
Caietul de sarcini si documentele suplimentare (inclusiv documentele pentru dialogul competitiv si sistemul de achizitie dinamic) pot fi obtinute la:
Punctul (punctele) de contact mentionat(e) anterior
Ofertele sau solicitarile de participare trebuie transmise la:
Punctul (punctele) de contact mentionat(e) anterior
I.2) Tipul autoritatii contractante si activitatea principala (activitatile principale)
Minister sauorice alta autoritate nationala sau federala, inclusiv subdiviziuni regionale sau locale ale acestora
Activitate (activitati)
- Servicii generale ale administratiilor publice
Autoritatea contractanta actioneaza in numele altor autoritati contractante
Nu
Sectiunea II: OBIECTUL CONTRACTULUI
II.1) Descriere
II.1.1) Denumirea data contractului de autoritatea contractanta
Contract de furnizare echipamente IT
II.1.2) Tipul contractului si locul de executare a lucrarilor, de furnizare a produselor sau de prestare a serviciilor
Furnizare
Cumparare
Locul principal de livrare: Locul principal de livrare
- BUCURESTI
- Compartimente Regionale POP (conform Caietului de sarcini)
Codul NUTS: RO321 - Bucuresti
II.1.3) Anuntul implica
Un contract de achizitii publice
II.1.4) Informatii privind acordul-cadru
II.1.5) Descrierea succinta a contractului sau a achizitiei/achizitiilor
Obiectul contractuluiil constituie livrarea de echipamente IT, la sediul central si la compartimentele teritoriale
II.1.6) Clasificare CPV (vocabularul comun privind achizitiile)
30213200-7 - Tablet PC (Rev.2)
30200000-1-Echipament si accesorii pentru computer (Rev.2)
30213300-8-Computer de birou (Rev.2)
30232110-8-Imprimante laser (Rev.2)
48300000-1-Pachete software pentru creare de documente, pentru desen, imagistica, planificare si productivitate (Rev.2)
II.1.7) Contractul intra sub incidenta acordului privind contractele de achizitii publice
Nu
II.1.8) Impartire in loturi
Nu
II.1.9) Vor fi acceptate variante
Nu
II.2) Cantitatea sau domeniul contractului/acordului cadru
II.2.1) Cantitatea totala sau domeniul
Echipamente IT
Valoarea estimata fara TVA: 1, 118, 800RON
II.2.2) Optiuni
Nu
II.3) Durata contractului/acordului cadru sau termenul pentru finalizare
4 luni incepand de la data atribuirii contractului
Sectiunea III: INFORMATII JURIDICE, ECONOMICE, FINANCIARE SI TEHNICE
III.1) Conditii referitoare la contract
III.1.1) Depozite valorice ?i garantii solicitate
a) Cuantumul garantiei de participare: 22.300 lei.Pentru calculul echivalentei garantiei de participare in alta moneda/valuta decat Lei (RON) se va avea in vedere cursul comunicat de Banca Nationala a Romaniei si valabil pentru data publicarii anuntului de participare.In cazul depunerii de oferte in cadrul unei asocieri de operatori economici, garantia de participare trebuie constituita in numele asocierii si sa mentioneze ca acopera in mod solidar toti membrii grupului de operatori economicib) Cuantumul ce se va retine din garantia de participare in conditiile art. 278^1 din O.U.G. nr. 34/2006 in cazul respingerii unei contestatii: 4.898 lei (4200 lei + 0, 1% din ce depaseste 420.001 lei).c) Perioada de valabilitate a garantiei: 90 de zile de la termenul limita pentru primirea ofertelor.d) Forma de constituire a garantiei de participare: 1. instrument de garantare irevocabil emis, in conditiile legii, de o societate bancara ori de o societate de asigurari; sau2. virament bancar (ordin de plata) in contul RO33TRZ7005005XXX000152 (CIF: 4221187) deschis la trezoreria municipiului Bucuresti cu conditia confirmarii acestuia de catre banca emitenta pana la data limita de depunere a ofertelor.Nota: In cazul constituirii garantiei de participare printr-un instrument de garantare emis de o societate bancara/societate de asigurari se va completa Formularul nr. 8 sau un alt model care sa contina cel putin datele din acest formular.Garantia de participare se va completa si se va depune in original (la adresa mentionata la punctul I.1) ) si totodata se va transmite in S.E.A.P., in format electronic, semnata cu semnatura electronica inainte de data limita de depunere a ofertelor. Garantia de participare emisa in alta limba decat romana va fi prezentata in original si va fi insotita de traducerea autorizata si legalizata in limba romana. Cuantumul garantiei de buna executie este de 10% din valoarea totala a contractului fara TVA.Garantia de buna executie se constituie prin printr-un instrument de garantare emis in conditiile legii de o societate bancara sau de o societate de asigurari in conditiile art. 90 alin. (1) din H.G. nr. 925/2006 sau prin retineri succesive din sumele datorate pentru facturile partiale, in coditiile prevazute la art. 90 alin. (3) din H.G. nr. 925/2006. In acest ultim caz, suma initiala pe care o va depune contractantul in contul deschis la dispozitia autoritatii contractante va fi de 1% din pretul contractului.Ofertantul declarat castigator are obligatia de a constitui garantia de buna executie a contractului in conditiile de mai sus cel mai tarziu in termen de 15 zile de la data semnarii contractului, sub sanctiunea rezilierii acestuia.Autoritatea contractanta va elibera/restitui garantia de buna executie conform prevederilor art. 91- 92 din H.G. nr. 925/2006.
III.1.2) Principalele modalitati de finantare si plata si/sau trimitere la dispozitiile relevante
Contract finantat din Fondul European de Pescuit din cadrul POP 2007 - 2013
III.1.3) Forma juridica pe care o va lua grupul de operatori economici caruia i se atribuie contractul
Asociere conform art. 44 din O.U.G. nr. 34/2006 cu modificarile si completarile ulterioare
III.1.4) Executarea contractului este supusa altor conditii speciale
Nu
III.2) Conditii de participare
III.2.1) Situatia personala a operatorilor economici, inclusiv cerintele referitoare la inscrierea in registrul comertului sau al profesiei
Informatii si formalitati necesare pentru evaluarea respectarii cerintelor mentionate
III.2.1.a) Situatia personala a candidatului sau ofertantului:
Se vor prezenta:
- Formularul nr. 1 ? Declaratie de eligibilitate;
- Cazierul judiciar si cazierul fiscal pentru operatorul economic;
- Formularul nr. 2. ? Declaratie privind neincadrarea in prevederile art. 181 din O.u.G. nr. 34/2006, cu modificarile si completarile ulterioare;
- Certificatul eliberat de Administratia Finantelor Publice din care sa rezulte faptul ca operatorul economic si-a indeplinit obligatiile fiscale de plata catre bugetul de stat, scadente in luna anterioara termenului limita stablit pentru depunerea ofertelor (cu respectarea indicatiilor din nota de mai jos);
- Certificatul eliberat de Autoritatile Publice Locale din care sa rezulte faptul ca operatorul economic nu are datorii fata de bugetele locale, scadente in luna anterioara celei in care este stabilit termenul limita pentru depunerea ofertelor;
- Formularul nr. 3 - Certificat de participare cu oferta independenta conform Ordinului presedintelul ANRMAP nr. 314/2010;
- Formularul nr. 4 - Declaratia pe propria raspundere privind neincadrarea in prevederile art. 691 din O.U.G. nr. 34/2006 cu modificarile si completarile ulterioare (evitarea conflictului de interese cu persoane care de?in functii de decizie in cadrul autorita?ii contractante cum ar fi: Director general CICERONIS CUMPANASOIU, Director FLORENTINA TUDOR, sef serviciu declara?ii cheltuieli Domokos Ghorghe REMAN, responsabil de procedura CORNEL MIHAI, manager de proiect Mihai GHITA).
Nota:
a. Ofertele depuse de operatorii economici care figureaza cu datorii restante, cu exceptia celor de e genul esalonarilor sau compensarilor conf. Art. 9 (1) din Ordinul 509/2011 emis de Presedintele ANRMAP, neachitate catre bugetul de stat sau catre bugetul local vor fi respinse.
b. In Romania, data la care expira termenul de achitare a datoriilor este data de 25 a fiecarei luni pentru luna anterioara, conform prevederilor Legii nr. 571/2003 privind Codul Fiscal, cu modificarile si completarile ulterioare. De asemenea, ofertantii vor avea in vedere imprejurarea potrivit careia, in conformitate cu prevederile art. 112 alin. (4) din O.G. nr. 92/2003 privind Codul de procedura fiscala, cu modificarile si completarile ulterioare, certificatul de atestare fiscala se emite in termen de 5 zile lucratoare de la data depunerii cererii.c. Astfel, pentru procedurile al caror termen limita de depunere a ofertelor este cuprins in perioada dintre cea de a 6-a zi lucratoare a lunii si ultima zi a lunii, in conformitate cu prevederile art. 112 alin. (2) din O.G. nr. 92/2003 privind Codul de procedura fiscala, cu modificarile si completarile ulterioare, certificatele de atestare fiscala prezentate de ofertanti vor confirma achitarea creantelor fiscale care provin din ultima luna dinainte de luna anterioara lunii stabilite pentru depunerea ofertelor, respectiv pentru acele obliga?ii care au avut scadenta legala de plata pana la data de 25 a lunii anterioare celei stabilite pentru depunerea ofertelor.
d. Prin exceptie de la lit. b) de mai sus, pentru acele proceduri al caror termen limita de depunere a ofertelor este stabilit in perioada primelor 5 zile lucratoare ale lunii, in conformitate cu prevederile art. 112 alin. (3) din O.G. nr. 92.2003 privind Codul de procedura fiscala, cu modificarile ?i completarile ulterioare, certificatele de atestare fiscala prezentate de ofertanti vor confirma achitarea creantelor fiscale care provin din penultima luna dinainte de luna anterioara lunii stabilite pentru depunerea ofertelor, respectiv pentru acele obliga?ii care au avut scadenta legala de plata pana la data de 25 a ultimei luni dinaintea lunii anterioare celei stabilite pentru depunerea ofertelor.
e. Totodata, in situatia in care termenul limita de depunere a ofertelor este cuprins in perioada dintre cea de a 6-a zi si cea de a 10-a zi lucratoare a lunii, iar ofertantii nu pot obtine certificatele de atestare fiscala prin care se confirma achitarea creantelor fiscale scadente in conformitate cu cerinta de la lit. b) de mai sus (dat fiind termenul legal de eliberare a respectivelor documente) se accepta prezentarea initiala a certificatelor de atestare fiscala in conditiile stabilite la lit. c) de mai sus si a confirmarii indeplinirii cerintei in discu?ie prin prezentarea ulterioara (pe parcursul perioadei de evaluare a ofertelor) a certificatelor de atestare fiscala prin care se atesta achitarea creantelor fiscale cu respectarea indicatiilor de la lit. b) de mai sus.f. Dovada indeplinirii obliga?iilor de plata a taxelor si impozitelor se va face la nivelul societa?ii/companiei. Operatorii economici nerezidenti (straini) au dreptul de aprezenta orice documente edificatoare pentru demonstrarea faptului ca si-au indeplinit obligatiile de plata a impozitelor, taxelor si contributiilor catre bugetul de stat si bugetul local, in conformitate cu cerintele solicitate de autoritatea contractanta, eliberate de autoritatile competente ale tarii de origine (cum ar fi certificate, caziere fiscale sau alte documente echivalente), precum si un certificat de rezidenta fiscala (evitarea dublei impuneri) valabil pentru ultimul an fiscal inchieat ori a unui angajament de obtinere a acestui document, cel mai tarziu pana la data semnarii contractului de achizitie. Documentele se vor prezenta insotite de traducerea autorizata si legalizata a acestora in limba romana.
g.Pentru demonstrarea indeplinirii obliga?iilor de plata a taxelor si impozitelor, ofertantul are dreptul de a prezenta initial doar o declaratie pe propria raspundere, semnata de reprezentantul sau legal, prin care confirma ca indeplineste cerinta de calificare. Declaratia va fi insotita de o anexa in care ofertantul trebuie sa mentioneze succint, dar precis, modul concret de indeplinire a cerintei. Se vor prezenta documentele care dovedesc forma de inregistrare a operatorului economic, respectiv Certificatul constatator emis de Oficiul Registrului Comertului in raza caruia este situat sediul ofertantului din care sa rezulte cel putin informatiile legate de structura actionarilor, reprezentantilor legali, obiectul de activitate. Certificatul constatator trebuie sa contina date reale/valabile la data limita stabilita pentru depunerea ofertelor.Nota:
a. Obiectul contractului trebuie sa aiba corespondent in codul CAEN din Certificatul Constatator emis de ONRC.
b. In cazul persoanelor fizice autorizate se vaprezenta autorizatia de functionare sau alte documente echivalente din care sa rezulte competenta acestora de a furniza produsele care fac obiectul prezentului contract.
c. Operatoriieconomici nerezidenti (straini): vor prezenta documente care dovedesc o forma de inregistrare/atestare ori apartenenta din punct de vedere profesional, din care sa rezulte abilitarea persoanei juridice/fizice straine de a furniza produsele care fac obiectul prezentului contract, in conformitate cu tara de origine/tara in care operatorul economic este stabilit. Documentele se vor prezenta insotite de traducerea autorizata si legalizata a acestora in limba romana.
III.2.2) Capacitatea economica si financiara
Informatii si formalitati necesare pentru evaluarea respectarii cerintelor mentionate
Continuare Cerinta nr. 1
Nota: 1. In cazul asocierii unui grup de operatori economici in scopul depunerii unei oferte comune, cerintele se vor demonstra prin luarea in considerare a resurselor tuturor membrilor grupului, scop in care asociatii au obligatia de a depune documentele relevante din care sa rezulte indeplinirea cerintelor respective.In cazul in care cerintele de calificare referitoare la situatia economica si financiara se demonstreaza de catre operatorul economic prin invocarea sustinerii de catre o alta persoana, atunci acesta din urma are obligatia de a nu se afla in situatia prevederilor art. 180 (Formularul nr. 1) siale art. 181 lit. a), c^1) si d). si va dovedi sustinerea, prin prezentarea unui angajament ferm, incheiat. Tot odata, va prezenta declaratia privind neincadrarea in prevederile art. 691 din O.U.G. nr. 34/2006 ? formularul nr. 4.Documentele prezentate de operatorii economici straini vor fi insotite de traducerea autorizata si legalizata a acestora in limba romana.
Cerinta nr. 1
Media cifrei de afaceri globale a ofertantului pe ultimii trei (2011, 2012, 2013) ani trebuie sa fie egala sau mai mare decat suma de 2237600 lei.
Se solicita:
a. Formularul nr. 5 ? Informatii generale aferente ultimilor trei ani.
b. Documente care sa probeze nivelurile cifrei de afaceri cum ar fi: bilanturi contabiledin care rezulta cifra de afaceri globala, rapoarte anuale emise de auditori financiari sau soc. specializ., scrisori de bonitate din partea bancilor sau alte doc. edificatoare, cu conditia ca acestea sa contina informatiile relevante prin care ofertantul probeaza capac. economico-financiara.
Nivel(uri) specific(e) minim(e) necesar(e)
A se se vedea modlitatea de indeplinire a cerintei nr. 1Se va prezenta: - Formularul nr. 5 ? Informatii generale aferente ultimilor trei ani.Nota: Pentru calculul cifrelor de afaceri exprimate in alta moneda decat euro se va folosi cursul mediu comunicat de catre Banca Nationala a Romaniei pentru anii indicati, respectiv: pentru anul 2013 ? 1 EUR = 4.419 lei, 1 USD = 3.3279 leipentru anul 2012 ? 1 EUR = 4.560 lei, 1 USD = 3.4682 leipentru anul 2011 ? 1 EUR = 4, 2379 lei, 1 USD = 3, 0486 lei.
III.2.3) Capacitatea tehnica
Informatii si formalitati necesare pentru evaluarea respectarii cerintelor mentionate
Cerinta nr.3 Ofertantul trebuie sa faca dovada ca dispune de personal tehnic de specialitate pentru a asigura instalarea si punerea in functiune a echipamentelor furnizate.Se va prezenta formularul nr.8
- Documente suport pentru sustinerea cerintei.
Ofertantul trebuie sa detina in proprietate, leasing sau prin
contracte/conventii de inchiriere, angajament din partea acestuia, mijloace de transport in vederea furnizarii echipamentelor la locatiile prevazute in caietul de sarcini.
- Formularul nr. 7;
- Documente suport pentru sustinerea cerintei.
Cerinta nr. 1
Ofertantul tb. sa faca dovada ca a livrat in ultimii 3 ani produse similare in valoare, cumulata, de min. 1118800 lei fara TVA, in cadrul a maxim 3 contracte.Se solicita:
? Formularul nr. 6 - Lista a principalelor livrari de produse similare, realizate in ultimii 3 ani;
? prezentarea cel putin a unui document/contract/proces-verbal de receptie prin care sa confirmelivrarea de produse a caror valoare cumulata sa fie de minim 1118800 lei fara TVA.
Cerinta nr. 1
Informatii privind sistemul de management al calitatiipentru activitatile ce fac obiectul contractului, prin care se confirma asigurarea unui nivel corespunzator al calitatii potrivit conditiilor de certificare a sistemului de management al calitatii (cum ar fi ISO 9001 sau echivalent).
Nivel(uri) specific(e) minim(e) necesar(e)
Formularul nr. 8;Formularul nr.7.Prezentarea de documente suport care sa dovedeasca forma de detinere.Se va prezenta: - Formularul nr. 6 - Lista privind principalele servicii prestate in ultimii 3 ani;Nota: Pentru calculul pretului contractelor exprimate in alta moneda decat Lei se va folosi cursul stabilit de catre parti in respectivele contracte (daca este cazul) sau, in absenta acestuia, cursul mediu comunicat de catre Banca Nationala a Romaniei pentru anii in care au fost derulate contractele in cauza respectiv: pentru anul 2013 ? 1 EUR = 4.419 lei, 1 USD = 3.3279 lei; pentru anul 2012 ? 1 EUR = 4.560 lei, 1 USD = 3.4682; lei; pentru anul 2011 ? 1 EUR = 4, 2379 lei, 1 USD = 3, 0486 lei. In sensul celor anterior mentionate, pentru contractele derulate in anul 2014, cursul valutar aplicabil se va calcula ca expresie a mediei aritmetice a valorilor medii lunare a cursului valutar comunicat de Banca Nationala a Romaniei pentru perioada cuprinsa intre inceputul anului si luna anterioara depunerii ofertei.Se va prezenta: Certificatul privind sistemul de management al calitatii din seria ISO 9001 sau certificate echivalente/documente emise in conditiile art. 193 din O.U.G. nr. 34/2006, aflat/aflate in termen de valabilitate la data limita stabilita pentru depunerea ofertelor (emise de organisme stabilite in alte state ale Uniunii Europene).Nota: In cazul participarii unui grup de operatori economici prin depunerea unei oferte comune (asociere), aceasta cerinta se va indeplini de catre fiecare asociat in parte pentru partile din contract pe care actesta/acestia le realizeaza.
III.2.4) Contracte rezervate
Nu
III.3) Conditii specifice pentru contractele de servicii
III.3.1) Prestarea serviciilor in cauza este rezervata unei anumite profesii
Nu
III.3.2) Persoanele juridice au obligatia sa indice numele si calificarile profesionale ale membrilor personalului responsabili pentru prestarea serviciilor respective
Nu
SECTIUNEA IV: PROCEDURA
IV.1) Tipul procedurii
IV.1.1) Tipul procedurii
Licitatie deschisa
IV.2) Criterii de atribuire
IV.2.1) Criterii de atribuire
Pretul cel mai scazut
IV.2.2) Se va organiza o licitatie electronica
Da
-elem. ofertei care vor face ob.procesului de reofertare: 1.Pretul ofertei-numarul de runde ale licitatiei electronice: 1 (cu prelungire)-procentul pt. stabilirea pasului de licitare: 0, 01%Detalii la IV.4.2.
IV.3) Informatii administrative
IV.3.1) Numar de referinta atribuit dosarului de autoritatea contractanta
RO 51 040912 11 42 0009.
IV.3.2) Anunturi publicate (anunt publicat) anterior privind acelasi contract
Nu
IV.3.3) Conditii de obtinere a caietului de sarcini si a documentatiei suplimentare (cu exceptia unui SAD) sau a documentului descriptiv (in cazul unui dialog competitiv)
Termenul limita pentru depunerea cererilor de documente sau pentru acces la documente: 17.02.2014 16:30
Documente de plata: NU
IV.3.4) Termen limita pentru primirea ofertelor sau a cererilor de participare
26.02.2014 16:00
IV.3.5) Data transmiterii invitatiilor de prezentare de oferte sau de participare candidatilor selectati
IV.3.6) Limba sau limbile in care poate fi redactata oferta sau cererea de participare
Romana
Moneda in care se transmite oferta de pret: RON
IV.3.7) Perioada minima pe parcursul careia ofertantul trebuie sa isi mentina oferta
90zile (de la termenul limita de primire a ofertelor)
IV.3.8) Conditii de deschidere a ofertelor
Data: 27.02.2014 18:00
Locul: In SEAP
Persoane autorizate sa asiste la deschiderea ofertelor: nu
SECTIUNEA VI: INFORMATII SUPLIMENTARE
VI.1) Contractul este periodic
Nu
VI.2) Contractul se inscrie intr-un proiect/program finantat din fonduri comunitare
Da
Trimitere (trimiteri) la proiect(e) si/sau program(e): Fondul European pentru Pescuit, Programul Operational pentru Pescuit: Axa prioritara 5 - Asistenta tehnica
Tip de finantare: Program / ProiectProgram / Proiect: Programul Operational pentru Pescuit - POP
VI.3) Alte informatii
In cazul in care se constata ca ofertele clasate pe primul loc au preturi egale, autoritatea contractanta va solicita clarificari prin intermediul SEAP in vederea incarcarii electronice de catre ofertanti de documente care contin noi preturi.
VI.4) Cai de atac
VI.4.1) Organism competent pentru caile de atac
Consiliul National de Solutionare a Contestatiilor
Adresa postala: Str. Stavropoleos, nr. 6, sector 3, Bucuresti, Localitatea: Bucuresti, Cod postal: 030084, Romania, Tel. +40 213104641, Email: [email protected], Fax: +40 213104642 / +40 218900745, Adresa internet (URL): http: //www.cnsc.ro
Organism competent pentru procedurile de mediere
VI.4.2) Utilizarea cailor de atac
Precizari privind termenul (termenele) de exercitare a cailor de atac
10 zile, incepand cu ziua urmatoare luarii la cunostinta a unui act nelegal al autoritatii contractante.
VI.4.3) Serviciul de la care se pot obtine informatii privind utilizarea cailor de atac
Directia juridica - Ministerul Agriculturii si Dezvoltarii Rurale
Adresa postala: Bd. Carol I nr 2-4, sector 3, Localitatea: Bucuresti, Cod postal: 020931, Romania, Tel. +40 213072300, Fax: +40 213078554, Adresa internet (URL): www.madr.ro
VI.5) Data expedierii prezentului anunt
14.01.2014 17:53
ClubAfaceri.ro prin intermediul serviciului Licitatii si Achizitii Publice va ofera posibilitatea de a monitoriza aparitia tuturor licitatiilor publice si a achizitiilor publice din Romania prin filtrarea acestora dupa necesitatile dumneavoastra. In fiecare zi veti primi un email cu toate licitatiile aparute in domeniul tau de interes. Aboneaza-te pentru a nu pierde nici o oportunitate de afaceri.
Disclaimer