Vinde
Inscrie-te Gratuit! ClubAfaceri.ro - Te ajutam sa vinzi cu succes!
Cauta si Liciteaza
Cauta

Filtru Cereri Oferta Achizitii Publice

Cuvinte cheie

Tip achizitie

invitatii de participare
anunturi de atribuire

Data publicare

Licitatie Publica - Contract de furnizare echipamente IT si software-ul aferent


Anunt de participare numarul 145086/20.07.2013
Sectiunea I: AUTORITATEA CONTRACTANTA
I.1) Denumirea, adresa si punct(e) de contact:
CURTEA DE CONTURI A ROMANIEI
Adresa postala: STRADA LEV TOLSTOI NR. 22-24, SECTOR 1, BUCURESTI, Localitatea: Bucuresti, Cod postal: 011948, Romania, Punct(e) de contact: Aurelia Pascaru, Tel. +40 213078874, Email: [email protected], Fax: +40 213078880, Adresa internet (URL): www.curteadeconturi.ro, Adresa profilului cumparatorului: www.e-licitatie.ro
Adresa de la care se pot obtine informatii suplimentare:
Punctul (punctele) de contact mentionat(e) anterior
Caietul de sarcini si documentele suplimentare (inclusiv documentele pentru dialogul competitiv si sistemul de achizitie dinamic) pot fi obtinute la:
Punctul (punctele) de contact mentionat(e) anterior
Ofertele sau solicitarile de participare trebuie transmise la:
Punctul (punctele) de contact mentionat(e) anterior
I.2) Tipul autoritatii contractante si activitatea principala (activitatile principale)
Minister sauorice alta autoritate nationala sau federala, inclusiv subdiviziuni regionale sau locale ale acestora
Activitate (activitati)
- Servicii generale ale administratiilor publice
Autoritatea contractanta actioneaza in numele altor autoritati contractante
Nu
Sectiunea II: OBIECTUL CONTRACTULUI
II.1) Descriere
II.1.1) Denumirea data contractului de autoritatea contractanta
Contract de furnizare echipamente IT si software-ul aferent
II.1.2) Tipul contractului si locul de executare a lucrarilor, de furnizare a produselor sau de prestare a serviciilor
Furnizare
Cumparare
Locul principal de livrare: STRADA LEV TOLSTOI NR. 22-24, SECTOR 1, BUCURESTI 011948
Codul NUTS: RO321 - Bucuresti
II.1.3) Anuntul implica
Un contract de achizitii publice
II.1.4) Informatii privind acordul-cadru
II.1.5) Descrierea succinta a contractului sau a achizitiei/achizitiilor
Furnizarea de echipamente IT si software-ul aferent pentru imbunatatirea si extinderea capacitatii sistemului informatic al Curtii de Conturi a Romaniei
II.1.6) Clasificare CPV (vocabularul comun privind achizitiile)
48822000-6 - Servere pentru calculatoare (Rev.2)
30191140-7-Accesorii de identificare personala (Rev.2)
48219300-9-Pachete software de administrare (Rev.2)
II.1.7) Contractul intra sub incidenta acordului privind contractele de achizitii publice
Da
II.1.8) Impartire in loturi
Nu
II.1.9) Vor fi acceptate variante
Nu
II.2) Cantitatea sau domeniul contractului/acordului cadru
II.2.1) Cantitatea totala sau domeniul
Conform Caietului de Sarcini
Valoarea estimata fara TVA: 811, 264RON
II.2.2) Optiuni
Nu
II.3) Durata contractului/acordului cadru sau termenul pentru finalizare
4 luni incepand de la data atribuirii contractului
Sectiunea III: INFORMATII JURIDICE, ECONOMICE, FINANCIARE SI TEHNICE
III.1) Conditii referitoare la contract
III.1.1) Depozite valorice ?i garantii solicitate
Ofertantul are obligatia de a constitui garantia de participare (2% din valoarea estimata fara TVA) in cuantum de 16.225 leiPerioada de valabilitate a GP trebuie sa acopere perioada de valabilitate a ofertei, respectiv 90 de zile de la data limita de depunere a ofertelor. Echivalenta pentru o garantie pentru participare constituita in alta valuta se va face la cursul BNR din data anterioara datei limita de depunere a ofertelor, cu 5 zile. In cazul extinderii perioadei de valabilitate a ofertei, perioada de valabilitate a garantiei de participare va fi prelungita in mod corespunzator, in caz contrar se considera ca ofertantul si-a retras oferta. GP se constituie prin virament bancar / instrument de garantare emis in conditiile legii de o societate bancara / societate de asigurari, in original, in cuantumul si pentru perioada prevazuta in documentatia de atribuire. Pentru GP prin virament bancar RO92TREZ7005005XXX000157 deschis la A.T.C.P.M.B. Pentru scrisoare de garantie se va utiliza modelul din FORMULARUL nr. 13. Pentru IMM, GP va fi de 50% din nivelul minim impus. 1. Ofertantul desemnat castigator trebuie sa constituie garantia de buna executie pentru contract in cel mult 5 zile de la semnarea acestuia.2. Garantia de buna executie se constituie printr-un instrument de garantare emis in conditiile legii de o societate bancara sau de asigurari, conform Formularului 9.3. Garantia de buna executie se va constitui in cuantum de 10%, din valoarea contractului, fara TVA. Daca contractantul (inclusiv asocierea formata exclusiv din operatori economici incadrati in categoria IMM-lor, persoane fizice sau juridice romane si/sau straine, care depun oferta comuna) se incadreaza in categoria IMM-lor, garantia de buna executie se va constitui in cuantum de 5% din valoarea contractului fara TVA.
III.1.2) Principalele modalitati de finantare si plata si/sau trimitere la dispozitiile relevante
Bugetul de Stat
III.1.3) Forma juridica pe care o va lua grupul de operatori economici caruia i se atribuie contractul
Asociere conform art. 44 din O.U.G. nr. 34/2006 cu modificarile si completarile ulterioare.
III.1.4) Executarea contractului este supusa altor conditii speciale
Nu
III.2) Conditii de participare
III.2.1) Situatia personala a operatorilor economici, inclusiv cerintele referitoare la inscrierea in registrul comertului sau al profesiei
Informatii si formalitati necesare pentru evaluarea respectarii cerintelor mentionate
Cerinta nr. 1
Declaratie privind eligibilitatea
Completarea si prezentarea Formularului 5;
Incadrarea in situatia prevazuta la art. 180 din OUG nr. 34/2006, cu modificarile si completarile ulterioare, atrage excluderea ofertantului din procedura aplicata pentru atribuirea contractului de furnizare. Tertului sustinator i se solicita declaratie de neincadrare in prevederile art. 180 din OUG 34/2006.
Original/copie legalizata/copie lizibila cu mentiunea ?conform cu originalul?.
Cerinta nr. 2
Declaratie privind neincadrarea in prevederile art. 181 al OUG nr. 34/2006, cu modificarile si completarile ulterioare
Completarea si prezentarea Formularului 8;
In situatia in care din documentele solicitate reiese ca ofertantul se afla intr-una din situatiile prevazute la art. 181 din OUG nr. 34/2006, cu modificarile si completarile ulterioare, acesta va fi exclus de la procedura pentru atribuirea contractului/acordului-cadru.
Tertului sustinator i se solicita declaratie de neincadrare in prevederile art. 181 lit. a), c indice 1) si d) din OUG 34/2006. Original/copie legalizata/copie lizibila cu mentiunea ?conform cu originalul?.
Cerinta nr. 3
Certificat atestare fiscala emis de organul de administrare fiscala al unitatii administrativ teritoriale pe raza careia isi are sediul social operatorul economic
Prezentarea certificatului de atestare fiscala emis de organul de administrare fiscala al unitatii administrativ teritoriale pe raza careia isi are sediul social operatorul economic, din care sa rezulte inexistenta, respectiv esalonarea sau compensarea aprobate de catre organele competente in domeniu, a obligatiilor scadente fata de bugetul de stat (sau echivalent pentru persoane juridice straine), din luna anterioara celei in care se depun ofertele.Documentul se depune in original, copie legalizata sau copie lizibila cu mentiunea ?conform cu originalul? certificata cu semnatura reprezentantului legal sau imputernicit si stampila.Persoanele juridice straine vor prezenta documente edificatoare (certificate, caziere judiciare, alte documente echivalente) prin care sa demonstreze ca si-au indeplinit obligatiile de plata a impozitelor, taxelor si contributiilor catre bugetul din tara de rezidenta fiscala a ofertantului. Documentele vor fi prezentate in traducere legalizata in limba romana. Traducerea va fi prezentata in original sau copie legalizata.
Documentul va trebui prezentat atat de catre ofertant, cat si de catre ofertantul/ii asociat/i, daca este cazul.
Cerinta nr. 4:
Certificat fiscal emis de structura de impozite si taxe locale
Prezentare Certificat fiscal emis de structura de impozite si taxe locale din care sa rezulte plata obligatiilor scadente fata de bugetul local (sau echivalent pentru persoane juridice straine), din luna anterioara celei in care se depun ofertele.Documentul se depune in original, copie legalizata sau copie lizibila cu mentiunea ?conform cu originalul? certificata cu semnatura reprezentantului legal sau imputernicit si stampila.Persoanele juridice straine vor prezenta documente edificatoare (certificate, caziere judiciare, alte documente echivalente) prin care sa demonstreze ca si-au indeplinit obligatiile de plata a impozitelor, taxelor si contributiilor catre bugetul din tara de rezidenta fiscala a ofertantului. Documentele vor fi prezentate in traducere legalizata in limba romana. Traducerea va fi prezentata in original sau copie legalizata.
Documentul va trebui prezentat atat de catre ofertant, cat si de catre ofertantul/ii asociat/i, daca este cazul.
Cerinta nr. 5
DECLARATIE privind neincadrarea in situatiile prevazute la art. 69^1 din Ordonanta de urgenta a Guvernului nr. 34/2006, cu modificarile si completarile ulterioare.
Declaratie privind neincadrarea in situatiile prevazute la art. 69^1 din Ordonanta de urgenta a Guvernului nr. 34/2006, cu modificarile si completarile ulterioare ? Formularul 11.
?Declaratie privind neincadrarea in prevederile art. 69^1 din O.U.G. nr. 34/2006? ? se va prezenta atat de catre subcontractant, cat si de tertul sustinator.
Persoanele cu functie de decizie: MITROI Monica - secretar general delegat, reprezentant legal al Curtii de Conturi a Romaniei, MOISE Emilia - director economic, PASCARU Aurelia - director investitii, achizitii publice si patrimoniu.
Persoanele care aproba/ semneaza documente emise sau in legatura cu procedura de atribuire:
NANIS Dragos ? consilier juridic
HUBATI Valentina ? consilier superiorDEBU Ion ? consilier superior
DUMITRU Eugen ? consilier superiorPRIOTEASA Felicia ? consilier superior
MOISA Alexandra ? consilier debutant
MARINESCU Florina ? consilier superior
DIACONU Catalin ? consilier
PREDA Cristian - consilier
urmand a se constitui ulterior comisia de evaluare a ofertelor. Documentele solicitate vor trebui prezentate si de tertul sustinator, daca este cazul.
Cerinta nr. 6
Certificarea participarii la procedura cu oferta independenta ? conform ordinului presedintelui ANRMAP nr. 314/2010 privind punerea in aplicare a certificatului de participare la licitatii cu oferta independenta
Completarea si prezentarea Formularului 6
Certificatul trebuie semnat de reprezentantul/ reprezentantii legal(i) ai operatorului economic, asa cum este acest reprezentant identificat in documentele prezentate pentru a dovedi capacitatea de exercitare a activitatii profesionale, in conformitate cu prevederile legale din tara in care ofertantul este stabilit.
Nota:
Toate documentele intocmite/emise de catre ofertant in scopul participarii la procedura de atribuire a contractului de achizitie publica se vor prezenta in original, inclusiv angajamentul ferm al tertului sustinator. De asemenea, vor fi prezentate in forma originala actele emise de societatile bancare, de asigurari, sau alte institutii financiare acreditate, acte ce nu pot fi emise si implicit folosite decat in scopul demonstrarii anumitor cerinte legate de prezenta procedura de atribuire pentru care au fost solicitate.La cererea beneficiarului, ofertantul este obligat sa prezinte forma originala a documentelor solicitate. Cerinta nr. 1
Persoane juridice/fizice romane
Prezentare Certificat constatator emis de Oficiul Registrului Comertului/autorizatie de functionare/altele echivalente. Documentul se depune in original, copie legalizata sau copie lizibila cu mentiunea ?conform cu originalul? certificata cu semnatura reprezentantului legal sau imputernicit si stampila.
Cerinta nr. 2
Persoane juridice/fizice romane
Certificatul de Inregistrare eliberat de Oficiul Registrului Comertului. Documentul se depune in copie legalizata sau copie lizibila cu mentiunea ?conform cu originalul? certificata cu semnatura reprezentantului legal sau imputernicit si stampila.
NOTA:
La cererea beneficiarului, ofertantul este obligat sa prezinte forma originala a documentelor solicitate.
III.2.2) Capacitatea economica si financiara
Informatii si formalitati necesare pentru evaluarea respectarii cerintelor mentionate
Cerinta nr. 1
Informatii generale
Fisa de informatii generale din care sa reiasa cifra de afaceri pe ultimii 3 ani se completeaza conform Formularului 7 si se va depune in original.
Ofertantii vor utiliza pentru calculul echivalentei cursul mediu de schimb anual Lei/valuta comunicat de B.N.R. pentru fiecare an parte.
Cerinta nr. 2
Valoarea medie globala a Cifrei de Afaceri
Cerinte minime: Valoarea medie globala a cifrei de afaceri realizata in ultimii 3 ani financiari incheiati (2010, 2011, 2012) trebuie sa fie cel putin egala cu suma de 1.622.528lei.
Determinarea valorii medii globale a cifrei de afaceri realizata in ultimii 3 ani financiari incheiati, se va calcula in functie de data la care operatorul economic a fost infiintat sau si-a inceput activitatea.
Nota: Cifra de afaceri a ofertantilor care se incadreaza in categoria IMM-lor va fi admisa in cuantum de 50% din valoarea impusa.
Asocierea formata exclusiv din operatori economici incadrati in categoria IMM-urilor, persoane fizice sau juridice romane, care depun oferta comuna, beneficiaza de aceeasi reducere a cifrei de afaceri.
Cerinta nr. 3
Bilantul contabil
Bilanturile contabile pentru anii 2010, 2011 si 2012 vizate si inregistrate de organele competente se vor prezenta in original, in copie legalizata sau copie lizibila cu mentiunea ?conform cu originalul?.
Nivel(uri) specific(e) minim(e) necesar(e)
Fisa de informatii generale din care sa reiasa cifra de afaceri pe ultimii 3 ani se completeaza conform Formularului 7 si se va depune in original.Ofertantii vor utiliza pentru calculul echivalentei cursul mediu de schimb anual Lei/valuta comunicat de B.N.R. pentru fiecare an parte.Cerinte minime: Valoarea medie globala a cifrei de afaceri realizata in ultimii 3 ani financiari incheiati (2010, 2011, 2012) trebuie sa fie cel putin egala cu suma de 1.622.528lei.Determinarea valorii medii globale a cifrei de afaceri realizata in ultimii 3 ani financiari incheiati, se va calcula in functie de data la care operatorul economic a fost infiintat sau si-a inceput activitatea.Nota: Cifra de afaceri a ofertantilor care se incadreaza in categoria IMM-lor va fi admisa in cuantum de 50% din valoarea impusa.Asocierea formata exclusiv din operatori economici incadrati in categoria IMM-urilor, persoane fizice sau juridice romane, care depun oferta comuna, beneficiaza de aceeasi reducere a cifrei de afaceri.Bilanturile contabile pentru anii 2010, 2011 si 2012 vizate si inregistrate de organele competente se vor prezenta in original, in copie legalizata sau copie lizibila cu mentiunea ?conform cu originalul?.
III.2.3) Capacitatea tehnica
Informatii si formalitati necesare pentru evaluarea respectarii cerintelor mentionate
Cerinta nr. 1
Informatii privind capacitatea tehnica
1. Prezentarea certificate/documente emise de catre unul sau mai multibeneficiari privind modul de indeplinire a obligatiilor asumate, privind livrarea de produse similare;
2. Prezentarea unui sau mai multor contracte similare privind furnizarea in ultimii 3 ani de produse similare la nivelul a unui contract sau mai multor contracte, in valoare de cel putin 811.264 lei fara TVA, in conformitate cu art. 9 lit. a) din HG 925/2006 (Formularul nr. 12). Ofertantii vor utiliza pentru calculul echivalentei experientei similare prezentate in alte monede decat leu, cursul mediu anual Lei/valuta comunicat de B.N.R. pentru fiecare an in parte.
Cerinta nr. 1
Prezentare certificat de asigurare a calitatii
Documente, emise de organisme acreditate, care confirma certificarea sistemului calitatii. Ofertantul va prezenta documente care sa ateste conformitatea cu standardele si normele de calitate impuse de Comunitatea Europeana, astfel:
1. Certificat ISO 9001 :2008 sau echivalent privind Sistemul de Management al Calitatii emis de organisme de certificare acreditate, valabil la data limita de depunere a ofertelor;Se accepta echivalente ale certificatului ISO 9001 :2008, cu precizarea ca aceste certificate sa fie emise de catre o autoritate publica competenta sau de catre un organism de drept public sau privat care respecta standarde europene de certificare, cu conditia de a se face dovada echivalarii acestora.
Documentele vor fi prezentate in original, copie legalizata sau copie lizibila cu mentiunea ?conform cu originalul?.Certificatele prezentate in alta limba vor fi traduse in limba romana de un traducator autorizat. Traducerea va fi prezentata in original, copie legalizata sau copie lizibila cu mentiunea ?conform cu originalul?.
Nivel(uri) specific(e) minim(e) necesar(e)
1. Prezentarea certificate/documente emise de catre unul sau mai multibeneficiari privind modul de indeplinire a obligatiilor asumate, privind livrarea de produse similare;2. Prezentarea unui sau mai multor contracte similare privind furnizarea in ultimii 3 ani de produse similare la nivelul a unui contract sau mai multor contracte, in valoare de cel putin 811.264 lei fara TVA, in conformitate cu art. 9 lit. a) din HG 925/2006 (Formularul nr. 12). Ofertantii vor utiliza pentru calculul echivalentei experientei similare prezentate in alte monede decat leu, cursul mediu anual Lei/valuta comunicat de B.N.R. pentru fiecare an in parte.Documente, emise de organisme acreditate, care confirma certificarea sistemului calitatii. Ofertantul va prezenta documente care sa ateste conformitatea cu standardele si normele de calitate impuse de Comunitatea Europeana, astfel: 1. Certificat ISO 9001 :2008 sau echivalent privind Sistemul de Management al Calitatii emis de organisme de certificare acreditate, valabil la data limita de depunere a ofertelor;Se accepta echivalente ale certificatului ISO 9001 :2008, cu precizarea ca aceste certificate sa fie emise de catre o autoritate publica competenta sau de catre un organism de drept public sau privat care respecta standarde europene de certificare, cu conditia de a se face dovada echivalarii acestora.Documentele vor fi prezentate in original, copie legalizata sau copie lizibila cu mentiunea ?conform cu originalul?.Certificatele prezentate in alta limba vor fi traduse in limba romana de un traducator autorizat. Traducerea va fi prezentata in original, copie legalizata sau copie lizibila cu mentiunea ?conform cu originalul?.
III.2.4) Contracte rezervate
Nu
III.3) Conditii specifice pentru contractele de servicii
III.3.1) Prestarea serviciilor in cauza este rezervata unei anumite profesii
Nu
III.3.2) Persoanele juridice au obligatia sa indice numele si calificarile profesionale ale membrilor personalului responsabili pentru prestarea serviciilor respective
Nu
SECTIUNEA IV: PROCEDURA
IV.1) Tipul procedurii
IV.1.1) Tipul procedurii
Licitatie deschisa
IV.2) Criterii de atribuire
IV.2.1) Criterii de atribuire
Pretul cel mai scazut
IV.2.2) Se va organiza o licitatie electronica
Da
A. Calendarul licitatiei electronice(LE) se va publica in S.E.A.P.Refuzul ofertantului de a se inregistra in S.E.A.P. in scopul participarii la etapa finala de LE este asimilat cu retragerea ofertei, in acest caz fiind aplicabile prev. art.87 alin.(1) lit.a) din H.G.R. nr.925/2006, cu modif. si complet. ulterioare.1. Precizari specificea) elementul ofertei care urmeaza sa faca obiectul procesului de reofertare: Pret total oferta fara TVAb) eventuale limite ale valorilor pana la care elementele prevazute la lit.a) pot fi imbunatatite, astfel cum rezulta acestea din spec. tehnice, care definesc obiectul contractului: nu exista limitec) informatiile care urmeaza a fi puse la dispozitia ofertantilor in cursul LE si momentul cand aceste info. vor fi disponibile, sist. informatic va pune la dispozitia participantilor la procesul repetitiv de reofertare informatii referitoare la: -existenta de preturi sau valori noi prezentate in cadrul LE;
-nr. participantilor la LE;
-clasament.d) informatii relevante privind procesul LE: *Inainte de lansarea unei LE, autoritatea contractanta(AC) va realiza o evaluare initiala integrala a ofertelor, in conf. cu criteriul de atribuire stabilit in documentatia de atribuire.*Pentru realizarea etapei electronice, AC va introduce in S.E.A.P. info. solicitate automat de sist. informatic. AC va invita toti ofertantii care au depus oferte admisibile sa prezinte preturi noi. Invitatia se transmite simultan, tuturor ofertantilor respectivi. Invitatia de participare si notificarile de incepere a LE vor fi generate si transmise automat de catre sist. la adresa de posta electronica (e-mail) inreg. in sistem ca adresa de contact si vor fi disponibile in sect. ?Notificari de sistem?.*Se va organiza procedura de LE, ca etapa finala.e) conditiile in care ofertantii vor avea dreptul sa liciteze: in cadrul LE ofertantii participanti nu pot decat sa imbunatateasca (prin micsorare) propunerile financiare (pretul total) fara TVA depuse anterior organizarii acestei faze;LE se va finaliza dupa desfasurarea unei singure runde de LE ;Daca operatorul economic, declarat admis si inscris in S.E.A.P., nu modifica in cadrul fazei de LE elementele care fac obiectul procesului de reofertare, la stabilirea clasamentului final este luata in considerare oferta depusa de catre acesta anterior acestei faze si care a fost introdusa in S.E.A.P. de AC ;Numarul de runde ale LE: 1(una) runda;Daca, dupa finalizarea etapei finale de LE vor exista preturi egale, AC va solicita op. econ. in cauza noi propuneri financiare care se vor depune in plic inchis la sediul AC.LE va incepe in termen de min. 2(doua) zile lucratoare de la transmiterea invitatiei ;Durata unei runde: 1(una) zi.f) info. relevante ref. la echipamentul electronic folosit, cond. tehnice si modalitatile concrete de realizare a conectarii: in vederea participarii la LE op. economici trebuie sa fie inreg. online si sa aiba certificat digital valid pentru acces. Info. disponibile pentru conectare si inregistrare la adresa de internet: http: //www.e-licitatie.ro/Public/Common/Static.aspx?f=InregistrareOF.B. AC va atribui contr. de achizitie publica cu respectarea prev. art.200 din O.U.G. nr.34/2006. Atribuirea se va face pe baza rezultatului obtinut in urma finalizarii LE asa cum prevede art.169 alin.(2) din O.U.G. nr.34/2006.Dupa runda de reofertare finala si transmiterea clasamentului de catre S.E.A.P., op. economic desemnat castigator are obligatia de a transmite in termen de 1(una) zi lucratoare noul formular de oferta sicentralizatorul de preturi (Formularul si anexele la acesta), completate cu noile valori rezultate in urma procesului de reofertare electronica.C. Sistemul informatic va pune la dispozitia participantilor la procesul repetitiv de ofertare urmat. informatii: -Noile preturi ofertate ;
-Nr participantilor la LE respectiva.
IV.3) Informatii administrative
IV.3.1) Numar de referinta atribuit dosarului de autoritatea contractanta
IV.3.2) Anunturi publicate (anunt publicat) anterior privind acelasi contract
Nu
IV.3.3) Conditii de obtinere a caietului de sarcini si a documentatiei suplimentare (cu exceptia unui SAD) sau a documentului descriptiv (in cazul unui dialog competitiv)
Termenul limita pentru depunerea cererilor de documente sau pentru acces la documente: 23.08.2013 12:00
Documente de plata: NU
IV.3.4) Termen limita pentru primirea ofertelor sau a cererilor de participare
04.09.2013 11:00
IV.3.5) Data transmiterii invitatiilor de prezentare de oferte sau de participare candidatilor selectati
IV.3.6) Limba sau limbile in care poate fi redactata oferta sau cererea de participare
Romana
Moneda in care se transmite oferta de pret: RON
IV.3.7) Perioada minima pe parcursul careia ofertantul trebuie sa isi mentina oferta
90zile (de la termenul limita de primire a ofertelor)
IV.3.8) Conditii de deschidere a ofertelor
Data: 04.09.2013 12:00
Locul: Curtea de Conturi a Romaniei, str. Lev Tolstoi nr. 22-24, sector 1, Bucuresti
Persoane autorizate sa asiste la deschiderea ofertelor: da
Comisia de evaluare, reprezentantii ofertantilor cu imputernicire si dupa caz experti cooptati si/sau observatori
SECTIUNEA VI: INFORMATII SUPLIMENTARE
VI.1) Contractul este periodic
Nu
VI.2) Contractul se inscrie intr-un proiect/program finantat din fonduri comunitare
Nu
Tip de finantare: Fonduri bugetare
VI.3) Alte informatii
Departajarea ofertelor cu pret egal, situate pe primul loc: - in cazul in care vor existapreturi egale, autoritatea contractanta va solicita operatorilor economici in cauza, noi propuneri financiare care sevor depune in plic inchis la sediul autoritatii contractante.
VI.4) Cai de atac
VI.4.1) Organism competent pentru caile de atac
Consiliul National de Solutionare a Contestatiilor
Adresa postala: Str. Stavropoleos, nr. 6, sector 3, Bucuresti, Localitatea: Bucuresti, Cod postal: 030084, Romania, Tel. +40 213104641, Email: [email protected], Fax: +40 213104642 / +40 218900745, Adresa internet (URL): http: //www.cnsc.ro
Organism competent pentru procedurile de mediere
VI.4.2) Utilizarea cailor de atac
Precizari privind termenul (termenele) de exercitare a cailor de atac
Termenele de exercitare a caii de atac sunt cele prevazute la art. 256^2 din O.U.G. nr. 34/2006.
VI.4.3) Serviciul de la care se pot obtine informatii privind utilizarea cailor de atac
Curtea de Conturi a Romaniei, Directia de Investitii Achizitii Publice si Patrimoniu
Adresa postala: Str. Lev Tolstoi, nr. 22-24, sector 1, Localitatea: Bucuresti, Cod postal: 011948, Romania, Tel. +40 213078874, Email: [email protected], Fax: +40 213078880, Adresa internet (URL): www.curteadeconturi.ro
VI.5) Data expedierii prezentului anunt
19.07.2013 08:52
ClubAfaceri.ro prin intermediul serviciului Licitatii si Achizitii Publice va ofera posibilitatea de a monitoriza aparitia tuturor licitatiilor publice si a achizitiilor publice din Romania prin filtrarea acestora dupa necesitatile dumneavoastra. In fiecare zi veti primi un email cu toate licitatiile aparute in domeniul tau de interes. Aboneaza-te pentru a nu pierde nici o oportunitate de afaceri.
Disclaimer